Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Leswi Siku Ra Yehovha Ri Nga Ta Swi Paluxa

Leswi Siku Ra Yehovha Ri Nga Ta Swi Paluxa

 Leswi Siku Ra Yehovha Ri Nga Ta Swi Paluxa

“Siku ra Yehovha ri ta ta ku fana ni khamba, . . . naswona misava ni mintirho leyi nga eka yona swi ta yimburiwa.”—2 PET. 3:10.

1, 2. (a) Mafambiselo lawa yo biha ya swilo ma ta herisiwa njhani? (b) Hi swihi swivutiso leswi hi nga ta swi kambisisa?

MAFAMBISELO lawa yo biha ya swilo ma sekeriwe eka mavunwa ya leswaku munhu a nga kota ku fuma misava hi ndlela leyinene handle ko kongomisiwa hi Yehovha. (Ps. 2:2, 3) Xana swilo hinkwaswo leswi sekeriweke eka mavunwa swi nga tshama hilaha ku nga heriki? Nikatsongo! Nilokoswiritano, a hi fanelanga hi rindzela leswaku misava ya Sathana yi ta ti herisa hi yoxe. Ematshan’weni ya sweswo, yi ta herisiwa hi Xikwembu hi nkarhi wa xona lowu xi wu vekeke ni hi ndlela ya xona. Loko Xikwembu xi teka goza ro herisa misava leyi yo homboloka xi ta va xi kombisa vululami ni rirhandzu ra xona leri hetisekeke.—Ps. 92:7; Swiv. 2:21, 22.

2 Muapostola Petro u tsale a ku: “Siku ra Yehovha ri ta ta ku fana ni khamba, leri ha rona matilo ma nga ta hundza hi huwa leyi chavisaka, kambe swiaki swa wona leswi nga ta hisa ngopfu swi ta n’oka, naswona misava ni mintirho leyi nga eka yona swi ta yimburiwa.” (2 Pet. 3:10) I yini “matilo” ni “misava” leswi ku vulavuriweke ha swona laha? I yini “swiaki” leswi nga ta n’oka? Naswona Petro a a vula yini loko a vula leswaku “misava ni mintirho leyi nga eka yona” swi ta “yimburiwa”? Ku tiva tinhlamulo ta swivutiso leswi swi ta hi pfuna leswaku hi lunghekela swiendlakalo leswi chavisaka leswi nga ta endleka ku nga ri khale.

Matilo Ni Misava Leswi Nga Ta Hundza

3. I yini “matilo” lawa ku vulavuriwaka ha wona eka 2 Petro 3:10, naswona ma ta hundza njhani?

3 Loko rito leri nge, “matilo” ri tirhisiwa hi ndlela yo fanekisela eBibeleni, hakanyingi ri vula vanhu lava fumaka, lava tlakukeke eka vanhu lava va fumaka. (Esa. 14:13, 14; Nhlav. 21:1, 2) “Matilo [lama] nga ta hundza” ma yimela mimfumo ya vanhu leyi fumaka vanhu lava nga xi chaviki Xikwembu. Ku hundza ka wona hi “huwa leyi chavisaka” leyikulu—kumbe hi “pongo lerikulu” hi ku ya hi vuhundzuluxeri byin’wana—swi nga ha kombetela eka ku herisiwa hi xihatla ka matilo lawa.

4. “Misava” i yini naswona yi ta herisiwa njhani?

4 “Misava” yi yimela vanhu lava tihambaniseke ni Xikwembu. Vanhu vo tano a va ri kona esikwini ra Nowa naswona Xikwembu xi endle leswaku va lovisiwa hi Ndhambi. “Ha rona rito rero, matilo ni misava leyi nga kona sweswi swi hlayiseriwe ndzilo naswona swa ha vekiwile ku fikela siku ra vuavanyisi ni ra ndzoviso wa vanhu lava va nga xi xiximiki Xikwembu.” (2 Pet. 3:7) Hambileswi vanhu hinkwavo vo homboloka va lovisiweke hi nkarhi wun’we hi Ndhambi, ndzoviso lowu taka wu ta endleka hakatsongo-ntsongo hi nkarhi wa ‘nhlomulo lowukulu.’ (Nhlav. 7:14) Eka xiyenge xo sungula xa nhlomulo wolowo, Xikwembu xi ta susumetela vafumi va tipolitiki va misava leyi leswaku va lovisa “Babilona Lonkulu,” xisweswo xi kombisa leswaku xa yi venga nghwavava yoleyo ya vukhongeri. (Nhlav. 17:5, 16; 18:8) Hikwalaho, enyimpini ya Armagedoni leyi nga ta va yi ri xiyenge xo hetelela xa nhlomulo lowukulu, Yehovha u ta herisa swilo hinkwaswo swa misava ya Sathana.—Nhlav. 16:14, 16; 19:19-21.

“Swiaki . . . Swi Ta N’oka”

5. Swiaki swo fanekisela swi katsa yini?

5 I yini “swiaki” leswi ‘nga ta n’oka’? Xihlamusela-marito xa Bibele xi hlamusela “swiaki” tanihi “masungulo.” Xi vula leswaku rito leri “a a ri  tirhisiwa eka maletere tanihi swiaki swa marito.” Hikwalaho, “swiaki” leswi Petro a vulavuleke ha swona i swilo swa xisekelo leswi endlaka leswaku vanhu va va ni mikhuva, langutelo, tindlela ni tipakani leti nga xi tsakisiki Xikwembu. “Swiaki” swoleswo swi katsa “moya wa misava” lowu “tirhaka eka vana lava nga yingisiki.” (1 Kor. 2:12; hlaya Vaefesa 2:1-3.) “Moya” wolowo wu hangalake ni misava ya Sathana. Wu endla leswaku vanhu va ehleketa, va kunguhata swilo, va vulavula ni ku endla swilo hi tindlela leti kombisaka leswaku va lawuriwa hi Sathana, nala la tikukumuxaka, “mufumi wa vulawuri bya moya.”

6. Moya wa misava wu tikombisa njhani?

6 Hikwalaho, lava lawuriwaka hi moya wa misava va pfumelela mianakanyo ni timbilu ta vona leswaku swi lawuriwa hi Sathana, xisweswo va anakanya ni ku endla swilo hi ku ya hi langutelo ra yena. Hikwalaho ka sweswo, va endla leswi va swi lavaka va nga ri na mhaka ni ku rhandza ka Xikwembu. Va tikukumuxa kumbe va va ni vutianakanyi loko va langutane ni swiyimo swo karhi, va kombisa moya wo xandzukela vulawuri naswona va tinyiketela eka “ku navela ka nyama ni ku navela ka mahlo.”—Hlaya 1 Yohane 2:15-17. *

7. Ha yini hi fanele hi “hlayisa mbilu” ya hina?

7 Kutani, i swa nkoka leswaku hi “hlayisa mbilu” ya hina hi ku kombisa vutlhari lebyi humaka eka Xikwembu loko hi hlawula vanghana, leswi hi swi hlayaka, vuhungasi ni ti-Web site leti hi ti pfulaka eka Internet! (Swiv. 4:23) Muapostola Pawulo u tsarile a ku: “Tivoneleni: swi nga ha endleka ku va ni un’wana loyi a nga ta mi phasa hi filosofi ni vuxisi bya hava hi ku ya hi ndhavuko wa vanhu, hi ku ya hi swilo swa masungulo swa misava, ku nga ri hi ku ya hi Kreste.” (Kol. 2:8) Xitsundzuxo lexi i xa xihatla swinene tanihi leswi siku ra Yehovha ri tshinelaka, hikuva ‘ku hisa’ ka rona lokukulu ku ta n’okisa “swiaki” hinkwaswo swa mafambiselo ya Sathana, ku kombisa leswaku a ma nge swi koti ku tiyisela ku hisa ka rona. Leswi swi hi tsundzuxa marito ya Malakiya 4:1 lama nge: “Ra ta siku leri ri hisaka ku fana ni khele ra ndzilo, hinkwavo lava va tikukumuxaka ni hinkwavo lava va endlaka vuhomboloki va fanele va va mahlanga. Kunene siku leri ri taka ri ta va lovisa.”

“Misava Ni Mintirho Leyi Nga Eka Yona Swi Ta Yimburiwa”

8. Misava ni mintirho leyi nga eka yona swi ta “yimburiwa” njhani?

8 Petro a a vula yini loko a tsala a ku, “misava ni mintirho leyi nga eka yona swi ta yimburiwa”? Rito leri nge “yimburiwa” ri nga ha tlhela ri hundzuluxeriwa ri va “ku kumiwa” kumbe “ku paluxiwa.” Petro a a vula leswaku hi nkarhi wa nhlomulo lowukulu, Yehovha u ta paluxa misava ya Sathana a kombisa leswaku yi lwisana na Yena ni Mfumo wa Yena, xisweswo yi fanele yi lovisiwa. Loko buku ya Esaya 26:21 yi vulavula hi nkarhi wolowo hi ndlela ya vuprofeta yi ri: “Yehovha wa huma endhawini yakwe a ta tenga xidyoho lexi vaaki va tiko va xi endleke eka yena, kunene tiko ri ta paluxa ku halata ngati ka rona naswona a ri nge he va fihli lava dlayiweke eka rona.”

9. (a) I yini leswi hi faneleke hi swi papalata naswona ha yini? (b) I yini leswi hi faneleke hi swi hlakulela naswona ha yini?

9 Hi siku ra Yehovha, vanhu lava kuceteriweke hi misava ni hi moya wa yona wo homboloka va ta kombisa leswi va nga swona hakunene, lerova va ta dlayana. Entiyisweni, vuhungasi byo hambana-hambana lebyi nga ni madzolonga lebyi rhandziwaka namuntlha byi endla leswaku mianakanyo ya vanhu vo tala yi lunghekela nkarhi lowu voko ra munhu un’wana ni un’wana “ri [nga] ta lwa ni voko ra nakulobye.” (Zak. 14:13) Hikwalaho, i swa nkoka leswaku hi papalata nchumu wihi ni wihi—tifilimi, tibuku, mintlangu ya vhidiyo ni swin’wana—lowu nga endlaka leswaku hi va ni mikhuva leyi Xikwembu xi yi nyenyaka yo tanihi ku tikukumuxa ni ku rhandza madzolonga! (2 Sam. 22:28; Ps. 11:5) Ku ri na sweswo, a hi hlakuleleni timfanelo ta moya lowo kwetsima wa Xikwembu hikuva ti ta kota ku tiyiselela ku hisa ko fanekisela ka siku ra Yehovha.—Gal. 5:22, 23.

 “Matilo Lamantshwa Ni Misava Leyintshwa”

10, 11. I yini “matilo lamantshwa” ni “misava leyintshwa”?

10 Hlaya 2 Petro 3:13. “Matilo lamantshwa” i Mfumo wa Xikwembu wa le tilweni, lowu simekiweke hi lembe ra 1914 loko ku hela “nkarhi lowu vekiweke wa matiko.” (Luka 21:24) Hulumendhe leyi leyi tlakukeke yi vumbiwa hi Kreste Yesu ni vafumi-kulobye va 144 000, lava vo tala va vona se va kumeke hakelo ya vona ya le tilweni. Ebukwini ya Nhlavutelo, vanhu lava lava hlawuriweke va hlamuseriwa tanihi “muti wo kwetsima, Yerusalema Lowuntshwa, wu xika hi le tilweni wu huma eka Xikwembu, wu lunghisiwe wonge i mutekiwa a tisasekisele nuna wa yena.” (Nhlav. 21:1, 2, 22-24) Tanihi leswi muti wa Yerusalema wa laha misaveni a wu ri ntsindza wa hulumendhe ya Israyele wa khale, Yerusalema Lowuntshwa ni Muteki wa yena va vumba hulumendhe ya mafambiselo lamantshwa ya swilo. Muti lowu wa le tilweni wu ta “xika hi le tilweni” hikuva wu ta kongomisa swilo swa laha misaveni.

11 “Misava leyintshwa” i vandla lerintshwa ra laha misaveni ra vanhu lava kombiseke leswaku va titsongahatela Mfumo wa Xikwembu hi ku swi rhandza. Paradeyisi ya moya leyi vanhu va Xikwembu va tiphinaka ha yona sweswi, eku heteleleni yi ta va endhawini ya yona leyi faneleke ‘emisaveni yoleyo yo saseka leyi akiweke leyi taka.’ (Hev. 2:5) Hi nga va xiphemu xa mafambiselo lamantshwa ya swilo hi ndlela yihi?

Tilunghiselele Siku Lerikulu Ra Yehovha

12. Ha yini ku ta ka siku ra Yehovha ku ta hlamarisa vanhu?

12 Pawulo na Petro va profete leswaku siku ra Yehovha ri ta ta “kukotisa khamba”—ri ta fika ri nga languteriwanga. (Hlaya 1 Vatesalonika 5:1, 2.) Hambi ku ri Vakreste va ntiyiso lava tshamaka va rindzele siku rero, va ta hlamarisiwa hi ku ta ka rona hi xitshuketa. (Mat. 24:44) Hambiswiritano, vanhu va misava va ta hlamala ku tlula mpimo. Pawulo u tsale a ku: “Loko [vanhu lava tihambaniseke na Yehovha] va ku: ‘Ku rhula ni nsirhelelo,’ kutani ndzoviso wa xitshuketa wu ta va wela hi xihatla kukotisa xitlhavi xa maxangu eka wansati la tikeke; naswona a va nge baleki nikatsongo.”—1 Tes. 5:3.

13. Hi nga swi papalata njhani ku xisiwa hi marito lama nge, “Ku rhula ni nsirhelelo”?

13 Marito lama nge “Ku rhula ni nsirhelelo,” ma ta va ma ri mavunwa man’wana lama hlohloteriweke hi madimona; kambe malandza ya Yehovha a ma nge xisiwi hi marito wolawo. Pawulo u tsarile a ku: “A mi le munyameni, lerova siku rero a ri nge mi jumi hilaha ri jumaka makhamba hakona, hikuva hinkwenu mi vana va ku vonakala ni vana va nhlikanhi.” (1 Tes. 5:4, 5) Hikwalaho, a hi tshameni eku vonakaleni, hi va ekule swinene ni munyama wa misava ya Sathana. Petro u tsarile a ku: “Varhandziwa, leswi mi kumeke vutivi lebyi ka ha ri emahlweni, tivoneleni leswaku mi nga hambukisiwi na vona [vadyondzisi va mavunwa lava nga le vandlheni ra Vukreste] hi xidyoho xa vanhu lava delelaka nawu kutani mi wa eku tserhameni ka n’wina.”—2 Pet. 3:17.

14, 15. (a) Yehovha u hi xixima njhani? (b) Hi wahi marito lama huhuteriweke lawa hi faneleke hi tshama hi ri karhi hi anakanya ha wona?

14 Xiya leswaku Yehovha a nga hi byeli ntsena leswaku hi ‘tivonela’ kutani a hi tshikisa sweswo. Ku ri na sweswo, wa hi xixima hi leswi hi tintswalo a hi nyikeke ‘vutivi ka ha ri emahlweni,’ ku  nga nhlamuselo ya leswi nga ta humelela enkarhini lowu taka.

15 Kambe, khombo ra kona van’wana a va na mhaka ni switsundzuxo leswi vulavulaka hi xilaveko xa ku tshama hi xalamukile kumbe va swi sandza. Va nga ha ku, ‘I khale switsundzuxo swoleswo swi ri karhi swi vuriwa.’ Hambiswiritano, vanhu volavo va fanele va tsundzuka leswaku loko va vula sweswo, entiyisweni va kanakana leswi vuriwaka hi Yehovha ni N’wana wa yena, ku nga ri ntlawa wa hlonga ro tshembeka ntsena. Yehovha u te: “Tshama u . . . languterile.” (Hab. 2:3) Hilaha ku fanaka, Yesu u te: “Tshamani mi rindzile, hikuva a mi ri tivi siku leri Hosi ya n’wina yi nga ta ta ha rona.” (Mat. 24:42) Ku engetela kwalaho, Petro u tsarile a ku: “N’wina mi fanele mi va vanhu va muxaka muni hi tlhelo ra swiendlo swo kwetsima swa ku tikhoma ni swiendlo swa ku tinyiketela loku nga ni vukwembu, mi ri karhi mi rindzela ni ku hamba mi tsundzuka vukona bya siku ra Yehovha!” (2 Pet. 3:11, 12) Ntlawa wa hlonga ro tshembeka ni Huvo ya rona leyi Fumaka a va nge pfuki va ma tekele ehansi marito wolawo ya nkoka!

16. Hi rihi langutelo leri hi faneleke hi ri papalata, naswona ha yini?

16 Hakunene, i “hlonga lero biha” leri gimetaka hi leswaku N’wini wa hlwela. (Mat. 24:48) Hlonga rolero ro biha i xiyenge xa ntlawa lowu ku vulavuriweke ha wona eka 2 Petro 3:3, 4. Petro u tsarile a ku: “Emasikwini ya makumu ku ta va ni vahlekuri lava hlekulaka,” lava “hi ku ya hi ku navela ka vona” va hlekulaka vanhu lava hi ku tshembeka va tshamaka va ri karhi va anakanya hi siku ra Yehovha. Ina, ematshan’weni yo dzikisa mianakanyo ya vona eku seketeleni ka Mfumo, vahlekuri volavo va anakanya swinene hi vona vini ni hi ku navela ka vona ka vutianakanyi. Hi nga tshuki hi va ni langutelo ro tano ra ku nga yingisi ni leri nga ni khombo! Ku ri na sweswo, onge hi nga ‘teka ku lehisa mbilu ka Hosi ya hina ku ri ku hi ponisa,’ hi ku tshama hi khomekile entirhweni wo chumayela hi Mfumo ni wo endla vadyondzisiwa naswona hi nga karhateki ku tlula mpimo hi ku lava ku tiva nkarhi wa swiendlakalo lowu tiviwaka hi Yehovha Xikwembu.—2 Pet. 3:15; hlaya Mintirho 1:6, 7.

Tshemba Xikwembu Xa Ku Ponisa

17. Vakreste lava tshembekaka va angule njhani eka xitsundzuxo xa Yesu xa leswaku va baleka eYerusalema, naswona ha yini?

17 Endzhaku ka loko mavuthu ya Varhoma ma hlasele tiko ra Yudiya hi 66 C.E., Vakreste vo tshembeka va yingise xitsundzuxo xa Yesu xa leswaku va baleka emutini wa Yerusalema loko va kuma nkarhi wo baleka ro sungula. (Luka 21:20-23) Ha yini va teke goza hi xihatla? A swi kanakanisi leswaku a va tshama va ri karhi va anakanya hi xitsundzuxo xa Yesu. Entiyisweni, a va swi languterile leswaku xiboho lexi va nga ta xi teka xi ta endla leswaku va langutana ni maxangu, hilaha Kreste a va lemuxeke hakona ka ha ri emahlweni. Kambe hi nkarhi lowu fanaka, a va  swi tiva leswaku Yehovha a nge va rivali vanhu va yena lava tshembekaka.—Ps. 55:22.

18. Xana marito ya Yesu lama kumekaka eka Luka 21:25-28 ma yi khumba njhani ndlela leyi u wu langutaka ha yona nhlomulo lowukulu lowu taka?

18 Na hina hi fanele hi tshemba Yehovha hi ku helela, hikuva hi yena ntsena loyi a nga hi ponisaka loko mafambiselo lawa ma weriwa hi nhlomulo lowukulu swinene ematin’wini hinkwawo ya vanhu. Endzhaku ka loko nhlomulo lowukulu wu ta va wu sungurile kambe loko Yehovha a nga si lovisa vanhu hinkwavo vo homboloka, vanhu va ta “titivala hikwalaho ka ku chava ni ku langutela swilo leswi taka ehenhla ka misava leyi akiweke.” Hambileswi valala va Xikwembu va nga ta rhurhumela hikwalaho ko chava, malandza yo tshembeka ya Yehovha a ma nge chavi. Ku ri na sweswo, ma ta tsaka hikuva ma ta va ma swi tiva leswaku ku kutsuriwa ka wona ku tshinele.—Hlaya Luka 21:25-28.

19. Ku ta tlhuvutsiwa yini exihlokweni lexi landzelaka?

19 Ina, vanhu lava tshamaka va tihambanise ni misava ni “swiaki” swa yona va ta kuma vumundzuku lebyi tsakisaka swinene! Hambiswiritano, hilaha xihloko lexi landzelaka xi nga ta hlamusela hakona, loko hi lava ku kuma vutomi a hi fanelanga hi papalata swilo swo biha ntsena. Hi fanele hi va ni timfanelo leti tsakisaka Yehovha naswona hi endla mintirho leyi amukelekaka eka yena.—2 Pet. 3:11.

[Nhlamuselo ya le hansi]

^ par. 6 Leswaku u kuma nhlamuselo leyi heleleke ya mikhuva leyi hlohloteriwaka hi moya wa misava, vona buku leyi nge Ku Hlamulana Hi Matsalwa, matluka 159-163.

Xana U Nga Hlamusela?

• I yini leswi yimeriwaka hi . . . 

‘matilo ni misava’ leswi nga kona sweswi?

“swiaki”?

“matilo lamantshwa ni misava leyintshwa”?

• Ha yini hi tshemba Xikwembu hi ku helela?

[Swivutiso Swa Dyondzo]

[Xifaniso lexi nga eka tluka 5]

U nga “hlayisa mbilu ya wena” hi ndlela yihi naswona u tshama u hambanile ni misava?

[Xifaniso lexi nga eka tluka 6]

Hi swi kombisa njhani leswaku hi ‘teka ku lehisa mbilu ka Hosi ya hina ku ri ku hi ponisa’?