Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Xana U Nga Pelela eMakedoniya?

Xana U Nga Pelela eMakedoniya?

 Xana U Nga Pelela eMakedoniya?

EMUTINI wa Trowasi lowu nga ni hlaluko le Asia Minor, muapostola Pawulo u vone xivono. Wanuna wa le Makedoniya u n’wi komberile a ku: “Pelela eMakedoniya u ta hi pfuna.” Hi ku hatlisa loko Pawulo a vone xivono xexo, yena ni vanakulobye va yena lava a a famba na vona va ‘gimete hileswaku Xikwembu xi va vitane leswaku va vula mahungu lamanene’ eka vanhu va le Makedoniya. Vuyelo byi ve byihi? Emutini lowukulu wa le Makedoniya lowu vuriwaka Filipiya, Lidiya ni vandyangu wa yena va ve vapfumeri. Van’wana exifundzheni xolexo xa Rhoma le Makedoniya na vona va ve vapfumeri.—Mint. 16:9-15.

Ninamuntlha Timbhoni ta Yehovha ta ha ri ni moya lowu fanaka wa ku hiseka. To tala ti rhurhele etindhawini leti ku nga ni xilaveko lexikulu xa vahuweleri va Mfumo hi ku swi rhandza. Hi xikombiso, Lisa a a lava ku tirha hilaha ku engetelekeke ensin’wini. U suke eCanada a rhurhela eKenya. Trevor na Emily, lava na vona va humaka eCanada, va ye eMalawi va ri ni pakani ya ku tirha nsimu swinene. Paul na Maggie va le Nghilandhi va teke ku huma ka vona penceni tanihi nkarhi lowunene ngopfu wo endla leswi engetelekeke entirhweni wa Yehovha, hiloko va ya eAfrika Vuxa. Xana u ni moya wo tinyikela? Xana na wena u nga anakanya hi ku rhurha? Loko swi ri tano, hi yihi milawu ya le Bibeleni ni swiringanyeto leswi tirhaka leswi nga ku pfunaka leswaku swilo swi ku fambela kahle?

Tikambisise

Nchumu lowu u faneleke u wu kambisisa i swikongomelo swa wena. Yesu u vule leswaku xileriso lexikulu swinene hi lexi: “U fanele u rhandza Yehovha Xikwembu xa wena hi mbilu ya wena hinkwayo ni hi moya-xiviri wa wena hinkwawo ni hi mianakanyo ya wena hinkwayo.” Swivangelo  leswi faneleke swi ku susumetela ku ya tirha etikweni rin’wana ku fanele ku ri hi leswi u rhandzaka Xikwembu hi mbilu ya wena hinkwayo ni ku navela ku hetisisa ntirho wo endla vadyondzisiwa. Yesu u ye emahlweni a ku: “Xa vumbirhi, lexi fanaka na xona, xi ri, ‘U fanele u rhandza warikwenu kukota loko u tirhandza.’” Munhu la rhandzaka vaakelani u swi kombisa hi ku swi navela hi mbilu hinkwayo ku pfuna van’wana. (Mat. 22:36-39; 28:19, 20) Ku ya tirha nsimu etikweni rimbe hi ntolovelo swi katsa ntirho wo tala ni moya wo tinyikela. A hi mhaka yo lava ku valanga matiko. U fanele u susumetiwa hi rirhandzu. Remco na Suzanne lava humaka eNetherlands lava sweswi va nga le Namibia va swi katsakanya hi ndlela leyi: “Lexi endleke hi tshama laha i rirhandzu.”

Willie, loyi a nga mulanguteri wa xifundzha eNamibia, u ri: “Vanhu lava tshameke ensin’wini ya le matikweni mambe a va tanga va ri ni langutelo ra leswaku vamakwerhu va le tikweni leri va yaka eka rona va ta va khathalela. Va te va ri ni langutelo ra ku ya tirha ni vamakwerhu va kwalaho, va va pfuna entirhweni wo chumayela.”

Loko u kambisise swikongomelo swa wena, tivutise: ‘Ndzi ni ntokoto wihi lowu nga ndzi pfunaka loko ndzi ri ensin’wini ya le tikweni rimbe? Xana ndzi muhuweleri la nga ni vuswikoti? Xana ndzi vulavula tindzimi tihi? Xana ndzi tiyimiserile ku dyondza ririmi rin’wana?’ Burisana swinene ni ndyangu wa wena hi mhaka leyi. Vulavurisana ni vakulu va le vandlheni ra ka n’wina. Naswona handle ko kanakana khongela hi mhaka leyi eka Yehovha. Ku tikambisisa hi ndlela yoleyo yo tshembeka ku fanele ku ku pfuna u vona loko u ri ni vuswikoti naswona u tiyimiserile ku ya tirha ensin’wini ya le tikweni rimbe.—Vona bokisi leri nge  “Tikambisise.”

 Laha U Nga Yaka U Ya Tirha Kona

Pawulo exivonweni u byeriwe ku ya eMakedoniya. Namuntlha, Yehovha a nga tirhisi swivono leswaku a hi kongomisa. Kambe hi ku tirhisa magazini lowu ni minkandziyiso yin’wana, vanhu va Xikwembu va kumisisa laha ku nga ni xilaveko lexikulu. Kutani rhanga hi ku tsala tindhawu toleto ehansi. Loko u nga swi lunghekelanga ku dyondza ririmi lerintshwa kumbe u ta tshama swa xinkarhana etikweni rimbe, swa antswa u anakanyisisa hi ku tirha nsimu etikweni leri ku vulavuriwaka ririmi leri u ri tivaka. Kutani kambisisa timhaka to tanihi loko ku ta laveka vhisa, swilo swo famba ha swona, vuhlayiseki, madurhelo ya swilo ni maxelo. U nga ha swi kuma swi pfuna ku vulavula ni lava se va rhurheke. Khongela hi timhaka toleto. Tsundzuka leswaku Pawulo ni vanakulobye va yena, “moya lowo kwetsima wu va arisile ku vula rito emugangeni wa Asiya.” Hambileswi va ringeteke ku ya eBitiniya, “moya wa Yesu a wu va pfumelelanga” ku ya. Hilaha ku fanaka, swi nga ha teka nkarhi wo lehanyana ku kumisisa laha u nga pfunaka kona hakunene.—Mint. 16:6-10.

Sweswi se u xiye swilo swi nga ri swingani leswi u nga swi hlawulaka. Loko u anakanya hi ku ya tirha nsimu etikweni rimbe, tsalela tihofisi ta marhavi ta Timbhoni ta Yehovha ematikweni lawa u anakanyaka ku ya eka wona. Xaxameta malunghelo lawa u tshameke u va na wona kumbe lawa u nga na wona swin’we ni swivutiso swihi na swihi leswi u nga ha vaka na swona, swo tanihi madurhelo ya swilo, tindhawu to tshama eka tona leti u nga kotaka ku ti kuma, vutshunguri bya kona ni loko swi nga koteka ku kuma ntirho wo tihanyisa. Kutani nyika komiti ya ntirho ya le vandlheni ra ka n’wina papila kumbe mapapila ya kona. Yi ta katsa ni papila ra yona ro bumabumela ivi yi ma rhumela hi ku kongoma etihofisini ta marhavi ta matiko lawa u ma hlawuleke. Tinhlamulo leti u nga ta rhumeriwa tona ti ta ku pfuna ku hlawula laha u nga kotaka ku ya tirha nsimu kona.

Willie, loyi a tshahiweke eku sunguleni u te: “Lava swilo swi va fambeleke kahle hi ntolovelo va rhange va endzela tiko ra kona kutani va lavisisa tindhawu leti va nga tsakelaka ku va eka tona. Mpatswa wun’wana wu kume leswaku a swi ta wu tikela ku tshama endhawini ya le kule swinene ni doroba ni vanhu van’wana. Kutani wu tshame exidorobanini lexi a ku ri ni xilaveko eka xona kambe laha a wu ta kota ku hanya vutomi lebyi tolovelekeke lebyi a byi ta endla leswaku wu tsaka.”

Ku Langutana Ni Mintlhontlho Leyintshwa

A swi kanakanisi leswaku ku rhurha endhawini leyi u yi toloveleke u ya endhawini leyi hambaneke hi ku helela ni leyi u sukaka eka yona swi ta ku tisela mintlhontlho yo karhi. Lisa loyi a boxiweke eku sunguleni u ri: “U nga ha titwa u ri ni xivundza swinene.” I yini lexi n’wi pfunaka? I ku tirhisana swinene ni vamakwerhu va le vandlheni leri a nga rhurhela eka rona. U tivekele pakani ya ku tiva mavito ya vanhu hinkwavo evandlheni. Lexi n’wi pfunaka ku endla sweswo i ku fika minhlangano yi nga si sungula ivi loko se yi herile a vulavula ni vamakwerhu. Lisa u tirhe ni van’wana ensin’wini, a va rhamba laha a tshamaka kona kutani  a tikumela vanghana lavantshwa. U ri: “A ndzi tisoli hi swilo leswi ndzi titsoneke swona. Yehovha u ndzi katekisile hakunene.”

Endzhaku ko kurisa vana, Paul na Maggie va rhurhile endlwini ya vona leyi a va ri ni 30 wa malembe va tshama eka yona. U ri: “Ku hambana ni swingolongondzwana swa hina a swi olova hi ndlela leyi hlamarisaka. Ku hambana ni maxaka ya hina a swi tika swinene, hi ndlela leyi a hi nga yi langutelanga. Hi rile swinene loko hi ri endzeni ka xihaha-mpfhuka. Swa olova ku tibyela u ku, ‘A hi nge swi koti ku swi endla leswi.’ Kambe hi titshege hi Yehovha. Ku va ni vanghana lavantshwa swi ku endla u tiyimisela swinene ku ya emahlweni.”

Greg na Crystal va hlawule ku rhurha eCanada va ya eNamibia hikuva va vulavula Xinghezi, ku nga ririmi leri vulavuriwaka etikweni rero. Kambe, endzhaku ka nkarhi va swi xiyile leswaku swi ta pfuna swinene loko vo dyondza ririmi ra kwalaho ra xintu. “Minkarhi yin’wana a hi hela matimba. Hambiswiritano, hi twisise ndhavuko wa kwalaho endzhaku ka loko hi dyondze ririmi ra kwalaho. Ku tolovelana swinene ni vamakwerhu va kwalaho swi hi pfunile leswaku hi hatla hi tolovela ndhawu.”

Moya wolowo wo titsongahata ni wa ku tiyimisela wu nga tlhela wu va ni vuyelo lebyinene eka vamakwerhu va kwalaho. Jenny wa ha yi tsundzuka hi ntsako mindyangu leyi rhurheleke eIreland, laha a kuleleke kona. U ri: “A yi ri ni malwandla. A yi tele ku ta tirhela ku nga ri ku tirheriwa. A yi hiseka naswona a yi tsakile lerova na mina ndzi boheke ku ya tirha laha ku nga ni xilaveko lexikulu.” Sweswi Jenny ni nuna wa yena i varhumiwa eGambia.

Nkateko Wa Yehovha ‘Wa Fuwisa’

Ntokoto wa Pawulo loko a ri eMakedoniya wa khutaza hakunene! Endzhaku ka malembe ya kwalomu ka khume u tsalele vamakwerhu va le Filipiya a ku: “Ndzi nkhensa Xikwembu xa mina nkarhi hinkwawo loko ndzi mi tsundzuka.”—Filp. 1:3.

Trevor na Emily, lava tirheke nsimu ya le Malawi loko va nga si rhambiwa ku ya eXikolweni xa Bibele xa Giliyadi xa Watchtower, va titwa hi ndlela leyi fanaka. “Minkarhi yin’wana a hi tivutisa loko hi ri ku endleni ka nchumu lowu faneleke, kambe a hi tsakile. Hi titwe hi tolovelane swinene naswona hi swi vonile leswaku Yehovha wa hi katekisa.” Greg na Crystal, lava boxiweke eku sunguleni, va ri, “A ku na nchumu wun’wana lowu a hi ta wu endla.”

Hakunene, a hi vanhu hinkwavo lava nga kotaka ku ya tirha ensin’wini ya le tikweni rin’wana. Van’wana swi nga ha va fambela kahle loko va rhurhela endhawini leyi nga ni xilaveko lexikulu etikweni ra ka vona. Van’wana va nga fikelela tipakani to ya pfuneta emavandlheni man’wana ekusuhi ni laha va tshamaka kona. Nchumu wa nkoka i ku endla hinkwaswo leswi u nga swi kotaka leswaku u tirhela Yehovha. (Kol. 3:23) Hikwalaho, marito lawa lama huhuteriweke ma ta hetiseka eka wena: “Nkateko wa Yehovha—hi wona lowu fuwisaka, naswona a nga engeteli ku vaviseka eka wona.”—Swiv. 10:22.

[Bokisi/Xifaniso lexi nga eka tluka 5]

 Tikambisise

Ku tikambisisa leswaku u ta vona loko u nga swi kota ku ya tirha nsimu ya le tikweni rin’wana, xiya swivutiso leswi landzelaka kutani u tikambisisa hi ku tshembeka ni hi xikhongelo ku vona loko u fanele u rhurha. Rungula leri kumekaka eka minkandziyiso ya nkarhi lowu hundzeke ya Xihondzo xo Rindza ri nga ku pfuna.

• Xana ndzi munhu la nga ni vuxaka lebyi tiyeke na Yehovha?—“Magoza Lama Yisaka eNtsakweni” (October 15, 1997, tluka 6)

• Xana ndzi muhuweleri la nga ni vuswikoti?—“Ndlela Yo Humelela eVutirhelini Bya Vuphayona” (May 15, 1989, tluka 21)

• Xana ndzi nga swi kota ku hanya ekule ni ndyangu wa ka hina ni vanghana va mina?—“Ku Hlangavetana Ni Xiphiqo Xo Kumbuka eKaya Loko U Ri eNtirhweni Wa Xikwembu” (May 15, 1994, tluka 28)

• Xana ndzi nga dyondza ririmi lerintshwa?—“Ku Hlanganyela eVandlheni Leri Tirhisaka Ririmi Rimbe” (March 15, 2006, tluka 17)

• Xana mali leyi ndzi nga na yona yi ta endla ndzi kota ku rhurha?—“Xana U Nga Tirha eNsin’wini Ya Le Tikweni Rimbe?” (October 15, 1999, tluka 23)

[Xifaniso lexi nga eka tluka 6]

Moya wo titsongahata ni wa ku tiyimisela wu nga va ni vuyelo lebyinene eka vamakwerhu va kwalaho

[Xifaniso lexi nga eka tluka 7]

Lava va teleke ku ta pfuna, swilo swi va fambela kahle