Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Xana U ‘Dzime Timitsu Ni Ku Simekiwa eMasungulweni’?

Xana U ‘Dzime Timitsu Ni Ku Simekiwa eMasungulweni’?

 Xana U ‘Dzime Timitsu Ni Ku Simekiwa eMasungulweni’?

XANA u tshame u vona nsinya lowukulu wu biwa hi moya wa matimba swinene wu ya hala ni hala? Nsinya wolowo wu langutane ni moya lowukulu kambe a wu tsuvuki. Ha yini? Hikuva wu ni timitsu to tiya leti dzikeke ti enta ehansi ka misava. Na hina hi nga fana ni nsinya wolowo. Loko hi weriwa hi miringo yo nonon’hwa, na hina hi nga swi kota ku tiyisela loko hi tshama hi “dzim[e] timitsu ni ku simekiwa emasungulweni.” (Efe. 3:14-17) I yini masungulo wolawo?

Rito ra Xikwembu ri vula leswaku “Kreste Yesu yena i ribye ra masungulo ra le yinhleni” ra vandlha ra Vukreste. (Efe. 2:20; 1 Kor. 3:11) Hina Vakreste hi khutaziwa leswaku hi ‘hambeta hi famba evun’weni na yena, hi dzima timitsu ni ku akiwa eka yena ni ku tiyisiwa eripfumelweni.’ Loko hi endla tano, hi ta swi kota ku tiyisela miringo hinkwayo leyi ringaka ripfumelo ra hina, ku katsa ni leyi nga ha vaka “timhaka to wonga” leti sekeriweke eka “vuxisi bya hava” bya vanhu.—Kol. 2:4-8.

“Ku Anama Ni Ku Leha Ni Ku Tlakuka Ni Ku Enta”

Kambe, hi nga “dzima timitsu” ni ku “tiyisiwa eripfumelweni” hi ndlela yihi? Ndlela yin’wana ya nkoka leyi hi nga dzikisaka timitsu ta hina ti enta ehansi ka misava hi ndlela yo fanekisela i ku dyondza Rito leri huhuteriweke ra Xikwembu hi ku hiseka. Yehovha u lava leswaku hi “twisisa hi mianakanyo swin’we ni vakwetsimi hinkwavo leswi nga ku anama ni ku leha ni ku tlakuka ni ku enta” ka ntiyiso. (Efe. 3:18) Hikwalaho, Mukreste a nga fanelanga a tsakisiwa ntsena hileswi a twisisaka tidyondzo ti nga ri tingani ni “swilo swa masungulo” leswi nga eRitweni ra Xikwembu. (Hev. 5:12; 6:1) Kambe, un’wana ni un’wana wa hina u fanele a lava ku wu twisisa swinene ntiyiso lowu nga eBibeleni.—Swiv. 2:1-5.

Kambe a swi vuli leswaku ko laveka vutivi byo tala ntsena leswaku hi “dzima timitsu ni ku simekiwa” entiyisweni. Phela, hambi ku ri Sathana wa wu tiva ntiyiso lowu nga eBibeleni. Ku laveka ni swin’wana. Hi fanele hi “tiva rirhandzu ra Kreste leri tlulaka vutivi.” (Efe. 3:19) Nilokoswiritano, loko hi dyondza Bibele hileswi hi rhandzaka Yehovha ni ntiyiso, hi ta wu twisisa swinene ntiyiso lowu kumekaka eka yona naswona sweswo swi ta endla leswaku ripfumelo ra hina ri tiya ngopfu.—Kol. 2:2.

 Xana Wa Wu Twisisa Ntiyiso Wa Nkoka?

Ha yini u nga tikambeli ku vona loko u wu twisisa ntiyiso wa nkoka lowu kumekaka eBibeleni? Ku endla tano swi nga ha ku khutaza leswaku eka dyondzo ya wena n’wini u dyondza Bibele hi vukheta swinene. Hi xikombiso, hlaya tindzimana to sungula ta papila ra muapostola Pawulo leri a ri tsaleleke Vaefesa. (Vona bokisi leri nge  “Eka Vaefesa.”) Loko u heta ku ti hlaya, tivutise xivutiso lexi, ‘Xana ndza yi twisisa nhlamuselo ya swiga leswi voyamisiweke eka tindzimana teto ta Bibele leti nga ebokisini rero?’ A hi kambisiseni swiga sweswo ha xin’we-xin’we.

Ku Hlawuriwa Ka Ha Ri eMahlweni “Misava Yi Nga Si Va Kona”

Pawulo u tsalele vapfumeri-kulobye a ku: “[Xikwembu] xi hi hlawule ka ha ri emahlweni leswaku hi vekiwa hi va vana eka xona hi Yesu Kreste.” Hakunene Yehovha u endle xiboho xa leswaku a a ta teka vanhu van’wana laha misaveni leswaku va ya va swirho swa ndyangu wakwe lowu hetisekeke wa le tilweni. Vana volavo va Xikwembu va ta fuma na Kreste va va tihosi ni vaprista. (Rhom. 8:19-23; Nhlav. 5:9, 10) Loko Sathana a tlhontlha vuhosi bya Yehovha eku sunguleni, a a vula leswaku vanhu lava Yehovha a va vumbeke a va nga hetisekanga. Kutani swa fanela leswi Yehovha a hlawuleke van’wana va vanhu volavo leswaku va hoxa xandla loko eku heteleleni a herisa vubihi hinkwabyo emisaveni hinkwayo, ku katsa ni muvangi wa byona Sathana Diyavulosi! Hambiswiritano, Yehovha a nga va hlawulanga ka ha ri emahlweni vanhu lava a va ta va vana vakwe. Kambe u endle xiboho xa leswaku ku ta va ni ntlawa wa vanhu lava nga ta fuma na Kreste etilweni.—Nhlav. 14:3, 4.

Hi yihi “misava” leyi Pawulo a a vulavula ha yona loko a tsalela Vakreste-kulobye leswaku vona va hlawuriwe tanihi ntlawa “misava yi nga si va kona”? A a nga vulavuli hi nkarhi lowu Xikwembu a xi nga si tumbuluxa misava kumbe vanhu.  Sweswo a swi ta va swi lwisane ni mfanelo ya xona ya vululami. Phela Xikwembu a xi ta va xi nga va vonanga nandzu Adamu na Evha hi leswi va swi endleke loko a ku ri leswaku se a xi swi tsale ehansi va nga si vumbiwa leswaku a va ta tlula nawu wa xona. Kutani, Xikwembu xi xi endle rini xiboho xo lulamisa xiyimo lexi Adamu na Evha va xi vangeke loko va hlanganyele na Sathana eku xandzukeleni kakwe vuhosi bya Xikwembu? Yehovha u endle xiboho xexo endzhaku ka loko vatswari va hina vo sungula va xandzukile kambe vanhu lava nga hetisekangiki lava lavaka ku kutsuriwa va nga si va kona emisaveni.

“Hi Ku Ya Hi Rifuwo Ra Musa Wa Xona Lowu Nga Faneriwiki”

Ha yini Pawulo a vule leswaku malunghiselelo lawa ku vulavuriweke ha wona eka tindzimana to sungula ta buku ya Vaefesa ma ve kona “hi ku ya hi rifuwo [ra Xikwembu] ra musa wa xona lowu nga faneriwiki”? U vule sweswo leswaku a kandziyisa leswaku Yehovha a a nga boheki ku kutsula vanhu lava nga ni xidyoho.

Entiyisweni, ku hava ni un’we wa hina loyi a faneriwaka hi ku kutsuriwa. Hambiswiritano, Yehovha u nyikele hi N’wana wakwe loyi a nga swakwe leswaku a hi kutsula hileswi a va rhandzaka swinene vanhu. Loko hi anakanyisisa hi ku nga hetiseki ni xidyoho lexi hi nga na xona, hakunene ku kutsuriwa ka hina i musa lowu nga faneriwiki, hilaha Pawulo a vuleke hakona.

Xihundla Xo Kwetsima Xa Xikongomelo Xa Xikwembu

Eku sunguleni Xikwembu a xi vulanga leswaku a xi ta swi lunghisa njhani swilo leswi onhiweke hi Sathana. A ku ri “xihundla xo kwetsima.” (Efe. 3:4, 5) Endzhaku ka nkarhi loko ku sunguriwa vandlha ra Vukreste, Yehovha u hlavutele ndlela leyi a a ta xi hetisisa ha yona xikongomelo xakwe xo sungula hi vanhu ni hi misava. Pawulo u hlamusele leswaku “eku heleni ka minkarhi leyi vekiweke,” Xikwembu xi sungule ku tirhisa “vukongomisi,” ku nga fambiselo ro kongomisa timhaka leti a ti ta endla leswaku vanhu va va ni vun’we.

Xiphemu xo sungula xa ku hlanganisiwa koloko ka swivumbiwa swa xona xi sungule hi Pentekosta ya 33 C.E. loko Yehovha a sungula ku hlengeleta lava a va ta fuma na Kreste etilweni. (Mint. 1:13-15; 2:1-4) Xiphemu xa vumbirhi a xi ta va ku hlanganisiwa ka hinkwavo lava nga ta hanya emisaveni leyi nga paradeyisi ehansi ka Mfumo wa Kreste la nga Mesiya. (Nhlav. 7:14-17; 21:1-5) Rito leri nge “vukongomisi” a ri kombeteli eka Mfumo wa Mesiya hikuva Mfumo wolowo wu simekiwe hi 1914. Kambe rito leri ri kombetela eka ndlela leyi Xikwembu xi lulamiseke timhaka ha yona leswaku xi hetisisa xikongomelo xa xona xa leswaku swivumbiwa swa xona hinkwaswo swi va ni vun’we.

Vanani “Lava Kuleke Hi Ku Helela eMatimbeni Ya Ku Twisisa”

Hakunene ku va ni xiyimiso xa dyondzo ya munhu hi yexe swi ta ku pfuna leswaku u ku twisisa kahle “ku anama ni ku leha ni ku tlakuka ni ku enta” ka ntiyiso. Hambiswiritano, i ntiyiso ni leswaku leswi hi tshamaka hi khomekile sweswo swi nga ha olovisela Sathana leswaku a hi endla hi nga ha swi hisekeli ku va ni dyondzo ya munhu hi yexe kumbe hi nga ha vi na yona. U nga n’wi pfumeleli leswaku a endla tano. Tirhisa “vuswikoti byo twisisa” lebyi Xikwembu xi ku nyikeke byona leswaku u va munhu loyi a “kuleke hi ku helela ematimbeni ya ku twisisa.” (1 Yoh. 5:20; 1 Kor. 14:20) Tiyiseka leswaku wa swi twisisa swivangelo leswi ku endlaka u khomelela eka tidyondzo leti u pfumelaka eka tona ni leswaku u nga swi kota minkarhi hinkwayo ku tihlamulela “hi ta ntshembo lowu [u] nga na wona.”—1 Pet. 3:15.

A hi nge a wu ri kona loko papila ra Pawulo leri yaka aEfesa ri hlayiwa ro sungula. A swi kanakanisi leswaku a wu ta va u susumeteleke ku lava ku kula eka “vutivi lebyi kongomeke bya N’wana wa Xikwembu.” (Efe. 4:13, 14) Hikwalaho, pfumelela marito lama huhuteriweke ya Pawulo ma ku susumetela ku endla nchumu lowu fanaka namuntlha. Ku rhandza Yehovha hi mbilu hinkwayo ni ku va ni vutivi lebyi kongomeke hi Rito rakwe swi ta ku pfuna leswaku u tshama u “[dzime] timitsu ni ku simekiwa emasungulweni” ya Kreste. Hi ndlela yoleyo, u ta swi kota ku tiyisela miringo leyi Sathana a nga ha ku vangelaka yona loko makumu ya misava leyi yo homboloka ma nga si fika.—Ps. 1:1-3; Yer. 17:7, 8.

[Bokisi/Xifaniso lexi nga eka tluka 27]

 “Eka Vaefesa”

“A ku dzunisiwe Xikwembu tlhelo Tata wa Hosi ya hina Yesu Kreste, hikuva xi hi katekise hi nkateko wun’wana ni wun’wana wa moya etindhawini ta le tilweni evun’weni na Kreste, hilaha xi hi hlawuleke hakona evun’weni na yena misava yi nga si va kona, leswaku hi kwetsima ni ku pfumala xisolo emahlweni ka xona hi rirhandzu. Hikuva xi hi hlawule ka ha ri emahlweni leswaku hi vekiwa hi va vana eka xona hi Yesu Kreste, hi ku ya hi ku rhandza ka xona, hi ku dzunisa musa wa xona lowu nga faneriwiki lowu vangamaka lowu xi hi nyikeke wona hi musa hi ku tirhisa murhandziwa wa xona. Ha yena hi ni ku ntshunxiwa hi nkutsulo hi ngati ya yena, ina, ku rivaleriwa ka swivi swa hina, hi ku ya hi rifuwo ra musa wa xona lowu nga faneriwiki. Xi endle leswaku leswi swi tala eka hina hi vutlhari hinkwabyo ni mianakanyo leyinene, hi ku hi tivisa xihundla xo kwetsima xa ku rhandza ka xona. Swi fambisana ni leswi tsakeriwaka hi xona hi ku ya hi xikongomelo xa xona leswaku ku va ni vukongomisi eku heleni ka minkarhi leyi vekiweke, bya ku hlengeleta swilo hinkwaswo nakambe eka Kreste, swilo swa le tilweni ni swilo swa le misaveni.”—Efe. 1:3-10.