Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Ku Kuma Swilo Swa Nkoka Leswi Tumbetiweke

Ku Kuma Swilo Swa Nkoka Leswi Tumbetiweke

 Ku Kuma Swilo Swa Nkoka Leswi Tumbetiweke

XANA u tshame u kuma swilo swa nkoka leswi tumbetiweke endhawini leyi a wu nga swi langutelanga leswaku u nga swi kuma eka yona? Sweswo swi humelele hi March 27, 2005 eka Ivo Laud, loyi a nga Mbhoni ya Yehovha etikweni ra Estonia. A a ri karhi a pfuna Alma Vardja, mukhegula la nga Mbhoni, leswaku a mbundzumuxa xiyindlwana xa khale xo veka mathulusi. Loko va ri karhi va faya khumbi ra le handle, va vone bodo leyi a yi funengete xiyenge xin’wana xa nsika. Loko va susa bodo yoleyo, va kume mugerho lowu a wu aname 10 wa tisentimitara, wu lehe 1,2 wa timitara naswona wu ente 10 wa tisentimitara, wu funengetiwe hi pulanga leri fanaka ni muvala wa nsika. (1) Hakunene a va kume ndhawu leyi a ku tumbetiwe swilo swa nkoka! Xana swilo sweswo swa nkoka a ku ri yini? A swi tumbetiwe hi mani?

Endzeni ka mugerho wolowo ku kumiwe swiputsa swo hlayanyana leswi phutseriweke hi vukheta hi phepha ro tsindziyela.  (2) Swiputsa swoleswo a swi ri ni tikopi ta timagazini ta Timbhoni ta Yehovha, ngopfu-ngopfu swihloko leswi dyondziwaka evandlheni swa Xihondzo xo Rindza, ku katsa ni swin’wana leswi sukelaka eka 1947. (3) A swi kopiwe hi vukheta hi voko hi Xiestonia. Swin’wana swa swiputsa swoleswo a swi ri ni vuthala bya loyi a tumbeteke timagazini teto. Vuthala byoleyo a byi ri ni rungula ra ku konanisiwa ka Villem Vardja, nuna wa Alma. Naswona eka swiputsa swoleswo ku kumiwe ni rungula malunghana ni malembe lawa a ma heteke a ri ekhotsweni. Xana a a khomeriwe yini?

Villem Vardja a a ri ni vutihlamuleri exikarhi ka Timbhoni ta le Vandlheni ra Tartu naswona endzhakunyana u pfunete eVandlheni ra Otepää le tikweni ra Estonia, leri khale a ri ri ehansi ka Soviet Union. Swi tikomba a dyondze ntiyiso wa le Bibeleni emahlweni ka Nyimpi ya Vumbirhi ya Misava. Endzhaku ka malembe ma nga ri mangani, hi December 24, 1948, mfumo wa Makhomunisi wu lerise leswaku Makwerhu Vardja a khomeriwa ntirho wakwe wa ku chumayela. U konanisiwile a tlhela a xanisiwa hi maphorisa ya le xihundleni loko ma ri karhi ma ringeta ku n’wi sindzisa leswaku a boxa mavito ya Timbhoni letin’wana. Endzhaku ka loko a aleriwe ku tivulavulela ehubyeni, u gweviwe ku tshama malembe ya khume emakhotsweni ya le Rhaxiya laha a ku pfaleriwa vabohiwa lava nga ni milandzu ya swa tipolitiki.

Villem Vardja u tshame a tshembekile eka Yehovha kukondza a fa hi March 6, 1990. Nsati wakwe a a nga swi tivi leswaku a ku ri ni ndhawu yoleyo laha a ku tumbetiwe timagazini. Swi nga ha endleka leswaku xivangelo lexi endleke Villem a nga n’wi byeli nsati wa yena laha a a tumbete kona timagazini leti hileswi a a lava ku n’wi sirhelela loko o tshuka a konanisiwa. Ha yini a a boheka ku tumbeta timagazini teto? U ti tumbete hikwalaho ka leswi KGB (Soviet State Security Committee [Komiti ya Vuhlayiseki bya Mfumo wa Soviet]), a yi tala ku ta ngundzuvanya makaya ya Timbhoni ta Yehovha ti nga swi rindzelanga, yi lava minkandziyiso ya vukhongeri. Swi nga ha endleka Makwerhu Vardja a tumbete timagazini leti leswaku ku tshama ku ri ni minkandziyiso leyi sekeriweke eBibeleni leyi nga ta hlayiwa hi vapfumeri-kulobye loko lava KGB vo tshuka va teka minkandziyiso hinkwayo. Hi ximumu xa 1990 ku tshame ku kumiwa tindhawu tin’wana laha a ku tumbetiwa minkandziyiso. Yin’wana yi kumiwe eTartu, edzongeni wa Estonia. Na yona a yi tumbetiwe hi Villem Vardja.

Ha yini hi vula leswaku timagazini toleto i swilo swa nkoka? Hikuva tikopi leti leti kopiweke hi voko hi vurhon’wana, ti tlhela ti tumbetiwa hi vukheta, ti kombisa ndlela leyi Timbhoni a ti teka swakudya swa moya swi ri swa nkoka ha yona hi nkarhi wolowo. (Mat. 24:45) Xana wena wa ti tlangela tibuku ta vukhongeri leti sweswi u ti kumaka laha u tshamaka kona? Tin’wana ta tona i Xihondzo xo Rindza hi Xiestonia ni hi tindzimi tin’wana to tlula 170.