Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Magondzo Ya Le Rhoma I Switsundzuxo Swa Vunjhiniyara Bya Khale

Magondzo Ya Le Rhoma I Switsundzuxo Swa Vunjhiniyara Bya Khale

 Magondzo Ya Le Rhoma I Switsundzuxo Swa Vunjhiniyara Bya Khale

HI WIHI nchumu wa nkoka swinene eka switsundzuxo swa le Rhoma? Xana i Rivala ra Mintlango, leri masalela ya rona ma ha riki kona ni namuntlha eRhoma? Loko hi lava ku langutisa miako ya khale swinene ya le Rhoma kumbe leyi hoxeke xandla ematin’wini, hi fanele hi anakanya hi magondzo ya kona.

Eka magondzo lamakulu ya le Rhoma a a ku nga hundzi mindzhwalo ni masocha ntsena. Romolo A. Staccioli, mukambisisi wa leswi tsariweke u vula leswaku eka magondzo lawa “ku hundze marungula, mavonelo ya vampfampfarhuti, tifilosofi ni tidyondzo ta vukhongeri,” ku katsa ni ta Vukreste.

Eminkarhini ya khale, magondzo ya le Rhoma a ma tekiwa ma ri switsundzuxo. Ku ringana madzana ya malembe, Varhoma va ake magondzo lamanene lawa eku heteleleni ma hlanganiseke ndhawu leyi tlulaka 80 000 wa tikhilomitara laha sweswi ku nga ni matiko lama tlulaka 30.

Via publica yo sungula ya nkoka kumbe gondzo lerikulu hilaha ri nga vitaniwaka hakona namuntlha, a ku ri Via Appia, kumbe Appian Way. A ri ri ra nkoka swinene, a ri hlanganisa Rhoma na Brundisium (leyi sweswi yi vitaniwaka Brindisi), ku nga doroba leri nga hlaluko leri a ri ri ndlela yo nghena hi yona yo ya eVuxeni. Gondzo leri ri thyiwe vito rero hikwalaho ka Appius Claudius Caecus, mutirhela-mfumo wa Murhoma loyi a sunguleke ku ri aka kwalomu ka 312 B.C.E. Nakambe eRhoma a ku ri ni magondzo lamakulu lama vuriwaka Via Salaria na Via Flaminia, lawa a ma ya evuxeni ekusuhi ni le Lwandle ra Adriatic, laha a ri fika ri pfula ndlela yo ya eMatikweni ya Balkan ni le tindhawini leti nga kusuhi ni nambu wa Rhine ni wa Danube. Gondzo ra Via Aurelia a ri kongoma en’walungwini ri ya eGaul ni le Nhlonhleni ya Iberia, kasi gondzo ra Via Ostiensis a ri ya eOstia, ku nga hlaluko ra le Rhoma leri a ri rhandziwa ngopfu hi vapfhumba lava yaka eAfrika kumbe lava humaka kona.

Ntirho Lowukulu Swinene Wo Aka eRhoma

Magondzo a ma ri ya nkoka eRhoma ni le mahlweni ka ku va vaaki va kona va sungula ku aka lamantshwa. Muti lowu wu akiwe laha a ku hlangana mapato ya khale exinkobyanini xi ri xin’we ntsena xa le ndhawini ya le hansi ya Nambu wa Tiber. Hi ku ya hi swiviko swa khale, Varhoma va tekelele vaaki va le Carthage leswaku va antswisa magondzo lawa se a ma ri kona. Kambe, entiyisweni lava a va ri ni vutshila byo aka magondzo kumbexana a ku ri vanhu va le Etruria lava hanyeke emahlweni ka Varhoma. Masalela ya magondzo ya vona ma ha ri kona. Ku tlula kwalaho, loko Varhoma va nga si va kona a ku ri ni tindlela leti a ti tirhisiwa nkarhi na nkarhi endhawini yoleyo. Kumbexana swifuwo a swi famba eka tona loko swi ya emadyelweni yo hambana-hambana. Hambiswiritano, a swi nonon’hwa ku famba eka magondzo wolawo hikuva a ma ri ni ritshuri hi nguva ya xixika naswona hi nkarhi wa timpfula a ma tala ndzhope. Varhoma hakanyingi a va aka magondzo ya vona ehenhla ka tindlela to tano.

Magondzo ya le Rhoma a ma kunguhatiwa hi vukheta naswona a ma akiwa ma tiya, ma va lama pfunaka ma tlhela ma saseka. Phela, magondzo lawa a ma hlanganisa tindhawu hi ndlela yo tsemakanya, kutani vunyingi bya wona a ma nga jikajiki. Kambe hakanyingi magondzo a ma fanele ma fambisana ni xivumbeko xa ntumbuluko xa ndhawu yoleyo. Laha swi kotekaka, etindhawini ta switsunga ni tintshava, vanjhiniyara va Varhoma a va endla magondzo ya vona hi tlhelo ra le vuxeni ra ntshava. Sweswo a swi olovisela vatirhisi va magondzo loko maxelo ma tshuka ma bihe ngopfu.

Varhoma a va ma aka njhani magondzo ya vona? A va tirhisa tindlela to hambana-hambana kambe leswi kumiweke hi vayimburi swi hi paluxela tin’wana ta tona.

Ndhawu leyi gondzo ri nga ta famba eka yona a yi rhanga yi lavisisiwa. Ntirho lowu a wu endliwa hi vakambisisi va ndhawu va nkarhi wolowo. Kutani ntirho  wo tika wa ku cela a wu endliwa hi mavuthu ya masocha, vatirhi kumbe mahlonga. A ku ceriwa makhele mambirhi lama fambaka swin’we. Mpfhuka lowu nga exikarhi ka makhele lawa mambirhi a wu ri kwalomu ka 2,4 wa timitara, kambe mpfhuka lowu tolovelekeke a wu ri 4 wa timitara naswona etindhawini leti jikaka mpfhuka lowu a wu anama ku tlula laha. Loko se ma hetiwile a ma aname 10 wa timitara ku katsa ni ndlela ya lava fambaka hi milenge ematlhelo hamambirhi ya gondzo. Misava leyi nga exikarhi ka makhele lamambirhi a yi susiwa ivi ku sala khele. Loko va cele ku kondza va fika laha misava ya kona yi tiyeke, a ku cheriwa swilo swinharhu kumbe swa mune ekheleni rolero. A ku sungula ku cheriwa maribye lamakulu kumbe swiribyana swin’wana. Endzhaku a ku cheriwa maribye kumbe maribye ya swiphepherhele, kumbexana lama hlanganisiweke ni semendhe. Ehenhla a ku cheriwa swiribyana kumbe maribye lama gandliweke.

Evuandlalweni bya magondzo man’wana ya le Rhoma a ku cheriwa swiribyana leswi gandliweke ntsena. Kambe leswi hlamariseke vanhu vo tala lava a va hanya hi nkarhi wolowo a ku ri magondzo lama lunghisiweke kahle. Vuandlalo bya magondzo yo  tano a byi endliwe hi maribye lamakulu ya swiphepherhele, lawa hi ntolovelo a ma kumiwa eka ribye leri a ri kumeka kwalaho. A ma endliwe leswaku ma nga tali hi mati loko ku na mpfula, kutani a ma chulula mati ma khuluka hi le tlhelo. Maakelo lawa ma endle leswaku magondzo lawa ma tshama nkarhi wo leha naswona ma kala ma fika ni le masikwini ya hina.

Endzhaku ka malembe ya kwalomu ka 900 gondzo ra Appian Way ri akiwile, n’wamatimu wa le Byzantium la vuriwaka Procopius u hlamusele leswaku gondzo leri ra “hlamarisa.” Malunghana ni maribye lamakulu ya swiphepherhele lama endliweke vuandlalo bya wona, u te: “Ku nga khathariseki nkarhi wo tala lowu se wu hundzeke swin’we ni tigolonyi to tala leti hundzeke eka magondzo lawa siku ni siku, xiyimo xa wona a xi onhakanga nikatsongo naswona ma ha rhideleke kahle.”

Xana a va ta endla yini eka swihinga swa ntumbuluko swo tanihi milambu? Ndlela yin’we ya nkoka a ku ri mabuloho lawa man’wana ya wona ma ha riki kona ni namuntlha, lama nyikelaka vumbhoni bya vuswikoti lebyi hlamarisaka lebyi Varhoma va khale a va ri na byona hi tlhelo ra thekinoloji. Mihocho leyi nga eka magondzo hinkwawo ya le Rhoma kumbexana a yi dumanga, kambe a swi nonon’hwa swinene ku yi aka loko hi ehleketa hi vutivi bya thekinoloji ni switirho leswi a swi ri kona hi nkarhi wolowo. Xiviko xin’wana xi ri: “Vunjhiniyara bya le Rhoma . . . byi kume vuyelo lebyi a byi nga ta ringanisiwa na nchumu ku ringana malembe-xidzana yo tala.” Xikombiso xa kona i muhocho wa le Furlo laha ku hundzaka gondzo ra Via Flaminia. Hi 78 C.E., endzhaku ka loko vanjhiniyara va hlele hi vukheta, ku ceriwe ribye lero tiya ku endliwa muhocho wa timitara ta 40, lowu anameke ntlhanu wa timitara wu tlhela wu leha timitara ta ntlhanu. Ku endla muhocho wolowo a ku ri ntirho wo hlamarisa hakunene loko ku ehleketiwa hi switirho leswi a swi ri kona hi nkarhi wolowo. Ku aka magondzo yo tano a ku ri yin’wana ya mintirho leyikulu swinene leyi tshameke yi endliwa hi vanhu.

Vavalangi Ni Ku Hangalasiwa Ka Marungula

Masocha ni vaxavisi, vachumayeri ni vavalangi, vatlangi va mintlangu ni tinhenha va tirhise magondzo lawa. Lava fambaka hi milenge a va famba tikhilomitara ta kwalomu ka 25 ku ya ka 30 hi siku. Vavalangi a va kuma rungula malunghana ni mpfhuka hi ku langutisa maribye lawa a ma kombisa mpfhuka lama nga etlhelo ka magondzo. Maribye lawa lama nga ni swivumbeko swo hambana-hambana, ngopfu-ngopfu swa xirhendzevutana, a ma veketeriwa ma siyana hi 1 480 wa timitara—ku nga mpimo wa mayele yin’we ya le Rhoma. Nakambe a ku ri ni tindhawu to wisela eka tona, laha vavalangi a va cinca tihanci, va xava swakudya kumbe minkarhi yin’wana va etlela kona. Tin’wana ta tindhawu leti a ku endliwa mintirho leyi, ti hundzuke swidorobana.

Emahlweninyana ka ku sunguriwa ka Vukreste,  Khezari Awugusto u sungule nongonoko wo khathalela magondzo. U veke vatirhela-mfumo leswaku va khathalela gondzo rin’we kumbe yo tala. Evuxaviselweni bya le Rhoma, a a simeke ribye ra nsuku ro kombisa mpfhuka, leri vuriwaka miliarium aureum. Ribye leri leri a ri ri ni maletere lama pendiweke hi koporo, a ri kombisa laha magondzo hinkwawo ya le Rhoma ma helelaka kona le Italiya. Leswi swi endle leswaku ku va ni xivuriso lexi nge: “Magondzo hinkwawo ma kongoma eRhoma.” Nakambe Awugusto a a ri ni mimepe ya magondzo hinkwawo lawa a ma ri ematikweni hinkwawo lama nga ehansi ka mfumo wa Rhoma, leyi a yi vekiwe leswaku yi voniwa hi mani na mani. Swi tikomba onge magondzo lawa a ma ri exiyin’weni lexinene swinene xa swilaveko ni milawu ya minkarhi yoleyo.

Vavalangi van’wana va le minkarhini ya khale a va tirhisa ni nkongomiso lowu tsariweke ehansi kumbe nkongomiso wa riendzo leswaku wu olovisa riendzo ra vona. Minkongomiso yoleyo a yi ri ni rungula ro tanihi mpfhuka lowu munhu a faneleke a wu famba loko a nga si fika etindhawini to wisela eka tona to hambana-hambana ni ku hlamusela mintirho leyi endliwaka etindhawini to tano. Hambiswiritano, minkongomiso yoleyo a yi durha ngopfu lerova a hi vangani lava a va ri na yona.

Hambiswiritano, vavuri va evhangeli lava nga Vakreste va hlele va tlhela va teka maendzo yo tala lawa a va famba mpfhuka wo leha. Ku fana ni vanhu van’wana lava hanyeke hi nkarhi wolowo, muapostola Pawulo hi ntolovelo a a hlawula ku famba hi xikepe loko a ya ematlhelo ya le vuxeni hikwalaho ka leswi mimoya ya le lwandle a yi pfuna swinene. (Mintirho 14:25, 26; 20:3; 21:1-3) Le Mediteraniya, mimoya leyi a yi ta hi le vupela-dyambu hi tin’hweti ta ximumu. Hambiswiritano, loko Pawulo a fambela ematlhelo ya le vupela-dyambu, hakanyingi a a tirhisa magondzo ya le Rhoma. Hi ku landzela ntila lowu, Pawulo u hlele riendzo ra yena ra vumbirhi ni ra vunharhu ra vurhumiwa. (Mintirho 15:36-41; 16:6-8; 17:1, 10; 18:22, 23; 19:1) * Kwalomu ka 59 C.E., Pawulo u fambe hi gondzo ra Appian Way a ya eRhoma kutani a hlangana ni vapfumeri-kulobye eNdhawini yo Hlengeletana eka yona ya Appii leyi teleke vanhu kumbe eNdhawini ya ku Xavisela ya le Apiyo, leyi nga endhawini leyi nga endlaka 74 wa tikhilomitara edzonga-vuxa bya le Rhoma. Van’wana va n’wi rindze ekusuhi ni le Rhoma endhawini yo wisela eka yona eka Tihotela Tinharhu leyi nga vaka 14 wa tikhilomitara. (Mintirho 28:13-15) Kwalomu ka 60 C.E., Pawulo u vule leswaku mahungu lamanene se a ma chumayeriwile “emisaveni hinkwayo” leyi a yi tiviwa hi nkarhi wolowo. (Vakolosa 1:6, 23) Magondzo lawa hinkwawo ma hoxe xandla swinene leswaku sweswo swi koteka.

Hikwalaho, magondzo ya le Rhoma ma tivonakarise ma hlamarisa ni ku va switsundzuxo leswi tekeke nkarhi wo leha—naswona ma hoxe xandla eku hangalasiweni ka mahungu lamanene ya Mfumo wa Xikwembu.—Matewu 24:14.

[Nhlamuselo ya le hansi]

^ par. 18 Vona mepe eka tluka 33 ra broxara leyi nge, “Vona Tiko Lerinene,” leyi kandziyisiweke hi Timbhoni ta Yehovha.

[Xifaniso lexi nga eka tluka 14]

Ribye leri kombisaka mpfhuka ra le Rhoma

[Xifaniso lexi nga eka tluka 15]

Gondzo ra Via Appia ehandle ka doroba ra le Rhoma

[Xifaniso lexi nga eka tluka 15]

Gondzo ra le Ostia ya khale eItaliya

[Xifaniso lexi nga eka tluka 15]

Makhele lama endliweke hi tigolonyi ta khale eAustria

[Xifaniso lexi nga eka tluka 15]

Xiphemu xa gondzo ra le Rhoma leri nga ni maribye lama kombisaka mpfhuka eYordani

[Xifaniso lexi nga eka tluka 16]

Marhumbi ya masirha-bako lama nga le gondzweni ra Via Appia ehandle ka Rhoma

[Xifaniso lexi nga eka tluka 16]

Muhocho wa Furlo egondzweni ra Via Flaminia eMarche

[Xifaniso lexi nga eka tluka 16, 17]

Buloho ra Tiberiyo egondzweni ra Via Emilia eRimini le Italiya

[Xifaniso lexi nga eka tluka 17]

Pawulo u hlangane ni vapfumeri-kulobye eNdhawini yo Hlengeletana eka yona ya Appii leyi teleke vanhu kumbe eNdhawini ya ku Xavisela ya le Apiyo

[Laha Swifaniso Swi Humaka Kona eka tluka 15]

Far left, Ostia: ©danilo donadoni/Marka/age fotostock; far right, road with mileposts: Pictorial Archive (Near Eastern History) Est.