Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Vatswari, Sirhelelani Ndzhaka Ya N’wina Ya Risima

Vatswari, Sirhelelani Ndzhaka Ya N’wina Ya Risima

 Vatswari, Sirhelelani Ndzhaka Ya N’wina Ya Risima

“Vutlhari i xisirhelelo . . . Byi londzovota vini va byona va hanya.”—EKLESIASTA 7:12.

1. Ha yini vatswari va fanele va languta vana va vona va ri tinyiko?

VATSWARI va kota ku tisa munhu lontshwa la hanyaka emisaveni, loyi a nga ni xivumbeko ni vumunhu byo fana ni bya vona. Bibele yi vula leswaku vana volavo i “ndzhaka leyi humaka eka Yehovha.” (Pisalema 127:3) Tanihi leswi a nga Munyiki wa ntiyiso wa Vutomi, entiyisweni Yehovha u tamerisa vatswari nchumu lowu kahle-kahle wu nga wa yena. (Pisalema 36:9) Vatswari, xana mi swi languta njhani ku kuma nyiko ya risima swonghasi yo huma eka Xikwembu?

2. Manowa u angurise ku yini loko a twa leswaku a a ta va ni n’wana?

2 Kunene, nyiko yo tano yi fanele yi amukeriwa hi moya wa ku titsongahata ni wa ku tlangela. Malembe yo tlula 3 000 lama hundzeke, Muisrayele la vuriwaka Manowa u kombise moya wo tano loko nsati wakwe a byeriwe hi ntsumi leswaku u ta kuma n’wana. Manowa u lo na twa mahungu wolawo lamanene ivi a khongela a ku: “Ndzi khomele Yehovha. Hi kombela munhu wa Xikwembu xa ntiyiso loyi wa ha ku n’wi rhumaka, leswaku a vuya eka hina a ta hi letela ndlela leyi hi faneleke hi n’wi khoma ha yona n’wana la nga ta velekiwa.” (Vaavanyisi 13:8) Vatswari, xana mi nga dyondza yini eka xikombiso xa Manowa?

Mhaka Leyi Mpfuno Wa Xikwembu Wu Lavekaka Ha Yona Sweswi

3. Ha yini mpfuno wa Xikwembu eku kuriseni ka vana wu laveka swinene namuntlha?

3 Sweswi vatswari va wu lava swinene mpfuno wa Yehovha eku kuriseni ka vana va vona. Ha yini? Sathana Diyavulosi ni tintsumi takwe va hlongoriwe etilweni va lahleriwa emisaveni. “Khombo eka misava,” ku lemukisa Bibele, “hikuva Diyavulosi u xikele eka n’wina, a hlundzukile swinene, hi ku tiva  leswaku u ni nkarhi wo koma.” (Nhlavutelo 12:7-9, 12) “Ku fana ni nghala leyi vombaka,” ku vula Bibele, Sathana u “lava wa ku n’wi dya.” (1 Petro 5:8) Hakanyingi tinghala ti hlasela swiharhi leswi nga kotiki ku tilwela, ngopfu-ngopfu leswitsongo. Hikwalaho, i vutlhari leswaku vatswari lava nga Vakreste va titshega hi Yehovha eku kongomiseni ka vana va vona ni ku va sirhelela. Xana mi endla matshalatshala yo tanihi kwihi emhakeni leyi?

4. (a) Ku tiva leswaku ku ni nghala leyi fohleke yi ta endhawini leyi ku tshamaka vanhu eka yona swi fanele swi susumetela vatswari ku teka goza rihi? (b) I yini leswi vana va swi lavaka leswaku va sirheleleka?

4 Loko u tiva leswaku ku ni nghala leyi nga fohla endhawini ya ka n’wina, a swi kanakanisi leswaku nchumu wa nkoka eka wena a ku ta va ku sirhelela vana va wena. Sathana i mubvanganyeti. U lava ku onha vanhu va Xikwembu, kutani a endla leswaku va nga ha amukeleki eka Xikwembu. (Yobo 2:1-7; 1 Yohane 5:19) Vana va hlaseleka hi ku olova. Leswaku va balekela mintlhamu ya Diyavulosi, vana va fanele va tiva Yehovha va tlhela va n’wi yingisa. Vutivi bya le Bibeleni i bya nkoka. Yesu u te: “Leswi swi vula vutomi lebyi nga heriki, ku nghenisa ka vona vutivi ha wena, Xikwembu xi ri xin’we xa ntiyiso, ni loyi u n’wi rhumeke, Yesu Kreste.” (Yohane 17:3) Ku tlula kwalaho, vana va fanele va kuma vutlhari—ku nga vuswikoti byo twisisa ni ku tirhisa leswi va swi dyondzaka. Tanihi leswi “vutlhari hi byoxe byi [londzovotaka] vini va byona va hanya,” n’wina vatswari mi fanele mi dzikisa ntiyiso etimbilwini ta vana va n’wina. (Eklesiasta 7:12) Mi nga swi endlisa ku yini sweswo?

5. (a) Vutlhari byi nga nyikeriwa njhani? (b) Swivuriso yi yi hlamusela njhani ndlela leyi vutlhari byi pfunaka ha yona?

5 Mi nga swi kota ku hlayela vana va n’wina Rito ra Xikwembu naswona sweswo mi fanele mi swi endla. Kambe ku va pfuna ku rhandza ni ku yingisa Yehovha swi lava swo tlula sweswo—swi lava leswaku va twisisa. Hi xikombiso: N’wana a nga ha byeriwa leswaku a nga tsemakanyi xitarata a nga si rhanga a rhala-rhala ematlhelo a vona loko ku nga ti nchumu. Kambe vana van’wana a va yingisi. Ha yini? Vuyelo bya ku tlumbiwa hi movha swi nga endleka byi nga hlamuseriwanga hi ndlela leyi n’wana a nga ta twisisa khombo ra kona, ivi a papalata “vuhunguki” lebyi nga n’wi vangelanga mhangu ya ku tlumbiwa. Ku hundzisela vutlhari eka n’wana swi teka nkarhi, naswona swi lava ku lehisa mbilu swinene. Kambe vutlhari bya pfuna swinene! Bibele yi ri: “Tindlela ta byona i tindlela ta ku tsakisa, naswona tindlela ta byona hinkwato i ku rhula. I murhi wa vutomi eka lava va khomelelaka eka byona, naswona va ta vuriwa lava tsakeke lava va khomelelaka swi tiya eka byona.”—Swivuriso 3:13-18; 22:15.

Dyondzo Leyi Nyikaka Vutlhari

6. (a) Ha yini vana va tala ku endla swilo swo huma endleleni? (b) Hi yihi nyimpi leyi lwiwaka?

6 Hakanyingi vana va endla swilo swo huma endleleni, hayi hi ku va va nga dyondzisiwanga leswi lulameke, kambe hileswi dyondzo leyi va yi kumeke yi nga fikelelangiki timbilu ta vona. Diyavulosi u lwela ku lawula timbilu ta vana. U endla marhengu ya leswaku va tikuma va lawuriwa hi minkucetelo yo biha ya misava yakwe. U tlhela a ringeta ku tirhisa mboyamelo lowu va tswariweke na wona wa vudyoho a va kucetela ku endla leswo biha. (Genesa 8:21; Pisalema 51:5) Vatswari va fanele va xiya leswaku ku ni nkwetlembetano lowukulu wo lwela ku lawula timbilu ta vana va vona.

7. Ha yini swi nga enelanga ku byela n’wana leswi lulameke kumbe leswi hoxeke?

7 Hakanyingi vatswari va byela n’wana leswi lulameke ni leswi hoxeke, va anakanya leswaku va n’wi dyondzisa nsinya wo karhi wa nawu wa mahanyelo. Va nga ha byela n’wana leswaku swi hoxile ku hemba, ku yiva kumbe ku va ni vuxaka bya rimbewu ni munhu loyi u nga tekanangiki na yena. Hambiswiritano, n’wana u fanele a va ni nsusumeto wa matimba wa ku yingisa ematshan’weni ya ku endla tano hileswi vatswari va yena va n’wi lerisaka ku swi endla. Yoleyo i milawu ya Yehovha. N’wana u fanele a dyondza leswaku i vutlhari ku yingisa milawu ya Xikwembu.—Swivuriso 6:16-19; Vaheveru 13:4.

8. I dyondzo ya muxaka muni leyi nga pfunaka vana ku teka goza ra vutlhari?

8 Ku rharhangana ka vuako, ku hambana ka swilo leswi hanyaka, ku cinca ka tinguva—swilo sweswo hinkwaswo swi nga pfuna n’wana ku twisisa vukona bya Muvumbi la tlhariheke hi ku helela. (Varhoma 1:20; Vaheveru 3:4) Ku tlula kwalaho, vana va fanele va dyondzisiwa leswaku Xikwembu xa va rhandza naswona xi endle lunghiselelo ra leswaku N’wana wa xona a nyikela gandzelo leswaku va kuma vutomi lebyi nga heriki, naswona va nga  tsakisa Xikwembu hi ku yingisa leswi xi swi vulaka. Kutani swi nga endleka n’wana a sungula ku lava ku tirhela Yehovha, hambiloko Diyavulosi a ringeta ku n’wi tshikisa.—Swivuriso 22:6; 27:11; Yohane 3:16.

9. (a) Dyondzo leyi ponisaka vutomi yi lava yini? (b) Vatatana va lerisiwa ku endla yini, naswona sweswo swi katsa yini?

9 Dyondzo leyi sirhelelaka n’wana kutani yi n’wi susumetela ku endla leswinene yi lava nkarhi, nyingiso ni nkunguhato. Yi lava leswaku vatswari va amukela vukongomisi byo huma eka Xikwembu. Bibele yi ri: “N’wina, vatatana, . . . hambetani mi [kurisa vana va n’wina] hi ku tshinya ni nkongomiso wa mianakanyo wa Yehovha.” (Vaefesa 6:4) Xana sweswo swi vula yini? Marito lama nge “nkongomiso wa mianakanyo” hi ku ya hi Xigriki xo sungula ma nyika mongo wa ku “nghenisa mianakanyo.” Kutani kahle-kahle vatatana va khutaziwa ku nghenisa mianakanyo ya Yehovha eka vana va vona. Sweswo ku ta va nsirhelelo lowukulu eka vana! Loko vana va nghenisa miehleketo ya Xikwembu emianakanyweni ya vona, va ta sirheleleka leswaku va nga endli swo biha.

Ku Navela Loku Susumetiwaka Hi Rirhandzu

10. I mhaka yihi ya nkoka leyi u faneleke u yi tiva leswaku u letela n’wana wa wena hilaha ku humelelaka?

10 Hambiswiritano, leswaku u hetisisa ku navela loku u nga na kona ka ku kurisa n’wana wa wena hi mfanelo, matshalatshala ya wena ma fanele ma susumetiwa hi rirhandzu. Mhaka ya nkoka i ku vulavurisana lokunene. Kumisisa leswi endlekaka evuton’wini bya n’wana wa wena kun’we ni vonelo leri a nga na rona. Loko mi tsakile hinkwenu, khutaza n’wana wa wena hi vutlhari leswaku a phofula ta le mbilwini yakwe. Minkarhi yin’wana a nga vula swilo leswi nga ta ku hlamarisa. Tivonele leswaku u nga tikumi u tlatlarhukile. Ku ri na sweswo, yingisela hi ndlela leyi kombaka leswaku u twelana na yena.

11. Mutswari a nga yi nghenisa njhani mianakanyo ya Xikwembu eka n’wana wa yena?

11 Kunene, mi nga ha va mi hlayele vana va n’wina rungula ra Bibele malunghana ni milawu ya Xikwembu leyi yirisaka ku tikhoma ko biha hi tlhelo ra rimbewu, kumbexana mi swi endla hi ku phindha-phindha. (1 Vakorinto 6:18; Vaefesa 5:5) Sweswo swi nga va swi tsundzuxe vana va n’wina swilo leswi tsakisaka Yehovha ni leswi nga n’wi tsakisiki. Hambiswiritano, ku nghenisa mianakanyo ya Yehovha eka n’wana swi lava leswi engetelekeke. Vana va lava mpfuno leswaku va anakanyisisa hi nkoka wa milawu ya Yehovha. Va fanele va khorwiseka leswaku milawu ya yena yi lulamile naswona ya pfuna, ni leswaku ku yi yingisa swi fanerile naswona swi kombisa rirhandzu. Loko u anakanyisisa ni vana va wena hi Matsalwa ku fikela laha va amukelaka vonelo ra Xikwembu, hi kona ku nga vuriwaka leswaku u nghenise mianakanyo ya xona eka vona.

12. Mutswari a nga n’wi pfuna njhani n’wana wa yena leswaku a va ni vonelo leri faneleke hi vuxaka bya rimbewu?

12 Loko mi vulavula hi timhaka ta rimbewu, u nga ha vutisa, “Xana u anakanya leswaku ku yingisa nawu wa Yehovha wa ku papalata ku va ni vuxaka bya rimbewu loko u nga si nghenela vukati swi nga ku tekela ntsako?” Khutaza n’wana wa wena leswaku a seketela nhlamulo yakwe hi nhlamuselo leyi naveke. Endzhaku ko kambisisa lunghiselelo leri hlamarisaka ra Xikwembu ra ku tswala n’wana, u nga ha vutisa: “Xana u anakanya leswaku Xikwembu  xa hina xa rirhandzu xi nga hi vekela milawu leyi hi sivelaka ku tiphina hi vutomi? Kumbe, xana u anakanya leswaku xi hi vekele milawu leswaku hi kuma ntsako ni nsirhelelo?” (Pisalema 119:1, 2; Esaya 48:17) Kumisisa leswi n’wana wa wena a anakanyaka swona emhakeni leyi. Kutani u nga nyika swikombiso swa ndlela leyi ku tikhoma ko biha hi tlhelo ra rimbewu ku vangeke nhlomulo ha yona. (2 Samuwele 13:1-33) Loko u anakanyisisa ni n’wana wa wena ku fikela laha a twisisaka vonelo ra Xikwembu a tlhela a ri amukela, u ta va u endle ntirho lowukulu wa ku nghenisa mianakanyo ya Xikwembu eka yena. Kambe ka ha ri na swin’wana leswi u nga swi endlaka.

13. I ku twisisa yini leswi nga susumetaka n’wana swinene leswaku a yingisa Yehovha?

13 Hi vutlhari, u ta dyondzisa n’wana wa wena vuyelo byo biha bya ku nga yingisi Yehovha u tlhela u hlamusela ndlela leyi Yehovha a khumbekaka ha yona hi mahanyelo ya hina. Kombisa n’wana wa wena hi ku tirhisa Bibele leswaku hi nga twisa Yehovha ku vava loko hi tsandzeka ku endla ku rhandza ka yena. (Pisalema 78:41) U nga ha vutisa, “Ha yini u nga lavi ku twisa Yehovha ku vava?” kutani u hlamusela: “Sathana nala wa Xikwembu u vula leswaku hi tirhela Yehovha hi swivangelo swa vutianakanyi, ku nga ri hileswi hi n’wi rhandzaka.” Kutani hlamusela leswaku Yobo u tsakise mbilu ya Xikwembu hi ku tshama a tshembekile, xisweswo a kombisa leswaku xihehlo xa Sathana i xa mavunwa. (Yobo 1:9-11; 27:5) N’wana wa wena u fanele a swi twisisa leswaku mahanyelo yakwe ma nga hlundzukisa Yehovha kumbe ma n’wi tsakisa. (Swivuriso 27:11) Dyondzo leyi ni tin’wana to tala ta nkoka ti nga dyondzisiwa vana hi ku tirhisa buku leyi nge Dyondza Eka Mudyondzisi Lonkulu. *

Vuyelo Lebyi Tsakisaka

14, 15. (a) Hi tihi tidyondzo ta le bukwini leyi nge Mudyondzisi leti khumbeke vana? (b) Hi byihi vuyelo lebyinene lebyi u byi kumeke hi ku tirhisa buku leyi? (Nakambe vona bokisi leri nga eka matluka 18-19.)

14 Mukhalabye un’wana wa le Croatia loyi a hlayaka buku leyi nge Mudyondzisi ni ntukulu wakwe wa malembe ya nkombo u tsale a vula leswaku mufana loyi u n’wi byele a ku: “Manana u ndzi byele leswaku ndzi endla swo karhi, kambe ndzi arile. Kutani ndzi tsundzuke ndzima leyi nge ‘Ku Yingisa Swi Nga Ku Sirhelela,’ ivi ndzi tlhelela eka yena ndzi n’wi tivisa leswaku ndzi ta swi endla leswi a ndzi byeleke swona.” Malunghana ni ndzima leyi nge “Xivangelo Xo Papalata Ku Hemba,” mpatswa wa le Florida, eU.S.A., wu te: “Ndzima leyi yi vutisa swivutiso leswi susumetelaka vana ku phofula swa le timbilwini ta vona ni ku pfumela swihoxo leswi kahle-kahle a va nga ta swi pfumela.”

15 Buku leyi nge Mudyondzisi yi ni swifaniso swo tlula 230 naswona ku ni nhlamuselo ya xifaniso ha xin’we kumbe ntlawa wa swona. Manana un’wana la tlangelaka u te: “Hi ntolovelo n’wana wa mina u nyanga xifaniso nkarhi wo leha a nga lavi leswaku ku pfuriwa tluka leri landzelaka. Swifaniso  swa kona swi koka mahlo swi tlhela swi dyondzisa hi swoxe, kumbe swi susumetela vana ku vutisa swivutiso. Malunghana ni xifaniso xa n’wana la hlaleleke thelevhixini ekamareni ra xinyami, n’wananga u ndzi vutisile a ku, ‘Mhani, xana mufana loyi u endla yini?’ a vutisa hi ndlela leyi kombisaka leswaku wa swi vona leswaku ku ni leswi hoxeke.” Marito lama hlamuselaka xifaniso xexo ma ri: “I mani la nga vonaka hinkwaswo leswi hi swi endlaka?”

Dyondzo Ya Nkoka Namuntlha

16. Hi yihi mhaka ya nkoka leyi vana va faneleke va dyondzisiwa yona namuntlha, naswona ha yini?

16 Vana va fanele ku tiva matirhiselo lama faneleke ni lama nga fanelangiki ya swirho swa miri swa le xihundleni. Kambe ku vulavula hi mhaka leyi a swi olovi minkarhi yin’wana. Mutsari wa phepha-hungu u vule leswaku u kule hi nkarhi lowu ku tirhisa marito yo hlamusela swirho swa rimbewu a swi tekiwa swi ri nhlambha. Malunghana ni ku dyondzisa vana va yena, u tsarile a ku: “Sweswi ndzi ta kanya mbilu, ndzi vekela tingana etlhelo.” Kunene, loko vatswari va papalata ku vulavula hi timhaka ta rimbewu hikwalaho ka tingana, sweswo a swi nge n’wi sirheleli n’wana. Vanhu lava endlaka vana nsele hi tlhelo ra rimbewu va tshama va jamele vana lava nga riki na vutivi. Buku leyi nge Dyondza Eka Mudyondzisi Lonkulu yi hlamusela mhaka leyi hi ndlela yo xiximeka swinene. Ku dyondzisa vana malunghana ni timhaka ta rimbewu a swi va endli vadyohi, kasi ku tsandzeka ku va dyondzisa swi nga endla leswaku va phaseka hi ku olova.

17. Buku leyi nge Mudyondzisi yi va pfuna njhani vatswari ku dyondzisa vana va vona hi rimbewu?

17 Eka ndzima 10, loko ku buriwa hi ta tintsumi to homboloka leti teke emisaveni kutani ti kuma vana, n’wana u vutisiwa xivutiso lexi nge, “Xana wa swi tiva leswaku vuxaka bya rimbewu i yini?” Buku leyi yi nyikela nhlamulo yo olova, leyi xiximekaka. Endzhaku, ndzima 32 yi hlamusela ndlela leyi vana va nga sirheleriwaka ha yona eka vanhu lava endlaka vana nsele hi tlhelo ra rimbewu. Vo tala va tsale va vika leswaku dyondzo yo tano i ya nkoka. Un’wana u te: “Vhiki leri nga hundza loko ndzi yisa n’wana wa mina Javan eka dokodela, dokodela loyi u ndzi vutise loko hi tshame hi bula ni n’wana wa hina malunghana ni matirhiselo lama faneleke ya swirho swa miri swa le xihundleni. U tsake ngopfu loko a kuma leswaku hi bule na yena hi ku tirhisa buku ya hina leyintshwa.”

18. Buku leyi nge Mudyondzisi yi yi hlamusela njhani mhaka ya ku gandzela mijeko ya tiko?

18 Ndzima yin’wana yi vulavula hi xiviko xa le  Bibeleni xa vantshwa vanharhu va Vaheveru, ku nga Xadraka, Mixaka na Abedinigo, lava aleke ku nkhinsamela xifaniso lexi yimelaka Mfumo wa Babilona. (Daniyele 3:1-30) Van’wana swi nga va tikela ku twisisa leswaku ku losa mujeko swi fana ni ku gandzela xifaniso xa hava, hilaha buku leyi nge Mudyondzisi yi kombisaka hakona. Hambiswiritano, xiya leswi mutsari Edward Gaffney a swi vuleke loko a vulavurisana na U.S. Catholic. U vule leswaku loko n’wana wakwe a n’wi tivise leswaku hi siku ra yena ro sungula exikolweni xa mfumo u dyondze “xikhongelo lexintshwa exikolweni,” u n’wi kombele leswaku a n’wi phindhela xikhongelo xa kona. Gaffney u te: “Xinhwanyetana xa mina xi veke xandla xa xona exifuveni ivi xi sungula hi ku tinyungubyisa xi ku, ‘Ndzi endla xihlambanyo xa ku tinyiketela eka mujeko lowu . . . ’” Hiloko mutsari loyi a ya emahlweni a ku: “Mhaka yi nambe yi va erivaleni. Timbhoni ta Yehovha a ti tiyisile. Ku ni vukhongeri bya vutiko lebyi dyondzisiwaka vana va hina exikolweni loko va ha ri vatsongo—naswona vukhongeri byebyo byi va khutaza ku seketela timhaka ta tiko ku tlula swilo leswin’wana hinkwaswo.”

Matshalatshala Ya Wena A Hi Ya Hava

19. Hi byihi vuyelo bya ku dyondzisa vana?

19 Kunene, matshalatshala lawa u ma endlaka ya ku dyondzisa vana va wena a hi ya hava. Manana un’wana wa le Kansas, eU.S.A., u khavaxele ni mihloti loko a kuma papila ro huma eka n’wana wa yena. N’wana loyi u tsale a ku: “Ndzi tivula munhu wa nkateko hileswi ndzi kurisiweke hi ndlela leyi ndzi siyeke ndzi ri ni mianakanyo leyi vupfeke  ni leyi hlutekeke. Wena na Tatana mi faneriwa hi ku bumabumeriwa hakunene.” (Swivuriso 31:28) Buku leyi nge Dyondza Eka Mudyondzisi Lonkulu yi nga pfuna vatswari vo tala ku dyondzisa vana leswaku va hlayisiwa tanihi ndzhaka ya risima swinene.

20. I yini leswi vatswari va faneleke va swi tsundzuka minkarhi hinkwayo, naswona sweswo swi fanele swi va khumba njhani?

20 Vana va lava nkarhi, nyingiso ni matshalatshala ya hina. Malembe ya vuhlangi bya vona ma hatla ma hundza. Wu tirhise kahle nkarhi wihi ni wihi lowu u dzumbaka na vona kutani u va pfuna. A wu nge tisoli. Eku heteleleni va ta ku rhandza. Tshama u ri karhi u tsundzuka leswaku vana va wena i nyiko leyi humaka eka Xikwembu. I ndzhaka ya risima hakunene! (Pisalema 127:3-5) Kutani va khathalele onge hi loko u ta tihlamulela eka Xikwembu malunghana ni ndlela leyi u va kurisaka ha yona, hikuva entiyisweni u ta tihlamulela.

[Nhlamuselo ya le hansi]

^ par. 13 Yi kandziyisiwa hi Timbhoni ta Yehovha. Vona ndzima 40 leyi nge, “Ndlela Leyi U Nga Tsakisaka Xikwembu Ha Yona.

A Wu Ta Hlamurisa Ku Yini?

• Ha yini vatswari va fanele va sirhelela vana va vona swinene sweswi?

• I dyondzo ya muxaka muni leyi nyikaka vutlhari?

• Hi tihi timhaka ta nkoka leti u faneleke u bula ha tona ni vana va wena namuntlha?

• Buku leyi nge Mudyondzisi yi va pfune njhani vatswari ku dyondzisa vana va vona?

[Swivutiso Swa Dyondzo]

[Bokisi/Swifaniso leswi nga eka tluka 18, 19]

Buku Leyi Pfunaka Vanhu Hinkwavo

Buku leyi nge Dyondza Eka Mudyondzisi Lonkulu yi tsariwe hi xikongomelo xo pfuna vatswari kumbe vanhu van’wana lavakulu leswaku va yi hlaya ni vana, va bula na vona hi tidyondzo ta Yesu Kreste. Kambe, vanhu lavakulu lava tihlayeleke buku leyi va phofule ndlela leyi va swi tlangelaka ha yona leswi va swi dyondzeke.

Wanuna un’wana wa le Texas, eU.S.A., u te: “Buku leyi nge Dyondza Eka Mudyondzisi Lonkulu ya olova swinene, yi khutaza vanhu hinkwavo—hambi ku ri vanhu va malembe ya 76 ku fana na mina. Tanihi munhu la tirheleke Yehovha ku sukela evuntshweni, ndza mi nkhensa swinene.”

Muhlayi un’wana wa le London, eNghilandhi, u ri: “Swifaniso swo xonga swi fikelela timbilu ta vatswari ni vana hi ndlela leyi fanaka. Swivutiso ni rungula ra kona swi longoloxiwe kahle, naswona swa tsakisa ku vona ndlela leyi timhaka ta rivovo ti vekiweke ha yona, ku fana ni le ka ndzima 32, leyi nge ‘Ndlela Leyi Yesu A Sirheleriweke Ha Yona.’” U gimete a ku: “Hambileswi swi nga erivaleni leswaku buku leyi yi tsariwe hi xikongomelo xo pfuna vana va Timbhoni ta Yehovha, ndzi anakanya leswaku vadyondzisi ni van’wana va nga tsaka ngopfu loko vo va ni kopi ya yona. Ndzi tiyimisele ku yi tirhisa eka tin’hweti ni malembe lama ha taka.”

Wansati wa le Massachusetts, eU.S.A., u vulavule hi “swifaniso [swo tala] leswi endliweke hi vukheta.” U tsale a ku: “Ndzi swi xiyile leswaku hambileswi buku leyi yi tsaleriweke vana, timhaka ta kona ti nga pfuna na hina vatswatsi leswaku hi anakanya hi vunghana bya hina na Yehovha.”

Wansati un’wana wa le Maine, eU.S.A. u te: “Mananoo! Buku leyi ya hlamarisa! A yi pfuni vana lavatsongo ntsena kambe yi hi pfuna hinkwerhu tanihi vana va Xikwembu. Yi fikelele ni lomu a ndzi nga kholwi leswaku yi nga fikelela kona, naswona yi ndzi khumbe mintlhaveko yi tlhela yi ndzi chavelela leswaku ndzi va ni ku rhula. Ndzi titwa ndzi ri ekusuhi swinene na Yehovha tanihi Tata wa mina. U suse switlhavi hinkwaswo leswi ndzi vaviseke malembe yo tala naswona u paluxe xikongomelo xa yena xi va erivaleni swinene.” U gimete a ku: “Xikhutazo xa mina eka un’wana ni un’wana hi lexi nge, ‘Ndzi kombela u yi hlaya.’”

Wansati wa le Kyoto, eJapani, u vike leswaku loko a ri karhi a hlayela vatukulu vakwe buku leyi, va n’wi vutise va ku: “‘Xana xifanyetana lexi xi endla yini? Ha yini xinhwanyetana lexi xi tshinyiwile? Xana manana loyi u endla yini? Ku vuriwa yini hi nghala leyi?’ Yi dyondzisa swilo leswi hi swi tsakelaka, hikwalaho ndzi yi rhandza ku tlula buku yihi na yihi leyi ndzi nga yi kumaka elayiburari.”

Tatana un’wana wa le Calgary, eCanada, u vula leswaku loko a ha ku kuma buku leyi u nambe a yi hlayela xinhwanyetana xa yena xa tsevu wa malembe ni xifanyetana xa yena xa kaye wa malembe. Wa vika: “Ku ve ni vuyelo lebyinene hi ku hatlisa. Vana va mina a va yingisela ni ku hlamula swivutiso swi huma embilwini. A va titwa va ri ni xiphemu edyondzweni naswona yi va nyike nkarhi wo phofula mintlhaveko ya vona. Se va hisekela dyondzo swinene naswona xinhwanyetana xa mina xi vule leswaku xi lava ku dyondza buku leyi leyintshwa madyambu man’wana ni man’wana.”

Endzhaku ka dyondzo yo karhi, tatana un’wana u te: “Mina ni n’wana wa mina wa jaha hi hete tiawara hi ri karhi hi bula hi Yehovha ni swikongomelo swa yena. A a ri ni swivutiso swo tala swinene leswi sekeriweke ebukwini leyi. Ndzi xiririke mihloti loko a ndzi lela hi nkarhi wo ya eku etleleni, kutani a ndzi vutisa a ku: ‘Tatana, xana hi ta tlhela hi dyondza? Ndzi ni swivutiso swo tala swinene, naswona ndzi lava ku tiva nchumu wun’wana ni wun’wana malunghana na Yehovha.’”

[Xifaniso lexi nga eka tluka 15]

Vatswari, xana mi nga dyondza yini eka xikombiso xa Manowa?

[Xifaniso lexi nga eka tluka 16]

Vana, xana mi nga dyondza yini eka xikombiso xa Vaheveru vanharhu?

[Swifaniso leswi nga eka tluka 17]

Swifaniso ni tinhlamuselo ta swona ebukwini leyi nge “Mudyondzisi” swa dyondzisa swinene

Xana Ananiya u hembela Petro a ku yini?

I mani la kotaka ku vona hinkwaswo leswi hi swi endlaka?