Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 XIYENGE 16

Ku Ta Ka Mesiya

Ku Ta Ka Mesiya

Yehovha u vule leswaku Yesu wa le Nazareta hi yena Mesiya loyi se a ku hundze malembe a tshembisiwile

XANA Yehovha a a ta va pfuna vanhu va kota ku tiva Mesiya la tshembisiweke? Ina. Xiya leswi Xikwembu xi swi endleke. Leswi swi endleke endzhaku ka malembe-xidzana ya mune Matsalwa ya Xiheveru ma tsariwile. Emutini wa Nazareta lowu nga le n’walungwini wa Galeliya, wanhwana la vuriwaka Mariya u humeleriwe hi nchumu lowu hlamarisaka. Ntsumi leyi vuriwaka Gabriyele, yi humelele eka yena kutani yi n’wi byela leswaku Xikwembu a xi ta tirhisa matimba ya xona lama tirhaka, ku nga moya wa xona lowo kwetsima, leswaku a tika kutani a veleka n’wana hambileswi a a nga si tshama a etlela ni wanuna. N’wana yoloye wa jaha a a ta va Hosi leyi se a ku hundze malembe yi tshembisiwile, leyi a yi ta fuma hilaha ku nga heriki! N’wana yoloye a a ta va N’wana wa Xikwembu, loyi xi hundziseleke vutomi bya yena embelekweni ya Mariya.

Hi ku titsongahata Mariya u ri amukerile lunghelo leri. Yosefa wanuna loyi a a ri muvatli naswona a tshembisane na Mariya, u tekane na yena endzhaku ka loko Xikwembu xi rhumele ntsumi ya xona yi ya n’wi byela leswaku Mariya u tike hikwalaho ka leswi Xikwembu xi nga nghenisa vutomi bya N’wana wa xona embelekweni wakwe. Kambe ku vuriwa yini hi vuprofeta lebyi nga vula leswaku Mesiya a a ta velekeriwa eBetlehema? (Mikiya 5:2) Ku suka eNazareta ku ya eBetlehema a ku ri tikhilomitara ta kwalomu ka 140!

Mufumi wa le Rhoma u lerise leswaku ku hlayiwa vanhu. Vanhu a va fanele va ya tsarisa emitini leyi va velekeriweke eka yona. Swi tikomba onge Yosefa na Mariya a va velekeriwe eBetlehema, hikwalaho Yosefa u fambe ni nsati wa yena la tikeke va ya kwalaho. (Luka 2:3) Mariya u fike a veleka n’wana exivaleni xa tihanci xa xiyimo xa le hansi kutani a n’wi lata exidyelweni. Endzhaku ka sweswo, Xikwembu xi rhumele tintsumi leswaku ti ya byela ntlawa wa varisi lava a va ri entshaveni leswaku n’wana loyi a ha ku velekiwaka a ku ri Mesiya kumbe Kreste la tshembisiweke.

Kambe a ku ri ni vanhu van’wana lava na vona a va ta tiyisekisa leswaku Yesu a ku ri Mesiya la tshembisiweke. Muprofeta Esaya u vule ka ha ri emahlweni leswaku a ku ta humelela wanuna loyi a a ta basisela Mesiya ndlela entirhweni wakwe wa nkoka. (Esaya 40:3) Wanuna yoloye a ku ri Yohane Mukhuvuri. Loko Yohane a vona Yesu, u huwelerile a ku: “Vonani, Xinyimpfana xa Xikwembu lexi susaka xidyoho xa misava!” Hi nkarhi wolowo vadyondzisiwa van’wana va Yohane va sungule ku landzela Yesu. Un’wana wa vona u te: “Hi kume Mesiya.”—Yohane 1:29, 36, 41.

A ku ri ni vumbhoni byin’wana. Loko Yohane a khuvula Yesu, Yehovha u vulavule a ri etilweni. Hi ku tirhisa moya lowo kwetsima, u tote Yesu leswaku a va Mesiya, ivi a ku: “Loyi i N’wananga, la rhandzekaka, loyi ndzi n’wi amukeleke.” (Matewu 3:16, 17) Mesiya loyi se a ku ri malembe a tshembisiwile, a a fikile!

Xana leswi swi endleke rini? Swi endleke hi lembe ra 29 C.E., loko ku hela malembe ya 483 lawa Daniyele a profeteke ha wona. Lebyi i byin’wana bya vumbhoni lebyikulu bya leswaku Yesu i Mesiya kumbe Kreste. Kutani hi rihi rungula leri a a ta ri chumayela loko a fika emisaveni?

—Xi sekeriwe eka Matewu ndzima 1 ku ya eka ndzima 3; Marka ndzima 1; Luka ndzima 2; Yohane ndzima 1.