Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 NDZIMA 14

Xivangelo Xa Leswaku Hi Va Lava Rivalelaka

Xivangelo Xa Leswaku Hi Va Lava Rivalelaka

XANA ku ni munhu la nga tshama a ku dyohela?— Xana u ku vavisile kumbe u vule marito lama nga ku khomangiki kahle?— Xana u fanele u rihisela?—

Vanhu vo tala, loko va vavisiwe hi munhu wo karhi, va rihisela. Kambe Yesu u dyondzise leswaku hi fanele hi rivalela vanhu lava va hi dyohelaka. (Matewu 6:12) Hi fanele hi endla yini loko munhu a hi dyohela minkarhi yo tala? Xana hi fanele hi n’wi rivalela kangani?—

Hi swona leswi Petro a a lava ku swi tiva. Kutani siku rin’wana u vutise Yesu a ku: ‘Xana ndzi fanele ndzi n’wi rivalela ku ringana ka nkombo?’ Ku rivalela munhu ka nkombo a swi enelanga. Yesu u te: Loko munhu a ku dyohela ka 77, na wena ‘u fanele u n’wi rivalela ka 77.’

I yini leswi Petro a a lava ku swi tiva malunghana ni ku rivalela?

Hakunene minkarhi yoleyo yi tele ngopfu! A hi nge swi koti ni ku swi tsundzuka loko munhu o hi dyohela minkarhi yo tarisa xileswi, a swi tano ke? Leswi Yesu a a lava leswaku hi dyondza swona hi leswi: A hi fanelanga hi ringeta ku tsundzuka leswaku vanhu van’wana va hi dyohele kangani. Loko va kombela leswaku hi va rivalela, hi fanele hi va rivalela.

Yesu a a lava ku kombisa vadyondzisiwa vakwe ndlela leyi ku rivalela swi nga swa nkoka ha yona. Kutani  endzhaku ka loko a hlamule xivutiso xa Petro, u byele vadyondzisiwa vakwe xitori xin’wana. Xana wa swi lava ku xi twa?—

Khale a ku ri ni hosi yin’wana leyinene. A yi ri ni musa swinene. A yi swi kota hambi ku ri ku lomba mahlonga ya yona mali loko ma lava mpfuno. Kambe ku ve ni siku leri hosi a yi lava leswaku mahlonga ma vuyisa mali ya yona leyi a ma yi kolota. Hiloko ku vitaniwa  hlonga rin’wana leri a ri kolota hosi tidenari ta 60 wa timiliyoni. Mali leyi a yi tele ngopfu!

Xana ku humelele yini loko hlonga rin’wana ri kombela leswaku hosi yi ri nyika nkarhi lowu engetelekeke leswaku ri ta kuma mali yo yi hakela?

Kambe hlonga a ri tirhise mali hinkwayo ya hosi naswona a ri nga ta swi kota ku yi vuyisa. Hiloko hosi yi lerisa leswaku hlonga leri ri xavisiwa. Nakambe hosi yi vule leswaku ku xavisiwa nsati wa rona ni vana va rona swin’we ni swilo hinkwaswo leswi a ri ri na swona. Kutani, loko va xavisiwile ni swilo swa vona, mali ya kona a yi ta va ya hosi leyi. Xana u ehleketa leswaku hlonga ri titwe njhani hi mhaka leyi?—

Ri nkhinsame emahlweni ka hosi kutani ri kombela ri ku: ‘Ndzi kombela u ndzi nyika nkarhi wo lehanyana kutani ndzi ta ku hakela hinkwaswo leswi ndzi ku kolotaka swona.’ Loko a wu ri hosi, xana a wu ta va u endle yini hi hlonga leri?— Hosi yi ri twele vusiwana hlonga ra yona. Hiloko yi ri rivalela. Yi ri byele leswaku ri nga ha yi vuyisi mali leyi ya tidenari ta 60 wa timiliyoni, hambi ku ri peni yinene. Handle ko kanakana hlonga leri a ri tsakile swinene!

Kambe endzhaku ka sweswo, xana hlonga rero ri endle yini? Ri fambile ri ya lava hlonga rin’wana, leri a ri ri kolota tidenari ta 100 ntsena. Ri khome hlonga-kulobye ri sungula ku ri tlimba minkolo, ri ku: ‘Ndzi hakele tidenari ta 100 leti u ndzi kolotaka tona!’ Xana wena a wu ta endla yini hi munhu la endlaka swilo swo fana ni leswi, ngopfu-ngopfu endzhaku ka loko hosi yi n’wi rivalele hi ndlela leyikulu swonghasi?—

Xana hlonga rero ri ri khome njhani hlongakulobye leri a ri hluleka ku hakela mali leyi ri yi kolotaka?

Phela, hlonga leri a ri kolota tidenari ta 100 ntsena, a ri ri xisiwana. A ri nga ta swi kota ku vuyisa mali hi nkarhi wolowo. Hiloko ri wela emilengeni ya hlonga-kulobye kutani ri kombela ri ku: ‘Ndzi kombela u ndzi nyika nkarhi wo lehanyana, kutani ndzi ta ku hakela leswi ndzi ku kolotaka swona.’ Xana hlonga leri a ri fanele ri ri nyikile hlonga-kulobye nkarhi wo lehanyana?— Xana wena a wu ta va u endle yini?—

Hlonga leri a ri vanga ni musa, hilaha hosi a yi ri hakona. A ri lava mali ya rona hi nkarhi wolowo. Leswi hlonga-kulobye ri tsandzekeke ku hakela mali hi nkarhi wolowo, ri ri yise ekhotsweni. Mahlonga  man’wana ma swi vonile leswi loko swi humelela naswona a ma swi tsakelanga. Ma ri twele vusiwana hlonga leri hoxiweke ekhotsweni. Kutani ma ya byela hosi hi mhaka leyi.

Hosi na yona a yi swi rhandzanga leswi humeleleke. Yi ri hlundzukele ngopfu hlonga leri, leri tsandzekeke ku rivalela. Hiloko yi ri vitana yi ku: ‘Wena hlonga lero homboloka, xana mina a ndzi ku rivalelanga leswi a wu ndzi kolota swona? Xana a wu nga fanelanga u rivalela hlonga-kuloni?’

Xana hosi yi endle yini hi hlonga leri ri nga rivaleriki?

Hlonga leri nga rivaleliki a ri fanele ri dyondze ku rivalela eka hosi leyinene. Kambe a ri dyondzanga nchumu. Hiloko hosi yi lerisa leswaku hlonga rero ri hoxiwa ekhotsweni kukondza ri hakela tidenari ta 60 wa timiliyoni. Naswona loko ri ri ekhotsweni a ri nga ta yi kuma mali yo hakela hosi. Kutani a ri ta tshama kwalaho kukondza ri fa.

Loko Yesu a hetile ku vula xitori lexi, u byele valandzeri vakwe a ku: “Ni Tata wa mina la nge matilweni u ta endla hi mukhuva lowu fanaka eka n’wina loko mi nga rivaleli vamakwenu ku suka etimbilwini ta n’wina.”—Matewu 18:21-35.

 Phela, hinkwerhu hi xi kolota swinene Xikwembu. Entiyisweni, vutomi bya hina byi huma eka Xikwembu! Leswi hina hi swi kolotaka Xikwembu swi tele ngopfu ku tlula leswi van’wana va hi kolotaka swona. Leswi va hi kolotaka swona swi fana ni tidenari ta 100 leti hlonga leriya rin’wana a ri ti kolota hlonga-kulobye. Kambe leswi hi swi kolotaka Xikwembu hikwalaho ka swihoxo leswi hi swi endlaka, swi fana ni tidenari ta 60 wa timiliyoni leti hlonga lerin’wana a ri ti kolota hosi.

Xikwembu xi ni musa swinene. Hambiloko hi dyoha, xa hi rivalela. A xi hi hakerisi hi ku herisa vutomi bya hina hilaha ku nga heriki. Kambe hi leyi dyondzo leyi hi faneleke hi yi tsundzuka: Xikwembu xi hi rivalela ntsena loko hi rivalela vanhu lava va hi dyohelaka. Leyi i dyondzo ya nkoka, a swi tano ke?—

Xana u ta endla yini loko un’wana a kombela leswaku u n’wi rivalela?

Kutani, loko un’wana o ku dyohela kutani a tlhela a kombela leswaku u n’wi rivalela, xana u ta endla yini? Xana u ta n’wi rivalela?— Ku vuriwa yini loko a ku dyohela hi ku phindha-phindha? Xana wa ha ta n’wi rivalela?—

Loko a ku ri hina hi lavaka ku rivaleriwa, a hi ta langutela leswaku munhu loyi a hi rivalela, a hi swona ke?— Kutani hi fanele ku endla leswi fanaka ni le ka yena. A hi fanelanga hi vula ntsena leswaku ha n’wi rivalela, kambe hi fanele hi n’wi rivalela swi huma embilwini. Loko hi endla sweswo hi ta va hi kombisa leswaku hakunene ha swi lava ku va valandzeri va Mudyondzisi Lonkulu.

Leswaku u twisisa ntikelo wa ku rivalela, a hi tlhele hi hlaya Swivuriso 19:11; Matewu 6:14, 15; na Luka 17:3, 4.