Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 NDZIMA 16

I Yini Leswi Nga Swa Nkoka Hakunene?

I Yini Leswi Nga Swa Nkoka Hakunene?

Hi xihi xiphiqo lexi wanuna loyi a a ri na xona?

SIKU rin’wana, ku te wanuna un’wana a ta vona Yesu. A a swi tiva leswaku Yesu u tlharihile, hiloko a vulavula na yena a ku: ‘Mudyondzisi, byela makwerhu leswaku a ndzi pambulela swilo leswi a nga na swona.’ Wanuna loyi a a anakanya leswaku u fanele a kuma swin’wana swa swilo leswi.

Loko a wu ri Yesu, xana a wu ta va u hlamurise ku yini?— Yesu u xiye leswaku wanuna loyi a a ri ni xiphiqo. Kambe xiphiqo xa yena a ku nga ri swona leswaku a a swi pfumala swilo leswi makwavo a a ri na swona. Xiphiqo lexi a a ri na xona, hileswi a a nga swi tivi leswaku i yini lexi hakunene xi nga xa nkoka evuton’wini.

A hi anakanyisise hi mhaka leyi. Xana i yini leswi faneleke swi va swa nkoka swinene eka hina? Xana i ku va ni tithoyi to tsakisa, swiambalo leswintshwa, kumbe swin’wana swo fana na swona?— Doo, ku ni nchumu wun’wana lowu nga wa nkoka swinene. Leyi i dyondzo leyi Yesu a a lava ku yi dyondzisa. Hiloko a hlamusela xitori xa wanuna un’wana la rivaleke Xikwembu. Xana u nga swi tsakela ku xi twa?—

Wanuna loyi a a fuwile swinene. A a ri ni masimu ni switlati. Swilo leswi a swi byaleke a swi kula kahle. Switlati swakwe a swi nga swi koti ku tamela swilo hinkwaswo leswi a swi tshoveleke. Xana a a ta endla yini? Hiloko a tibyela a ku: ‘Ndzi ta faya switlati swa mina ivi ndzi aka leswikulunyana. Kutani ndzi ta hlayisa swilo hinkwaswo leswi ndzi swi tshoveleke ni swilo swa mina leswinene hinkwaswo, eswitlatini leswi leswintshwa.’

I yini leswi wanuna loyi la fuweke a ehleketaka ha swona?

 Wanuna loyi la fuweke, a a anakanya leswaku i vutlhari ku endla tano. A a ehleketa leswaku u tlharihile hileswi a hlengeletaka swilo swo tala. Hiloko a tibyela a ku: ‘Ndzi ni swilo swo tala leswinene leswi ndzi swi hlayiseke. Swi ta ndzi pfuna ku ringana malembe yo tala. Kutani sweswi ndzi nga wisa. Ndzi ta dya, ndzi nwa, ndzi tiphina.’ Kambe a ku ri ni nchumu lowu a wu hoxile eka langutelo ra wanuna loyi, la fuweke. Xana i yini lexi a xi hoxile?— Phela, a a ehleketa hi yena ntsena ni hi ku titsakisa ka yena n’wini. U rivale Xikwembu.

Hiloko Xikwembu xi vulavula ni wanuna loyi la fuweke. Xi te: ‘Wena xiphukuphuku ndzi wena. U ta fa madyambu ya namuntlha. Kutani i mani loyi a nga ta sala ni swilo leswi u swi hlayiseke?’ Xana wanuna loyi la fuweke a a ta swi kota ku tirhisa swilo leswi loko se a file?— Doo, a swi ta sala swi kumiwa hi munhu un’wana. Yesu u te: “Swi tano hi munhu loyi a tihlengeletelaka xuma kambe a nga fuwanga eka Xikwembu.”—Luka 12:13-21.

A wu swi lavi ku fana ni wanuna luya la fuweke, a swi tano ke?— Yena  a a hanyela ku hlengeleta swilo leswi vonakaka. Xexo a ku ri xihoxo. Minkarhi hinkwayo a a lava swilo leswi engetelekeke. Kambe a a “nga fuwanga eka Xikwembu.”

Vanhu vo tala va fana ni wanuna yoloye la fuweke. Minkarhi hinkwayo va lava swilo leswi engetelekeke. Kambe swi nga vangela munhu swiphiqo leswikulu. Hi xikombiso, u ni tithoyi, a hi swona ke?— Xana hi tihi tithoyi tin’wana leti u nga na tona? Ndzi byele.— Xana u ta endla yini loko un’wana wa vanghana va wena a ri ni bolo kumbe xipopana kumbe thoyi yin’wana leyi wena u nga riki na yona? Xana swi ta va swi ri swinene leswaku u sindzisa vatswari va wena leswaku va ku xavela yona?—

Ku nga ha va ni minkarhi leyi thoyi yi vonakaka yi ri ya nkoka swinene. Kambe ku humelela yini loko se yi ri ni nkarhinyana yi ri kona?— Ya hlakala. Yi nga ha onhaka, kutani u nga ha yi tsakeli nikatsongo. Kambe, u ni nchumu lowu nga wa nkoka swinene ku tlula tithoyi. Xana wa wu tiva nchumu wa kona?—

Hi wihi nchumu lowu u nga na wona lowu nga wa nkoka swinene ku tlula tithoyi?

I vutomi bya wena. Vutomi bya wena i bya nkoka swinene hikuva handle ka byona, a wu nge koti ku endla nchumu. Kambe vutomi bya wena byi titshege hi ku endla swilo leswi tsakisaka Xikwembu, a swi tano ke?— Kutani hi nga tshuki hi fana ni wanuna luya wa xiphukuphuku, la fuweke, loyi a rivaleke Xikwembu.

 A hi vana ntsena lava nga endlaka swilo swo huma endleleni ku fana ni wanuna luya la fuweke. Vanhu vo tala lavakulu na vona va swi endla sweswo. Van’wana va vona minkarhi hinkwayo va navela ku va ni swilo swo tala. Va nga ha va va ri na swona swakudya leswi eneleke swa siku, swiambalo ni ndhawu yo tshama eka yona. Kambe va lava swilo leswi engetelekeke. Va lava swiambalo swo tala. Naswona va lava tindlu letikulu. Swilo leswi swi lava mali. Kutani va tirha hi matimba leswaku va kuma mali yo tala. Naswona loko va kuma mali yo tala, va ya va navela ku va ni swilo leswi engetelekeke.

Vanhu van’wana lava kuleke va khomeka ngopfu hi ku hlongorisa mali lerova va nga ha wu kumi nkarhi wa ku tshama ni mindyangu ya vona. Ni nkarhi wa Xikwembu a va na wona. Xana mali ya vona yi nga endla leswaku va hambeta va hanya?— Doo! Xana va nga yi tirhisa mali ya vona loko se va file?— Doo! Leswi swi vangiwa hileswi vafi va nga kotiki ku endla nchumu.—Eklesiasta 9:5, 10.

Xana leswi swi vula leswaku swi hoxile ku va ni mali?— Doo! Mali yi nga hi pfuna leswaku hi xava swakudya ni swiambalo. Bibele yi vula leswaku mali i xisirhelelo. (Eklesiasta 7:12) Kambe loko hi rhandza mali, hi ta va ni swiphiqo leswikulu. Hi ta fana ni wanuna luya wa xiphukuphuku la fuweke, la tihlengeleteleke rifuwo kambe a nga fuwanga eka Xikwembu.

Xana swi vula yini ku fuwa eka Xikwembu?— Swi vula ku rhangisa Xikwembu evuton’wini bya hina. Vanhu van’wana va vula leswaku va pfumela eka Xikwembu. Va anakanya leswaku ku pfumela hi kona ntsena loku lavekaka. Kambe, xana va fuwile eka Xikwembu hakunene?— Doo, va fana ni wanuna luya, la fuweke, loyi a rivaleke Xikwembu.

Yesu a nga n’wi rivalanga Tata wakwe la nge matilweni ni siku ni rin’we. A nga ringetanga ku hlongorisa mali. Naswona a a nga ri na swona swilo swo tala, leswi vonakaka. Yesu a a wu tiva nchumu lowu nga wa nkoka swinene evuton’wini. Xana wa wu tiva nchumu wa kona?— I ku fuwa eka Xikwembu.

Hi wihi nchumu wa nkoka swinene lowu endliwaka hi n’wana loyi?

Ndzi byele la, xana hi fanele hi endla yini leswaku hi fuwa eka Xikwembu?— Hi nga fuwa eka Xikwembu hi ku endla swilo leswi swi xi tsakisaka. Yesu u te: ‘Nkarhi hinkwawo ndzi endla swilo leswi xi tsakisaka.’  (Yohane 8:29) Xikwembu xa tsaka loko hi endla swilo leswi xi lavaka leswaku hi swi endla. Wa nga ndzi byela, xana hi swihi swilo leswi u nga swi endlaka leswaku u tsakisa Xikwembu?— Ina, u nga hlaya Bibele, u ya eminhlanganweni ya Vukreste, u khongela eka Xikwembu u tlhela u pfuna vanhu van’wana leswaku va xi tiva. Swilo leswi hi swona swi nga swa nkoka swinene evuton’wini.

Yehovha Xikwembu u khathalele Yesu hikwalaho ka leswi a a fuwile eka yena. U nyike Yesu hakelo ya ku hanya hilaha ku nga heriki. Loko ho fana na Yesu, Yehovha u ta hi rhandza naswona u ta hi khathalela na hina. Xisweswo, onge hi nga fana na Yesu kutani hi papalata ku fana ni wanuna luya la fuweke loyi a rivaleke Xikwembu.

Hi leti tindzimana tin’wana ta Bibele leti kombisaka ndlela leyi hi faneleke hi swi languta ha yona swilo leswi vonakaka: Swivuriso 23:4; 28:20; 1 Timotiya 6:6-10; na Vaheveru 13:5.