Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Brazil: Valdira a ri karhi a dyondza hi ku tirhisa khandlhela hi ku pfuniwa hi riqingho

 KU CHUMAYELA NI KU DYONDZISA VANHU EMISAVENI HINKWAYO

Matiko Ya Amerika

Matiko Ya Amerika
  • MATIKO 57

  • VAAKATIKO 982 501 976

  • VAHUWELERI 4 102 272

  • TIDYONDZO TA BIBELE 4 345 532

Ku Dyondza Hi Ku Tirhisa Khandlhela eMasin’wini

Mpatswa lowu nga maphayona yo hlawuleka lowu tirhaka nsimu leyi nga yoxe eBrazil wu twe hi ta Valdira, wansati loyi a dyondzeke Bibele malembe ya 13 lama hundzeke. Endzhaku ka loko wu fambe hi gondzo leri nga ni ritshuri ri tlhela ri thyaka leri nga ni milambu yo chavisa leyi ku tsemakanyiwaka hi yona, maphayona ma kume Valdira loyi a a ri ni torha ro tlhela a sungula ku dyondza. Leswi a a tshama exiphen’wini xa le kule xa tiko, a ku fanele ku  endliwa malunghiselelo yo hlawuleka. Hambileswi Valdira a a ri ni riqingho, ndhawu yin’we ntsena laha a ri ta kota ku khoma kahle hi le masin’wini lama nga ekule ni kaya rakwe. Ku tlula kwalaho, Valdira a a ta kota ku dyondza ntsena endzhaku ka awara ya kaye nimadyambu. Anakanya hi mhaka leyi: Nhwanyana a tshame a ri yexe emasin’wini nimadyambu a ri karhi a tirhisa riqingho leswaku a dyondza Bibele hi khandlhela.

Valdira u tlhela a yingisela minhlangano ya Sonto hi riqingho rakwe. U ya emasin’wini ni Bibele yakwe, Xihondzo xo Rindza swin’we ni buku yakwe ya tinsimu leswaku a ya yingisela. Loko ku na mpfula, u ya ni xambhulele.

Hi March, Valdira u fambe tikhilomitara ta kwalomu ka 100 ku ya eHolweni ya Mfumo leswaku a ya eka nhlangano wo hlawuleka wa ku humesiwa ka Vuhundzuluxeri Bya Misava Leyintshwa lebyi pfuxetiweke bya Xiputukezi. A a tsake ngopfu loko a kuma kopi leyintshwa ya Bibele. Loko a bumabumeriwa eka matshalatshala hinkwawo yo dyondza Bibele, Valdira u te: “A swi ndzi tikeli!”

“A Ndzi Swi Tiva Leswaku Siku Rin’wana Mi Ta Ta”

Mayukpa i Maindiya ya le Amerika lama tshamaka eColombia. Loko a nga si endzela tin’wana ta tindhawu ta wona, Frank, phayona ro hlawuleka u lemukisiwile malunghana ni hosi ya kwalaho, ku nga John Jairo loyi a hlongoleke mintlawa yo hlayanyana ya vaevhangeli lava a va lava ku chumayela kwalaho. Siku rin’wana, loko John a kuma leswaku mufundhisi wa vona a a ri karhi a hlengeleta vukhume, u n’wi hlongorise a ri karhi a duvula xibamu emoyeni.

Colombia: Frank, phayona ro hlawuleka a ri karhi a fambisela ntlawa wa Mayukpa dyondzo ya Bibele

Frank u ri: “Loko hi fika endhawini yoleyo, munhu wo sungula ku rhiya ndleve a ku nga ri un’wana loko ku nga ri n’wana wa nhwanyana wa John Jairo! Endzhakunyana ka loko hi n’wi kombe buku leyi nge Xana Bibele Yi Dyondzisa Yini Hakunene? hi ku hatlisa u te, ‘Lebyi i vukhongeri lebyi ndzi lavaka  ku va eka byona!’ Kutani u tsutsume a ya byela tata wakwe hi ta riendzo ra hina. Hi ku hatlisa u hi pfumelerile leswaku hi nghena. A hi khome hi rhumbyana ku hlangana na yena. Hi nga si vulavula nchumu, u te ‘Ndza swi tiva leswaku vukhongeri bya n’wina i bya ntiyiso. Eka malembe ya nhungu lama nga hundza ndzi kume buku yo fana ni leyi mi nyikeke n’wana wa mina endhawini yo lahlela thyaka eBecerril. Ndzi yi hlayile kutani ku sukela kwalaho, a ndzi rindzele n’wina leswaku mi ta laha. A ndzi swi tiva leswaku siku rin’wana mi ta ta. Ndzi lava leswaku mi dyondzisa mina Bibele, ndyangu wa mina swin’we ni ndhawu leyi. Mi amukelekile.’

“Marito wolawo ma endle leswaku hi rila. Vanhu hinkwavo va le ndhawini yoleyo va hlengeletanile leswaku va yingisela loko hi ri karhi hi chumayela naswona John Jairo a a toloka leswi  a hi swi vula hi ririmi ra vona. Loko hi lava ku famba, u hi lombe ximbhongolwana leswaku hi ta rhwala tibege ta hina. Sweswi hi fambisa tidyondzo ta Bibele ta 47 ni Mayukpa ya 120 lama humaka etindhawini to hambanahambana, ku katsa na John Jairo swin’we ni n’wana wakwe.”

Muxanisi A Cinca Mahanyelo Yakwe

José khale ka Mukhatoliki loyi a tinyiketeleke, u tshama aEcuador. U tsale a ku: “A ndzi ti venga swinene Timbhoni ta Yehovha. Ndzi ti xanise ku ringana malembe ya khume. A ndzi hlela ntshungu wa vapfukeri leswaku wu xanisa Timbhoni ni ku ti hehla hileswaku i vayivi. Kutani exitichini xa maphorisa, ndzi sindzise leswaku exitokisini lexi a ti ri eka xona ku pfariwa hi gancu. Endzhaku ka sweswo, hi hise movha wa Mbhoni. Siku rin’wana hi hoxe xithuthuthu xa tona egojini.

 “Kutani hi 2010, ndzi khomiwe hi mukhuhlwana lowu vuriwaka swine. Dokodela ra mina ri ndzi byele leswaku ndzi suka ekaya ndzi ya eAndes leswaku ndzi ya kuma ndhawu yo kufumela hi le ribuweni leswaku ndzi ta hlakarhela. Ndzi ye exipurasanini xa xaka ra ka hina lexi nga eribuweni laha ndzi heteleleke ndzi xi langutela. Leswi minkarhi hinkwayo a ndzi tshama ndzi ri ndzexe, a ndzi lava loyi a ndzi ta vulavula na yena. I vamani lava teke epurasini? I Timbhoni ta Yehovha! Leswi a ndzi ri ni xivundza, ndzi bule na tona naswona yi ndzi hlamarisile ndlela leyi ti tirhiseke Bibele ha yona. Leswi a ndzi lava ku tiva swo karhi, ndzi pfumele ku dyondzeriwa Bibele. Endzhaku ko dyondza tin’hweti ta tsevu, ndzi ye eminhlanganweni ro sungula. Ndzi tsakisiwe hi musa ni rirhandzu leri ti ndzi kombeke rona lerova ndzi kala ndzi tivutisa ndzi ku, ‘Xana vanhu lava a hi malandza ya ntiyiso ya Xikwembu?’ Ndzi endle nhluvuko naswona ndzi hetelele ndzi khuvuriwile hi April 2014.

“Ndzi kingindziwa hi ripfalo hileswi ndzi xaniseke Timbhoni. Hambiswiritano, Yehovha u ndzi nyike lunghelo ra leswaku ndzi cinca ndlela leyi a ndzi hanya ha yona hilaha swi nga kotekaka hakona. Eka nhlengeletano ya muganga leyi veke kona hi October 4, 2014, ku vulavurisaniwe na mina malunghana ni mahanyelo ya mina ya khale kutani ndzi vutisiwe leswaku, ‘Loko a wu nyikiwe nkarhi wo kombela ku rivaleriwa eka munhu un’wana ni un’wana loyi u n’wi xaniseke, i mani loyi a wu ta kombela ku rivaleriwa eka yena?’ Hi ku hatlisa ndzi hlamule leswaku i makwerhu loyi vito rakwe ku nga Edmundo kambe a ndzi nga swi tivi leswaku ndzi nga n’wi kuma kwihi. Handle ko swi xiya, mulanguteri wa muganga u te na yena hi le ndzhaku ka xiteji. Vayingiseri va sungule ku rila loko mina na Edmundo hi vukarhana kutani hi rila exitejini.”

“Yehovha Ndzi Kombela Leswaku Timbhoni Ta Wena Ti Ndzi Kuma”

Paraguay: Wansati a ri karhi a vutisa vamakwerhu va xisati loko va ri Timbhoni ta Yehovha

Hi nhlikanhi lowu a ri hisa swinene, ntlawa wa nsimu wa vamakwerhu va xisati eAsunción, le Paraguay, a wu hete nsimu  leyi a wu averiwe yona. Hambiswiritano, wu endle xiboho xa leswaku wu ya emahlweni ni ku chumayela eka miti yi nga ri yingani ya le kusuhi. Un’wana wa Timbhoni u te: “Kumbexana un’wana u le ku khongeleni.” Eka yindlu yo hetelela, wansati un’wana u xewete vamakwerhu va xisati a ri enyangweni a ri karhi a n’wayitela kutani a va vutisa loko va ri Timbhoni ta Yehovha. U vule leswaku eku sunguleni ka n’hweti u rhurhe eBolivia a ya eParaguay hikwalaho ka ntirho wakwe. A a dyondza Bibele eBolivia emahlweni ko va a rhurha. A ku ri hava ni un’we endhawini leyintshwa leyi a a tshama eka yona loyi a ta n’wi byela laha a ta tikuma kona Timbhoni, kutani u khongele a ku, “Yehovha ndzi kombela leswaku Timbhoni ta wena ti ndzi kuma.” Hi siku rero, ku fike vamakwerhu va xisati naswona ku hleriwe dyondzo ya Bibele.