Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Buku Ya Tipisalema

Tindzima

Leswi Nga Endzeni

 • 1

  • Tindlela timbirhi to hambana

   • Wa tsaka la hlayaka nawu wa Xikwembu (2)

   • Lavo lulama va fana ni murhi lowu tswalaka mihandzu (3)

   • Lavo homboloka va fana ni muhungu lowu biwaka hi moya (4)

 • 2

  • Yehovha ni muhlawuriwa wakwe

   • Yehovha a hleka matiko (4)

   • Yehovha a veka hosi yakwe (6)

   • Xiximani n’wana (12)

 • 3

  • Ku tshemba Xikwembu hambiloko swi tika

   • ‘Hikwalaho ka yini valala va tele ngopfu?’ (1)

   • “Yehovha wa ponisa” (8)

 • 4

  • Xikhongelo lexi kombisaka ku tshemba Xikwembu

   • “Hlundzukani kambe mi nga dyohi” (4)

   • ‘Ndzi ta etlela hi ku rhula’ (8)

 • 5

  • Yehovha i ndhawu leyi lavo lulama va tumbelaka eka yona

   • Xikwembu xi venga leswo homboloka (4, 5)

   • “Ndzi kombe ndlela ya wena yo lulama” (8)

 • 6

  • Xikombelo xo kombiwa musa

   • Lava feke a va xi dzunisi Xikwembu (5)

   • Xikwembu xi yingisa loyi a kombelaka ku tweriwa vusiwana (9)

 • 7

  • Yehovha i Muavanyisi lonene

   • “Ndzi avanyise Yehovha” (8)

 • 8

  • Ku vangama ka Xikwembu ni xindzhuti xa munhu

   • “Vito ra wena i rikulu swinene!” (1, 9)

   • “Xana munhu wo va yini?” (4)

   • Munhu u nyikiwe xichavo (5)

 • 9

  • Ku twarisa mitirho ya Xikwembu yo hlamarisa

   • Yehovha i vutumbelo lebyi sirhelelekeke (9)

   • Lava tivaka vito ra Xikwembu va xi tshemba (10)

 • 10

  • Yehovha u pfuna lava nga riki na mupfuni

   • Lavo homboloka va ri: “A ku na Xikwembu” (4)

   • Lava nga riki na mupfuni va ya eka Yehovha (14)

   • “Yehovha i Hosi hilaha ku nga heriki” (16)

 • 11

  • Ku tumbela eka Yehovha

   • “Yehovha u le tempeleni yakwe yo kwetsima” (4)

   • Xikwembu xi venga la rhandzaka madzolonga (5)

 • 12

  • Yehovha a yima leswaku a endla swo karhi

   • Marito ya Xikwembu ma tengile (6)

 • 13

  • Ku navela ku ponisiwa hi Yehovha

   • ‘Ku fikela rini Yehovha Xikwembu xanga?’ (1, 2)

   • Yehovha wa katekisa swinene (6)

 • 14

  • Xiphukuphuku xi hlamuseriwa

   • “Yehovha a nga kona” (1)

   • “A nga kona la endlaka leswinene” (3)

 • 15

  • I mani la nga vaka muendzi etendeni ra Yehovha?

   • U vulavula ntiyiso embilwini yakwe (2)

   • A nga onhi van’wana mavito (3)

   • A nga cinci loko a tshembisile, hambiloko swi tika (4)

 • 16

  • Yehovha, Xihlovo xa leswinene

   • “Hinkwaswo leswi ndzi nga na swona swi huma eka Yehovha” (5)

   • “Nivusiku miehleketo ya mina ya ndzi tshinya” (7)

   • ‘Yehovha u le vokweni ra mina ra xinene’ (8)

   • “A wu nge ndzi tshiki eSirheni” (10)

 • 17

  • Xikhongelo xo kombela ku sirheleriwa

   • “U kambele mbilu ya mina” (3)

   • “Endzhutini wa timpapa ta wena” (8)

 • 18

  • Ku dzunisa Xikwembu lexi ponisaka

   • “Yehovha i ribye ra mina” (2)

   • Yehovha u tshembekile eka lava tshembekeke (25)

   •  Ndlela ya Xikwembu yi hetisekile (30)

   • “Ku titsongahata ka wena ka ndzi tlakusa” (35)

 • 19

  • Ntumbuluko ni nawu wa Xikwembu swi nyikela vumbhoni

   • “Matilo ma twarisa ku vangama ka Xikwembu” (1)

   • Nawu wa Xikwembu lowu hetisekeke wa hanyisa (7)

   • “Swihoxo leswi ndzi nga swi tiviki” (12)

 • 20

  • Ku ponisiwa ka hosi leyi Xikwembu xi yi hlawuleke

   • Van’wana va tshemba makalichi ni tihanci, “kambe hina hi vitana vito ra Yehovha” (7)

 • 21

  • Ku katekisiwa ka hosi leyi tshembaka Yehovha

   • Hosi yi nyikiwa vutomi byo leha (4)

   • Valala va Xikwembu va ta hluriwa (8-12)

 • 22

  • Munhu loyi a a ri ni gome kambe se a dzunisiwaka

   • “Xikwembu xanga, u ndzi tshikele yini?” (1)

   • “Va hoxe vuhlolotwana leswaku va avelana swiambalo swa mina” (18)

   • Ku dzunisa Xikwembu exikarhi ka nhlengeletano (22, 25)

   • Misava hinkwayo yi ta gandzela Xikwembu (27)

 • 23

  • “Yehovha i Murisi wa mina”

   • “A ndzi nge pfumali nchumu” (1)

   • “U ndzi nyika matimba” (3)

   • “Ndzheko wa mina wu tele” (5)

 • 24

  • Hosi yo vangama yi nghena etigedeni

   • ‘Misava i ya Yehovha’ (1)

 • 25

  • Xikhongelo xo kombela ku kongomisiwa ni ku rivaleriwa

   • “Ndzi dyondzise tindlela ta wena” (4)

   • ‘Ku va munghana wa Yehovha’ (14)

   • “Ndzi rivalele swidyoho swa mina hinkwaswo” (18)

 • 26

  • Ku tshembeka

   • “Yehovha Xikwembu xanga, ndzi kambisise” (2)

   • Ku papalata vanghana vo biha (4, 5)

   • ‘Ndzi ta rhendzeleka ealtarini ya Xikwembu’ (6)

 • 27

  • Yehovha u sirhelela vutomi bya mina

   • Ku tlangela tempele ya Xikwembu (4)

   • Yehovha wa khathala hambiloko vatswari va nga ri na mhaka (10)

   • “Tshemba Yehovha” (14)

 • 28

  • Xikhongelo xa mupisalema xi twiwa

   • “Yehovha i matimba ya mina ni xitlhangu xa mina” (7)

 • 29

  • Rito ra Yehovha ra matimba

   • Gandzelani mi ambale swiambalo swo kwetsima (2)

   • “Xikwembu lexi vangamaka xa dzindza” (3)

   • Yehovha u tiyisa vanhu vakwe (11)

 • 30

  • Ku rila ku hundzuka ntsako

   • Xikwembu xi ta hi rhandza hilaha ku nga heriki (5)

 • 31

  • Ku tumbela eka Yehovha

   • “Ndzi veka moya wa mina evokweni ra wena” (5)

   • “Yehovha Xikwembu xa ntiyiso” (5)

   • Vunene bya Xikwembu (19)

 • 32

  • Va tsaka lava rivaleriweke

   • “Ndzi ku phofulele xidyoho xa mina” (5)

   • Xikwembu xi ku nyika ku twisisa (8)

 • 33

  • Ku dzunisa Muvumbi

   • “N’wi yimbeleleleni risimu lerintshwa” (3)

   • Yehovha u tumbuluxe hi rito ni moya wakwe (6)

   • Tiko ra Yehovha ra tsaka (12)

   • Yehovha u languta vanhu (18)

 • 34

  • Yehovha u ponisa malandza yakwe

   • “A hi dzuniseni vito rakwe” (3)

   • Ntsumi ya Yehovha ya sirhelela (7)

   • “Nantswani mi vona leswaku Yehovha hi lonene” (8)

   • ‘Marhambu yakwe a ma tshoviwanga’ (20)

 • 35

  • Xikhongelo xo kombela ku ponisiwa eka valala

   • Valala va ta hlongoriwa (5)

   • Ku dzunisa Xikwembu enhlengeletanweni (18)

   • Ku vengiwa ku nga ri na xivangelo (19)

 • 36

  • Rirhandzu ra Xikwembu

   • Lowo homboloka a nga xi chavi Xikwembu (1)

   •  Xikwembu i xihlovo xa vutomi (9)

   • “Hi kota ku vona ku vonakala hikwalaho ka ku vonakala ka wena” (9)

 • 37

  • Lava tshembaka Yehovha swi ta va fambela kahle

   • U nga karihisiwi hi lavo homboloka (1)

   • “Kuma ntsako lowukulu eka Yehovha” (4)

   • “Andlala ndlela ya wena eka Yehovha” (5)

   • “Lavo rhula va ta tshama emisaveni” (11)

   • Lowo lulama a nge pfumali xinkwa (25)

   • Lavo lulama va ta tshama emisaveni hilaha ku nga heriki (29)

 • 38

  • Xikhongelo xa munhu loyi a xanisekaka la hundzukeke

   • “Ndza tikeriwa naswona ndzi ni gome” (6)

   • Yehovha u yingisa lava n’wi rindzeleke (15)

   • “Xidyoho xa mina a xi ndzi karhata” (18)

 • 39

  • Vutomi byi komile

   • Munhu u fana ni moya (5, 11)

   • “U nga miyeli loko ndzi rila” (12)

 • 40

  • Ku khensa Xikwembu lexi nga faniki ni swin’wana

   • Mitirho ya Xikwembu yi tele ngopfu lerova a yi runguleki (5)

   • Xikwembu a xi tsakisiwi hi magandzelo ntsena (6)

   • “Ndzi tsakisiwa hi ku endla ku rhandza ka wena” (8)

 • 41

  • Xikhongelo xa muvabyi

   • Xikwembu xi seketela lava vabyaka (3)

   • Ku xengiwa hi munghana (9)

 • 42

  • Ku dzunisa Xikwembu lexi nga Muponisi Lonkulu

   • Ku navela Xikwembu ku fana ni mhunti leyi navelaka mati (1, 2)

   • “Hikwalaho ka yini ndzi ri ni gome?” (5, 11)

   • “Rindzela Xikwembu” (5, 11)

 • 43

  • Xikwembu lexi nga Muavanyisi xa ponisa

   • “Rhumela ku vonakala ni ntiyiso wa wena” (3)

   • “Hikwalaho ka yini ndzi ri ni gome?” (5)

   • “Rindzela Xikwembu” (5)

 • 44

  • Xikhongelo xo kombela ku pfuniwa

   • “Hi wena u hi poniseke” (7)

   • Ku fana ni “tinyimpfu leti yaka eku tlhaviweni” (22)

   • “Pfuka tanihi leswi u nga mupfuni wa hina!” (26)

 • 45

  • Vukati bya hosi leyi hlawuriweke

   • Marito yo tsakisa (2)

   • “Xikwembu i xiluvelo xa wena hilaha ku nga heriki” (6)

   • Hosi yi navela ku saseka ka nsati wa yona (11)

   • Vana va ta va tihosana emisaveni hinkwayo (16)

 • 46

  • ‘Xikwembu i vutumbelo bya hina’

   • Mitirho ya Xikwembu yo hlamarisa (8)

   • Xikwembu xi herisa tinyimpi emisaveni hinkwayo (9)

 • 47

  • Xikwembu i Hosi ya misava hinkwayo

   • ‘Yehovha wa hlamarisa’ (2)

   • Yimbelelani mi dzunisa Xikwembu (6, 7)

 • 48

  • Siyoni i muti wa Hosi Leyikulu

   • Ntsako wa misava hinkwayo (2)

   • Kambelani muti ni swihondzo swa wona (11-13)

 • 49

  • I vuphukuphuku ku tshemba rifuwo

   • A ku na munhu la nga ponisaka makwavo (7, 8)

   • Xikwembu xi ponisa eSirheni (15)

   • Rifuwo a ri ponisi eka rifu (16, 17)

 • 50

  • Xikwembu xi avanyisa la tshembekeke ni lowo homboloka

   • Lava endlaka ntwanano ni Xikwembu hi ku endla magandzelo (5)

   • “Xikwembu hi xoxe i Muavanyisi” (6)

   • Swiharhi hinkwaswo i swa Xikwembu (10, 11)

   • Xikwembu xi paluxa lavo homboloka (16-21)

 • 51

  • Xikhongelo xa loyi a hundzukeke

   • Ku va mudyohi ku sukela ekhwirini ra manana (5)

   • “Hlantswa xidyoho xa mina” (7)

   • “Vumba mbilu yo tenga endzeni ka mina” (10)

   • Mbilu leyi tshovekeke yi tsakisa Xikwembu (17)

 •  52

  • Ku tshemba rirhandzu ra Xikwembu

   • Lava tibumaka hi leswo biha va lemukisiwa (1-5)

   • Lava nga tiviki Xikwembu va tshemba rifuwo (7)

 • 53

  • Xiphukuphuku xi hlamuseriwa

   • “Yehovha a nga kona” (1)

   • “A nga kona la endlaka leswinene” (3)

 • 54

  • Xikhongelo xo kombela mpfuno exikarhi ka valala

   • “Xikwembu i mupfuni wa mina” (4)

 • 55

  • Xikhongelo xa loyi a xengiweke hi munghana

   • Ku tlhontlhiwa hi munghana (12-14)

   • “Lahlela ndzhwalo wa wena eka Yehovha” (22)

 • 56

  • Xikhongelo xa loko munhu a xanisiwa

   • “Ndzi tshemba Xikwembu” (4)

   • “Mihloti ya mina eguleni ra wena ra dzovo” (8)

   • “Xana munhu a nga ndzi endla yini?” (4, 11)

 • 57

  • Xikombelo xo tweriwa vusiwana

   • Ku tumbela ehansi ka timpapa ta Xikwembu (1)

   • Valala va phasiwa hi ntlhamu wa vona (6)

 • 58

  • Ku ni Xikwembu lexi avanyisaka misava

   • Xikhongelo xo xupula lavo homboloka (6-8)

 • 59

  • Xikwembu, i xitlhangu ni vutumbelo

   • “U nga va tweli vusiwana vaxengi” (5)

   • “Ndzi ta yimbelela mayelana ni matimba ya wena” (16)

 • 60

  • Xikwembu xi hlula valala

   • Ku ponisiwa hi vanhu a swi pfuni nchumu (11)

   • “Xikwembu xi ta hi nyika matimba” (12)

 • 61

  • Xikwembu i xihondzo xo tiya lexi ndzi sirhelelaka eka valala

   • “Ndzi ta va muendzi etendeni ra wena” (4)

 • 62

  • Xikwembu hi xona xi kotaka ku ponisa

   • “Ndzi ta rindzela Xikwembu ndzi miyerile” (1, 5)

   • ‘Chululelani Xikwembu timbilu ta n’wina’ (8)

   • Vanhu va fana ni moya (9)

   • U nga tshembi rifuwo (10)

 • 63

  • Ku lava Xikwembu

   • “Rirhandzu ra wena ri tlula vutomi” (3)

   • “Ndzi enerisekile hi swakudya swa xiyimo xa le henhla” (5)

   • Ku anakanyisisa hi Xikwembu exikarhi ka vusiku (6)

   • ‘Ndzi namarhela Xikwembu’ (8)

 • 64

  • Ku sirheleriwa eka makungu ya lavo homboloka

   • “Xikwembu xi ta va copa” (7)

 • 65

  • Xikwembu xi khathalela misava

   • “Mutwi wa xikhongelo” (2)

   • “Wa tsaka loyi u n’wi hlawulaka” (4)

   • Vunene bya Xikwembu byi tele ngopfu (11)

 • 66

  • Mitirho ya Xikwembu yo hlamarisa

   • “Tanani mi ta vona mitirho ya Xikwembu” (5)

   • “Ndzi ta endla leswi ndzi ku tshembiseke swona” (13)

   • Xikwembu xi yingisa xikhongelo (18-20)

 • 67

  • Misava hinkwayo yi ta chava Xikwembu

   • Tindlela ta Xikwembu ti ta tiviwa (2)

   • ‘Vanhu hinkwavo a va dzunise Xikwembu’ (3, 5)

   • “Xikwembu xi ta hi katekisa” (6, 7)

 • 68

  • ‘Valala va Xikwembu a va hangalake’

   • “Tata wa vana lava nga riki na tatana” (5)

   • Xikwembu xi nyika swisiwana kaya (6)

   • Vavasati va chumayela mahungu lamanene (11)

   • Tinyiko leti ku nga vavanuna (18)

   • ‘Yehovha u hi rhwalela mindzhwalo ya hina siku ni siku’ (19)

 • 69

  • Xikhongelo xo kombela ku ponisiwa

   • “Ku hisekela yindlu ya wena ku ndzi dyile” (9)

   • “Hatla u ndzi hlamula” (17)

   • “Loko ndzi twa torha va ndzi nyike vhiniga” (21)

 • 70

  • Ku kombela mpfuno wa xihatla

   • “Hatlisa u ndzi pfuna” (5)

 • 71

  • Ntshembo wa lava dyuhaleke

   • Ku tshemba Xikwembu ku sukela evuntshweni (5)

   • “Loko matimba ya mina ma hela” (9)

   • ‘Xikwembu xi ndzi dyondzise ku sukela evuntshweni’ (17)

 •  72

  • Hosi leyi vekiweke hi Xikwembu yi ta fuma hi ku rhula

   • “Lowo lulama u ta hluka” (7)

   • Yi ta fuma ku suka elwandle rin’wana ku ya eka rin’wanyana (8)

   • Ku ponisiwa eka madzolonga (14)

   • Ndzalo ya mavele emisaveni (16)

   • Vito ra Xikwembu ri ta dzunisiwa hilaha ku nga heriki (19)

 • 73

  • Munhu la rhandzaka Xikwembu a tlhelela eka xona

   • “A ku sele katsongo milenge ya mina yi hambukile” (2)

   • “A ndzi tshama ndzi karhatekile siku hinkwaro” (14)

   • ‘Kukondza ndzi nghena endhawini yo kwetsima ya Xikwembu’ (17)

   • Lavo homboloka va le ndhawini leyi rhetaka (18)

   • Ku tshinela eka Xikwembu i swinene (28)

 • 74

  • Xikhongelo xa leswaku Xikwembu xi tsundzuka vanhu va xona

   • Ku tsundzukiwa ka mitirho ya Xikwembu ya ku ponisa (12-17)

   • “Tsundzuka leswaku nala wa ku tlhontlha” (18)

 • 75

  • Xikwembu xi avanyisa hi ndlela leyinene

   • Vanhu vo homboloka va ta nwa exinwelweni xa Yehovha (8)

 • 76

  • Xikwembu xi hlula valala va Siyoni

   • Xikwembu xi ponisa lavo rhula (9)

   • Valala lava tikukumuxaka va ta tsongahatiwa (12)

 • 77

  • Xikhongelo hi nkarhi wa maxangu

   • Ku anakanyisisa hi mitirho ya Xikwembu (11, 12)

   • ‘A ku na Xikwembu lexi tlakukeke ku fana na wena’ (13)

 • 78

  • Ku khathala ka Xikwembu ni Vaisrayele lava nga riki na ripfumelo

   • Byelani vatukulu lava nga ta va kona (2-8)

   • “A va vanga ni ripfumelo eka Xikwembu” (22)

   • “Swakudya leswi humaka etilweni” (24)

   • “Va twise Mukwetsimi wa Israyele ku vava” (41)

   • Ku suka eEgipta ku ya eTikweni leri Tshembisiweke (43-55)

   • “A va tshamela ku tlhontlha Xikwembu” (56)

 • 79

  • Xikhongelo hi nkarhi wa ku hlaseriwa ka vanhu va Xikwembu

   • “Hi hundzuke xihlekiso” (4)

   • ‘Hi pfune hikwalaho ka vito ra wena’ (9)

   • “Xupula vaakelani va hina ka nkombo” (12)

 • 80

  • Murisi wa Israyele a komberiwa ku pfuna

   • “Hi amukele, Xikwembu xa hina” (3)

   • Israyele tanihi murhi wa madiriva wa Xikwembu (8-15)

 • 81

  • Israyele a khutaziwa ku yingisa

   • Mi nga gandzeli swikwembu swa matiko man’wana (9)

   • ‘Loko a mo yingisa’ (13)

 • 82

  • Ku kombela ku avanyisiwa kahle

   • Xikwembu xi avanyisa exikarhi ka “swikwembu” (1)

   • “Lwelani swisiwana” (3)

   • “Mi swikwembu” (6)

 • 83

  • Xikhongelo xa loko munhu a langutane ni valala

   • “U nga miyeli, Xikwembu xanga” (1)

   • Valala va fana ni swilungwa leswi biwaka hi moya (13)

   • Vito ra Xikwembu i Yehovha (18)

 • 84

  • Ku navela tabernakela leyikulu ya Xikwembu

   • Mulevhi a navela ku fana ni xinyenyana (3)

   • “Siku rin’we eswivaveni swa wena” (10)

   • “Xikwembu i dyambu ni xitlhangu” (11)

 • 85

  • Xikhongelo xo kombela ku vuyisiwa

   • Xikwembu xi ta vulavula hi ku rhula eka lava tshembekeke (8)

   • Rirhandzu ni ku tshembeka swi ta hlangana (10)

 • 86

  • A ku na xikwembu lexi fanaka na Yehovha

   • Yehovha u lunghekele ku rivalela (5)

   • Matiko hinkwawo ma ta gandzela Yehovha (9)

   •  “Ndzi dyondzise ndlela ya wena” (11)

   • “Ndzi endle ndzi chava vito ra wena hi mbilu ya mina hinkwayo” (11)

 • 87

  • Siyoni, muti wa Xikwembu xa ntiyiso

   • Lava velekiweke eSiyoni (4-6)

 • 88

  • Mupisalema a khongela eka Xikwembu leswaku a nga fi

   • “Vutomi bya mina byi le non’wini wa Sirha” (3)

   • “Ndzi khongela eka wena mixo wun’wana ni wun’wana” (13)

 • 89

  • Ku yimbelela hi rirhandzu ra Yehovha

   • Ku endla ntwanano na Davhida (3)

   • Vana va Davhida va ta va kona hilaha ku nga heriki (4)

   • Muhlawuriwa wa Xikwembu u n’wi vitana ‘Tatana’ (26)

   • Ntwanano wa Davhida wu tiyile (34-37)

   • Munhu a nge ri balekeli Sirha (48)

 • 90

  • Xikwembu xa hi masiku ni munhu la hanyaka nkarhi wo koma

   • Malembe ya 1 000 ma fana ni siku ra tolo (4)

   • Munhu u hanya malembe ya 70 ku ya eka 80 (10)

   • “Hi dyondzise ku hlayela masiku ya hina” (12)

 • 91

  • Ku sirheleriwa endhawini ya le xihundleni ya Xikwembu

   • Ku ponisiwa eka muphasi wa swinyenyana (3)

   • Ku tumbela ehansi ka timpapa ta Xikwembu (4)

   • Ku sirheleleka hambiloko vanhu va magidi va wa (7)

   • Tintsumi ti lerisiwa ku rindza (11)

 • 92

  • Yehovha u tlakusiwa hilaha ku nga heriki

   • Mitirho yakwe leyikulu ni miehleketo yakwe yo enta (5)

   • “Lavo lulama va ta kula ku fana ni murhi” (12)

   • Vadyuhari va ta ya emahlweni va veka mihandzu (14)

 • 93

  • Yehovha i hosi leyikulu

   • “Yehovha i Hosi!” (1)

   • “Switsundzuxo swa wena swa tshembeka” (5)

 • 94

  • Xikhongelo xa leswaku Xikwembu xi rihisela

   • ‘Xana lavo homboloka va ta ya emahlweni ku fikela rini?’ (3)

   • Wa tsaka loyi a lulamisiwaka hi Yehovha (12)

   • Xikwembu a xi nge va fularheli vanhu va xona (14)

   • Ku “kunguhata ku endla swo biha hi ku tirhisa nawu” (20)

 • 95

  • Vugandzeri bya ntiyiso byi fambisana ni ku yingisa

   • “Loko namuntlha mi yingisa rito rakwe” (7)

   • “Mi nga nonon’hwisi timbilu ta n’wina” (8)

   • “A va nge ngheni eku wiseni ka mina” (11)

 • 96

  • “Yimbelelelani Yehovha risimu lerintshwa”

   • Yehovha u faneriwa hi ku dzunisiwa swinene (4)

   • Swikwembu swa matiko a swi pfuni nchumu (5)

   • Gandzelani mi ambale swiambalo swo kwetsima (9)

 • 97

  • Yehovha u tlakuke ku tlula swikwembu leswin’wana hinkwaswo

   • “Yehovha i Hosi!” (1)

   • Rhandza Yehovha, venga leswo biha (10)

   • Ku voningeriwa ka lavo lulama (11)

 • 98

  • Yehovha i Muponisi ni Muavanyisi lonene

   • Yehovha u endle leswaku ku ponisa kakwe ku tiviwa (2, 3)

 • 99

  • Yehovha, Hosi yo kwetsima

   • U tshame ehenhla ka makerubu (1)

   • Xikwembu lexi rivalelaka xi tlhela xi xupula (8)

 • 100

  • Ku khensa Muvumbi

   • “Tirhelani Yehovha mi tsakile” (2)

   • ‘Hi endliwe hi Xikwembu’ (3)

 • 101

  • Mufumi wo tshembeka

   • ‘A ndzi nge n’wi tiyiseleli loyi a tikukumuxaka’ (5)

   • “Ndzi ta hlawula lava tshembekaka” (6)

 • 102

  • Xikhongelo xa loyi a tshikileriwaka la nga ni gome

   • “Ndzi fana ni xinyenyana lexi nga xoxe” (7)

   •  ‘Masiku ya mina i ndzhuti lowu nyamalalaka’ (11)

   • “Yehovha u ta pfuxa Siyoni” (16)

   • Yehovha u tshama hilaha ku nga heriki (26, 27)

 • 103

  • “Ndzi ta dzunisa Yehovha”

   • Xikwembu xi veka swidyoho swa hina ekule swinene (12)

   • Xikwembu xi hi komba tintswalo ku fana ni tatana (13)

   • Xikwembu xa tsundzuka leswaku hi ntshuri (14)

   • Xiluvelo xa Yehovha ni vuhosi byakwe (19)

   • Tintsumi ti endla ku rhandza ka Xikwembu (20)

 • 104

  • Ku dzunisa Xikwembu hikwalaho ka leswi xi swi vumbeke

   • Misava yi ta tshama hilaha ku nga heriki (5)

   • Vhinyo ni xinkwa swi endleriwe munhu (15)

   • “Mitirho ya wena yi tele swinene!” (24)

   • “Loku u susa moya lowu swi wu hefemulaka, swa fa” (29)

 • 105

  • Ku tshembeka ka Yehovha eka vanhu vakwe

   • Xikwembu xi tsundzuka ntwanano wa xona (8-10)

   • “Mi nga tshuki mi khumba vahlawuriwa va mina” (15)

   • Yosefa loyi a nga hlonga a tirhisiwa hi Xikwembu (17-22)

   • Masingita ya Xikwembu eEgipta (23-36)

   • Vaisrayele va huma eEgipta (37-39)

   • Xikwembu xi tsundzuka xitshembiso lexi xi xi endleke eka Abrahama (42)

 • 106

  • Vaisrayele va nga khensi

   • Va hatle va rivala mitirho ya Xikwembu (13)

   • Va tshika ku gandzela Xikwembu va gandzela xifaniso xa nkuzi (19, 20)

   • A va nga ri na ripfumelo eka switshembiso swa Xikwembu (24)

   • Va sungule ku gandzela Bali (28)

   • Va endlele madimona magandzelo hi vana (37)

 • 107

  • Khensani Xikwembu hikwalaho ka mitirho ya xona yo hlamarisa

   • U va kombe ndlela leyinene (7)

   • U va timule torha a tlhela a va xurhisa (9)

   • U va humese emunyameni (14)

   • U rhumele rito rakwe a va horisa (20)

   • U sirhelela swisiwana leswaku swi nga tshikileriwi (41)

 • 108

  • Xikhongelo xo hlula valala

   • Ku ponisiwa hi munhu a swi pfuni nchumu (12)

   • “Xikwembu xi ta hi nyika matimba” (13)

 • 109

  • Xikhongelo xa munhu la tshikilelekeke

   • ‘Ntirho wakwe a wu tekiwe hi un’wana’ (8)

   • Xikwembu xi yima ni xisiwana (31)

 • 110

  • Hosi ni muprista wo fana na Melkisedeke

   • “Fuma exikarhi ka valala va wena” (2)

   • Vantshwa lava tirhaka hi ku swi rhandza va fana ni mathonsi ya mberha (3)

 • 111

  • Dzunisa Yehovha hikwalaho ka mitirho yakwe leyinene

   • Vito ra Xikwembu ra kwetsima naswona ra xiximeka (9)

   • Ku chava Yehovha i vutlhari (10)

 • 112

  • Munhu wo lulama u chava Yehovha

   • Loyi a nga ni tintswalo loko a lombisa swi ta n’wi fambela kahle (5)

   • “Lowo lulama u ta tsundzukiwa hilaha ku nga heriki” (6)

   • La hananaka u nyika swisiwana (9)

 • 113

  • Xikwembu lexi nga le matilweni xi tlakusa xisiwana

   • Vito ra Yehovha a ri dzunisiwe hilaha ku nga heriki (2)

   • Xikwembu xa korhama (6)

 • 114

  • Israyele a humesiwa eEgipta

   • Lwandle ri balekile (5)

   • Tintshava ti tlulatlule ku fana ni makhuna (6)

   • Ribye ro tiya ri hundzuka xihlovo (8)

 • 115

  • Ku fanele ku dzunisiwa Xikwembu ntsena

   • Swikwembu leswi nga hanyiki (4-8)

   • Misava yi nyikiwe vanhu (16)

   • “Lava feke a va n’wi dzunisi Yehovha” (17)

 •  116

  • Risimu ra ku tlangela

   • “Xana ndzi ta n’wi hakela hi yini Yehovha?” (12)

   • “Ndzi ta teka xinwelo xa ku ponisa” (13)

   • “Ndzi ta endla leswi ndzi swi tshembiseke Yehovha” (14, 18)

   • I ka risima ku fa ka lavo tshembeka (15)

 • 117

  • Matiko hinkwawo ma byeriwa ku dzunisa Yehovha

   • Xikwembu xi hi rhandza ngopfu (2)

 • 118

  • Ku khensa Yehovha hikwalaho ka leswi a hluleke

   • ‘Ndzi vitane Yehovha naswona u ndzi hlamurile’ (5)

   • “Yehovha u le kusuhi na mina” (6, 7)

   • Ribye leri nyenyiweke ri ve ribye ra nkoka swinene (22)

   • “Loyi a taka hi vito ra Yehovha” (26)

 • 119

  • Ku tlangela rito ra Xikwembu ra risima

   • ‘Vantshwa va nga swi kotisa ku yini ku tikhoma hi ndlela leyinene?’ (9)

   • “Ndzi rhandza switsundzuxo swa wena” (24)

   • “Ndzi tshemba rito ra wena” (74, 81, 114)

   • “Ndzi wu rhandza swinene nawu wa wena!” (97)

   • “Ndzi twisisa ku tlula vadyondzisi va mina hinkwavo” (99)

   • “Rito ra wena i rivoni enengeni wa mina” (105)

   • “Mongo wa rito ra wena i ntiyiso” (160)

   • Lava rhandzaka nawu wa wena va ni ku rhula (165)

 • 120

  • Muluveri a navela ku rhula

   • ‘Ndzi ponise eka mukanganyisiʼ (2)

   • “Ndzi rhandza ku rhula” (7)

 • 121

  • Yehovha u rindza vanhu vakwe

   • “Ndzi ta pfuniwa hi Yehovha” (2)

   • Yehovha a nga etleli (3, 4)

 • 122

  • Xikhongelo xo kombelela Yerusalema ku rhula

   • Ntsako lowu tisiwaka hi ku ya endlwini ya Yehovha (1)

   • Muti lowu miako ya wona yi nga le kusuhi na kusuhi (3)

 • 123

  • Ku lava ku kombiwa tintswalo hi Yehovha

   • ‘Ku fana ni malandza, hi titshega hi Yehovha’ (2)

   • “Hi hlekiwe ngopfu” (3)

 • 124

  • “Loko Yehovha a a nga ri na hina”

   • Ku baleka entlhan’wini lowu onhakeke (7)

   • ‘Vito ra Yehovha i mupfuni wa hina’ (8)

 • 125

  • Yehovha u sirhelela vanhu vakwe

   • “Ku fana ni leswi Yerusalema a rhendzeriweke hi tintshava” (2)

   • “A ku ve ni ku rhula eIsrayele” (5)

 • 126

  • Ntsako lowu veke kona loko ku tlheriseriwa vanhu eSiyoni

   • “Yehovha u hi endlele swilo swo hlamarisa” (3)

   • Ku rila ku siviwa hi ku tsaka (5, 6)

 • 127

  • Loko ku nga ri na Xikwembu hinkwaswo a swi pfuni nchumu

   • “Loko yindlu yi nga akiwi hi Yehovha” (1)

   • Vana i ndzhaka leyi humaka eka Xikwembu (3)

 • 128

  • Va tsaka lava chavaka Yehovha

   • Nsati loyi a fanaka ni mudiriva lowu tswalaka mihandzu (3)

   • “Onge u nga vona rifuwo ra Yerusalema” (5)

 • 129

  • Va hlaseriwa kambe a va hluriwi

   • Lava vengaka Siyoni va khomisiwa tingana (5)

 • 130

  • “Ndzi ku vitana ndzi ri emaxangwini”

   • “Loko a wu languta swihoxo” (3)

   • Yehovha wa rivalela hakunene (4)

   • “Ndzi rindzela Yehovha” (6)

 • 131

  • Ku eneriseka ku fana ni n’wana la lumuriweke

   • A ndzi naveli swilo swa xiyimo xa le henhla (1)

 • 132

  • Davhida na Siyoni va hlawuriwa

   • “U nga n’wi fularheli muhlawuriwa wa wena” (10)

   • Vaprista va Siyoni va ambexiwa ku ponisiwa (16)

 • 133

  • Ku tshama swin’we hi vun’we

   • Ku fana ni mafurha enhlokweni ya Aroni (2)

   • Ku fana ni mberha ya le Herimoni (3)

 • 134

  • Ku dzunisa Xikwembu nivusiku

   • “Kwetsimani loko mi tlakusa mavoko ya nʼwina mi khongela” (2)

 • 135

  • Dzunisani Yehovha hikwalaho ka vukulukumba byakwe

   •  Swikombiso ni masingita eEgipta (8, 9)

   • “Vito ra wena ri tshama hilaha ku nga heriki” (13)

   • Swikwembu leswi nga hanyiki (15-18)

 • 136

  • Rirhandzu ra Yehovha lerikulu a ri heli

   • Matilo ni misava swi endliwe hi vutlhari (5, 6)

   • Faro a fela eLwandle ro Tshwuka (15)

   • Xikwembu xi tsundzuka lava tshikilelekeke (23)

   • U phamela swilo hinkwaswo leswi hanyaka (25)

 • 137

  • A hi tshame emilambyeni ya Babilona

   • A ku yimbeleriwanga tinsimu ta Siyoni (3, 4)

   • Babilona u ta lovisiwa (8)

 • 138

  • Hambileswi xi tlakukeke Xikwembu xa khathala

   • ‘U hlamule xikhongelo xa mina’ (3)

   • ‘Wa ndzi ponisa hambiloko ndzi ri ekhombyeni’ (7)

 • 139

  • Xikwembu xi ma tiva kahle malandza ya xona

   • A wu nge wu balekeli moya wa Xikwembu (7)

   • “Ndzi endliwe hi ndlela yo hlamarisa” (14)

   • ʼU ndzi vone ndza ha vumbekaʼ (16)

   • ‘Ndzi fambise endleleni leyi nga riki na makumu’ (24)

 • 140

  • Yehovha i Muponisi wa matimba

   • Vanhu vo homboloka va fana ni tinyoka (3)

   • Lava nga ni madzolonga va ta wa (11)

 • 141

  • Xikhongelo xo kombela ku sirheleriwa

   • “Xikhongelo xa mina a xi fane ni murhi wo nun’hwela” (2)

   • Ku tshinya ka lowo lulama ku fana ni mafurha (5)

   • Lavo homboloka va phasiwa hi tinete ta vona (10)

 • 142

  • Xikhongelo xo kombela ku ponisiwa eka vaxanisi

   • “A ku kona laha ndzi nga balekelaka kona” (4)

   • “A ndzi na un’wana handle ka wena” (5)

 • 143

  • Ndzi navela Xikwembu ku fana ni tiko leri omeke

   • ‘Ndzi ehleketisisa hi mitirho ya wena’ (5)

   • “Ndzi dyondzise ku endla ku rhandza ka wena” (10)

   • ‘Onge moya wa wena lowunene wu nga ndzi kongomisa’ (10)

 • 144

  • Xikhongelo xo hlula

   • “Xana munhu wo va yini?” (3)

   • ‘Onge valala va nga hangalasiwa’ (6)

   • Va tsaka vanhu va Yehovha (15)

 • 145

  • Ku dzunisa Xikwembu, Hosi leyikulu

   • ‘Ndzi ta vulavula hi mitirho ya Xikwembu yo hlamarisa’ (6)

   • “Yehovha u endlela hinkwavo leswinene” (9)

   • “Lava tshembekeke eka wena va ta ku dzunisa” (10)

   • Vuhosi bya Xikwembu i bya hilaha ku nga heriki (13)

   • Voko ra Xikwembu ri enerisa swivumbiwa hinkwaswo (16)

 • 146

  • Tshemba Xikwembu ku nga ri vanhu

   • Loko munhu a fa miehleketo yakwe ya lova (4)

   • Xikwembu xi yimisa lava khinsameke (8)

 • 147

  • Ku dzunisa mitirho ya Xikwembu ya matimba leyi kombisaka rirhandzu ra xona

   • U horisa vanhu lava tshovekeke timbilu (3)

   • U tiva tinyeleti hinkwato hi mavito (4)

   • U rhumela gamboko ku fana ni voya (16)

 • 148

  • Ntumbuluko hinkwawo wu ta dzunisa Yehovha

   • “N’wi dzuniseni, n’wina tintsumi takwe hinkwato” (2)

   • ‘N’wi dzuniseni n’wina dyambu, n’weti ni tinyeleti’ (3)

   • Lavatsongo ni lavakulu va ta dzunisa Xikwembu (12, 13)

 • 149

  • Risimu ro dzunisa ku hlula ka Xikwembu

   • Xikwembu xi tsakela vanhu va xona (4)

   • Vanhu va Xikwembu vo tshembeka va xiximiwa (9)

 • 150

  • Swivumbiwa hinkwaswo leswi hanyaka a swi dzunise Yehovha

   • Haleluya! (1, 6)