Daniyele 7:1-28

 • Xivono xa swivandzana swa mune (1-8)

  • Ku humelela rimhondzo leritsongo leri tikurisaka (8)

 • Nkulukumba wa Masiku a sungula ku avanyisa (9-14)

  • N’wana wa munhu a endliwa hosi (13, 14)

 • Daniyele a byeriwa nhlamuselo (15-28)

  • Swivandzana swa mune i tihosi ta mune (17)

  • Vakwetsimi va ta nyikiwa mfumo (18)

  • Ku ta va ni timhondzo kumbe tihosi ta khume (24)

7  Hi lembe ro sungula ra ku fuma ka Hosi Belxatsara+ wa le Babilona, Daniyele a lorha norho ni ku vona swivono loko a etlele.+ Hiloko a tsala norho wolowo;+ a tsala timhaka hinkwato ta norho wolowo.  Daniyele a ku: “Ndzi vone swivono nivusiku. Ndzi vona timheho ta mune ta tilo ti hunga ti pfindlusa lwandle.+  Ku huma swivandzana+ swa mune leswikulu elwandle naswona a swi nga fani.  “Xo sungula a xi fana ni nghala+ naswona a xi ri ni timpapa ta gama.+ Loko ndza ha langutile, timpapa ta xona ti susiwile kutani xi tlakusiwa emisaveni, xi yimisiwa hi milenge yimbirhi ku fana ni munhu, hiloko xi nyikiwa mbilu ya munhu.  “Kutani ndzi vona xivandzana xa vumbirhi, lexi a xi fana ni bere.+ A xi tlakuse nenge wa xona, xi ri ni timbambu tinharhu enon’wini; xi byeriwa leswi, ‘Suka u yima, u dya nyama yo tala.’+  “Endzhaku ka sweswo ndzi ya emahlweni ndzi languta, kutani ndzi vona xivandzana xin’wana lexi fanaka ni yingwe,+ kambe enhlaneni wa xona a xi ri ni timpapa ta mune to fana ni ta xinyenyana. Xivandzana lexi a xi ri ni tinhloko ta mune,+ kutani xi nyikiwa matimba yo fuma.  “Endzhaku ka sweswo, loko ndza ha langute swivono swoleswo nivusiku, ndzi vona xivandzana xa vumune lexi chavisaka naswona a xi ri ni matimba swinene, a xi ri ni matino lamakulu ya nsimbhi. A xi dya ni ku pfotlosa, leswi saleke a xi swi kandziyela hi milenge.+ A xi hambanile ni swivandzana leswin’wana hinkwaswo naswona a xi ri ni timhondzo ta khume.  Loko ndzi langutisisa timhondzo, ndzi vone rimhondzo rin’wana leritsongo+ ri humelela exikarhi ka tona, kutani timhondzo tinharhu eka leto sungula ti hlomuriwa emahlweni ka rona. Rimhondzo leri a ri ri ni matihlo yo fana ni ya munhu ni nomu lowu vulavulaka hi ku tikurisa.+  “Ndzi ye emahlweni ndzi languta kukondza ku vekiwa switulu swa vuhosi kutani Nkulukumba wa Masiku+ a tshama ehansi.+ Swiambalo swakwe a swi base ku fana ni gamboko,+ misisi yakwe a yi fana ni voya lebyi hlantswiweke. Xitulu xakwe a xi ri malangavi ya ndzilo; mavhilwa ya xona a ma ri ndzilo lowu pfurhaka.+ 10  A ku ri ni xinambyana xa ndzilo lexi a xi khuluka xi huma eka yena.+ A ku ri ni magidigidi ya tintsumi leti a ti ya emahlweni ti n’wi tirhela ni tintsumi ta 10 000 leti andzisiweke ka 10 000, leti a ti yime emahlweni ka yena.+ Huvo+ yi sungula ku avanyisa, kutani ku pfuriwa tibuku. 11  “Ndzi ye emahlweni ndzi languta hikwalaho ka marito yo tikurisa lawa a ma vulavuriwa hi rimhondzo;+ ndzi languta kukondza xivandzana xi dlayiwa, ntsumbu wa xona wu hisiwa hi ndzilo. 12  Swivandzana leswin’wana hinkwaswo+ swi tekeriwe mfumo, kambe swi pfumeleriwa ku hanya nkarhi wo karhi. 13  “Ndzi ye emahlweni ndzi languta swivono leswi ndzi swi voneke nivusiku, kutani ndzi vona loyi a fanaka ni n’wana wa munhu+ a ta hi mapapa ya le matilweni; a pfumeleriwa ku nghena eka Nkulukumba wa Masiku,+ kutani a yisiwa ekusuhi na Yena. 14  Kutani a nyikiwa matimba yo fuma,+ ku xiximeka+ ni mfumo, leswaku vanhu hinkwavo va matiko ni tindzimi to hambanahambana va n’wi tirhela.+ U ta fuma hilaha ku nga heriki, mfumo wakwe a wu nge lovisiwi.+ 15  “Mina Daniyele a ndzi karhatekile hikwalaho ka swivono swo chavisa leswi ndzi swi voneke kutani ndzi sungula ku chava.+ 16  Ndzi tshinele ekusuhi ni un’wana wa lava a va yime kwalaho, leswaku ndzi n’wi vutisa nhlamuselo ya swilo leswi hinkwaswo. Kutani a ndzi hlamusela swilo leswi hinkwaswo, a ku: 17  “‘Swivandzana swa mune leswikulu,+ i tihosi ta mune leti nga ta va kona emisaveni.+ 18  Kambe vakwetsimi va Loyi a Tlakukeke+ va ta nyikiwa mfumo,+ kutani mfumo wu ta va wa vona+ hilaha ku nga heriki.’ 19  “Kutani a ndzi lava ku tiva swo tala mayelana ni xivandzana xa vumune, lexi a xi hambanile ni leswin’wana hinkwaswo; a xi chavisa ngopfu, a xi ri ni matino ya nsimbhi ni minwala ya koporo, a xi dya xi pfotlosela, xi kandziyela leswi saleke;+ 20  ni timhondzo ta khume+ leti a ti ri enhlokweni ya xona ni rimhondzo lerin’wana leri humeleleke, leri timhondzo tinharhu ti nga wa emahlweni ka rona,+ a ri ri ni matihlo ni nomu lowu vulavulaka hi ku tikurisa, a ri languteka ri ri rikulu ku tlula letin’wana. 21  “Ndzi vona loko rimhondzo rero ri lwa ni vakwetsimi naswona a ri va hlula,+ 22  hiloko ku fika Nkulukumba wa Masiku+ a endla leswaku vakwetsimi va Loyi a Tlakukeke+ va hlula, kutani nkarhi lowu vekiweke wu fika wa leswaku vakwetsimi va teka mfumo.+ 23  “Hiloko a ku: ‘Loko ku ri xivandzana xa vumune, ku ni mfumo wa vumune lowu nga ta va kona emisaveni. Wu ta va wu hambanile ni mifumo leyin’wana hinkwayo, wu ta lovisa misava hinkwayo, wu yi kandziyela, wu yi pfotlosa.+ 24  Loko ku ri timhondzo ta khume, ku ta va ni tihosi ta khume emfun’weni wolowo; kambe ku ta va ni hosi yin’wana endzhaku ka tona, a yi nge fani ni leto sungula, yi ta khomisa tihosi tinharhu tingana.+ 25  Yi ta sandza La Nge Henhlahenhla,+ yi ta tshamela ku karhata vakwetsimi va Loyi a Tlakukeke. Yi ta kunguhata ku cinca mikarhi ni nawu, kutani va ta nyiketiwa eka yona ku ringana malembe manharhu ni hafu.*+ 26  Kambe Huvo yi sungula ku avanyisa, hosi yoleyo yi tekeriwa mfumo, yi loviseriwa makumu.+ 27  “‘Kutani mfumo ni matimba ya ku fuma ni vukulu bya mifumo leyi nga ehansi ka matilo hinkwawo yi nyikiwa vakwetsimi va Loyi a Tlakukeke.+ Mfumo wa vona i mfumo lowu tshamaka hilaha ku nga heriki,+ naswona mifumo hinkwayo yi ta va yingisa ni ku va tirhela.’ 28  “Mhaka leyi yi helela kwala. Mina Daniyele ndzi sungule ku chava lerova ndzi basuluka;* kambe mhaka leyi ndzi yi hlayise embilwini ya mina.”

Tinhlamuselo ta le hansi

Hi Xiaramu, “mikarhi yinharhu ni hafu.”
Kumbe “lerova xikandza xa mina xi cinca.”