Tikronika To Sungula 1:1-54

  • Ku suka eka Adamu ku ya eka Abrahama (1-27)

  • Vatukulu va Abrahama (28-37)

  • Vaedomu ni tihosi ni tindhuna ta vona (38-54)

1  AdamuSeta,+Enosi,  Kenana,Mahalalele,+Yarete,+  Enoko,+Metusela,Lameke,+  Nowa,+Xeme,+ Hamu na Yafeta.+  Vana va Yafeta a ku ri Gomere, Magogo, Madayi, Yavhani, Tubala,+ Mixeke+ na Tirasi.+  Vana va Gomere a ku ri Axikenazi, Rifata na Togarima.+  Vana va Yavhani a ku ri Elixa, Taraxixi, Kitimi na Rodanimu.  Vana va Hamu a ku ri Kuxi,+ Misirayima, Putu na Kanana.+  Vana va Kuxi a ku ri Seba,+ Havhila, Sabta, Rhama+ na Sabteka. Vana va Rhama a ku ri Xeba na Dedani.+ 10  Kuxi a va tata wa Nimrodo.+ Nimrodo hi yena nhenha yo sungula emisaveni. 11  Misirayima a va tata wa Ludi,+ Anamimi, Lehabima, Neftuhimi,+ 12  Patrusimi,+ Kasiluhimi (lava Vafilista+ va humeke eka vona) na Kafitoro.+ 13  Kanana a va tata wa Sidoni,+ mativula yakwe, ku landzela Heti,+ 14  ku katsa ni Vayebusi,+ Vaamori,+ Vagirgaxa,+ 15  Vahivhi,+ Vaariki, Vasini, 16  Vaavhadi,+ Vasemari ni Vahamati. 17  Vana va Xeme a ku ri Elami,+ Axuru,+ Arifakisada, Ludi na Aramuna* Uza, Hulu, Getere na Maxa.+ 18  Arifakisada a va tata wa Xela,+ Xela a va tata wa Ebere. 19  Ebere a va ni vana vambirhi va majaha. Vito ra un’wana a ku ri Faleke,*+ hikuva hi nkarhi wakwe misava* yi avanile. Vito ra makwavo a ku ri Yokitani. 20  Yokitani a va tata wa Alimodadi, Xelefi, Hazarimavheti, Yera,+ 21  Hadorama, Uzala, Dikila, 22  Obali, Abimayele, Xeba, 23  Ofiri,+ Havhila+ na Yobabu; lava hinkwavo a ku ri vana va majaha va Yokitani. 24  Xeme,Arifakisada,Xela, 25  Ebere,Faleke,+Ragawu,+ 26  Seruki,+Nakori,+Tera,+ 27  Abrama, ku nga Abrahama.+ 28  Vana va Abrahama a ku ri Isaka+ na Iximayele.+ 29  Lawa i masungulo ya mindyangu ya vona: Mativula ya Iximayele i Nebayoto,+ ku landzela Kedari,+ Adibiyele, Mibisama,+ 30  Mixama, Duma, Masa, Hadada, Thema, 31  Yeturi, Nafixi na Kedema. Lava a ku ri vana va Iximayele. 32  Vana va Ketura+ nsati lontsongo wa Abrahama a ku ri Zimrana, Yokixani, Medani, Midiyani,+ Ixibaka na Xuwe.+ Vana va Yokixani a ku ri Xeba na Dedani.+ 33  Vana va Midiyani a ku ri Efa,+ Efere, Hanoko, Abayida na Elida. Lava hinkwavo a va ri vana va Ketura. 34  Abrahama a va tata wa Isaka.+ Isaka a va tata wa Esawu+ na Israyele.+ 35  Vana va Esawu a ku ri Elifazi, Rhuwele, Yewuxi, Yalamu na Kora.+ 36  Vana va Elifazi a ku ri Temani,+ Omara, Sefo, Gatamu, Kenazi, Timina na Amaleke.+ 37  Vana va Rhuwele a ku ri Nahati, Zara, Xamaha na Miza.+ 38  Vana va Seyiri+ a ku ri Lotana, Xobali, Zibiyoni, Anna, Dixoni, Ezere na Dixani.+ 39  Vana va Lotana a ku ri Hori na Homamu. Makwavo wa xisati wa Lotana a ku ri Timina.+ 40  Vana va Xobali a ku ri Alivhani, Manahate, Ebali, Xefo na Onamu. Vana va Zibiyoni a ku ri Aya na Anna.+ 41  N’wana* wa Anna a ku ri Dixoni. Vana va Dixoni a ku ri Hemidani, Exibani, Itirani na Kerani.+ 42  Vana va Ezere+ a ku ri Bilihani, Zavhana na Akane. Vana va Dixani a ku ri Uza na Arani.+ 43  Leti i tihosi leti fumeke tiko ra Edomu+ Vaisrayele va nga si va na tihosi:+ Bela n’wana wa Beyori; vito ra muti wakwe a ku ri Dinahaba. 44  Loko Bela a fa, Yobabu n’wana wa Zara loyi a humaka eBosira+ a sungula ku fuma. 45  Loko Yobabu a fa, Huxamu loyi a humaka etikweni ra Vatemani a sungula ku fuma. 46  Loko Huxamu a fa, Hadada n’wana wa Bedadi loyi a hluleke Midiyani etikweni ra Mowabu, a sungula ku fuma. Vito ra muti wakwe a ku ri Avhita. 47  Loko Hadada a fa, Samila loyi a humaka eMasireka a sungula ku fuma. 48  Loko Samila a fa, Xawulo loyi a humaka emutini wa Rehoboti lowu nga ekusuhi ni Nambu, a sungula ku fuma. 49  Loko Xawulo a fa, Bali-hanani n’wana wa Akibora a sungula ku fuma. 50  Loko Bali-hanani a fa, Hadada a sungula ku fuma. Vito ra muti wakwe a ku ri Pawu naswona nsati wakwe a ku ri Mehetabele, n’wana wa Matirede, n’wana wa Mezahaba. 51  Hiloko Hadada a fa. Tindhuna ta le Edomu a ku ri Ndhuna Timina, Ndhuna Alivha, Ndhuna Yeteti,+ 52  Ndhuna Oholibama, Ndhuna Elaha, Ndhuna Pinoni, 53  Ndhuna Kenazi, Ndhuna Temani, Ndhuna Mibisara, 54  Ndhuna Magadiyele, Ndhuna Iramu. Leti a ku ri tindhuna ta Edomu.

Tinhlamuselo ta le hansi

Lava landzelaka i vana va Aramu. Vona Gn 10:23.
Leswi vulaka “Ku Avana.”
Kumbe “vanhu.”
Hi Xiheveru, “Vana.”