Luka 8:1-56

8  Endzhakunyana ka sweswo a famba hi muti ni muti ni hi ximutana ni ximutana, a chumayela ni ku vula mahungu lamanene ya mfumo wa Xikwembu.+ Naswona lava 12 a va ri na yena,  ni vavasati+ van’wana lava hanyisiweke emimoyeni yo homboloka ni le mavabyini, Mariya loyi a vuriwaka Magadala, loyi madimona ya nkombo ma humeke eka yena,+  na Yowana+ nsati wa Khuza, wanuna la langutelaka Heroda, na Suzana ni vavasati van’wana vo tala, lava a va va tirhela hi leswi nga swa vona.  Kuteloko ntshungu lowukulu wu hlengeletane swin’we ni lava a va ya eka yena va huma emitini, a vulavula hi ku tirhisa xifaniso:+  “Muhaxi u humile a ya haxa mbewu yakwe. Kambe, loko a ri karhi a haxa, yin’wana ya yona yi wela etlhelo ka gondzo, yi kandziyeriwa, kutani tinyenyana ta tilo ti yi dya hinkwayo.+  Yin’wana yi wela ehenhla ka ribye lerikulu, kuteloko yi mirile, yi oma hikwalaho ka ku pfumala ndzhongo.+  Yin’wana yi wela exikarhi ka mitwa, kutani mitwa leyi kuleke swin’we na yona yi yi kamanyeta.+  Yin’wana yi wela emisaveni leyinene, kuteloko yi mirile, yi humesa mihandzu leyi phindhiweke ka 100.”+ Loko a ri karhi a vula swilo leswi, a huwelela a ku: “Loyi a nga ni tindleve ta ku yingisa, a a yingise.”+  Kambe vadyondzisiwa vakwe va sungula ku n’wi vutisa leswi xifaniso lexi xi nga ha vaka xi vula swona.+ 10  A ku: “N’wina mi nyikiwe ku twisisa swihundla swo kwetsima swa mfumo wa Xikwembu, kambe lavan’wana hinkwavo va byeriwa swona hi ku tirhisa swifaniso,+ leswaku, hambiloko va languta, va languta va nga voni nchumu naswona, hambiloko va twa, va nga yi kumi nhlamuselo ya kona.+ 11  Kutani xifaniso+ xi vula leswi: Mbewu i rito ra Xikwembu.+ 12  Leyi nga etlhelweni ka gondzo hi lava va tweke,+ kutani Diyavulosi+ a ta a susa rito etimbilwini ta vona leswaku va nga pfumeli, va ta ponisiwa.+ 13  Leyi nga eribyeni lerikulu hi lava loko va ri twa, va amukelaka rito hi ntsako, kambe a va na rimitsu; va pfumela nkarhi wo karhi, kambe hi nguva ya ku ringiwa va wa.+ 14  Loko ku ri leyi nga wela exikarhi ka mitwa, vona hi lava va tweke, kambe, hi ku hluriwa hi ku karhateka, rifuwo ni ntsako+ wa vutomi lebyi, va kamanyetiwa hi ku helela naswona a ku na lexi va xi hetisisaka.+ 15  Loko ku ri leyi nga emisaveni leyinene, hi lava, endzhaku ko twa rito hi mbilu yo xonga,+ leyinene, va ri hlayisaka ivi va veka mihandzu hi ku tiyisela.+ 16  “A nga kona loyi, loko a lumeke rivoni, a ri khubumetaka hi xibya kumbe a ri vekaka ehansi ka mubedo, kambe u ri veka ehenhla ka xo tlhandleka rivoni, leswaku lava nghenaka va vona ku vonakala.+ 17  Hikuva a ku na nchumu lexi fihliweke+ lexi nga ta ka xi nga voniwi, hambi ku ri yini lexi nga tumbetiwa hi vukheta lexi nga ta ka xi nga tiviwi ni ku ka xi nga vi erivaleni.+ 18  Hikokwalaho, nyikelani nyingiso eka ndlela leyi mi yingisaka ha yona; hikuva un’wana ni un’wana la nga ni swo karhi, u ta nyikiwa+ leswi engetelekeke, kambe loyi a nga riki na nchumu, u ta tekeriwa ni leswi a anakanyaka leswaku u na swona.”+ 19  Kutani mana wakwe ni vamakwavo+ va ta eka yena, kambe a va nga swi koti ku fika eka yena hikwalaho ka ntshungu.+ 20  Hambiswiritano, va n’wi vikele va ku: “Mana wa wena ni vamakwenu va yime hala handle va lava ku ku vona.”+ 21  A va angula a ku: “Mana wa mina ni vamakwerhu hi lava va twaka rito ra Xikwembu va ri endla.”+ 22  Eka rin’wana ra masiku yena ni vadyondzisiwa vakwe va nghena ebyatsweni, a ku eka vona: “A hi peleleni etlhelweni lerin’wana ra tiva.” Kutani va sungula ku tluta.+ 23  Kambe loko va ri karhi va tluta, a khomiwa hi vurhongo. Kutani xidzedze xa matimba xi xikela etiveni, va sungula ku taleriwa hi mati ni ku va ekhombyeni.+ 24  Hiloko va hetelela va ya eka yena va n’wi pfuxa, va ku: “Muleteri, Muleteri, ha lova!”+ Eku pfukeni kakwe, a tshinya+ mheho ni ku kariha ka mati, kutani ma hunguteka, ku va ni ku rhula. 25  Kutani a ku eka vona: “Ripfumelo ra n’wina ri kwihi?” Kambe hi ku khomiwa hi ku chava, va hlamala, va byelana va ku: “Kahle-kahle loyi i mani, hikuva u lerisa hambi timheho ni mati, swi vuya swi n’wi yingisa?”+ 26  Kutani va hambukela eribuweni etikweni ra Vagerasa, leri nga entsungeni wa Galeliya.+ 27  Kambe loko a xikela esaveni wanuna un’wana wa muti loyi a a ri ni madimona a hlangana na yena. Kutani a swi endla nkarhi wo leha a nga ambali swiambalo, naswona a a nga tshami ekaya, a a tshama exikarhi ka masirha-bako.+ 28  Kuteloko a vona Yesu, a huwelela hi matimba a wela ehansi emahlweni ka yena, u vule hi rito lerikulu a ku: “Xana ndzi ni mhaka yihi na wena,+ wena Yesu N’wana wa Xikwembu Lexi nge Henhla-henhla? Ndza ku kombela, u nga ndzi xanisi.”+ 29  (Hikuva a a lerisa moya lowu nga basangiki leswaku wu huma eka munhu loyi. A wu n’wi khome swi tiya+ nkarhi wo leha, naswona a a tshama a bohiwe hi tinketana ni tinsimbi a rindziwile, kambe a a tshova swiboho sweswo kutani dimona ri n’wi yisa enhoveni.) 30  Yesu a n’wi vutisa: “Hi wena mani vito ra wena?” Yena ku: “Ndzi Vandla,” hikuva a a ngheniwe hi madimona yo tala.+ 31  Kutani ma hambeta ma n’wi kombela+ ku ka a nga ma lerisi leswaku ma ya ekheleni+ ro enta. 32  Kutani ntlhambi lowukulu wa tinguluve+ a wu dya kwalaho entshaveni; ma n’wi kombela leswaku a ma pfumelela ku nghena eka tona.+ Kutani a ma pfumelela. 33  Hiloko madimona ma huma eka munhu loyi ma nghena etingulubyeni, ntlhambi wu tsutsuma wu wela eriweni etiveni wu nwela.+ 34  Kambe loko varisi va vona leswi endlekeke, va baleka va ya swi vika emutini ni le mantanghaleni.+ 35  Kutani vanhu va ta ku ta vona leswi endlekeke, va fika eka Yesu va kuma munhu loyi madimona ma humeke eka yena, a ambarile naswona a hanye kahle emianakanyweni, a tshame hi le milengeni ya Yesu; hiloko va khomiwa hi ku chava.+ 36  Lava va swi voneke va va vikela hilaha munhu loyi a a ri ni madimona a hanyisiweke hakona.+ 37  Kutani vunyingi hinkwabyo lebyi humaka emugangeni wa Vagerasa byi n’wi kombela leswaku a suka eka byona, hikuva a byi khomiwe hi ku chava+ lokukulu. Kutani a ya khandziya byatso a famba. 38  Hambiswiritano, wanuna loyi madimona ma humeke eka yena a hambeta a kombela ku famba na yena; kambe a tlherisa wanuna loyi, a ku:+ 39  “Khoma ndlela u tlhelela ekaya, naswona u hambeta u rungula swilo leswi Xikwembu xi ku endleleke swona.”+ Hi ku pfumelelana ni sweswo a famba, a huwelela emutini hinkwawo swilo leswi Yesu a n’wi endleleke swona.+ 40  Loko Yesu a vuya, ntshungu wu n’wi amukela hi musa, hikuva hinkwavo a va n’wi languterile.+ 41  Kambe, waswivo, ku ta wanuna la vuriwaka Yayiro, wanuna loyi a a ri ndhuna leyi ungamelaka sinagoga. Kutani a wela emilengeni ya Yesu ivi a n’wi kombela leswaku a nghena endlwini+ yakwe, 42  hikuva a a ri ni n’wana wa nhwanyana la tswariweke a ri swakwe wa malembe ya kwalomu ka 12 hi vukhale naswona a ri kusuhi ni ku fa.+ Loko a famba mintshungu yi n’wi kamanyeta.+ 43  Kutani wansati loyi a a khomiwe hi vuvabyi byo khuluka ngati+ ku ringana malembe ya 12, loyi a nga kotangiki ku kuma munhu wa ku n’wi hanyisa,+ 44  a ta hi le ndzhaku a fika a khumba dziva+ ra nguvu+ yakwe ya le handle, kutani hi ku hatlisa vuvabyi byakwe byo khuluka ngati byi hela.+ 45  Kutani Yesu a ku: “I mani loyi a nga ndzi khumba?”+ Loko hinkwavo va landzula, Petro a ku: “Muleteri, mintshungu ya ku mumela ni ku ku kamanyeta.”+ 46  Kambe Yesu a ku: “Ku ni loyi a nga ndzi khumba, hikuva ndzi twe matimba+ ma huma eka mina.”+ 47  Loko wansati a xiya leswaku u voniwile, a ta a ri karhi a rhurhumela a wela ehansi emahlweni ka yena kutani a paluxa emahlweni ka vanhu hinkwavo xivangelo xa ku n’wi khumba ka yena ni ndlela leyi a horisiweke ha yona hi ku hatlisa.+ 48  Kambe a ku eka wansati loyi: “N’wananga, ripfumelo ra wena ri ku hanyisile;+ famba hi ku rhula.”+ 49  Loko a ha vulavula, muyimeri un’wana wa ndhuna leyi ungamelaka sinagoga a ta, a ku: “N’wana wa wena wa nhwanyana u file; u nga ha n’wi karhati mudyondzisi.”+ 50  Loko a twa leswi, Yesu a n’wi hlamula: “U nga chavi, ntsena kombisa ripfumelo,+ kutani yena u ta ponisiwa.” 51  Loko a fika endlwini a nga pfumelelanga munhu a nghena na yena handle ka Petro na Yohane na Yakobo ni tata ni mana wa nhwanyana loyi.+ 52  Kambe vanhu hinkwavo a va rila ni ku tiba hi gome hikwalaho ka yena. Kutani a ku: “Tshikani ku rila,+ hikuva a nga fanga kambe u lo etlela.”+ 53  Hiloko va sungula ku n’wi hleka hi ku hlekula, hikuva a va swi tiva leswaku u file.+ 54  Kambe a n’wi khoma hi voko a vitana, a ku: “Nhwanyana, pfuka!”+ 55  Kutani moya+ wakwe wu vuya, a pfuka+ hi ku hatlisa, yena a lerisa leswaku a nyikiwa xo karhi a dya.+ 56  Kunene, vatswari vakwe a va nga tikoti; kambe a va lerisa leswaku va nga byeli munhu leswi endlekeke.+

Tinhlamuselo ta le hansi