Luka 6:1-49

6  Kutani hi savata a tsemakanya emasin’wini ya swimila, vadyondzisiwa vakwe va kha+ swichocho va swi dya, va swi swoswa hi mavoko.+  Hikwalaho ka sweswo Vafarisi van’wana va ku: “Ha yini mi endla leswi nga pfumeleriwangiki+ hi savata?”+  Kambe Yesu a angula a ku: “Xana a mi si tshama mi hlaya hi leswi Davhida+ a nga swi endla loko yena ni vavanuna lava a va ri na yena va khomiwa hi ndlala?+  Ndlela leyi a ngheneke ha yona endlwini ya Xikwembu kutani a amukela swinkwa leswi nyikeriweke,+ a dya, swin’wana a swi nyika vavanuna lava a a ri na vona, leswi nga pfumeleriwangiki hambi eka mani ku swi dya, handle ka vaprista ntsena?”+  Kutani a ya emahlweni a ku eka vona: “N’wana wa munhu+ hi yena Hosi ya savata.”  Hi savata+ yin’wana a nghena esinagogeni kutani a sungula ku dyondzisa. Naswona a ku ri ni wanuna loyi a a khwanyane voko rakwe ra xinene.+  Hi nkarhi wolowo vatsari ni Vafarisi a va n’wi honolerile+ ku vona loko a ta hanyisa hi savata, leswaku va kuma ndlela yo karhi ya ku n’wi hehla.+  Hambiswiritano, yena a a tiva ku anakanya+ ka vona, kambe a byela wanuna la khwanyaneke voko a ku: “Suka u yima exikarhi.” Hiloko a suka a yima.+  Kutani Yesu a ku eka vona: “Ndza mi vutisa n’wina vavanuna, Xana leswi pfumeleriwaka hi savata i ku endla leswinene+ kumbe i ku endla swo biha, ku ponisa moya-xiviri kumbe ku wu lovisa?”+ 10  Endzhaku ko va rhalarhala hinkwavo, a byela munhu loyi a ku: “Tshambuluta voko ra wena.” A endla tano, kutani voko rakwe ri hanyisiwa.+ 11  Kambe vona va hlundzuka ngopfu, va sungula ku vulavurisana hi leswi va nga n’wi endlaka swona Yesu.+ 12  Hi ku famba ka masiku a ya entshaveni ku ya khongela,+ kutani a hambeta a khongela Xikwembu+ vusiku hinkwabyo. 13  Kambe loko ri xa a vitana vadyondzisiwa vakwe va ta eka yena, a hlawula va 12 exikarhi ka vona, lava a tlheleke a va vitana “vaapostola”:+ 14  Simoni, loyi a tlheleke a n’wi vitana Petro,+ na Andriya makwavo, na Yakobo na Yohane,+ na Filipi+ na Bartolomi, 15  na Matewu na Tomasi,+ na Yakobo n’wana wa Alfiya, na Simoni loyi a vuriwaka “muhiseki,”+ 16  na Yudasi n’wana wa Yakobo, na Yudasi Iskariyota, loyi a hundzukeke madlayisana.+ 17  Kutani a xika na vona a yima endhawini leyi andlalekeke, naswona a ku ri ni ntshungu lowukulu wa vadyondzisiwa vakwe ni vunyingi lebyikulu bya vanhu+ lava humaka eYudiya hinkwako, eYerusalema ni le tikweni leri nga ekusuhi ni lwandle ra Tiri na Sidoni, lava teke ku ta n’wi yingisela ni ku horisiwa emavabyini+ ya vona. 18  Hambi ku ri lava a va karhatiwa hi mimoya leyi nga basangiki a va hanyisiwa. 19  Ntshungu hinkwawo a wu lava ku n’wi khumba,+ hikuva matimba+ a ma huma eka yena, ma va horisa hinkwavo. 20  Kutani a tlakusela mahlo yakwe eka vadyondzisiwa, a ku:+ “Ma tsaka n’wina swisiwana,+ hikuva mfumo wa Xikwembu i wa n’wina. 21  “Ma tsaka n’wina lava nga ni ndlala+ sweswi, hikuva mi ta xurha.+ “Ma tsaka n’wina lava rilaka sweswi, hikuva mi ta hleka.+ 22  “Ma tsaka n’wina loko vanhu va mi venga,+ niloko va mi hlongola ni ku mi rhukana ni ku bakanya+ vito ra n’wina tanihi leri hombolokeke hikwalaho ka N’wana wa munhu. 23  Tsakani esikwini rero mi tlula-tlula, hikuva, maswivo, hakelo ya n’wina i yikulu etilweni, hikuva sweswo i swilo leswi fanaka ni leswi vatata wa vona a va tolovele ku swi endla eka vaprofeta.+ 24  “Kambe mi ni khombo n’wina vanhu+ lava fuweke, hikuva mi kuma nchavelelo wa n’wina hi xitalo.+ 25  “Mi ni khombo n’wina lava xurheke sweswi, hikuva mi ta va ni ndlala.+ “Mi ni khombo, n’wina lava hlekaka sweswi, hikuva mi ta kolola ni ku rila.+ 26  “Mi ni khombo, loko vanhu hinkwavo va vulavula kahle ha n’wina, hikuva swilo swo fana ni sweswo hi leswi vatata wa vona va swi endleke eka vaprofeta+ va mavunwa. 27  “Kambe ndzi ri eka n’wina lava yingisaka, Hambetani mi rhandza valala+ va n’wina, mi endla leswinene+ eka lava va mi vengaka, 28  mi katekisa lava mi rhukanaka, mi khongelela lava va mi sandzaka.+ 29  Loyi a ku baka rhama,+ n’wi nyike ni lerin’wana; naswona loyi a tekaka+ nguvu ya wena ya le handle, u nga n’wi tsoni hambi nguvu ya le ndzeni. 30  Nyika un’wana ni un’wana loyi a kombelaka eka wena,+ naswona loyi a tekaka swilo swa wena u nga n’wi kombeli leswaku a ku vuyisela swona. 31  “Nakambe, leswi mi lavaka vanhu va swi endla eka n’wina, swi endleni eka vona hilaha ku fanaka.+ 32  “Loko mi rhandza lava mi rhandzaka, xana swi mi vuyerisa ha yini? Hikuva hambi vadyohi va rhandza lava va va rhandzaka.+ 33  Naswona lo-​ko mi endla leswinene eka lava endlaka leswinene eka n’wina, kunene, xana swi mi vuyerisa ha yini? Hambi vadyohi va endla swoleswo.+ 34  Loko mi lombisa handle ka ntswalo+ eka lava mi tshembaka leswaku va ta mi vuyisela, xana swi mi vuyerisa ha yini? Hambi vadyohi va lomba vadyohi handle ka ntswalo leswaku va tlhela va kuma leswi va lombiseke swona.+ 35  Hilaha ku hambaneke, hambetani mi rhandza valala va n’wina, mi endla leswinene, mi lombisa+ handle ka ntswalo, mi nga languteli ku vuyiseriwa nchumu; kutani hakelo ya n’wina yi ta va yikulu, naswona mi ta va vana va La nge Henhla-henhla,+ hikuva u ni musa+ eka lava nga nkhensiki ni lavo homboloka. 36  Hambetani mi va ni tintswalo, tanihi leswi Tata wa n’wina a nga ni tintswalo.+ 37  “Ku tlula kwalaho, tshikani ku avanyisa, kutani mi nga ka mi nga avanyisiwi;+ tshikani ku gweva, kutani mi nga ka mi nga gweviwi. Hambetani mi ntshunxa, kutani mi ta ntshunxiwa.+ 38  Hanyani hi ku nyika, kutani vanhu va ta mi nyika.+ Va ta chela eswifuveni swa n’wina mpimo lowunene, lowu gandliweke, lowu hlunguhliweke ni lowu khapakhapaka. Hikuva xipimo lexi mi pimaka ha xona, va ta mi pimela ha xona na n’wina.”+ 39  Kutani a tlhela a va byela xifaniso: “Munhu la feke mahlo a nge n’wi kongomisi munhu la feke mahlo, a swi tano ke? Havambirhi va ta hojomela emugodini, a swi tano ke?+ 40  Mudyondzi a nga n’wi tluli mudyondzisi wakwe, kambe un’wana ni un’wana loyi a leteriwaka hi ku hetiseka u ta fana ni mudyondzisi wakwe.+ 41  Kutani, ha yini u languta xilavi lexi nga etihlweni ra makwenu, kambe u nga lemuki ntsandza lowu nga etihlweni ra wena?+ 42  Xana u nga vurisa ku yini eka makwenu u ku, ‘Makwerhu, ndzi pfumelele ndzi susa xilavi lexi nga etihlweni ra wena,’ kasi wena n’wini a wu wu lemuki ntsandza lowu nga etihlweni ra wena?+ Mukanganyisi! Sungula u susa ntsandza etihlweni ra wena n’wini,+ kutani u ta yi vona kahle ndlela yo susa xilavi lexi nga etihlweni ra makwenu.+ 43  “Hikuva ku hava murhi lowunene lowu humesaka mihandzu yo bola; naswona ku hava murhi wo bola lowu humesaka mihandzu+ leyinene. 44  Hikuva murhi wun’wana ni wun’wana wu tiviwa hi mihandzu+ ya wona. Hi xikombiso, vanhu a va khi makuwa emitweni, naswona a va tsemi madiriva exihlahleni xa mitwa.+ 45  Munhu lonene u humesa leswinene exumeni+ lexinene xa mbilu yakwe, kambe munhu wo homboloka u humesa leswi hombolokeke exumeni xakwe xo homboloka; hikuva nomu wakwe wu vulavula+ hi ku tala ka mbilu. 46  “Kutani, ha yini mi ndzi vitana mi ku ‘Hosi! Hosi,’ kambe mi nga swi endli swilo leswi ndzi swi vulaka?+ 47  Un’wana ni un’wana loyi a taka eka mina, a twa marito ya mina a tlhela a ma endla, ndzi ta mi komba leswaku u fana na mani:+ 48  U fana ni munhu loyi a akaka yindlu, loyi a celeke a ya ehansi swinene ivi a veka masungulo ehenhla ka ribye lerikulu. Xisweswo, loko ku va ni ndhambi,+ nambu wu ba yindlu yoleyo, kambe a wu vanga na matimba lama eneleke ya ku yi ninginisa, hikwalaho ka leswi a yi akiwe kahle.+ 49  Hi hala tlhelo, loyi a twaka kambe a nga endli,+ u fana ni munhu loyi a akeke yindlu emisaveni yi nga ri na masungulo. Nambu wu yi ba, kutani yi wa hi ku hatlisa, kutani ku onhaka+ ka yindlu yoleyo ku va kukulu.”+

Tinhlamuselo ta le hansi