Ezekiyele 40:1-49

40  Hi lembe ra vu-25 hi ri evukhumbini,+ eku sunguleni ka lembe, esikwini ra vukhume ra n’hweti, hi lembe ra vu-14 endzhaku ka loko muti wu hlaseriwile,+ esikwini leri voko ra Yehovha a ri ri ehenhla ka mina,+ a ndzi tisa endhawini yoleyo.+  Eswivonweni swa Xikwembu a ndzi tisa etikweni ra Israyele, hakatsongo-tsongo a ndzi tshamisa ehenhla ka ntshava yo tlakuka swinene,+ laha a ku ri ni nchumu lowu fanaka ni muako wa muti hi tlhelo ra le dzongeni.+  A ndzi tisa kona, kutani waswivo, a ku ri ni munhu. A a languteka ku fana ni koporo,+ evokweni rakwe a ku ri ni ntambhu ya ximila xa ntsembyana, ni rihlanga ro pima,+ a a yime enyangweni.  Munhu yoloye a sungula ku vulavula na mina a ku: “N’wana wa munhu,+ languta hi mahlo ya wena, u twa hi tindleve ta wena, u veka mbilu ya wena eka hinkwaswo leswi ndzi ku kombisaka swona, hikuva u tisiwe laha hi xikongomelo xa leswaku ndzi ku komba. Xin’wana ni xin’wana lexi u xi vonaka xi tivise yindlu ya Israyele.”+  Kutani waswivo, a ku ri ni rirhangu ehandle ka yindlu ematlhelo hinkwawo. Evokweni ra munhu loyi a ku ri ni rihlanga ro pima ra swisungunu swa tsevu, hi xisungunu xin’we ni vuanamo bya voko. Hiloko a pima vuanamo bya nchumu lowu wu akiweke, rihlanga rin’we; ku tlakuka ka wona, rihlanga rin’we.  Hiloko a ta enyangweni, emahlweni ka yona a ku langute evuxeni,+ kutani a tlhandluka hi swikhandziyo swa kona. A pima vungheno bya nyangwa,+ a byi ringana rihlanga rin’we hi ku anama, vungheno lebyin’wana, a byi ringana rihlanga rin’we hi ku anama.  Yindlu yo rindza eka yona a yi lehe rihlanga rin’we ni rihlanga rin’we hi ku anama, exikarhi ka tindlu to rindza+ eka tona a ku ri swisungunu swa ntlhanu; vungheno bya nyangwa etlhelo ka rikupakupa ra nyangwa ku ya empfungwe a ku ri rihlanga rin’we.  Kutani a pima rikupakupa ra nyangwa ku ya empfungwe, rihlanga rin’we.+  Kutani a pima rikupakupa ra nyangwa, ri endla swisungunu swa nhungu; tiphuphu ta rona ta le matlhelo, ti endla swisungunu swimbirhi; rikupakupa ra nyangwa a ri ri etlhelo ra le mpfungwe. 10  Tindlu to rindza eka tona ta nyangwa hi tlhelo ra le vuxeni a ti ri tinharhu eka tlhelo leri, ti ri tinharhu eka tlhelo lerin’wana. Ha tinharhu ka tona a ti ri ni mpimo lowu ringanaka, eka tlhelo leri ni le ka tlhelo lerin’wana. 11  Kutani a pima ku anama ka vungheno bya nyangwa, swisungunu swa khume; ku leha ka nyangwa, swisungunu swa 13. 12  Ndhawu leyi biyeriweke emahlweni ka tindlu to rindza eka tona a yi ri xisungunu xin’we, a ku ri ni ndhawu leyi biyeriweke ya xisungunu xin’we eka tlhelo rin’wana ni rin’wana. Yindlu yo rindza eka yona a yi ri swisungunu swa tsevu eka tlhelo leri ni swisungunu swa tsevu eka tlhelo lerin’wana. 13  Kutani a pima nyangwa ku suka elwangwini ra yindlu yin’we yo rindza eka yona ku ya fika elwangwini ra leyin’wana, ku anama ka swisungunu swa 25;+ vungheno a byi langutane ni vungheno. 14  Hiloko a endla tiphuphu ta le matlhelo ta swisungunu swa 60, ni tiphuphu ta le matlhelo ta xivava etinyangweni ematlhelo hinkwawo. 15  Emahlweni ka nyangwa ya vungheno ku ya emahlweni ka rikupakupa ra nyangwa ya le mpfungwe a ku ri swisungunu swa 50. 16  A ku ri ni mafasitere ya marimba yo lala+ ya tindlu to rindza eka tona ni ya tiphuphu ta tona ta le matlhelo ku ya endzeni ka nyangwa ematlhelo hinkwawo, makupakupa a ma yimise xisweswo. Mafasitere a ma ri ematlhelo hinkwawo ku ya endzeni, kasi eka tiphuphu ta le matlhelo a ku ri ni swifaniso swa murhi wa ncindzu.+ 17  Hakatsongo-tsongo a ndzi tisa exivaveni xa le handle, kutani waswivo, a ku ri ni makamara yo dyela eka wona,+ ni vuandlalo lebyi endleriweke xivava ematlhelo hinkwawo. A ku ri ni makamara yo dyela ya 30 ehenhla ka vuandlalo lebyi.+ 18  Vuandlalo lebyi a byi ri etlhelo ka tinyangwa a byi ringana ni ku leha ka tinyangwa—vuandlalo lebyi nga ehansi. 19  Kutani a pima vuanamo ku suka emahlweni ka nyangwa ya le hansi ku ya emahlweni ka xivava xa le mpfungwe. Ehandle a ku ri swisungunu swa 100, ku ya evuxeni ni ku ya en’walungwini. 20  Xivava xa le handle a xi ri ni nyangwa leyi tlhelo ra yona ra le mahlweni a ri ri en’walungwini. U pime ku leha ka yona ni ku anama ka yona. 21  Tindlu ta yona to rindza eka tona a ti ri tinharhu eka tlhelo leri, ti ri tinharhu eka tlhelo lerin’wana. Tiphuphu ta yona ta le tlhelo ni rikupakupa ra yona a swi ri ni mpimo wa nyangwa leyo sungula. Ku leha ka yona a ku ri swisungunu swa 50, ku anama ka yona a ku ri swisungunu swa 25. 22  Mafasitere ya yona ni rikupakupa ra yona ni swifaniso+ swa yona swa murhi wa ncindzu a swi ri ni mpimo lowu ringanaka ni wa nyangwa leyi tlhelo ra yona ra le mahlweni a ri ri etlhelo ra le vuxeni. Vanhu a va tlhandlukela eka yona hi swikhandziyo swa nkombo, rikupakupa ra yona a ri ri emahlweni. 23  Nyangwa ya xivava xa le mpfungwe a yi langutane ni nyangwa ya le n’walungwini; ni ya le vuxeni. A ya emahlweni a pima nyangwa yin’wana ni yin’wana, swisungunu swa 100. 24  Hakatsongo-tsongo a ndzi tisa etlhelo ra le dzongeni, kutani waswivo, a ku ri ni nyangwa etlhelo ra le dzongeni,+ a pima tiphuphu ta yona ta le matlhelo ni rikupakupa ra yona hi mimpimo leyi fanaka ni leti. 25  Yona ni rikupakupa ra yona a swi ri ni mafasitere ematlhelo hinkwawo, ku fana ni mafasitere lawa. A ma lehe swisungunu swa 50, a ma aname swisungunu swa 25. 26  A ku ri ni swikhandziyo swa nkombo swo tlhandlukela eka yona,+ rikupakupa ra yona a ri ri emahlweni. A ri ri ni swifaniso swa murhi wa ncindzu, xin’we xi ri eka tlhelo leri, xin’wana xi ri eka tlhelo lerin’wana ra tiphuphu ta rona ta le matlhelo. 27  Xivava xa le mpfungwe a xi ri ni nyangwa etlhelo ra le dzongeni. Kutani a pima swisungunu swa 100 ku suka eka nyangwa ku ya eka nyangwa etlhelo ra le dzongeni. 28  Hakatsongo-tsongo a ndzi tisa exivaveni xa le mpfungwe ekusuhi ni nyangwa ya le dzongeni. A ya emahlweni a pima nyangwa ya le dzongeni hi mimpimo leyi ringanaka ni leyi. 29  Tindlu ta yona to rindza eka tona ni tiphuphu ta yona ta le matlhelo ni rikupakupa ra yona a swi ri ni mimpimo leyi ringanaka ni leti. Yona ni rikupakupa ra yona a swi ri ni mafasitere ematlhelo hinkwawo. A swi lehe swisungunu swa 50, swi aname swisungunu swa 25.+ 30  A ku ri ni makupakupa ematlhelo hinkwawo; ku leha a ku ri swisungunu swa 25, ku anama a ku ri swisungunu swa ntlhanu. 31  Rikupakupa ra yona a ri ri exivaveni xa le handle, swifaniso swa murhi wa ncindzu a swi ri eka tiphuphu ta yona ta le tlhelo,+ ntlhandluko wa yona a wu ri swikhandziyo swa nhungu.+ 32  Hakatsongo-tsongo a ndzi tisa exivaveni xa le mpfungwe hi ndlela ya le vuxeni, a pima nyangwa hi mimpimo leyi ringanaka ni leyi. 33  Tindlu ta yona to rindza eka tona ni tiphuphu ta yona ta le matlhelo ni rikupakupa ra yona a swi ri ni mimpimo leyi ringanaka ni leyi, yona ni rikupakupa ra yona a swi ri ni mafasitere ematlhelo hinkwawo. Ku leha a ku ri swisungunu swa 50, ku anama a ku ri ni swisungunu swa 25. 34  Rikupakupa ra yona a ri ri exivaveni xa le handle, swifaniso swa murhi wa ncindzu a swi ri eka tiphuphu ta rona ta le tlhelo, eka tlhelo leri ni le ka tlhelo lerin’wana. Ntlhandluko wa rona a wu ri swikhandziyo swa nhungu. 35  U ye emahlweni a ndzi tisa enyangweni ya le n’walungwini,+ a pima, hi mimpimo leyi ringanaka ni leyi,+ 36  tindlu ta yona to rindza eka tona, tiphuphu ta yona ta le tlhelo ni rikupakupa ra yona. A yi ri ni mafasitere ematlhelo hinkwawo. A ma lehe swisungunu swa 50, ma aname swisungunu swa 25. 37  Tiphuphu ta yona ta le tlhelo a ti ri exivaveni xa le handle, swifaniso swa murhi wa ncindzu a swi ri eka tiphuphu ta yona ta le tlhelo, eka tlhelo leri ni le ka tlhelo lerin’wana.+ Ntlhandluko wa yona a wu ri swikhandziyo swa nhungu. 38  Kamara ro dyela ni vungheno bya yona a swi ri eka tiphuphu ta le tlhelo ta tinyangwa. Gandzelo ro hisiwa+ leri heleleke a va ri hlantswela kona. 39  Eka rikupakupa ra nyangwa a ku ri ni matafula mambirhi eka tlhelo leri ni matafula mambirhi eka tlhelo lerin’wana, yo dlayela eka wona gandzelo ro hisiwa+ leri heleleke ni gandzelo ra xidyoho+ ni gandzelo ra nandzu.+ 40  Eka tlhelo ra le handle, endleleni yo tlhandlukela evunghenweni bya nyangwa ya le n’walungwini, a ku ri ni matafula mambirhi. Eka tlhelo lerin’wana ra rikupakupa ra nyangwa a ku ri ni matafula mambirhi. 41  A ku ri ni matafula ya mune eka tlhelo leri ni matafula ya mune eka tlhelo lerin’wana, ekusuhi ni nyangwa—matafula ya nhungu, lawa a va dlayela eka wona. 42  Matafula ya mune ya gandzelo ro hisiwa leri heleleke a ma endliwe hi maribye yo vatliwa. Ku leha a ku ri xisungunu xin’we ni hafu, ku anama a ku ri xisungunu xin’we ni hafu, ku tlakuka a ku ri xisungunu xin’we. Ehenhla ka wona a ku vekiwa ni switirho leswi a va dlaya ha swona gandzelo ro hisiwa leri heleleke ni xitlhavelo. 43  Switupu swo veka swilo a swi ringana vuanamo bya voko, swi nghenisiwe empfungwe swi tiya, ematlhelo hinkwawo; a va veka nyama ya gandzelo ra nyiko+ ehenhla ka matafula. 44  Ehandle ka nyangwa ya le mpfungwe a ku ri ni makamara yo dyela ya vayimbeleri,+ exivaveni xa le mpfungwe, etlhelo ka nyangwa ya le n’walungwini. Tlhelo ra wona ra le mahlweni a ri ri edzongeni. A ku ri ni rin’we etlhelo ka nyangwa ya le vuxeni. Tlhelo ra rona ra le mahlweni a ri ri en’walungwini. 45  A ya emahlweni a vulavula na mina a ku: “Kamara leri ro dyela, leri tlhelo ra rona ra le mahlweni ri nga edzongeni, i ra vaprista lava va khathalelaka ntirho wa le ndlwini.+ 46  Kamara ro dyela leri tlhelo ra rona ra le mahlweni ri nga en’walungwini i ra vaprista lava va khathalelaka ntirho wa alitari.+ I vana va Sadoki,+ lava, ku suka eka vana va Levhi, va tshinelaka eka Yehovha va ta n’wi tirhela.”+ 47  Kutani a pima xivava xa le mpfungwe. Ku leha a ku ri swisungunu swa 100, ku anama a ku ri swisungunu swa 100, matlhelo ya mune yo ringana. Alitari a yi ri emahlweni ka yindlu. 48  A ya emahlweni a ndzi tisa erikupakupeni ra yindlu,+ a pima phuphu ya le tlhelo ya rikupakupa, swisungunu swa ntlhanu eka tlhelo leri ni swisungunu swa ntlhanu eka tlhelo lerin’wana. Ku anama ka nyangwa a ku ri swisungunu swinharhu eka tlhelo leri ni swisungunu swinharhu eka tlhelo lerin’wana. 49  Rikupakupa a ri lehe swisungunu swa 20, ku anama ku ri swisungunu swa 11. A va tlhandlukela eka rona hi swikhandziyo. A ku ri ni tiphuphu ekusuhi ni tinsika ta le tlhelo, yin’wana laha, yin’wana yi ri lahaya.+

Tinhlamuselo ta le hansi