Ezekiyele 16:1-63

16  Rito ra Yehovha ri ya emahlweni ri fika eka mina, ri ku:  “N’wana wa munhu, tivisa+ Yerusalema swilo swakwe leswi nyenyetsaka.+  U fanele u ku, ‘Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u byele Yerusalema a ku: “Masungulo ya wena ni ku velekiwa ka wena a ku huma etikweni ra Mukanana.+ Tata wa wena a a ri Muamori,+ kambe mana wa wena a a ri Muheti.+  Loko ku ri ku velekiwa ka wena, esikwini leri u velekiweke+ ha rona nkava wa wena a wu tsemiwanga, naswona a wu hlambisiwanga hi mati leswaku u tenga, a wu chukuchiwanga hi munyu, a wu kalanga u phutseriwa hi nguvu.  Ku hava tihlo leri veke ni nsovo eka wena leswaku ri ku endlela xin’wana xa swilo leswi, ri ku komba ntsetselelo,+ kambe u cukumetiwe evuandlalweni bya nhova hikuva moya-xiviri wa wena a wu nyenyiwa esikwini leri u velekiweke ha rona.  “‘“Ndzi hundze ekusuhi na wena kutani ndzi ku vona u hlala u ri engatini ya wena, ndzi ku byela u ri engatini ya wena, ndzi ku, ‘Hambeta u hanya,’+ ina, ndzi ku byela u ri engatini ya wena, ndzi ku, ‘Hambeta u hanya!’  Ndzi ku endla u va vunyingi lebyikulu ngopfu kukota ku hluka ka nhova leswaku u kula,+ u va lonkulu, u nghena u vehele swin’wetsin’wetsi swa risima.+ Mavele mambirhi a ma kule kahle, misisi ya wena a yi kurile swinene, loko u nga ambalanga nchumu, u mbyinyile.”’  “‘Hiloko ndzi hundza ekusuhi na wena, ndzi ku vona, kutani waswivo, nkarhi wa wena a wu ri wa swiendlo swa rirhandzu.+ Kavaloko ndzi ku funengeta hi nguvu ya mina,+ ndzi funengeta vuhava bya wena, ndzi vula marito yo hlambanya eka wena, ndzi endla ntwanano na wena,’+ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka, ‘hiloko u va wa mina.+  Ku tlula kwalaho, ndzi ku hlambise hi mati,+ ndzi hlantswa ngati ya wena, ndzi ku tota mafurha.+ 10  Ndzi ku ambexe nguvu leyi khavisiweke,+ ndzi ku vehela tintangu ta dzovo ra ntini,+ ndzi ku tsondzela hi ntsembyana wo vevuka,+ ndzi ku funengeta hi nguvu yo durha. 11  Kutani ndzi ku vehela swin’wetsin’wetsi,+ ndzi vehela ni vusenga emavokweni ya wena ni sindza+ enhan’wini ya wena. 12  Ku tlula kwalaho, ndzi ku vehele xingwavila+ enhompfini, ni swingwavila etindleveni+ ni harhi yo saseka enhlokweni+ ya wena. 13  Kutani u hambete u ambala nsuku ni silivhere, tinguvu ta wena a ku ri ntsembyana wo vevuka ni nguvu yo durha ni nguvu leyi khavisiweke.+ A wu dya mapa lama silekeke kahle ni vulombe ni mafurha,+ kutani u kula, u saseke ngopfu swinene, hakatsongo-tsongo u fanelekela xikhundla xa le vuhosini.’”+ 14  “‘Kutani, vito ra wena ri sungula ku huma exikarhi ka matiko hikwalaho ka ku saseka ka wena, hikuva a ri hetisekile hikwalaho ka ku vangama ka mina loku ndzi ku vekeke eka wena,’+ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka.” 15  “‘Kambe u sungule ku tshemba ku saseka ka wena,+ u hundzuka nghwavava hikwalaho ka vito ra wena,+ u chulula swiendlo swa wena swa vunghwavava eka un’wana ni un’wana la hundzuka hi ndlela;+ swi va swa yena. 16  Kutani u teka tinguvu ta wena tin’wana, u tiendlela tindhawu leti tlakukeke+ ta mivala yo hambana-hambana, u endla vunghwavava eka tona+—swilo swo tano a swi amukeleki, a swi fanelanga swi endleka. 17  A wu teka swilo swa wena swo saseka eka nsuku wa mina ni le ka silivhere ya mina leyi ndzi ku nyikeke yona,+ a wu tiendlela swifaniso swa nghwavava ya xinuna+ hi swona.+ 18  A wu swi funengeta hi tinguvu ta wena leti khavisiweke; a wu veka mafurha ya mina ni murhi wa mina wa risuna+ emahlweni ka swona. 19  Kutani xinkwa xa mina lexi ndzi ku nyikeke xona—mapa lama silekeke kahle ni mafurha ni vulombe lebyi ndzi ku dyiseke+ byona—entiyisweni u xi veke emahlweni ka swona xi va nun’hwelo lowu phyuphyisaka,+ hiloko swi va tano,’ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka.” 20  “‘Kutani a wu teka vana va wena va majaha ni va vanhwanyana lava u ndzi tswaleleke vona,+ u va endla xitlhavelo eka swona leswaku swi va lovisa+—xana sweswo a swi ringananga eswiendlweni swa wena swa vunghwavava? 21  A wu dlaya vana+ va mina, a wu va nyiketa+ eka swona hi ku va hundzisa endzilweni. 22  Eka swilo swa wena hinkwaswo leswi nyenyetsaka ni le swiendlweni swa wena swa vunghwavava a wu ma tsundzukanga masiku ya vuntshwa bya wena enkarhini lowu a wu nga ambalanga nchumu, u mbyinyile; loko u ri karhi u hlala u ri engatini ya wena.+ 23  Kutani endzhaku ka vubihi bya wena hinkwabyo (“khombo, khombo eka wena,”+ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka) 24  u tiendlele tshuka, u tiendlele ni ndhawu yo tlakuka entsendzeleni wun’wana ni wun’wana.+ 25  Emasungulweni ya ndlela yin’wana ni yin’wana u ake ndhawu ya wena yo tlakuka,+ u sungule ku endla ku saseka ka wena ku va nchumu lowu nyenyetsaka,+ u hangamisa milenge ya wena eka un’wana ni un’wana la hundzaka hi ndlela,+ u andzisa swiendlo swa wena swa vunghwavava.+ 26  Kutani u tiendla nghwavava eka vana va Egipta,+ vaakelani va wena va nyama leyikulu,+ u hambete u andzisa vunghwavava bya wena leswaku u ndzi hlundzukisa. 27  Kutani waswivo! Kunene ndzi ta tshambuluta voko ra mina ku lwa na wena,+ ndzi tsongahata xiavelo xa wena,+ ndzi ku nyiketa eku naveleni+ ka moya-xiviri ka vavasati lava va ku vengaka,+ vanhwanyana va Vafilisita,+ vavasati lava tsongahatiweke hikwalaho ka ndlela ya wena malunghana ni ku tikhoma ko biha.+ 28  “‘U hambete u tiendla nghwavava eka vana va Asiriya hikuva a wu nga eneriseki,+ u hambete u tiendla nghwavava eka vona, kambe a wu enerisekanga. 29  Kutani u andzise vunghwavava bya wena etikweni ra Kanana,+ eka Vakalidiya;+ ni le ka swona a wu enerisekanga. 30  Vona ndlela leyi ndzi teleke vukarhi+ ha yona ehenhla ka wena,’ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka, ‘hi ku endla ka wena swilo leswi hinkwaswo, ntirho wa wansati,+ nghwavava leyikulu!+ 31  Loko u aka tshuka ra wena emasungulweni ya ndlela yin’wana ni yin’wana, u endla ni ndhawu ya wena yo tlakuka entsendzeleni wun’wana ni wun’wana, kambe a wu fananga ni nghwavava hi ku lava ku thoriwa loku nyangatsaka. 32  Loko ku ri wansati la endlaka vuoswi, u teka vafambi ematshan’weni ya nuna wakwe.+ 33  Va tolovele ku nyika tinghwavava hinkwato nyiko,+ kambe wena—tinyiko ta wena u ti nyike hinkwavo lava va ku rhandzaka hi ku ku navela,+ u va nyika xifumbarheriso leswaku va ta eka wena va huma ematlhelo hinkwawo eswiendlweni+ swa wena swa vunghwavava. 34  Eka wena ku endleka leswi hambaneke ni swa vavasati van’wana eswiendlweni swa wena swa vunghwavava, ku hava vunghwavava lebyi endliweke hi ku landza endlelo ra wena, hambi ku ri ku thoriwa kambe wena u nga thoriwanga, kutani swi endleka hi ndlela leyi hambaneke ni yoleyo.’ 35  “Hikokwalaho, Wena nghwavava,+ yingisa rito ra Yehovha.+ 36  Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te, ‘Hikwalaho ka leswi ku navela ka wena ko biha ku chuluriweke+ nileswi swirho swa wena swa le xihundleni+ swi fununguriweke eswiendlweni swa wena swa vunghwavava eka lava va ku rhandzaka hi ku ku navela,+ eka swifaniso swa wena hinkwaswo swa hava leswi hombolokeke swo nyenyetsa,+ ni hi ngati ya vana va wena va majaha lava u va nyikeleke eka swona,+ 37  hikokwalaho ndzi hlengeleta hinkwavo lava va ku rhandzaka hi ku ku navela lava a va ku tsakela ni hinkwavo lava a wu va rhandza swin’we ni hinkwavo lava a wu va venga, ndzi ta va hlengeleta ku lwa na wena ku suka ematlhelo hinkwawo, ndzi va funungulela swirho swa wena swa le xihundleni, va ta vona swirho swa wena hinkwaswo swa le xihundleni.+ 38  “‘Ndzi ta ku avanyisa hi vuavanyisi bya vavasati va vuoswi+ ni vavasati lava halataka ngati,+ ndzi ta ku nyika ngati ya vukarhi ni rilaveta.+ 39  Ndzi ta ku nyiketa evokweni ra vona, kunene va ta hirimuxa tshuka+ ra wena, kunene ni tindhawu ta wena to tlakuka ti ta hirimuxiwa,+ va ta ku hluvula tinguvu ta wena,+ va teka swilo+ swa wena swo saseka, va ku siya u nga ambalanga nchumu, u mbyinyile. 40  Va ta ku tisela nhlengeletano,+ va ku khandla hi maribye,+ va ku dlaya hi mabanga ya vona.+ 41  Kutani va ta hisa tindlu ta wena hi ndzilo,+ va ku avanyisa hi swiendlo swa vuavanyisi ematihlweni ya vavasati vo tala;+ ndzi ta ku tshikisa ku va nghwavava,+ naswona a wu nge he tholi munhu. 42  Ndzi ta wisisa vukarhi bya mina eka wena, rilaveta ra mina ri ta suka eka wena;+ ndzi ta tshama ndzi miyerile,+ a ndzi nge he hlundzukisiwi.’ 43  “‘Hikwalaho ka leswi u nga ma tsundzukangiki masiku ya vuntshwa bya wena,+ u ndzi pfilunganya hikwalaho ka swilo leswi hinkwaswo,+ na mina ndzi ta veka ndlela ya wena ehenhla ka nhloko ya wena,’+ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka, ‘kunene a wu nge hambeti u va ni ku tikhoma ko biha u ri etlhelo ka swilo swa wena hinkwaswo leswi nyenyetsaka. 44  “‘Waswivo! Un’wana ni un’wana la tirhisaka xivuriso+ ehenhla ka wena u ta tirhisa xivuriso, a ku: “N’wana wa nhwanyana u fana ni mana wakwe!”+ 45  Wena u n’wana wa nhwanyana wa mana wa wena,+ loyi a nyenyaka nuna+ wakwe ni vana vakwe va majaha. U makwavo wa xisati eka vamakwenu va xisati, lava nyenyeke vavanuna va vona ni vana va vona. N’wina vavasati, mana wa n’wina a a ri Muheti,+ kasi tata wa n’wina a a ri Muamori.’”+ 46  “‘Makwenu wa xisati lonkulu i Samariya+ swin’we ni swimitana leswi swi titshegeke ha yena,+ loyi a tshamaka eximatsini xa wena, makwenu wa xisati lontsongo eka wena, loyi a tshamaka exineneni xa wena, i Sodoma+ swin’we ni swimitana+ swakwe leswi swi titshegeke ha yena. 47  A wu fambanga etindleleni ta vona, naswona a wu endlanga hi ku landza swilo swa vona leswi nyenyetsaka.+ Hi nkarhinyana u endle leswi onhakeke ngopfu ku tlula leswi va endleke swona etindleleni ta wena hinkwato.+ 48  Loko ntsena ndza ha hanya,’ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka, ‘Sodoma makwenu wa xisati, swin’we ni swimitana leswi swi titshegeke ha yena, a nga endlanga hi ku landza leswi u swi endleke, wena ni swimitana leswi swi titshegeke ha wena.+ 49  Waswivo! Xihoxo xa Sodoma makwenu wa xisati hi lexi: Ku tinyungubyisa,+ ku va ni xinkwa+ lexi eneleke ni ku ntshunxeka+ a nga kavanyetiwi hi nchumu yena ni swimitana leswi swi titshegeke ha yena,+ kambe voko ra loyi a xanisekaka+ ni loyi a nga xisiwana a nga ri tiyisanga.+ 50  Va hambete va titlakusa+ ni ku endla nchumu lowu nyenyetsaka emahlweni ka mina,+ eku heteleleni ndzi va susile, hilaha ndzi voneke swi fanela hakona.+ 51  “‘Loko ku ri Samariya,+ a nga dyohanga hambi ku ri hafu ya swidyoho swa wena, kambe u hambete u andzisa swilo swa wena leswi nyenyetsaka ku tlula leswi va swi endleke, lerova u endle vamakwenu va xisati va vonaka va lulamile hikwalaho ka swilo swa wena hinkwaswo leswi nyenyetsaka leswi u swi endleke.+ 52  Na wena, byarha ku tsongahatiwa ka wena loko u fanele ku vulavulela vamakwenu va xisati. Hikwalaho ka swidyoho swa wena leswi u swi endleke hi ndlela yo nyenyetsa ku tlula leswi vona va swi endleke, va lulamile ku ku tlula.+ Kutani khomiwa hi tingana, u byarha ku tsongahatiwa ka wena hikwalaho ka leswi u endleke vamakwenu va xisati va vonaka va lulamile.’ 53  “‘Ndzi ta hlengeleta makhumbi ya vona,+ makhumbi ya Sodoma ni lava va nga eswimitanini leswi swi titshegeke ha yena, ni makhumbi ya Samariya ni swimitana leswi swi titshegeke ha yena; naswona ndzi ta hlengeleta makhumbi ya wena exikarhi ka vona,+ 54  leswaku u byarha ku tsongahatiwa ka wena;+ u fanele u titwa u tsongahatekile hikwalaho ka hinkwaswo leswi u swi endleke, hikwalaho ka leswi u va chaveleleke.+ 55  Vamakwenu va xisati, Sodoma ni swimitana leswi swi titshegeke ha yena, va ta tlhelela exiyin’weni xa vona xo sungula, kutani Samariya ni swimitana leswi swi titshegeke ha yena swi ta tlhelela exiyin’weni xa swona xo sungula, wena ni swimitana leswi swi titshegeke ha wena mi ta tlhelela exiyin’weni xa n’wina xo sungula.+ 56  Sodoma makwenu wa xisati a nga vanga nchumu lowu u fanelaka ku vulavula ha wona esikwini ra ku tinyungubyisa ka wena,+ 57  vubihi bya wena byi nga si humeseriwa erivaleni,+ ku fana ni le nkarhini wa ndzhukano wa vanhwanyana va Siriya+ ni le matlhelo hinkwawo ya yena, vana va vanhwanyana va Vafilisita,+ lava va ku hlekulaka ematlhelo hinkwawo.+ 58  Ku tikhoma ko biha+ ka wena ni swilo swa wena leswi nyenyetsaka, wena u fanele u swi byarha,’+ ku vula Yehovha.” 59  “Hikuva Yehovha, Hosi leyi Lawulaka u te, ‘Ndzi fanele ndzi endla eka wena hilaha u endleke hakona,+ hikuva u xi langutele ehansi xihlambanyo hi ku tlula ntwanano wa mina.+ 60  Kutani mina, ndzi fanele ndzi tsundzuka ntwanano wa mina na wena emasikwini ya vuntshwa bya wena,+ ndzi ku simekela ntwanano lowu tshamaka hilaha ku nga heriki.+ 61  Kunene u ta tsundzuka tindlela ta wena,+ u titwa u tsongahatekile loko u amukela vamakwenu va xisati, lavakulu eka wena ni lavatsongo eka wena, ndzi ku nyika vona va va vana va wena va vanhwanyana,+ kambe ku nga ri hikwalaho ka ntwanano wa wena.’+ 62  “‘Kutani mina, ndzi ta simeka ntwanano wa mina na wena;+ kutani u ta tiva leswaku hi mina Yehovha, 63  leswaku u tsundzuka, u khomiwa hi tingana,+ u nga ha tlheli u va ni xivangelo xo pfula nomu+ wa wena hikwalaho ka ku tsongahatiwa ka wena, loko ndzi ku rivalela+ eka hinkwaswo leswi u swi endleke,’ ku vula Yehovha, Hosi leyi Lawulaka.”

Tinhlamuselo ta le hansi