1 Tikronika 2:1-55

2  Lava a ku ri vana va Israyele:+ Ruveni,+ Simiyoni,+ Levhi+ na Yuda,+ Isakara+ na Zebuloni,+  Dani,+ Yosefa+ na Benjamini,+ Neftali,+ Gadi+ na Axere.+  Vana va Yuda a ku ri Ere+ na Onani+ na Xela.+ Lava vanharhu u velekeriwe vona hi n’wana wa Xuwa, lowa Mukanana. Ere mativula ya Yuda a va wo biha ematihlweni ya Yehovha, lerova a n’wi dlaya.+  Kutani Tamari+ nhlomi yakwe hi yona leyi n’wi velekeleke Faresi+ na Zara. Vana va Yuda hinkwavo a va ri ntlhanu.  Vana va Faresi a ku ri Hezroni na Hamula.+  Vana va Zara+ a ku ri Zimri, Ethani, Hemani, Kalkolo na Dara.+ A va ri ntlhanu hinkwavo ka vona.  Vana va Karimi+ a ku ri Akari la tiseke khombo ehenhla ka Israyele,+ la endleke xiendlo xo pfumala ku tshembeka malunghana ni nchumu lowu nyikeriweke endzovisweni.+  Vana va Ethani+ a ku ri Azariya.  Vana va Hezroni+ lava a velekeriweke vona a ku ri Yeramiyele+ na Rhamu+ na Kelubayi. 10  Loko ku ri Rhamu, u ve tata wa Aminadaba.+ Aminadaba na yena u ve tata wa Nasoni+ lowa ndhuna ya vana va Yuda. 11  Nasoni na yena u ve tata wa Salma.+ Salma u ve tata wa Bowasi.+ 12  Bowasi u ve tata wa Obede.+ Obede yena a va tata wa Yese.+ 13  Yese na yena u ve tata wa mativula yakwe Eliyabu,+ Abinadaba+ a va wa vumbirhi, Ximeya+ a va wa vunharhu, 14  Nethanele a va wa vumune, Rhadayi a va wa vuntlhanu, 15  Ozeme a va wa vutsevu, Davhida+ a va wa vunkombo. 16  Vamakwavo va xisati a ku ri Seruya na Abigayele;+ vana va Seruya a ku ri Abixayi,+ Yowabu+ na Asahele,+ va ri vanharhu. 17  Loko ku ri Abigayele, u veleke Amasa;+ tata wa Amasa a ku ri Yetere+ lowa Muiximayele. 18  Loko ku ri Kalebe n’wana wa Hezroni,+ u ve tata wa vana hi Azuba nsati wakwe na hi Yeriyoti; vana vakwe hi lava: Yexere, Xobabu na Aridoni. 19  Eku heteleleni Azuba a fa. Kutani Kalebe a titekela Efurata,+ loyi hi ku famba ka nkarhi a n’wi velekeleke Huru.+ 20  Huru yena a va tata wa Uri.+ Uri a va tata wa Bezalele.+ 21  Endzhaku ka sweswo Hezroni a tivana ni n’wana wa Makiri+ tata wa Giliyadi.+ U n’wi teke a ri ni malembe ya 60 hi vukhale, kambe u n’wi velekele Segubu. 22  Segubu yena a va tata wa Yayiri,+ loyi a veke ni miti+ ya 23 etikweni ra Giliyadi. 23  Endzhaku Gexura+ na Siriya+ va teka Havhoti-yayiri+ eka vona, na Kenati+ ni swimitana leswi swi titshegeke ha wona, miti ya 60. Lava hinkwavo a ku ri vana va Makiri tata wa Giliyadi. 24  Endzhaku ka ku fa ka Hezroni+ eKalebe-efrata, Abiya loyi a a ri nsati wa Hezroni, u n’wi velekele Axuri tata wa Tekowa.+ 25  Vana va Yeramiyele+ lowa mativula ya Hezroni a ku ri Rhamu+ mativula ya Buna na Oreni na Ozeme, Ahiya. 26  Yeramiyele a va ni nsati un’wana, loyi vito rakwe a ku ri Atara. A a ri mana wa Onamu. 27  Vana va Rhamu+ lowa mativula ya Yeramiyele a ku ri Maza, Yamini na Ekere. 28  Vana va Onamu+ a ku ri Xamayi na Yada. Vana va Xamayi a ku ri Nadabu na Abixuri. 29  Vito ra nsati wa Abixuri a ku ri Abihayili, loyi hi ku famba ka nkarhi a n’wi velekeleke Ahabana na Molidi. 30  Vana va Nadabu+ a ku ri Selede na Apayimi. Kambe Selede u fe a nga ri na vana. 31  Vana va Apayimi a ku ri Ixi. Vana va Ixi a ku ri Xexani;+ vana va Xexani, Ahilayi. 32  Vana va Yada makwavo wa Xamayi a ku ri Yetere na Yonathani. Kambe Yetere u fe a nga ri na vana. 33  Vana va Yonathani a ku ri Pelethi na Zaza. Lava a va ri vana va Yeramiyele. 34  Xexani+ a nga vanga ni vana va majaha, kambe u ve ni vana va vanhwanyana. Xexani a a ri ni nandza+ wa Muegipta loyi vito rakwe a ku ri Jara. 35  Kutani Xexani a nyiketa n’wana wakwe eka Jara nandza wakwe a va nsati wakwe, loyi hi ku famba ka nkarhi a n’wi velekeleke Atayi. 36  Atayi yena a va tata wa Natani. Natani yena a va tata wa Zabada.+ 37  Zabada yena a va tata wa Efulali. Efulali yena a va tata wa Obede. 38  Obede yena a va tata wa Yehu. Yehu yena a va tata wa Azariya. 39  Azariya yena a va tata wa Helese. Helese yena a va tata wa Eliyasa. 40  Eliyasa yena a va tata wa Sisimayi. Sisimayi yena a va tata wa Xalumu. 41  Xalumu yena a va tata wa Yekamiya. Yekamiya yena a va tata wa Elixama. 42  Vana va Kalebe+ makwavo wa Yeramiyele a ku ri Mexa mativula yakwe, loyi a a ri tata wa Sifi, ni vana va Marixa tata wa Hebroni. 43  Vana va Hebroni a ku ri Kora, Tapuwa, Rekemu na Xema. 44  Xema yena a va tata wa Rahamu tata wa Yorikeyama. Rekemu yena a va tata wa Xamayi. 45  N’wana wa Xamayi a ku ri Mawoni; Mawoni a a ri tata wa Beta-suru.+ 46  Loko ku ri Efa nsati lontsongo wa Kalebe, u veleke Harani, Mosa na Gazeze. Loko ku ri Harani, u ve tata wa Gazeze. 47  Vana va Yahadayi a ku ri Regemu, Yohatama, Gexani, Peleti, Efa na Xafu. 48  Loko ku ri Maka nsati lontsongo wa Kalebe, u veleke Xebere na Tirana. 49  Hi ku famba ka nkarhi u veleke Xafu tata wa Madimana,+ Xevha tata wa Makabena ni tata wa Gibeya.+ N’wana wa Kalebe+ wa nhwanyana a ku ri Akisa.+ 50  Lava va ve vana va Kalebe. Vana va Huru+ lowa mativula ya Efurata:+ Xobali+ tata wa Kiriyati-yeyarimi,+ 51  Salma tata wa Betlehema,+ Harefi tata wa Beta-gadere. 52  Xobali+ tata wa Kiriyati-yeyarimi u ve ni vana: Harowa, hafu ya Menuhoti. 53  Mindyangu ya Kiriyati-yeyarimi a ku ri Vaitira+ ni Vaputu ni Vaxumati ni Vamixirayi. Vasora+ ni Vaexitawoli+ va hume eka lava. 54  Vana va Salma a ku ri Betlehema+ ni Vanetofa,+ Atiroto-beta-yowabu ni xiphemu xa Vamanahate, lava va Vasora. 55  Mindyangu ya vatsari lava a va tshama eYabese+ a ku ri Vatira, Vaximeyi ni Vasuka. Lava a ku ri Vakena+ lava a va huma eka Hamata tata wa yindlu ya Rekabi.+

Tinhlamuselo ta le hansi