1 Tikronika 1:1-54

1  Adamu,+Seta,+Enosi,+   Kenana,+Mahalalele,+Yarete,+   Enoko,+Metusela+,Lameke,+   Nowa,+Xeme,+ Hamu+ na Yafeta.+  Vana va Yafeta a ku ri Gomere na Magogo+ na Madayi+ na Yavhani+ na Tubala na Mixeke+ na Tirasi.+  Vana va Gomere a ku ri Axikenazi+ na Rifata+ na Togarima.+  Vana va Yavhani a ku ri Elixha+ na Taraxixi+ na Kitimi+ na Rodanima.+  Vana va Hamu a ku ri Kuxi+ na Misirayima+ na Putu+ na Kanana.+  Vana va Kuxi a ku ri Seba+ na Havhila na Sabta+ na Rama+ na Sabteka.+ Vana va Rama a ku ri Xeba na Dedani.+ 10  Kuxi yena a va tata wa Nimrodo.+ Hi yena wo sungula ku va munhu wa matimba emisaveni.+ 11  Loko ku ri Misirayima, a va tata wa Ludi+ na Anamimi na Lehabima na Neftuhimi+ 12  na Patrusimi+ na Kasiluhimi+ (lava Vafilisita+ va humeke eka vona) na Kafitoro.+ 13  Loko ku ri Kanana a va tata wa Sidoni+ mativula yakwe na Heti+ 14  ni Vayebusi+ ni Vaamori+ ni Vagirgaxa+ 15  ni Vahivhi+ ni Vaariki ni Vasini+ 16  ni Vaavhadi+ ni Vasemari+ ni Vahamati.+ 17  Vana va Xeme+ a ku ri Elami+ na Axuru+ na Arifakisada+ na Ludi+ na Aramu, na Uzha na Hulu na Getere na Maxa.+ 18  Loko ku ri Arifakisada a va tata wa Xela,+ Xela yena a va tata wa Ebere.+ 19  Kutani Ebere a velekeriwa vana vambirhi. Vito ra loyi un’wana a ku ri Faleke,+ hikuva misava yi avane emasikwini yakwe; vito ra makwavo a ku ri Yokitani. 20  Loko ku ri Yokitani, u ve tata wa Alimodadi na Xelefi na Hazarimavheti na Yera+ 21  na Hadorama na Uzala na Dikila+ 22  na Obali na Abimayele na Xeba+ 23  na Ofiri+ na Havhila+ na Yobabu;+ lava hinkwavo a ku ri vana va Yokitani. 24  Xeme,+Arifakisada,+Xela,+ 25  Ebere,+Faleke,+Ragawu,+ 26  Seruki,+Nakori,+Tera,+ 27  Abrama,+ hileswaku, Abrahama.+ 28  Vana va Abrahama a ku ri Isaka+ na Iximayele.+ 29  Masungulo ya mindyangu ya vona hi lawa: Mativula ya Iximayele i Nebayoto+ ku landzela Kedari+ na Adibiyele na Mibisama,+ 30  Mixama na Duma,+ Masa, Hadada+ na Thema, 31  Yeturi, Nafixi na Kedema.+ Lava a ku ri vana va Iximayele. 32  Loko ku ri vana va Ketura,+ nsati lontsongo wa Abrahama,+ u veleke Zimrana na Yokixani na Medani+ na Midiyani+ na Ixibaka+ na Xuwe.+ Vana va Yokixani a ku ri Xeba na Dedani.+ 33  Vana va Midiyani a ku ri Efa+ na Efere na Hanoko na Abayida na Elida.+ Lava hinkwavo a ku ri vana va Ketura. 34  Abrahama a va tata wa Isaka.+ Vana va Isaka a ku ri Esawu+ na Israyele.+ 35  Vana va Esawu a ku ri Elifazi, Rhuwele+ na Yewuxi na Yalamu na Kora.+ 36  Vana va Elifazi a ku ri Temani+ na Omara, Sefo na Gatamu, Kenazi+ na Timina+ na Amaleke.+ 37  Vana va Rhuwele a ku ri Nahati, Zara, Xamaha na Miza.+ 38  Vana va Seyiri+ a ku ri Lotana na Xobali na Zibiyoni na Anna+ na Dixoni na Ezere na Dixani.+ 39  Vana va Lotana a ku ri Hori na Homamu. Makwavo wa xisati wa Lotana a ku ri Timina.+ 40  Vana va Xobali a ku ri Alivhani na Manahate na Ebali, Xefo na Onamu.+ Vana va Zibiyoni a ku ri Aya na Anna.+ 41  Vana va Anna a ku ri Dixoni.+ Vana va Dixoni a ku ri Hemidani na Exibani na Itirani na Kerani.+ 42  Vana va Ezere+ a ku ri Bilihani na Zavhana na Akane.+ Vana va Dixani a ku ri Uzha na Arani.+ 43  Leti i tihosi leti fumeke tiko ra Edomu+ ku nga si va ni hosi+ leyi nga fuma vana va Israyele: Bela n’wana wa Beyori, vito ra muti wakwe a ku ri Dinahaba.+ 44  Eku heteleleni Bela a fa, kutani Yobabu n’wana wa Zara+ la humaka eBosira+ a fuma ematshan’weni ya yena. 45  Eku heteleleni Yobabu a fa, kutani Huxamu+ wa le tikweni ra Vatemani+ a sungula ku fuma ematshan’weni ya yena. 46  Eku heteleleni Huxamu a fa, na Hadada+ n’wana wa Bedadi, la hluleke Midiyani+ etikweni ra Mowabu a sungula ku fuma ematshan’weni ya yena. Vito ra muti wakwe a ku ri Avhita.+ 47  Eku heteleleni Hadada a fa, Samila la humaka eMasireka+ a sungula ku fuma ematshan’weni yakwe. 48  Eku heteleleni Samila a fa, kutani Xawulo wa le Rehoboti+ lowu nga ekusuhi ni Nambu, a sungula ku fuma ematshan’weni yakwe. 49  Eku heteleleni Xawulo a fa, kutani Bali-hanani n’wana wa Akibora+ a sungula ku fuma ematshan’weni yakwe. 50  Eku heteleleni Bali-hanani a fa, kutani Hadada a sungula ku fuma ematshan’weni ya yena; vito ra muti wakwe a ku ri Pawu, naswona vito ra nsati wakwe a ku ri Mehetabele, n’wana wa Matirede, n’wana wa Mezahaba.+ 51  Eku heteleleni Hadada a fa. Kutani tindhuna ta Edomu ku va ndhuna Timina, ndhuna Alivha, ndhuna Yeteti,+ 52  ndhuna Oholibama, ndhuna Elaha, ndhuna Pinoni,+ 53  ndhuna Kenazi, ndhuna Temani, ndhuna Mibisara,+ 54  ndhuna Magadiyele, ndhuna Iramu.+ Leti a ku ri tindhuna+ ta Edomu.

Tinhlamuselo ta le hansi