İçeriğe geç

Yehova’nın Şahitleri Neye İnanır?

Yehova’nın Şahitleri Neye İnanır?

Yehova’nın Şahitleri olarak bizler, İsa’nın öğrettiği ve elçilerinin izlediği yoldan ayrılmamaya gayret ediyoruz. Bu makale temel inançlarımızı kısaca ele alacak.

 1.   Tanrı. Mutlak Güce Sahip, her şeyi yaratan, tek gerçek Tanrı Yehova’ya tapınıyoruz (Mezmur 83:18; Vahiy 4:11). O, İbrahim, Musa ve İsa peygamberlerin tapındığı Tanrı’dır (Çıkış 3:6; 32:11; Yuhanna 20:17).

 2.   Kutsal Kitap. Kutsal Kitabı Tanrı’nın insanlar için ilham yoluyla kaydettirdiği Sözü olarak kabul ediyoruz (Yuhanna 17:17; 2. Timoteos 3:16). İnançlarımız hem “Eski Ahit” hem de “Yeni Ahit” kısmında bulunan 66 kitabın tümüne dayanır. Dinsel konularda incelemeler yapan Profesör Jason D. BeDuhn yerinde olarak şunları yazdı: “[Yehova’nın Şahitleri] Kutsal Kitabın içeriğiyle ilgili önceden herhangi bir varsayımda bulunmadan inanç ve ibadetlerini tamamen Kutsal Kitaba [dayandırırlar].” a

   Kutsal Kitabın tümüne inansak da, aşırı tutucu ya da fanatik değiliz. Kutsal Kitabın bazı kısımlarının mecazi ya da simgesel bir dille yazıldığının ve sözcük anlamıyla anlaşılmaması gerektiğinin farkındayız (Vahiy 1:1).

 3.   İsa. İsa Mesih’in bıraktığı örneği ve öğretilerini takip ediyoruz; Tanrı’nın oğlu ve Kurtarıcımız olarak ona saygı duyuyoruz (Matta 20:28; Elçiler 5:31). Bu nedenle İsa’nın takipçileri, yani gerçek Hıristiyanlarız (Elçiler 11:26). Ancak Kutsal Kitaptan İsa’nın Mutlak Güce Sahip Tanrı olmadığını öğrendik. Ayrıca Kutsal Kitabın Üçleme öğretisini desteklediğine dair hiçbir kanıt yoktur. (Yuhanna 14:28).

 4.   Tanrı’nın Krallığı. Tanrı’nın Krallığı yüreklerimizdeki bir durum değil, gökte kurulmuş gerçek bir yönetimdir. Bu krallık bütün insan yönetimlerinin yerini alarak Tanrı’nın yeryüzüyle ilgili amacını gerçekleştirecek (Daniel 2:44; Matta 6:9, 10). Kutsal Kitaptaki peygamberlik sözleri “son günlerde” yaşadığımızı gösterir; dolayısıyla bu krallık çok yakında harekete geçecek (2. Timoteos 3:1-5; Matta 24:3-14).

  Tanrı’nın gökteki Krallığının kralı İsa’dır ve 1914’te hüküm sürmeye başlamıştır (Vahiy 11:15).

 5.   Kurtuluş. Günah ve ölümden kurtuluş ancak İsa’nın fidyesi sayesinde mümkündür (Matta 20:28; Elçiler 4:12). Bu fidyeden yararlanabilmek için sadece İsa’ya iman etmek yeterli değildir, kişi yaşam tarzında değişiklik yapmalı ve vaftiz edilmelidir (Matta 28:19, 20; Yuhanna 3:16; Elçiler 3:19, 20). Bir kişinin imanının canlı olduğu yaptıklarından belli olur (Yakup 2:24, 26). Bununla birlikte kurtuluşu kendi gücümüzle kazanamayız, ancak “Tanrı’nın lütfu” sayesinde elde edebiliriz (Galatyalılar 2:16, 21).

 6.   Gök. Yehova Tanrı, İsa Mesih ve sadık melekler ruhi varlıklardır ve gökte yaşarlar  b (Mezmur 103:19-21; Elçiler 7:55). Nispeten daha az sayıdaki 144.000 kişi de İsa’yla birlikte hüküm sürmek üzere gökte diriltilecek (Daniel 7:27; 2. Timoteos 2:12; Vahiy 5:9, 10; 14:1, 3).

 7.   Yeryüzü. Tanrı yeryüzünü insanların sonsuza dek yaşaması için yarattı (Mezmur 104:5; 115:16; Vaiz 1:4). Yaratıcımız itaatli insanların kusursuz bir sağlıkla yeryüzündeki cennette sonsuza dek yaşamasını sağlayacak (Mezmur 37:11, 34).

 8.   Kötülük ve acılar. Kötülük ve acılar Tanrı’nın meleklerinden biri isyan ettiğinde başladı (Yuhanna 8:44). İsyanından sonra “Şeytan” ve “İblis” olarak adlandırılan bu melek ilk insan çiftini kendisi gibi isyan etmeye teşvik etti; Âdem ve Havva’nın bu isyanı soyları için felaketle sonuçlandı (Başlangıç 3:1-6; Romalılar 5:12). Şeytan’ın ortaya attığı davaların çözüme kavuşması için Tanrı kötülük ve acılara izin verse de, bu durumun sonsuza dek sürmesine izin vermeyecek.

 9.   Ölüm. Ölen kişilerin varlığı tamamen sona erer (Mezmur 146:4; Vaiz 9:5, 10). Cehennem ateşinde acı çekmezler.

   Tanrı milyarlarca kişiyi diriltecek (Elçiler 24:15). Bununla birlikte diriltildikten sonra Tanrı’nın yollarını öğrenmeyi reddeden kişiler sonsuza dek yok edilecek ve onların bir dirilme ümidi olmayacak (Vahiy 20:14, 15).

 10.   Aile. Tanrı’nın evlilikle ilgili başlangıçta belirlediği standarda bağlı kalmaya çalışırız. Bu standarda göre evlilik bir erkek ve bir kadın arasında olmalıdır ve boşanmak için cinsel ahlaksızlık dışında hiçbir geçerli neden yoktur (Matta 19:4-9). Kutsal Kitaptaki yararlı öğütlerin ailelere yardım ettiğine eminiz (Efesoslular 5:22–6:1).

 11.   Tapınmamız. Haç ya da başka dinsel nesnelerin kutsal olduğuna inanmıyoruz (Tekrar 4:15-19; 1. Yuhanna 5:21). Tapınmamızın temel yönleri şunlardır:

 12.   Teşkilatımız. Teşkilatımız her biri ihtiyarlar kurulunun gözetiminde bulunan cemaatlerden oluşur. Fakat ihtiyarlar bir ruhban sınıfı oluşturmaz ve maaş almazlar (Matta 10:8; 23:8). İbadet Salonlarında para toplanmaz ve katılanlardan gelirlerinin bir kısmını bağışlaması istenmez (2. Korintoslular 9:7). Tüm faaliyetlerimizin masrafları gönüllü bağışlarla karşılanır ve bağış yapanların isimleri bilinmez.

   Dünya çapındaki Yehova’nın Şahitleri için gerekli talimatları veren Yönetim Kurulu, dünya merkez bürosunda hizmet eden İsa’nın takipçisi olgun erkeklerden oluşur (Matta 24:45).

 13.   Aramızdaki birlik. İnançlarımız konusunda aramızda dünya çapında bir birlik vardır (1. Korintoslular 1:10).Hiçbir sosyal, etnik, ırksal ya da sınıf farkı gözetmemek için çok çaba harcıyoruz (Elçiler 10:34, 35; Yakup 2:4). Fakat aramızdaki birlik, kişisel seçimler yapmamıza engel değildir. Her Şahit Kutsal Kitaba göre eğittiği vicdanıyla uyumlu olarak kendi kararlarını vermekte özgürdür (Romalılar 14:1-4; İbraniler 5:14).

 14.   Davranışlarımız. Tüm davranışlarımızda çıkarsız sevgi göstermeye çalışırız (Yuhanna 13:34, 35). Kan nakli yoluyla kanın yanlış amaçla kullanımı da dahil, Tanrı’yı memnun etmeyen uygulamalardan kaçınırız (Elçiler 15:28, 29; Galatyalılar 5:19-21). Barışçı kişileriz ve savaşlara katılmayız (Matta 5:9; İşaya 2:4). Yaşadığımız yerdeki yönetimlere saygı duyarız ve Tanrı’nın kanunlarıyla çelişmediği sürece devletin kanunlarına itaat ederiz (Matta 22:21; Elçiler 5:29).

 15.   Başka insanlarla ilişkilerimiz. İsa şu emri vermişti: “Komşunu kendin gibi seveceksin.” Ayrıca gerçek Hıristiyanların ‘dünyaya ait olmaması’ gerektiğini de söyledi (Matta 22:39; Yuhanna 17:16). Bu nedenle ‘herkes için iyilik yapmaya’ gayret ederken siyasi meselelerde tamamen tarafsız kalırız ve başka dinlerle işbirliği yapmaktan kaçınırız (Galatyalılar 6:10; 2. Korintoslular 6:14). Yine de bu konularda başkalarının seçimlerine saygı duyarız (Romalılar 14:12).

 Yehova’nın Şahitlerinin inançları hakkında başka sorularınız varsa, web sitemizden daha fazla bilgi alabilir, Bürolarımızdan biriyle iletişim kurabilir, bir ibadetimize katılabilir ya da yaşadığınız bölgedeki Şahitlerle görüşebilirsiniz.

a Truth in Translation kitabının 165. sayfasına bakın.

b Kötü melekler gökten atılmış olsalar da ruhi varlıklar olarak yaşamaya devam ediyorlar (Vahiy 12:7-9).