Hayır. Yehova’nın Şahitleri İsa Mesih’i takip ederler. “Hıristiyan” ifadesi “Mesih’in takipçisi” anlamına geldiğinden onlar sözcük anlamıyla Hıristiyandır, fakat Protestan değildir. Neden?

Protestanlık ‘Roma Katolik Kilisesine karşı başlatılan bir dinsel akım’ olarak tarif edilir. Yehova’nın Şahitlerinin Katolik Kilisesinin öğretilerini kabul etmediği doğrudur. Ancak kendimizi şu iki nedenle Protestan olarak da görmeyiz:

  1. Bazı Protestan inanışları Kutsal Kitabın öğretileriyle çelişir. Örneğin, Kutsal Kitapta Üçleme öğretisi yer almaz. Kutsal Kitap “tek bir Tanrı” olduğunu söyler (1. Timoteos 2:5; Yuhanna 14:28). Ayrıca Tanrı’nın kötüleri cehennemde değil, sonsuz yok oluşla cezalandırdığını öğretir (Mezmur 37:9; 2. Selanikliler 1:9).

  2. Katolik Kilisesi ya da herhangi bir dinsel grubu protesto etme veya onlara karşı reform girişiminde bulunma çabasında değiliz. Bizler Tanrı’nın Krallığının iyi haberi duyurarak, insanların bu iyi habere iman etmelerine yardım ediyoruz (Matta 24:14; 28:19, 20). Asıl amacımız diğer dinsel gruplara karşı reform girişimlerinde bulunmak değil, samimi yürekli kişilere, Tanrı ve Sözü olan Kutsal Kitap hakkındaki gerçekleri öğretmektir (Koloseliler 1:9, 10; 2. Timoteos 2:24, 25).