İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Nehemya 11:1-36

11  Yöneticiler+ Yeruşalim’de+ oturdu, halkın geri kalanı ise kura çekti.+ Bunun sonucu, on kişiden biri kutsal şehir+ Yeruşalim’de, geri kalan dokuzu da diğer şehirlerde oturacaktı.  Halk Yeruşalim’de oturmaya gönüllü+ olan herkese hayırdua etti.+  Yeruşalim’de+ oturan vilayet+ yöneticilerinin isimleri aşağıdadır. Diğer İsrailliler,+ kâhinler,+ Levioğulları,+ Netinim+ ve Süleyman’ın hizmetkârlarının oğulları+ Yahuda şehirlerinde, her biri kendi şehrinde,+ kendi mülkünde oturdu.  Ayrıca, Yahudaoğullarından ve Benyaminoğullarından+ bazıları da Yeruşalim’de oturdu. Yahudaoğulları arasında Perets+ soyundan, Mahalalel oğlu Şefatya oğlu Amarya oğlu Zekeriya oğlu Uzziya oğlu Ataya  ve Şela soyundan Zekeriya oğlu Yoyarib oğlu Adaya oğlu Hazaya oğlu Kol-hoze oğlu Baruk oğlu Maaseya vardı.  Perets soyundan olup Yeruşalim’de oturanların sayısı dört yüz altmış sekiz yiğitti.  Benyaminoğulları+ şunlardı: Yeşaya oğlu İtiel oğlu Maaseya oğlu Kolaya oğlu Pedaya oğlu Yoed oğlu Meşullam oğlu Sallu;+  onun ardından Gabbay ve Sallay geldi. Toplam dokuz yüz yirmi sekiz kişi.  Zikri oğlu Yoel onların başındaydı;* ve şehir yönetiminde onun ardından Hassenua oğlu Yahuda geliyordu. 10  Kâhinler şunlardı: Yoyarib+ oğlu Yedaya, Yakin;+ 11  Tanrı’nın evinde önderlik eden Ahitub+ oğlu Merayot oğlu Tsadok+ oğlu Meşullam+ oğlu Hilkiya oğlu Seraya 12  ve mabette hizmet gören+ kardeşleri, toplam sekiz yüz yirmi iki kişi. Malkiya+ oğlu Paşhur+ oğlu Zekeriya oğlu Amtsi oğlu Pelalya oğlu Yeroham+ oğlu Adaya 13  ve aşiret reisi+ olan kardeşleri, iki yüz kırk iki kişi. İmmer oğlu Meşillemot oğlu Ahzay oğlu Azarel oğlu Amaşsay 14  ve kardeşleri, güçlü yiğitler,+ yüz yirmi sekiz kişi. Önde gelen bir aileden olan Zabdiel onların başındaydı.+ 15  Levioğulları+ şunlardı: Bunni oğlu Haşabya+ oğlu Azrikam oğlu Haşşub oğlu Şemaya, 16  Tanrı’nın evinde dış hizmetlerle ilgilenen Levioğullarının başları olan Şabbetay+ ve Yozabad;+ 17  hamt ilahilerinin+ yöneticisi olup şükran duasını+ sunan Asaf oğlu+ Zabdi oğlu Mika oğlu Mattanya+ ve kardeşleri arasında ikinci olan Bakbukya ile Yedutun+ oğlu Galal+ oğlu Şammua oğlu Abda. 18  Kutsal şehirdeki+ tüm Levioğullarının sayısı iki yüz seksen dörttü. 19  Kapı görevlileri+ şunlardı: Akkub, Talmon+ ve kapılarda muhafızlık+ yapan kardeşleri, yüz yetmiş iki kişi. 20  İsrailoğullarının, kâhinlerin ve Levioğullarının geri kalanı Yahuda’nın diğer şehirlerindeydiler; her biri kendi mirasında oturuyordu.+ 21  Netinim+ Ofel’de+ oturuyordu ve onların başında Tsiha ile Gişpa vardı. 22  Tanrı’nın evindeki hizmetlerle ilgili olarak, Yeruşalim’deki Levioğullarının başında,+ ilahici+ Asafoğullarından+ Mika+ oğlu Mattanya+ oğlu Haşabya oğlu Bani oğlu Uzzi vardı. 23  Çünkü kral onların yararına+ bir emir vererek, ilahicilerin günlük ihtiyaçlarının karşılanması için bir düzenleme yapmıştı.+ 24  Halk arasında çıkabilecek bütün meselelerde Yahuda oğlu Zerah oğlu Meşezabel oğlu Petahya, kralın yardımcısıydı. 25  Kırsal bölgedeki yerleşimlerde+ yaşayan Yahudaoğullarından bazıları Kiryat-arba+ ve çevre kentlerinde,* bazıları Dibon ve çevre kentlerinde, Yekabseel+ ve yerleşimlerinde, 26  Yeşua’da, Molada’da,+ Beyt-pelet’te,+ 27  Hatsar-şual’da,+ Beer-şeba+ ve çevre kentlerinde, 28  Tsiklag’da,+ Mekona ve çevre kentlerinde, 29  En-rimmon’da,+ Tsora’da,+ Yarmut’ta,+ 30  Zanoah’ta,+ Adullam+ ve yerleşimlerinde, Lakiş+ ve çevresindeki arazide, Azeka+ ve çevre kentlerinde oturdular. Yerleştikleri topraklar Beer-şeba’dan Hinnom Vadisine+ kadar olan bölgeyi kapsıyordu. 31  Benyaminoğulları Geba’da,+ Mikmaş’ta,+ Ayya’da,+ Beytel+ ve çevre kentlerinde, 32  Anatot’ta,+ Nob’da,+ Ananya’da, 33  Hatsor’da, Rama’da+ ve Gittaim’de,+ 34  Hadid’de, Tseboim’de, Neballat’ta, 35  Lod’da+ ve Ono’da,+ zanaatçılar vadisinde oturdular. 36  Yahuda’da oturan Levioğullarından bazıları da Benyamin topraklarına yerleşti.

Dipnotlar

Ne 11:9 Ya da “gözetmeniydi”
Ne 11:25 Ya da “yavru kentleri”, sözcük anlamıyla “kızları”