1. Tarihler 8:1-40

8  Benyamin’in+ ilk oğlu Bela,+ ikincisi Aşbel,+ üçüncüsü Ahrah,+  dördüncüsü Noha+ ve beşincisi Rafa’ydı.  Bela’nın oğulları Addar, Gera,+ Abihud,  Abişua, Naaman, Ahoah,  Gera, Şefufan+ ve Huram’dı.+  Ehud’un oğulları, Geba’da+ yaşayan ailelerin aşiret reisleriydi. Sonra halkı Manahat’a sürgüne götürdüler.  İsimleri Naaman, Ahiya ve Gera’ydı. Halkı sürgüne götüren Gera, Uzza’nın ve Ahihud’un babasıydı.  Şaharaim Moab halkını kovduktan sonra o topraklarda+ çocuk sahibi oldu. Huşim ve Baara onun karılarıydı.  Diğer karısı Hodeş’ten doğan oğulları Yobab, Tsibya, Meşa, Malkam, 10  Yeus, Sakya ve Mirma’ydı. Bu oğullarının hepsi aşiret reisiydi. 11  Şaharaim’in Huşim’den doğan oğulları Abitub ve Elpaal’di. 12  Elpaal’in oğulları Eber, Mişam, çevre kentleriyle birlikte Ono’yu+ ve Lod’u+ kuran Şemed, 13  Beria ve Şema’ydı. Onlar Ayyalon’da+ yaşayan ailelerin aşiret reisleriydi. Gatlıları kovanlar bunlardı. 14  Ayrıca Ahyo, Şaşak, Yeremot, 15  Zebadya, Arad, Eder, 16  Mikael, İşpa ve Yoha, Beria’nın+ oğullarıydı. 17  Zebadya, Meşullam, Hizki, Heber, 18  İşmeray, İzlia ve Yobab, Elpaal’in oğullarıydı. 19  Yakim, Zikri, Zabdi, 20  Elienay, Tsilletay, Eliel, 21  Adaya, Beraya ve Şimrat, Şimei’nin+ oğullarıydı. 22  İşpan, Eber, Eliel, 23  Abdon, Zikri, Hanan, 24  Hananya, Elam, Antotiya, 25  İfdeya ve Penuel, Şaşak’ın oğullarıydı. 26  Şamşeray, Şeharya, Atalya, 27  Yaareşya, İlya ve Zikri, Yeroham’ın oğullarıydı. 28  Bunlar soylarına göre aşiret reisleri, ileri gelen adamlardı. Yeruşalim’de yaşarlardı.+ 29  Gibeon’un+ atası Yeiel, Gibeon’da yaşardı; karısının adı Maaka’ydı.+ 30  Onun ilk oğlu Abdon’du, diğerleri Tsur, Kiş, Baal, Nadab,+ 31  Gedor, Ahyo ve Zeker’di.+ 32  Miklot, Şimeah’ın babasıydı.+ Bunlar kardeşleriyle birlikte Yeruşalim’de, diğer kardeşlerinin önündeki topraklarda yaşardı. 33  Ner+ Kiş’in+ babasıydı, Kiş Saul’un+ babasıydı; Saul Yonatan,+ Malki-şua,+ Abinadab+ ve Eşbaal’in+ babasıydı. 34  Yonatan’ın oğlu Merib-baal’di.+ Merib-baal Mika’nın+ babasıydı. 35  Mika’nın oğulları Piton, Melek, Tarea+ ve Ahaz’dı. 36  Ahaz Yehoadda’nın babasıydı; Yehoadda Alemet, Azmavet ve Zimri’nin babasıydı. Zimri Motsa’nın babasıydı; 37  Motsa Binea’nın babasıydı. Binea’nın oğlu Rafah,+ onun oğlu Eleasa ve onun oğlu Atsel’di. 38  Atsel’in altı oğlu vardı: Azrikam, Bokeru, İsmail, Şearya, Obadya ve Hanan. Atsel’in oğulları bunlardı. 39  Kardeşi Esek’in ilk oğlu Ulam, ikincisi Yeuş ve üçüncüsü Elifelet’ti. 40  Ulam’ın oğulları iyi ok atan,+ yiğit+ ve kudretli adamlardı, oğulları+ ve torunlarının toplam sayısı yüz elliydi. Bu sayılanların hepsi Benyaminoğullarındandı.

Dipnotlar