1. Tarihler 7:1-40

7  İssakar’ın Tola,+ Pua,+ Yaşub ve Şimron+ adında dört oğlu vardı.  Tola’nın oğulları Uzzi, Refaya, Yeriel, Yahmay, İbsam ve Şemuel’di, hepsi aşiret reisiydi. Tola’nın soyundan yiğit ve kudretli adamlar vardı. Davut’un+ döneminde sayıları yirmi iki bin altı yüzdü.  Yizrahya Uzzi’nin oğluydu; Yizrahya’nın oğulları Mikael, Obadya, Yoel, İşşiya ve (. . .) idi.* Onların beşi de aşiret reisiydi.  Yanlarında da aşiretlerine göre kendi soylarından, savaşa hazır otuz altı bin kişilik orduları vardı, çünkü hepsinin birçok karısı ve çocukları vardı.+  Ve onların İssakar kabilesi ailelerinden olan kardeşlerinin, soy kütüğüne kayıtlı+ yiğit ve kudretli kişilerin+ toplam sayısı seksen yedi bindi.  Benyamin’in+ Bela,+ Beker+ ve Yediael+ adında üç oğlu vardı.  Bela’nın,+ Etsbon, Uzzi, Uzziel, Yerimot ve İri adında beş oğlu vardı. Hepsi aşiret reisi, yiğit ve kudretli adamlardı. Onlardan, soy kütüğüne kayıtlı+ yirmi iki bin otuz dört kişi vardı.  Beker’in oğulları Zemira, Yoaş, Eliezer, Elyoenay, Omri, Yeremot, Abiya, Anatot ve Alemet’ti; hepsi Beker’in oğluydu.  Aşiret reislerine göre soylarına ayrılmış, soy kütüğüne kayıtlı+ yiğit ve kudretli yirmi bin iki yüz adam vardı. 10  Bilhan Yediael’in+ oğluydu; Bilhan’ın oğulları Yeuş, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarşiş ve Ahişahar’dı. 11  Hepsi Yediael’in oğullarıydı. Aşiret reislerine göre toplanıp savaş için orduya katılabilecek on yedi bin iki yüz yiğit ve kudretli adam+ vardı. 12  İr’in+ oğulları Şuppim+ ve Huppim’di.+ Huşim Aher’in soyuydu. 13  Naftali’nin+ oğulları Yahtsiel,+ Guni,+ Yetser ve Şallum’du.+ Bunlar Bilha’nın+ oğullarıydı. 14  Asriel, Manasse’nin+ oğluydu, onun Arami cariyesinden doğmuştu. (Gilead’ın babası olan Makir’i+ de bu kadın doğurmuştu. 15  Makir, Huppim ve Şuppim için kadın aldı; kız kardeşlerinin adı Maaka’ydı.) İkincisinin adı Tselofhad’dı,+ fakat Tselofhad’ın sadece kızları oldu.+ 16  Sonra Makir’in karısı Maaka bir oğlan doğurdu ve adını Pereş koydu. Onun erkek kardeşinin adı Şereş’ti; oğulları Ulam ve Rekem’di. 17  Bedan Ulam’ın oğluydu. Bunlar Manasse oğlu Makir oğlu Gilead’ın oğullarıydı. 18  Kız kardeşinin adı Hammoleket’ti. O, İşhod’u, Abiezer’i+ ve Mahla’yı doğurdu. 19  Şemida’nın oğulları Ahyan, Şekem, Likhi ve Aniam’dı. 20  Şutelah Efraim’in+ oğluydu. Şutelah’ın+ oğlu Bered, onun oğlu Tahat, onun oğlu Eleada, onun oğlu Tahat, 21  onun oğlu Zabad, onun oğlu Şutelah; ayrıca Ezer ve Elead’dı. O topraklarda doğup büyümüş Gatlılar+ onları öldürdü, çünkü hayvanlarını alıp götürmeye gelmişlerdi. 22  Babaları Efraim günlerce yas tuttu.+ Kardeşleri de onu teselliye geldi. 23  Daha sonra Efraim karısıyla birlikte oldu; kadın gebe kalıp+ bir erkek çocuk doğurdu. Çocuğun adını Beria* koydular, çünkü annesi onu doğurduğunda aile bir felaket+ yaşamıştı. 24  Kızının adı Şeera’ydı, Aşağı+ Beyt-horon’u ve Yukarı+ Beyt-horon’u,+ ayrıca Uzzen-şeera’yı o kurdu. 25  Oğulları Refah ve Reşef’ti, onun oğlu Telah, onun oğlu Tahan’dı, 26  onun oğlu Ladan, onun oğlu Ammihud, onun oğlu Elişama, 27  onun oğlu Nun,+ onun oğlu da Yehoşua’ydı.*+ 28  Mülk edinip yaşadıkları yerler şunlardı: Beytel+ ve çevre kentleri, doğu tarafında Naaran,+ batı tarafında Gezer+ ve çevre kentleri, Şekem+ ve çevre kentleri, Gazze ve çevre kentleri; 29  Manasseoğullarının sınırındaki Beyt-şean+ ve çevre kentleri, Taanak+ ve çevre kentleri, Megiddo+ ve çevre kentleri, Dor+ ve çevre kentleri. İsrail oğlu Yusuf’un+ oğulları buralarda yaşadılar. 30  Aşer’in+ oğulları Yimna,+ Yişva, Yişvi+ ve Beria’ydı;+ kız kardeşleri Serah’tı. 31  Beria’nın oğulları Heber ve Malkiel’di; Malkiel Birzait’in babasıydı. 32  Heber ise Yaflet’in, Şomer’in* ve Hotam’ın babasıydı; kız kardeşlerinin adı Şua’ydı. 33  Yaflet’in oğulları Pasak, Bimhal ve Aşvat’tı. Bunlar Yaflet’in oğullarıydı. 34  Şemer’in oğulları Ahi ve Rohga, Yehubba ve Aram’dı. 35  Kardeşi Helem’in oğulları Tsofah, İmna, Şeleş ve Amal’dı. 36  Tsofah’ın oğulları Suah, Harnefer, Şual, Beri, İmra, 37  Betser, Hod, Şamma, Şilşa, İtran ve Beera’ydı. 38  Yeter’in oğulları Yefunne, Pispa ve Ara’ydı. 39  Ulla’nın oğulları Arah, Hanniel ve Ritsya’ydı. 40  Onlar Aşer’in oğullarıydı. Hepsi de aşiret reisi,+ seçkin, yiğit+ ve kudretli adamlar, büyük beylerdi. Soy kütüğüne kayıtlı+ olup savaş halinde orduya katılabilecek erkeklerin toplam sayısı yirmi altı bindi.+

Dipnotlar

1Ta 7:3 İbranice metinde bir isim eksiktir.
1Ta 7:23 Anlamı, “Felaketle Gelen”
1Ta 7:27 Ya da “Yeşu”
1Ta 7:32 34. ayette “Şemer”