1. Tarihler 1:1-54

1  Âdem,+Şit,+Enoş,+  Kenan,+Mahalalel,+Yared,+  Hanok,+Metuşelah,+Lamek,+  Nuh,+Sam,+ Ham+ ve Yafet.+  Yafet’in oğulları Gomer, Magog,+ Maday+, Yavan,+ Tubal, Meşek+ ve Tiras’tı.+  Gomer’in oğulları Aşkenaz,+ Rifat+ ve Togarma’ydı.+  Yavan’ın oğulları Elişah,+ Tarşiş,+ Kittim+ ve Rodanim’di.*+  Ham’ın oğulları Kuş,+ Mitsraim,+ Put+ ve Kenan’dı.+  Kuş’un oğulları Saba,+ Havila, Sabta,+ Raama,+ Sabteka’ydı.+ Raama’nın oğulları Seba ve Dedan’dı.+ 10  Kuş’un Nimrod+ adında bir oğlu oldu. Nimrod yeryüzündeki ilk kudretli adamdı.+ 11  Mitsraim’in oğulları Ludim,+ Anamim, Lehabim, Naftuhim,+ 12  Patrusim,+ Kasluhim+ (Filistîler+ bu soydan gelmiştir) ve Kaftorim’di.+ 13  Kenan’ın ilk oğlu Tsidon,+ sonraki Het’ti.+ 14  Kenan ayrıca Yebusilerin,+ Amorilerin,+ Girgaşilerin,+ 15  Hivilerin,+ Arkilerin, Sinilerin,+ 16  Arvadlıların,+ Tsemarilerin+ ve Hamatilerin+ de atası oldu. 17  Sam’ın+ oğulları şunlardı: Elam,+ Aşşur,+ Arpakşad,+ Lud+ ve Aram.Uts, Hul, Geter ve Maş.+ 18  Arpakşad’ın Şelah+ adında bir oğlu oldu; Şelah’ın da Eber+ adında bir oğlu oldu. 19  Eber’in iki oğlu oldu. Birinin adı Peleg’di,*+ çünkü yeryüzü onun günlerinde bölünmüştü. Kardeşinin adı Yoktan’dı. 20  Yoktan’ın Almodad, Şelef, Hatsarmavet, Yerah,+ 21  Hadoram, Uzal, Dikla,+ 22  Obal, Abimael, Seba,+ 23  Ofir,+ Havila+ ve Yobab+ adında oğulları oldu; bunların hepsi Yoktan’ın oğullarıydı. 24  Sam,+Arpakşad,+Şelah,+ 25  Eber,+Peleg,+Reu,+ 26  Serug,+Nahor,+Terah,+ 27  Abram,+ yani İbrahim.+ 28  İbrahim’in oğulları İshak+ ve İsmail’di.+ 29  Onların soyları şöyleydi: İsmail’in ilk oğlu Nebayot,+ sonrakiler Kedar,+ Adbeel, Mibsam,+ 30  Mişma, Duma,+ Massa, Hadad,+ Tema, 31  Yetur, Nafiş ve Kedema’ydı.+ İsmail’in oğulları bunlardı. 32  İbrahim’in, cariyesi+ Ketura’dan+ doğan oğulları, Zimran, Yokşan, Medan,+ Midyan,+ Yişbak+ ve Şuah’tı.+ Yokşan’ın oğulları Seba ve Dedan’dı.+ 33  Midyan’ın oğulları Efa,+ Efer, Hanok, Abida ve Eldaa’ydı.+ Bunların hepsi Ketura’nın oğullarıydı. 34  İbrahim İshak’ın+ babasıydı. İshak’ın oğulları Esav+ ve İsrail’di.+ 35  Esav’ın oğulları Elifaz, Reuel,+ Yeuş, Yalam ve Korah’tı.+ 36  Elifaz’ın oğulları Teman,+ Omar, Tsefo, Gatam, Kenaz,+ Timna+ ve Amalek’ti.+ 37  Reuel’in oğulları Nahat, Zerah, Şammah ve Mizza’ydı.+ 38  Seir’in+ oğulları Lotan, Şobal, Tsibeon, Anah,+ Dişon, Etser ve Dişan’dı.+ 39  Lotan’ın oğulları Hori ve Homam’dı.* Lotan’ın kız kardeşi Timna’ydı.+ 40  Şobal’ın oğulları Alvan, Manahat, Ebal, Şefo ve Onam’dı.+ Tsibeon’un oğulları Ayya ve Anah’tı.+ 41  Dişon+ Anah’ın oğluydu. Dişon’un oğulları Hemdan, Eşban, İtran ve Keran’dı.+ 42  Etser’in+ oğulları Bilhan, Zaavan ve Akan’dı.+ Dişan’ın oğulları Uts ve Aran’dı.+ 43  İsrailoğullarının başında henüz bir kral yokken,+ Edom+ diyarında hüküm süren krallar şunlardı: Beor oğlu Bela; onun şehrinin adı Dinhaba’ydı.+ 44  Bela ölünce yerine Botsralı+ Zerah’ın+ oğlu Yobab geçti. 45  Yobab ölünce yerine Temanlıların+ memleketinden Huşam+ geçti. 46  Huşam ölünce yerine, Moab topraklarında Midyan’ı+ yenilgiye uğratan, Bedad oğlu Hadad+ geçti; şehrinin adı Avit’ti.+ 47  Hadad ölünce yerine Masrekalı+ Samla geçti. 48  Samla ölünce Irmak* kenarındaki Rehobot’tan+ Şaul onun yerine geçti. 49  Şaul ölünce yerine Akbor oğlu Baal-hanan+ geçti. 50  Baal-hanan ölünce yerine Hadad* geçti. Şehrinin adı Pau’ydu; karısının adı Mehetabel’di; o, Mezahab kızı Matred’in kızıydı.+ 51  Sonra Hadad da öldü. Edom emirleri şunlardır: Emir Timna, Emir Alva, Emir Yetet,+ 52  Emir Oholibama, Emir Elah, Emir Pinon,+ 53  Emir Kenaz, Emir Teman, Emir Mibsar,+ 54  Emir Magdiel ve Emir İram.+ Edom emirleri+ bunlardı.

Dipnotlar

1Ta 1:7 Başlangıç 10:4’te “Dodanim”
1Ta 1:19 Anlamı, “Bölünme”
1Ta 1:48 Fırat Irmağı.