Kutsal Yazılardaki Kitapların Tanıtım Videoları

Kutsal Yazılardaki her kitap hakkında temel bilgiler.

Başlangıç Kitabını Tanıyalım

Başlangıç kitabı insanlık tarihinin nasıl başladığı, acı ve ölümün hayatımıza nasıl girdiği konusunda çok önemli bilgiler içerir.

Çıkış Kitabını Tanıyalım

Tanrı İsrailoğullarını Mısır’dan kurtardı ve Kendine adanmış bir millet haline getirdi.

Ezra Kitabını Tanıyalım

Yehova halkını Babil’deki sürgünden kurtarma vaadini gerçekleştirdi ve Yeruşalim’de hakiki tapınmayı yeniden başlattı.

Nehemya Kitabını Tanıyalım

Nehemya kitabında hakiki tapınmayı benimseyen herkes için değerli dersler yer alır.

Ester Kitabını Tanıyalım

Ester’in zamanındaki çarpıcı olaylar Yehova Tanrı’nın, toplumunu sıkıntılardan kurtarma gücüne imanınızı güçlendirecek.

Eyüp Kitabını Tanıyalım

Yehova’yı seven herkes sınavlarla karşılaşacaktır. Eyüp kitabı her tür zorluğa rağmen sadakatimizi koruyabileceğimizi ve Yehova’nın egemenliğini destekleyebileceğimizi gösterir.

Mezmurlar Kitabını Tanıyalım

Mezmurlar Yehova’nın egemenliğini destekler, O’nu sevenlere ümit ve teselli verir ve yeryüzünün Mesih’in Krallığı aracılığıyla nasıl değişeceğini gösterir.

Özdeyişler Kitabını Tanıyalım

Ticari ilişkiler ya da aile hayatı gibi yaşamın hemen hemen her alanında Tanrı’nın rehberliğine başvurabileceğiniz bir kaynak.

Vaiz Kitabını Tanıyalım

Vaiz kitabı yaşamda gerçekten nelerin önemli olduğunu gösterir ve bunlarla hikmetsiz davranışlar arasındaki farka dikkat çeker.

Ezgiler Ezgisi Kitabını Tanıyalım

Şulamlı kızın çobana duyduğu tükenmez sevgi “Yah’ın ateşi” diye anlatılıyor. Neden?

İşaya Kitabını Tanıyalım

İşaya kitabı Yehova’nın vaatlerini yerine getireceğine olan güvenimizi artıracak peygamberlik sözleri içerir.

Yeremya Kitabını Tanıyalım

Yeremya zorluklara rağmen görevini sadakatle sürdürdü. Bugün Şahitler onu nasıl örnek alabilir?

Ağıtlar Kitabını Tanıyalım

Yeremya tarafından kaleme alınan Ağıtlar kitabı, Yeruşalim’in yıkımı için yakılan bir ağıttır ve Yehova’nın tövbe edenlere merhamet gösterdiğini anlatır.

Hezekiel Kitabını Tanıyalım

Hezekiel ne kadar zor olursa olsun Tanrı’nın verdiği her görevi alçakgönüllülükle ve cesaretle yerine getirdi. O bugün bizim için harika bir örnektir.

Daniel Kitabını Tanıyalım

Daniel ve arkadaşları her koşulda Yehova’ya sadık kaldı. Onların yaşadıkları ve kitapta bildirilen olayların gerçekleşmesi, bu ortamın sonunda yaşayan bizler için dersler içerir.

Hoşea Kitabını Tanıyalım

Hoşea kitabı, Yehova’nın tövbe eden günahkârlara göstereceği merhamet ve istediği tapınma şekli hakkında değerli dersler verir.

Yoel Kitabını Tanıyalım

Yoel peygamber Yehova’nın yaklaşan gününü ve kurtulmak için yapmamız gerekenleri önceden bildirdi. Onun söyledikleri günümüzde daha da önem kazanmıştır.

Amos Kitabını Tanıyalım

Yehova bu alçakgönüllü adamı önemli bir işte kullandı. Amos’tan başka hangi güzel dersleri alabiliriz?

Obadya Kitabını Tanıyalım

Obadya, İbranice Kutsal Yazılardaki en kısa kitaptır. Bir ümit mesajı içerir ve Yehova’nın Krallığının sonunda zafer kazanacağına dikkat çeker.

Yunus Kitabını Tanıyalım

Peygamber terbiyeyi kabul etti, görevini yerine getirdi ve Tanrı’nın sevgisi ve merhameti hakkında önemli bir ders aldı. Onun hikâyesi sizi derinden etkileyecek.

Mika Kitabını Tanıyalım

Tanrı ilhamı bu kitap Yehova’nın bizden her zaman makul ve yararlı şeyler istediğine duyduğumuz güveni güçlendirir.

Nahum Kitabını Tanıyalım

Bu kitap, Yehova’nın sözünü her zaman yerine getirdiğine ve barış için Krallığına ümit bağlayan herkesi teselli ettiğine güvenmemizi sağlar.

Habakkuk Kitabını Tanıyalım

Yehova’nın halkını en doğru zamanda ve en doğru şekilde kurtaracağından emin olabiliriz.

Tsefanya Kitabını Tanıyalım

Yehova’nın hüküm gününün gelmeyeceğini düşünmekten neden kaçınmalıyız?

Haggay Kitabını Tanıyalım

Bu kitap kişisel uğraşların Tanrı’ya sunduğumuz tapınmanın önüne geçmemesi gerektiğini vurguluyor.

Zekeriya Kitabını Tanıyalım

Geçmişte sayısız peygamberlik sözü ve görüntü Tanrı’nın halkını güçlendirdi. Bu peygamberlik sözleri bugün de Yehova’nın bize destek olacağına dair güvence veriyor.

Malaki Kitabını Tanıyalım

Bu kitap Yehova’nın değişmeyen ilkelerini, merhametini ve sevgisini anlatır. Ayrıca günümüz için değerli dersler içerir.

Matta Kitabını Tanıyalım

Dört incilden birincisi olan bu Kutsal Kitap kaydı hakkında bilgi edinin.

Markos Kitabını Tanıyalım

En kısa İncil olan Markos kitabı, Tanrı’nın Krallığının Kralı olan İsa’nın gelecekte yapacaklarına dair bize fikir verir.

Luka Kitabını Tanıyalım

Luka kitabında hangi eşsiz bilgiler bulunur?

Yuhanna Kitabını Tanıyalım

Yuhanna kitabı İsa’nın insanlığa duyduğu sevgiye, alçakgönüllü tutumuna ve Tanrı’nın Krallığının gelecekteki kralı ve Mesih olarak rolüne dikkat çeker.

Elçilerin İşleri Kitabını Tanıyalım

İlk Hıristiyanlar, tüm milletlerden öğrenciler yetiştirmek için çok çabaladı. Elçiler Kitabı hizmetteki gayretimizi ve şevkimizi artırır.

Romalılar Kitabını Tanıyalım

Yehova’nın taraf tutmadığını ve İsa Mesih’e iman etmenin ne kadar önemli olduğunu anlatan Tanrı ilhamıyla yazılmış bir kitap.

1. Korintoslular Kitabını Tanıyalım

Pavlus’un bu mektubunda birlik, ahlaksal temizlik, sevgi ve dirilmeye iman etmek hakkında Tanrısal öğütler yer alır.

2. Korintoslular Kitabını Tanıyalım

“Her tesellinin kaynağı” olan Yehova Tanrı kullarını güçlendirir ve destekler.

Galatyalılar Kitabını Tanıyalım

Pavlus’un Galatyalılara mektubu, bugün de yazıldığı zamanki kadar geçerlidir. Bu mektup hepimizin Tanrı’ya sadık kalmasına yardım edebilir.

Efesoslular Kitabını Tanıyalım

Tanrı ilhamıyla yazılmış bu mektup Yehova’nın, İsa Mesih aracılığıyla barış ve birlik sağlamayı amaçladığını vurgular.

Filipililer Kitabını Tanıyalım

Sınavlar karşısında kararlılığımızı korursak başkalarını da sadık kalmaya teşvik edebiliriz.

Koloseliler Kitabını Tanıyalım

Öğrendiklerimizi uygulayarak, birbirimizi gönülden bağışlayarak ve İsa’nın konumunu ve yetkisini kabul ederek Yehova’yı memnun edebiliriz.

1. Selanikliler Kitabını Tanıyalım

Ruhen uyanık kalmalı, ‘her şeyin önce doğruluğunu araştırmalı’, ‘durmadan dua etmeli’ ve birbirimizi teşvik etmeliyiz.

2. Selanikliler Kitabını Tanıyalım

Pavlus Yehova’nın gününün gelişi hakkındaki yanlış görüşleri düzeltir ve kardeşleri iman yolunda kararlı olmaya teşvik eder.

1. Timoteos Kitabını Tanıyalım

Pavlus, 1. Timoteos mektubunda cemaatteki teşkilatlanmayla ilgili bazı yöntemleri açıkladı, sahte öğretmenlere ve para sevgisine karşı uyarıda bulundu.

2. Timoteos Kitabını Tanıyalım

Pavlus Timoteos’u hizmetini eksiksiz şekilde yerine getirmeye teşvik eder.

Titus Kitabını Tanıyalım

Pavlus Titus’a yazdığı mektupta Girit’teki cemaatlerde yaşanan sorunları ele alır ve ihtiyarların karşılaması gereken talepleri belirtir.

Filimon Kitabını Tanıyalım

Bu kısa ama etkili mektup alçakgönüllülük, iyilik ve bağışlayıcılık gibi konularda güzel dersler içeriyor.

İbraniler Kitabını Tanıyalım

Hıristiyanların ibadeti fiziksel mabetlerden ve hayvan kurbanlarından çok daha büyük şeylere dayanır.

Yakup Kitabını Tanıyalım

Yakup önemli ilkeleri öğretmek için canlı örnekler kullanır.

1. Petrus Kitabını Tanıyalım

Petrus’un birinci mektubu bizi faal olmaya ve tüm kaygılarımızı Tanrı’ya bırakmaya teşvik eder.

2. Petrus Kitabını Tanıyalım

2. Petrus kitabı bizi yeni gökleri ve yeni bir yeri beklerken Tanrı’ya bağlılığımızı korumaya teşvik eder.

1. Yuhanna Kitabını Tanıyalım

Yuhanna’nın mektubu bizi Mesih düşmanına karşı uyarır ve neleri sevip neleri sevmememiz gerektiğini anlatır.

2. Yuhanna Kitabını Tanıyalım

Yuhanna ikinci mektubunda bizleri hakikat yolunda yürümeye ve hakikate isyan edenlere karşı koymaya teşvik ediyor.

3. Yuhanna Kitabını Tanıyalım

Yuhanna’nın üçüncü mektubu konukseverlik hakkında çok güzel bir ders içerir.

Yahuda Kitabını Tanıyalım

Yahuda Hıristiyanları aldatmaya ve yozlaştırmaya çalışanların hileli yöntemlerini ortaya serer.

Vahiy Kitabını Tanıyalım

Vahiy kitabındaki etkileyici görüntüler gökteki Krallığın, Tanrı’nın insanlık ve yeryüzüyle ilgili amacını nasıl yerine getireceğini anlatır.