Nehemya 7:1-73

7  Surlar tekrar inşa edilir edilmez+ kapıları taktım.+ O sırada kapı görevlileri,+ ilahiciler+ ve Levioğulları+ da görevlendirilmişti.  Sonra, kardeşim Hanani’yi+ Yeruşalim’in başına koydum; onun yanı sıra Kalenin+ yöneticisi Hananya’yı da atadım. Çünkü o çok güvenilir+ biriydi; ondaki Tanrı korkusu+ birçoklarından daha fazlaydı.  Onlara dedim ki, “Güneş ortalığı ısıtana kadar Yeruşalim’in kapıları+ açılmasın; ayrıca, nöbetçiler varken kapılar kapalı ve sürgülü tutulsun.+ Sonra, Yeruşalim’de oturanlardan nöbetçiler atayın; bazıları kendi nöbet yerinde, bazıları da kendi evinin önünde dursun.”+  Şehir geniş ve büyüktü, orada oturanların sayısı azdı+ ve henüz hiçbir ev inşa edilmemişti.  Bununla birlikte, soy kütüğüne kaydetmek+ için soyluları, vekil yöneticileri ve halkı bir araya toplamam gerektiği fikrini Tanrım yüreğime koydu.+ Sonra ilk gelenlerin soy kütüğü kayıtlarını+ buldum. Orada şunlar yazılıydı:  Babil kralı Nabukadnezar’ın+ tutsak edip sürgüne götürdüğü+ ve o vilayetin+ evlatları olmuş sürgünlerden,+ daha sonra Yeruşalim’e ve Yahuda’ya kendi şehirlerine dönenler oldu.+  Onlar Zerubbabel,+ Yeşua,+ Nehemya, Azarya, Raamya, Nahamani, Mordekay,+ Bilşan, Misperet, Bigvay, Nehum ve Baanah ile birlikte geri döndüler. İsrail halkının erkeklerinin sayısı şöyleydi:  Paroşoğulları+ iki bin yüz yetmiş iki;  Şefatyaoğulları+ üç yüz yetmiş iki; 10  Arahoğulları+ altı yüz elli iki; 11  Yeşua ve Yoab soyundan+ Pahat-moaboğulları+ iki bin sekiz yüz on sekiz; 12  Elamoğulları+ bin iki yüz elli dört; 13  Zattuoğulları+ sekiz yüz kırk beş; 14  Zakkayoğulları+ yedi yüz altmış; 15  Binnuyoğulları+ altı yüz kırk sekiz; 16  Bebayoğulları+ altı yüz yirmi sekiz; 17  Azgadoğulları+ iki bin üç yüz yirmi iki; 18  Adonikamoğulları+ altı yüz altmış yedi; 19  Bigvayoğulları+ iki bin altmış yedi; 20  Adinoğulları+ altı yüz elli beş; 21  Hizkiya soyundan Ateroğulları+ doksan sekiz; 22  Haşumoğulları+ üç yüz yirmi sekiz; 23  Betsayoğulları+ üç yüz yirmi dört; 24  Harifoğulları+ yüz on iki; 25  Gibeonoğulları+ doksan beş; 26  Beytlehemliler+ ve Netofalılar+ yüz seksen sekiz; 27  Anatotlular+ yüz yirmi sekiz; 28  Beyt-azmavetliler+ kırk iki; 29  Kiryat-yearimliler,+ Kefiralılar+ ve Beerotlular+ yedi yüz kırk üç; 30  Ramalılar+ ve Gebalılar+ altı yüz yirmi bir; 31  Mikmaslılar+ yüz yirmi iki; 32  Beytelliler+ ve Aylılar+ yüz yirmi üç; 33  diğer Nebo’dan olanlar+ elli iki; 34  diğer Elam’ın soyundan olanlar+ bin iki yüz elli dört; 35  Harimoğulları+ üç yüz yirmi; 36  Erihalılar+ üç yüz kırk beş; 37  Lodlular,+ Hadidliler+ ve Onolular+ yedi yüz yirmi bir; 38  Senaaoğulları+ üç bin dokuz yüz otuz. 39  Kâhinler: Yeşua soyundan Yedayaoğulları+ dokuz yüz yetmiş üç; 40  İmmeroğulları+ bin elli iki; 41  Paşhuroğulları+ bin iki yüz kırk yedi; 42  Harimoğulları+ bin on yedi. 43  Levioğulları: Hodevaoğullarından,+ Kadmiel+ soyundan Yeşuaoğulları yetmiş dört. 44  İlahiciler:+ Asafoğulları+ yüz kırk sekiz. 45  Kapı görevlileri:+ Şallumoğulları,+ Ateroğulları, Talmonoğulları,+ Akkuboğulları,+ Hatitaoğulları, Şobayoğulları,+ hepsi yüz otuz sekiz. 46  Netinim:+ Tsihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,+ 47  Kerosoğulları, Siaoğulları, Padonoğulları,+ 48  Lebanaoğulları, Hagabaoğulları,+ Salmayoğulları, 49  Hananoğulları,+ Giddeloğulları, Gaharoğulları, 50  Reayaoğulları,+ Retsinoğulları,+ Nekodaoğulları, 51  Gazzamoğulları, Uzzaoğulları, Paseahoğulları, 52  Besayoğulları,+ Meunimoğulları, Nefuşesimoğulları,+ 53  Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,+ 54  Baslitoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,+ 55  Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,+ 56  Netsiahoğulları, Hatifaoğulları.+ 57  Süleyman’ın hizmetkârlarının soyu:+ Sotayoğulları, Soferetoğulları, Peridaoğulları,+ 58  Yaalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,+ 59  Şefatyaoğulları, Hattiloğulları, Pokeret-hatsebaimoğulları, Amonoğulları.+ 60  Netinim+ ve Süleyman’ın hizmetkârlarının soyundan olanların toplam sayısı üç yüz doksan iki. 61  Tel-melah, Tel-harşa, Kerub, Addon ve İmmer’den dönen,+ aşiretinin ve soyunun İsrail’den olup olmadığını söyleyemeyenler şunlardır: 62  Delayaoğulları, Tobiyaoğulları, Nekodaoğulları,+ altı yüz kırk iki. 63  Kâhinler:+ Habayaoğulları, Hakkotsoğulları,+ Gileadlı Barzillay’ın+ kızlarıyla evlenen ve onların adıyla anılan Barzillayoğulları.+ 64  Soylarını açıkça ortaya koymak için kayıtları araştıran bu kişilerin isimleri kayıtlarda bulunamadığından+ temiz sayılmadılar ve kâhinlik görevi yapmaları yasaklandı.+ 65  Dolayısıyla Vali*+ onlara, Urim+ ve Tummim+ kullanacak bir kâhin çıkana kadar en kutsal şeylerden yememelerini+ söyledi. 66  Dönen cemaatin toplam sayısı kırk iki bin üç yüz altmıştı.+ 67  Bunlardan başka yedi bin üç yüz otuz yedi+ erkek ve kadın köle,+ iki yüz kırk beş erkek+ ve kadın+ ilahici vardı. 68  Atlarının sayısı yedi yüz otuz altı, katırlarının sayısı iki yüz kırk beşti.+ 69  Develerin sayısı dört yüz otuz beşti. Eşeklerin+ sayısı ise altı bin yedi yüz yirmiydi.+ 70  Bazı aşiret+ reisleri,+ yapılan iş için hediyeler verdiler.+ Vali+ hazineye bin darik* altın, elli leğen, beş yüz otuz kâhin giysisi+ verdi. 71  Aşiret reislerinden bazıları, iş için ayrılmış hazineye yirmi bin darik altın, iki bin iki yüz mina* gümüş+ verdi. 72  Halkın geri kalanı ise yirmi bin darik altın, iki bin mina gümüş ve altmış yedi kâhin giysisi verdi. 73  Böylece, kâhinler,+ Levioğulları, kapı görevlileri, ilahiciler,+ halkın bir bölümü, Netinim,+ tüm İsrail kendi şehirlerinde yaşamaya başladı.+ Yedinci ay geldiğinde,+ İsrailoğulları kendi şehirlerine yerleşmişlerdi.+

Dipnotlar

Ne 7:65 Ya da “Tirşata”; Ezra 2:63’teki dipnota bakın.
Ne 7:70 Ek 5’e bakın.
Ne 7:71 Ek 5’e bakın.