Luka 3:1-38

3  Sezar Tiberius’un saltanatının on beşinci yılında, Pontius Pilatus Yahudiye valisiyken ve Herodes*+ Celile’nin, kardeşi Filipos İturea ile Trahonitis’in ve Lisanyas Abilene bölgesinin yöneticileriyken,  Kayafa’nın+ ve yüksek kâhin Hanna’nın zamanında, çölde+ Zekeriya oğlu Yahya’ya+ Tanrı’dan bir bildiri geldi.  Bunun üzerine Yahya, Ürdün Irmağı çevresindeki tüm bölgeyi dolaşarak, günahların bağışlanması için gereken tövbe vaftizini duyurmaya başladı.+  Tıpkı İşaya peygamberin kitabında yazıldığı gibi: “Dinleyin! Çölde biri bağırıyor: ‘Yehova’nın yolunu hazırlayın, O’nun yollarını düzleyin.+  Her dere yatağı doldurulacak, her dağ ve tepe alçaltılacak, dolambaçlı yollar doğrultulacak ve engebeli yerler düzleştirilecek;+  ve tüm insanlar Tanrı’nın sağladığı kurtuluş yolunu görecek.’”+  Yahya vaftiz edilmek üzere kendisine gelenlere şunları söylüyordu: “Siz engerek soyu,+ gelecek gazaptan kaçabileceğinizi size kim söyledi?+  Artık tövbeye yakışan meyveler ortaya koyun.+ İçinizden ‘Bizim babamız İbrahim’dir’ demeyin. Bilin ki, Tanrı şu taşlardan İbrahim’e çocuklar yaratabilir.  Zaten balta da ağaçların dibinde duruyor; iyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılacak.”+ 10  İnsanlar, “O halde ne yapalım?”+ diye soruyorlardı. 11  Yahya da, “İki tane iç gömleği olan, birini hiç olmayana versin; yiyeceği olan da aynısını yapsın” cevabını veriyordu.+ 12  Vergi tahsildarları bile vaftiz edilmek için geliyor, “Öğretmen, ne yapmalıyız?” diye soruyorlardı.+ 13  Yahya onlara “Belirlenmiş vergi oranından fazlasını talep etmeyin”+ diyordu. 14  Askerler de, “Ya biz ne yapalım?” diye soruyorlardı. Yahya, “Kimseye sıkıntı vermeyin ve kimse için sahte suçlamada bulunmayın,+ aldığınız tayınla yetinin”+ cevabını veriyordu. 15  İnsanlar beklenti içindeydi ve Yahya hakkında herkesin yüreğinden “Acaba Mesih bu mu?”+ düşüncesi geçiyordu. 16  Bu nedenle Yahya şunları söyledi: “Ben sizi suyla vaftiz ediyorum, fakat benden daha güçlü biri geliyor; ben onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim.+ O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek.+ 17  Yabası elinde bekliyor; harman yerini tertemiz edip buğdayı ambarına toplayacak,+ fakat samanı+ sönmez bir ateşte yakıp yok edecek.”+ 18  Yahya birçok öğüt daha verdi ve halka iyi haberi bildirmeye devam etti. 19  Fakat bölge yöneticisi Herodes, kardeşinin karısı Herodias’tan ve yaptığı tüm kötülüklerden ötürü kendisini şiddetle eleştiren+ 20  Yahya’yı hapse attı,+ böylece kötülüklerine bir yenisini ekledi. 21  Herkes vaftiz edilirken, İsa+ da vaftiz edildi ve o dua ederken gök+ açıldı. 22  Kutsal ruh güvercin şeklinde bedenleşip onun üzerine indi ve gökten “Sen Benim sevgili oğlumsun; senden memnunum”+ diye bir ses geldi. 23  İsa hizmetine başladığında+ yaklaşık otuz+ yaşındaydı.Yusuf’un+ oğlu+ olarak biliniyordu;Yusuf, Heli’nin oğluydu, 24  Heli Mattat’ın,Mattat Levi’nin,Levi Melki’nin,Melki Yannay’ın,Yannay Yusuf’un oğluydu, 25  Yusuf Mattatya’nın,Mattatya Amos’un,Amos Nahum’un,Nahum Esli’nin,Esli Naggay’ın oğluydu, 26  Naggay Maat’ın,Maat Mattatya’nın,Mattatya Semein’in,Semein Yoseh’in,Yoseh Yoda’nın oğluydu, 27  Yoda Yoanan’ın,Yoanan Risa’nın,Risa Zerubbabel’in,+Zerubbabel Şealtiel’in,+Şealtiel Neri’nin oğluydu, 28  Neri Melki’nin,Melki Addi’nin,Addi Kosam’ın,Kosam Elmadam’ın,Elmadam Er’in oğluydu, 29  Er Yeşu’nun,Yeşu Eliezer’in,Eliezer Yorim’in,Yorim Mattat’ın,Mattat Levi’nin oğluydu, 30  Levi Simeon’un,Simeon Yahuda’nın,Yahuda Yusuf’un,Yusuf Yonam’ın,Yonam Elyakim’in oğluydu, 31  Elyakim Melea’nın,Melea Menna’nın,Menna Mattata’nın,Mattata Natan’ın,+Natan Davut’un+ oğluydu, 32  Davut Yesse’nin,+Yesse Obed’in,+Obed Boaz’ın,+Boaz Salmon’un,+Salmon Nahşon’un+ oğluydu, 33  Nahşon Amminadab’ın,+Amminadab Arni’nin,*+Arni Hetsron’un,+Hetsron Perets’in,+Perets Yahuda’nın+ oğluydu, 34  Yahuda Yakup’un,+Yakup İshak’ın,+İshak İbrahim’in,+İbrahim Terah’ın,+Terah Nahor’un+ oğluydu, 35  Nahor Serug’un,+Serug Reu’nun,+Reu Peleg’in,+Peleg Eber’in,+Eber Şela’nın+ oğluydu, 36  Şela Kainan’ın,Kainan Arpakşad’ın,+Arpakşad Sam’ın,+Sam Nuh’un,+Nuh Lamek’in+ oğluydu, 37  Lamek Metuşelah’ın,+Metuşelah Hanok’un,+Hanok Yared’in,+Yared Mahalaleel’in,+Mahalaleel Kainan’ın+ oğluydu, 38  Kainan Enoş’un,+Enoş Şit’in,+Şit Âdem’in,+Âdem Tanrı’nın oğluydu.

Dipnotlar

Lu 3:1 Büyük Herodes’in oğlu Herodes Antipas.
Lu 3:33 Ya da “Ram”; 1. Tarihler 2:9 ve Matta 1:3, 4’e bakın.