Ezra 2:1-70

2  Babil kralı Nabukadnezar’ın tutsak edip+ Babil’e götürdüğü, o vilayetin+ evlatları olmuş sürgünler+ arasından bazıları Yeruşalim’e ve Yahuda’ya,+ herkes kendi şehrine döndü.+  Bu kişiler, Zerubbabel,+ Yeşua,+ Nehemya, Seraya,+ Relaya, Mordekay, Bilşan, Mispar, Bigvay, Rehum ve Baanah ile birlikte döndü. İsrail halkının erkeklerinin sayısı şöyleydi:  Paroşoğulları+ iki bin yüz yetmiş iki;  Şefatyaoğulları+ üç yüz yetmiş iki;  Arahoğulları+ yedi yüz yetmiş beş;  Yeşua ve Yoab+ soyundan Pahat-moaboğulları+ iki bin sekiz yüz on iki;  Elamoğulları+ bin iki yüz elli dört;  Zattuoğulları+ dokuz yüz kırk beş;  Zakkayoğulları+ yedi yüz altmış; 10  Banioğulları+ altı yüz kırk iki; 11  Bebayoğulları+ altı yüz yirmi üç; 12  Azgadoğulları+ bin iki yüz yirmi iki; 13  Adonikamoğulları+ altı yüz altmış altı; 14  Bigvayoğulları+ iki bin elli altı; 15  Adinoğulları+ dört yüz elli dört; 16  Hizkiya soyundan Ateroğulları+ doksan sekiz; 17  Betsayoğulları+ üç yüz yirmi üç; 18  Yoraoğulları yüz on iki; 19  Haşumoğulları+ iki yüz yirmi üç; 20  Gibbaroğulları+ doksan beş; 21  Beytlehemliler+ yüz yirmi üç; 22  Netofalılar+ elli altı; 23  Anatotlular+ yüz yirmi sekiz; 24  Azmavetliler+ kırk iki; 25  Kiryat-yearimliler,+ Kefiralılar ve Beerotlular yedi yüz kırk üç; 26  Ramalılar+ ve Gebalılar+ altı yüz yirmi bir; 27  Mikmaslılar+ yüz yirmi iki; 28  Beytelliler+ ve Aylılar+ iki yüz yirmi üç; 29  Nebolular+ elli iki; 30  Magbişliler yüz elli altı; 31  diğer Elam’ın+ soyundan olanlar bin iki yüz elli dört; 32  Harimoğulları+ üç yüz yirmi; 33  Lodlular,+ Hadidliler+ ve Onolular+ yedi yüz yirmi beş; 34  Erihalılar+ üç yüz kırk beş; 35  Senaaoğulları+ üç bin altı yüz otuz. 36  Kâhinler:+ Yeşua+ soyundan Yedayaoğulları+ dokuz yüz yetmiş üç; 37  İmmeroğulları+ bin elli iki; 38  Paşhuroğulları+ bin iki yüz kırk yedi; 39  Harimoğulları+ bin on yedi. 40  Levioğulları:+ Hodavya+ soyundan Yeşuaoğulları+ ve Kadmieloğulları+ yetmiş dört. 41  İlahiciler: Asafoğulları+ yüz yirmi sekiz. 42  Kapı görevlileri: Şallumoğulları,+ Ateroğulları,+ Talmonoğulları,+ Akkuboğulları,+ Hatitaoğulları,+ Şobayoğulları, hepsi yüz otuz dokuz. 43  Netinim:+ Tsihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,+ 44  Kerosoğulları, Siahaoğulları, Padonoğulları,+ 45  Lebanaoğulları, Hagabaoğulları, Akkuboğulları, 46  Hagaboğulları, Salmayoğulları,+ Hananoğulları, 47  Giddeloğulları, Gaharoğulları,+ Reayaoğulları, 48  Retsinoğulları,+ Nekodaoğulları, Gazzamoğulları, 49  Uzzaoğulları, Paseahoğulları,+ Besayoğulları, 50  Asnaoğulları, Meunimoğulları, Nefusimoğulları,+ 51  Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,+ 52  Baslutoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,+ 53  Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,+ 54  Netsiahoğulları, Hatifaoğulları.+ 55  Süleyman’ın hizmetkârlarının soyu:+ Sotayoğulları, Soferetoğulları, Perudaoğulları,+ 56  Yaalahoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,+ 57  Şefatyaoğulları, Hattiloğulları, Pokeret-hatsebaimoğulları, Amioğulları.+ 58  Netinim+ ve Süleyman’ın hizmetkârlarının soyundan olanların toplam sayısı üç yüz doksan iki.+ 59  Tel-melah, Tel-harşa, Kerub, Addon ve İmmer’den dönen, aşiretinin ve soyunun İsrail’den olup olmadığını söyleyemeyenler+ şunlardı: 60  Delayaoğulları, Tobiyaoğulları, Nekodaoğulları,+ altı yüz elli iki. 61  Kâhinler soyu:+ Habayaoğulları, Hakkotsoğulları,+ Gileadlı Barzillay’ın kızlarıyla+ evlenip onların adıyla anılan Barzillayoğulları.+ 62  Soylarını açıkça ortaya koymak için kayıtları araştıran bu kişiler, kayıtlarda isimlerini bulamadıklarından temiz sayılmadı ve onların kâhinlik görevi yapmaları yasaklandı.+ 63  Dolayısıyla Vali*+ onlara, Urim+ ve Tummim* kullanan bir kâhin çıkana kadar en kutsal şeylerden yememelerini+ söyledi. 64  Dönen cemaatin toplam+ sayısı kırk iki bin üç yüz altmıştı.+ 65  Bunlardan başka yedi bin üç yüz otuz yedi erkek ve kadın köle, iki yüz erkek ve kadın ilahici+ vardı. 66  Atlarının sayısı yedi yüz otuz altı, katırlarının sayısı iki yüz kırk beş,+ 67  develerinin sayısı dört yüz otuz beş, eşeklerinin sayısı ise altı bin yedi yüz yirmiydi.+ 68  Bazı aşiret+ reisleri+ Yehova’nın Yeruşalim’deki+ evinin+ bulunduğu yere varınca, gerçek Tanrı’nın evinin eski yerinde+ yeniden kurulabilmesi için gönüllü bağışlarda+ bulundular. 69  Yapılacak işi kendi güçlerine göre desteklemek için altmış bir bin darik* altın,+ beş bin mina* gümüş+ ve yüz kâhin giysisi+ verdiler. 70  Böylece, kâhinler, Levioğulları, halkın bir kısmı,+ ilahiciler, kapı görevlileri ve Netinim, hepsi kendi şehirlerine, tüm İsrail yaşadıkları şehirlere yerleşti.+

Dipnotlar

Ezr 2:63 Ya da “Tirşata”, vilayet yöneticisi için kullanılan Persçe bir unvan.
Ezr 2:63 Çıkış 28:30’daki dipnota bakın.
Ezr 2:69 “Darik”, 8,4 gramlık ölçü birimi.
Ezr 2:69 “Mina”, 570 gramlık ölçü birimi.