Yeşu 15:1-63

15  Yahudaoğulları kabilesinin ailelerine kurada+ çıkan bölge şuydu: Edom+ sınırına kadar olan topraklar, Tsin Çölü+ ve güney sınırına kadar Necef.+  Güney sınırları Tuz Gölünün+ güney ucundaki körfezden başlıyordu;  güneye doğru Akrabbim+ yokuşuna inip Tsin Çölünü+ geçiyor, güneyde Kadeş-barnea’dan+ Hetsron ve Addar’a çıkıp Karka’nın çevresini dolanıyordu.  Sınır oradan Atsmon’a,+ sonra Mısır Vadisine+ uzanıyor ve denizde bitiyordu. Güney sınırları buydu.  Doğu sınırı Ürdün Irmağının döküldüğü yere kadar Tuz Gölünü kapsıyordu. Kuzey sınırı ise, Ürdün Irmağının döküldüğü yerde+ körfezden başlıyordu.  Sınır Beyt-hogla’ya+ çıkıyor, oradan Beyt-araba’nın+ kuzeyinden geçip Ruben oğlu Bohan’ın+ taşına kadar gidiyordu.  Sınır, Akor Ovasındaki+ Debir’e doğru çıkıp kuzeyde, vadinin güneyinde kalan Adummim yokuşuna bakan Gilgal’e+ dönüyordu. Oradan En-şemeş+ sularını geçip En-rogel’e+ kadar uzanıyordu.  Sonra, Yebusilerin+ şehri Yeruşalim’in+ güney yamacına bakan Hinnomoğlu Vadisine+ doğru çıkıp, kuzeyde Refaim Ovasında+ Hinnom Vadisinin batısına bakan dağın doruklarına kadar devam ediyordu.  Sınır, oradan Neftoah sularının kaynağına,+ Efron Dağındaki şehirlere; oradan da Baala’ya,+ yani Kiryat-yearim’e+ kadar uzanıyordu. 10  Sonra Baala’nın çevresini dolanıp batıda Seir Dağına, oradan da kuzeyde Yearim Dağının yamaçlarına, yani Kesalon’a uzanıyor; oradan Beyt-şemeş’e+ inip Timna’ya+ devam ediyordu. 11  Sınır kuzeyde Ekron+ yamaçlarına ve Şikkeron’a kadar uzanıp Baala Dağına ulaşıyor ve Yabneel’e varıyordu. Sınır denizde sona eriyordu. 12  Batı sınırını Büyük Deniz*+ kıyıları oluşturuyordu. Yahudaoğulları ailelerine verilen bölgenin tüm sınırları bunlardı. 13  Yeşu, Yehova’nın emri üzerine, Yefunne oğlu Kaleb’e+ pay olarak Yahudaoğullarının yaşadığı bölgedeki Kiryat-arba’yı (Arba, Anakların atasıydı), yani Hebron’u+ verdi. 14  Böylece Kaleb, üç Anakoğlunu,+ Şeşay,+ Ahiman ve Talmay’ı+ oradan kovdu. Bunlar Anak soyundandı.+ 15  Oradan da Debir+ halkı üzerine yürümek için harekete geçti. (Debir’in daha önceki adı Kiryat-sefer’di.)+ 16  Kaleb şöyle dedi: “Kim Kiryat-sefer’e saldırıp orayı ele geçirirse, kızım Aksa’yı+ ona eş olarak vereceğim.” 17  Bunun üzerine, Kaleb’in kardeşi Kenaz’ın+ oğlu Otniel+ orayı ele geçirdi. Kaleb de kızı Aksa’yı+ ona eş olarak verdi. 18  Kız eve giderken babasından tarla istesin diye kocasına baskı yaptı. Sonra eşeğin üzerindeyken el çırptı. Kaleb de kızına “Ne istiyorsun?”+ diye sordu. 19  Kız “Bana bir armağan ver” dedi. “Bana güneyde bir yer vermiştin. Gullot-maim’i* de ver.” Böylece babası ona Yukarı Gullot’u ve Aşağı Gullot’u verdi.+ 20  Yahudaoğulları+ kabilesinin ailelerine göre aldıkları miras buydu.+ 21  Güneyde Edom sınırına+ doğru Yahudaoğulları kabilesine ait olan şehirler şunlardı: Kabtseel,+ Eder, Yagur, 22  Kina, Dimona, Adada, 23  Kedeş, Hatsor, İtnan, 24  Zif, Telem,+ Bealot, 25  Hatsor-hadatta, Keriyot-hetsron (Hatsor), 26  Amam, Şema, Molada,+ 27  Hatsar-gadda, Heşmon, Beyt-pelet,+ 28  Hatsar-şual,+ Beer-şeba,+ Biziotya, 29  Baala,+ İyim, Etsem,+ 30  Eltolad, Kesil, Horma,+ 31  Tsiklag,+ Madmanna, Sansanna, 32  Lebaot, Şilhim, Ain+ ve Rimmon.+ Toplam yirmi dokuz şehir ve yerleşimleri. 33  Şefela’daki+ şehirler şunlardı: Eştaol,+ Tsora,+ Aşna, 34  Zanoah,+ En-gannim, Tappuah, Enam, 35  Yarmut,+ Adullam,+ Soko,+ Azeka,+ 36  Şaarayim,+ Aditaim, Gedera ve Gederotaim; on dört şehir ve yerleşimleri. 37  Tsenan, Hadaşa, Migdal-gad, 38  Dilean, Mitspe, Yokteel, 39  Lakiş,+ Botskat,+ Eglon,+ 40  Kabbon, Lahmam, Kitliş, 41  Gederot, Beyt-dagon, Naama ve Makkeda;+ on altı şehir ve yerleşimleri. 42  Libna,+ Eter,+ Aşan, 43  İfta, Aşna, Netsib, 44  Keila,+ Akzib+ ve Mareşah;+ dokuz şehir ve yerleşimleri. 45  Ekron’la+ birlikte çevre kentleri* ve yerleşimleri. 46  Ekron’dan batıya doğru Aşdod ve tüm yerleşimleri. 47  Güneyde Mısır Vadisine doğru ve Büyük Deniz kıyısında, Aşdod’la+ birlikte çevre kentleri ve yerleşimleri; Gazze’yle+ birlikte çevre kentleri ve yerleşimleri.+ 48  Dağlık bölgede, Şamir, Yattir,+ Soko, 49  Danna, Kiryat-sanna (Debir), 50  Anab, Eştemo,+ Anim, 51  Goşen,+ Holon ve Gilo;+ on bir şehir ve yerleşimleri. 52  Arab, Duma, Eşan, 53  Yanim, Beyt-tappuah, Afeka, 54  Humta, Kiryat-arba (Hebron)+ ve Tsior; dokuz şehir ve yerleşimleri. 55  Maon,+ Karmel, Zif,+ Yutta, 56  Yizreel, Yokdeam, Zanoah, 57  Kain, Gibea ve Timna;+ on şehir ve yerleşimleri. 58  Halhul, Beyt-sur, Gedor, 59  Maarat, Beyt-anot ve Eltekon; altı şehir ve yerleşimleri. 60  Kiryat-baal+ (Kiryat-yearim)+ ve Rabba; iki şehir ve yerleşimleri. 61  Çölde Beyt-araba,+ Middin, Sekaka, 62  Nibşan, Tuz Şehri ve En-gedi;+ altı şehir ve yerleşimleri. 63  Yeruşalim’de+ oturan Yebusilere+ gelince, Yahudaoğulları onları kovamadı.+ Yebusiler bugün hâlâ Yeruşalim’de Yahudaoğullarıyla birlikte yaşıyor.

Dipnotlar

Yş 15:12 Akdeniz.
Yş 15:19 Anlamı, “Su Kaynakları”
Yş 15:45 Ya da “yavru kentleri”, sözcük anlamıyla “kızları”