Yeşu 13:1-33

13  Yeşu artık yaşça ilerlemiş, ihtiyarlamıştı.+ Yehova ona “Sen artık ihtiyarladın, yaşın ilerledi; ve memlekette mülk edinilmesi gereken daha çok toprak var”+ dedi.  “Ele geçirilmesi gereken topraklar+ şunlar: Filistîlerin+ ve Geşurilerin+ yaşadığı tüm bölgeler  (Nil’in Mısır’ın doğusunda kalan kolundan, kuzeydeki Ekron+ sınırına kadar olan bölge eskiden Kenanlılara+ ait sayılırdı); Gazze,+ Aşdod,+ Aşkelon,+ Gat+ ve Ekron’daki+ beş müttefik Filistî beyinin+ yönetimindeki bölge ve Avvalıların+ bölgesi.  Kenan topraklarının güney kesiminin tamamı; Saydalılara+ ait olan Meara, Afek’e ve Amorilerin sınırına kadar olan bölge;  Geballıların+ toprakları, Hermon Dağının eteklerindeki Baal-gad’dan+ Hamat+ girişine kadar doğudaki tüm Lübnan toprakları.  Lübnan’dan+ Misrefot-maim’e+ kadar uzanan dağlık bölgede yaşayan herkesi, tüm Saydalıları+ İsrailoğullarının önünden Ben kovacağım.+ Bu bölgeleri sana emrettiğim gibi İsrail’e miras olarak paylaştıracaksın.+  Şimdi bu toprakları dokuz kabileye ve Manasse kabilesinin yarısına miras olarak paylaştır.”+  Kabilenin diğer yarısı ile birlikte Rubenoğulları ve Gadoğulları, Musa’nın kendilerine Ürdün Irmağının doğusunda verdiği miraslarını aldılar. Yehova’nın kulu Musa’nın onlara verdiği yerler+ şunlardı:  Arnon Vadisinin+ kenarında, vadinin orta kesiminde yer alan Aroer+ şehrinden Dibon’a+ kadar uzanan tüm Medeba Yaylası;+ 10  Amorilerin Heşbon’da hüküm süren kralı Sihon’un, Ammonoğulları sınırına kadar olan tüm şehirleri;+ 11  Gilead, Geşurilerin+ ve Maakatlıların yaşadığı bölgeler, Hermon Dağının+ tüm çevresi, Saleka’ya+ kadar olan tüm Başan+ toprakları; 12  Başan’da Og’un+ (Refaoğullarından+ son kalan oydu) hüküm sürdüğü Aştarot’tan Edrei’ye+ kadar olan tüm kraliyet toprakları; Musa onları bozguna uğratmış ve topraklarından kovmuştu.+ 13  İsrailoğulları Geşurileri+ ve Maakatlıları yerlerinden kovmadı,+ onlar bugün hâlâ İsrail’de yaşıyor. 14  Musa sadece Levi kabilesine miras olarak pay vermedi.+ Onların payı+ Tanrı’nın kendilerine vaat etmiş olduğu gibi,+ halkın, İsrail’in Tanrısı Yehova için yakacağı sunular+ olacaktı. 15  Ve Musa, Ruben kabilesinin ailelerine miras olarak paylarını verdi. 16  Şu bölgeler onların oldu: Arnon Vadisinin kenarında, vadinin orta kesiminde yer alan Aroer+ şehrinden, Medeba çevresindeki tüm yaylaya+ kadar; 17  Heşbon+ ve yayladaki tüm kentleri,+ Dibon,+ Bamot-baal+ ve Beyt-baal-meon;+ 18  Yahats,+ Kedemot,+ Mefaat,+ 19  Kiryataim,+ Sibma,+ ovadaki dağda yer alan Tseret-şahar; 20  Beyt-peor, Pisga+ yamaçları, Beyt-yeşimot,+ 21  yayladaki tüm şehirler,+ Heşbon’da+ hüküm süren Amorilerin kralı Sihon’un tüm kraliyet toprakları. Musa onunla birlikte, memlekette oturan Sihon’un soylu beylerini, Midyan, Evi, Rekem, Tsur, Hur ve Reba+ beylerini bozguna uğratmıştı.+ 22  İsrailoğullarının kılıçtan geçirdiği adamlar arasında Beor oğlu falcı+ Balam+ da vardı. 23  Rubenoğullarının sınırı Ürdün Irmağıydı. Rubenoğulları+ kabilesindeki ailelere yerleşimleriyle birlikte miras olarak verilen şehirler bu bölgedeydi. 24  Musa Gad kabilesinin ailelerine de miras olarak paylarını verdi.+ 25  Şu bölgeler Gadoğullarının oldu: Yazer,+ Gilead’daki tüm şehirler,+ Rabba+ önlerindeki Aroer’e+ kadar Ammonoğulları+ topraklarının yarısı; 26  Heşbon’dan+ Ramat-mitspe’ye ve Betonim’e, Mahanaim’den+ Debir+ sınırına kadar olan bölge; 27  ovada yer alan Beyt-haram,+ Beyt-nimra,+ Sukkot,+ Tsafon, Heşbon+ kralı Sihon’un kraliyet topraklarının geri kalanı, Ürdün Irmağı sınır olacak şekilde Kinneret Gölüne+ kadar ırmağın doğu kıyılarında kalan bölge. 28  Gadoğullarının+ ailelerine yerleşimleriyle birlikte mülk olarak verilen şehirler buradaydı. 29  Musa Manasse kabilesinin yarısını oluşturan ailelere de miras olarak paylarını verdi.+ 30  Şu bölgeler onların oldu: Mahanaim’den+ başlayarak tüm Başan, Başan kralı Og’un+ hâkimiyetindeki tüm kraliyet toprakları ve Başan’da yer alan Yair’in+ tüm obaları dahil olmak üzere toplam altmış kent. 31  Başan’da Og’un kraliyet şehirleri olan Gilead topraklarının yarısı, Aştarot+ ve Edrei,+ Manasse’nin oğlu Makir’in soyunun+ oldu; bu bölgeler, aileler arasında paylaştırılmak üzere Makiroğullarının yarısına verildi. 32  Moab düzlüklerinde, Ürdün Irmağının doğusunda Eriha karşısında, Musa’nın onlara miras olarak verdiği yerler bunlardı.+ 33  Musa, Levi kabilesine miras olarak bir pay vermedi.+ Onların mirası İsrail’in Tanrısı Yehova’ydı; bunu O vaat etmişti.+

Dipnotlar