Sayılar 2:1-34

2  Yehova sonra Musa ve Harun’a şunları söyledi:  “İsrailoğullarından herkes üçer kabile için ayrılan bölümlerde,+ kendi konaklama yerinde, kendi aşiret sancaklarının etrafında konaklayacak. Toplanma Çadırının çevresinde, çadırlarını ona bakacak şekilde kuracaklar.  Doğuda, gündoğusu yönünde üç kabilelik Yahuda kafilesi bölükler halinde konaklayacak. Yahudaoğullarının beyi Amminadab oğlu Nahşon’dur.+  Onun bölüğü, kayıtlı olanlar yetmiş dört bin altı yüz kişidir.+  Onların bir yanında İssakar kabilesi+ konaklayacak; İssakaroğullarının beyi Tsuar oğlu Netanel’dir.+  Onun bölüğü, kayıtlı olanlar elli dört bin dört yüz kişidir.+  Ve diğer yanlarında Zebulun kabilesi konaklayacak; Zebulunoğullarının beyi Helon oğlu Eliab’dır.+  Onun bölüğü, kayıtlı olanlar elli yedi bin dört yüz kişidir.+  Yahuda kafilesinden bölüklerine göre sayılıp kaydedilenler yüz seksen altı bin dört yüz kişidir. Bunlar yola ilk çıkacak olanlardır.+ 10  Güney yönünde bölükler halinde üç kabilelik Ruben kafilesi+ yer alacak. Rubenoğullarının beyi Şedeur oğlu Elitsur’dur.+ 11  Onun bölüğü, kayıtlı olanlar kırk altı bin beş yüz kişidir.+ 12  Onların bir yanında Şimeon kabilesi konaklayacak; Şimeonoğullarının beyi Tsurişadday oğlu Şelumiel’dir.+ 13  Onun bölüğü, kayıtlı olanlar elli dokuz bin üç yüz kişidir.+ 14  Ve diğer yanlarında Gad kabilesi konaklayacak; Gadoğullarının beyi Reuel oğlu Elyasaf’tır.+ 15  Onun bölüğü, kayıtlı olanlar kırk beş bin altı yüz elli kişidir.+ 16  Ruben kafilesinden bölüklerine göre sayılıp kaydedilenler yüz elli bir bin dört yüz elli kişidir. Yola ikinci olarak bunlar çıkacak.+ 17  Toplanma Çadırı+ taşınacağı zaman Levioğulları kafilesi+ diğer kafilelerin ortasında olacak. Konaklama sırasında olduğu gibi göç ederken de herkes üç kabilelik grubundaki yerini koruyacak.+ 18  Batı yönünde üç kabilelik Efraim kafilesi+ bölükler halinde çadır kuracak. Efraimoğullarının beyi Ammihud oğlu Elişama’dır.+ 19  Onun bölüğü, kayıtlı olanlar kırk bin beş yüz kişidir.+ 20  Onların bir yanında Manasse kabilesi+ konaklayacak. Manasseoğullarının beyi Pedatsur oğlu Gamaliel’dir.+ 21  Onun bölüğü, kayıtlı olanlar otuz iki bin iki yüz kişidir.+ 22  Ve diğer yanlarında Benyamin kabilesi+ konaklayacak. Benyaminoğullarının beyi Gideoni oğlu Abidan’dır.+ 23  Onun bölüğü, kayıtlı olanlar otuz beş bin dört yüz kişidir.+ 24  Efraim kafilesinden bölüklerine göre sayılıp kaydedilenler yüz sekiz bin yüz kişidir. Yola üçüncü olarak bunlar çıkacak.+ 25  Kuzey yönünde üç kabilelik Dan kafilesi bölükler halinde konaklayacak. Danoğullarının beyi Ammişadday oğlu Ahiezer’dir.+ 26  Onun bölüğü, kayıtlı olanlar altmış iki bin yedi yüz kişidir.+ 27  Onların bir yanında Aşer kabilesi konaklayacak. Aşeroğullarının beyi Okran oğlu Pagiel’dir.+ 28  Onun bölüğü, kayıtlı olanlar kırk bir bin beş yüz kişidir.+ 29  Ve diğer yanlarında Naftali kabilesi+ konaklayacak. Naftalioğullarının beyi Enan oğlu Ahira’dır.+ 30  Onun bölüğü, kayıtlı olanlar elli üç bin dört yüz kişidir.+ 31  Dan kafilesinden kayıtlı olanlar yüz elli yedi bin altı yüz kişidir. Üç kabilelik gruplardan en son bunlar yola çıkacak.”+ 32  Aşiretlerine göre İsrailoğullarından sayılıp kaydedilenler bunlardı. Kafilelerine göre bölük bölük kaydedilenlerin tümü altı yüz üç bin beş yüz elli kişiydi.+ 33  Fakat, Yehova’nın Musa’ya emretmiş olduğu gibi Levioğulları, İsrailoğulları arasında sayılıp kaydedilmedi.+ 34  İsrailoğulları her şeyi Yehova’nın Musa’ya emrettiği gibi yaptı.+ Üç kabilelik gruplar halinde konakladılar+ ve bu şekilde yola çıktılar;+ herkes ailesiyle, aşiretiyle yolculuk etti.

Dipnotlar