Başlangıç 36:1-43

36  Edom diye de bilinen Esav’ın soy kaydı:+  Esav karılarını Kenan kızlarından aldı.+ Hititli Elon’un+ kızı Ada’yı;+ Hivi Tsibeon’un torunu, Anah’ın kızı Oholibama’yı;+  ve İsmail’in kızı, Nebayot’un+ kız kardeşi Basemat’ı+ aldı.  Ada, Esav’a Elifaz’ı, Basemat da Reuel’i doğurdu.  Oholibama ise Yeuş, Yalam ve Korah’ı doğurdu.+ Bunlar Esav’ın Kenan diyarında doğan oğullarıdır.  Sonra Esav eşlerini, oğullarını, kızlarını, evindeki tüm canları, sürüsünü, diğer tüm hayvanlarını, Kenan diyarında edindiği tüm serveti+ alıp kardeşi Yakup’tan uzağa, başka bir diyara+ gitti.  Çünkü malları bir arada yaşayamayacakları kadar çoğalmıştı; yabancı olarak oturdukları topraklar sürüleri yüzünden onlara yetmiyordu.+  Bu nedenle Esav, Seir dağlık bölgesine+ yerleşti. Esav Edom diye de bilinir.+  Seir dağlık bölgesinde+ yaşayan Edomluların atası Esav’ın soy kaydı: 10  Esav’ın oğullarının isimleri şunlardır: Karısı Ada’dan olan oğlu Elifaz; karısı Basemat’tan olan oğlu Reuel.+ 11  Elifaz’ın oğulları Teman,+ Omar, Tsefo, Gatam ve Kenaz’dı.+ 12  Timna,+ Esav’ın oğlu Elifaz’ın cariyesi oldu. Ve Elifaz’a Amalek’i+ doğurdu. Bunlar Esav’ın karısı Ada’nın oğullarıdır.* 13  Reuel’in oğulları şunlardır: Nahat, Zerah, Şammah ve Mizza.+ Bunlar Esav’ın karısı Basemat’ın+ oğullarıydı. 14  Tsibeon’un torunu, Anah’ın kızı, Esav’ın karısı Oholibama’nın Esav’a doğurduğu oğullar, Yeuş, Yalam ve Korah’tı.+ 15  Esavoğullarının emirleri+ şunlardır: İlk oğlu Elifaz’ın oğulları: Emir Teman,+ Emir Omar, Emir Tsefo, Emir Kenaz, 16  Emir Korah, Emir Gatam ve Emir Amalek. Bunlar Edom diyarında Elifaz’ın soyundan+ olan emirler, Ada’dan olan oğullardır. 17  Esav’ın oğlu Reuel’in oğulları şunlardır: Emir Nahat, Emir Zerah, Emir Şammah ve Emir Mizza. Bunlar Edom diyarında+ Reuel’in soyundan olan emirlerdir; Esav’ın, karısı Basemat’tan olan oğullarıdır. 18  Esav’ın, karısı Oholibama’dan olan oğulları ise şunlardır: Emir Yeuş, Emir Yalam ve Emir Korah. Bunlar Anah’ın kızı, Esav’ın karısı Oholibama’nın soyundan olan emirlerdir. 19  Edom diye de bilinen Esav’ın+ oğulları ve onların emirleri bunlardır. 20  O diyarın halkı olan Horilerden+ Seir’in oğulları şunlardır: Lotan, Şobal, Tsibeon, Anah,+ 21  Dişon, Etser ve Dişan.+ Edom diyarında, Seir’in oğulları, Horilerin emirleri bunlardır. 22  Lotan’ın oğulları Hori ve Hemam’dı; Timna Lotan’ın kız kardeşiydi.+ 23  Şobal’ın oğulları şunlardır: Alvan, Manahat, Ebal, Şefo ve Onam. 24  Tsibeon’un oğulları şunlardır: Ayya ve Anah. Babası Tsibeon’un+ eşeklerini güderken kırda sıcak su pınarını bulan Anah’tı. 25  Anah’ın çocukları şunlardır: Dişon ve kızı Oholibama. 26  Dişon’un oğulları şunlardır: Hemdan, Eşban, İtran ve Keran.+ 27  Etser’in oğulları şunlardır: Bilhan, Zaavan ve Akan. 28  Dişan’ın oğulları şunlardır: Uts ve Aran.+ 29  Hor emirleri şunlardır: Emir Lotan, Emir Şobal, Emir Tsibeon, Emir Anah, 30  Emir Dişon, Emir Etser ve Emir Dişan.+ Seir diyarındaki Horilerin emirleri bunlardı. 31  Ve İsrailoğullarının başında henüz bir kral yokken+ Edom diyarında hüküm süren krallar+ şunlardı: 32  Beor oğlu Bela, Edom’da hüküm sürdü;+ şehrinin adı Dinhaba’ydı. 33  Bela ölünce yerine Botsralı+ Zerah’ın oğlu Yobab geçti.+ 34  Yobab ölünce yerine Temanlıların+ memleketinden Huşam geçti.+ 35  Huşam ölünce yerine, Moab topraklarında+ Midyanlıları+ yenilgiye uğratan, Bedad oğlu Hadad geçti; şehrinin adı Avit’ti.+ 36  Hadad ölünce yerine Masrekalı Samla geçti.+ 37  Samla ölünce yerine, Irmak* kenarındaki Rehobot’tan Şaul geçti.+ 38  Şaul ölünce yerine Akbor oğlu Baal-hanan geçti.+ 39  Akbor oğlu Baal-hanan ölünce yerine Hadar geçti. Şehrinin adı Pau’ydu; karısının adı Mehetabel’di; o, Mezahab kızı Matred’in kızıydı.+ 40  Ailelerine, yerlerine ve isimlerine göre, Esav’ın soyundan gelen emirler şunlardır: Emir Timna, Emir Alva, Emir Yetet,+ 41  Emir Oholibama, Emir Ela, Emir Pinon,+ 42  Emir Kenaz, Emir Teman, Emir Mibsar,+ 43  Emir Magdiel ve Emir İram. Mülkleri olan topraklarda,+ oturdukları yerlere göre Edom emirleri bunlardı.+ Edomluların atası Esav’ın+ soy kaydı budur.

Dipnotlar

Ba 36:12 Ya da “torunları”; 13, 16, 17. ayetler için de geçerli.
Ba 36:37 Fırat Irmağı.