Başlangıç 10:1-32

10  Nuh’un oğulları+ Sam, Ham ve Yafet’in soyunu anlatan kayıt budur: Tufandan sonra onların oğulları oldu.+  Yafet’in oğulları Gomer,+ Magog,+ Maday,+ Yavan,+ Tubal,+ Meşek+ ve Tiras’tı.+  Gomer’in oğulları Aşkenaz,+ Rifat+ ve Togarma’ydı.+  Yavan’ın oğulları Elişah,+ Tarşiş,+ Kittim+ ve Dodanim’di.+  Ada halkları bunlardan çıktı; hepsi kendi diline, ailesine ve milletine göre yurtlarına yayıldı.  Ham’ın oğulları Kuş,+ Mitsraim,+ Put+ ve Kenan’dı.+  Kuş’un oğulları Saba,+ Havila, Sabta, Raama,+ Sabteka’ydı. Raama’nın oğulları Seba ve Dedan’dı.+  Kuş’un Nimrod+ adında bir oğlu oldu. Nimrod yeryüzündeki ilk kudretli adamdı;  Yehova’ya karşı gelen kudretli bir avcı olarak tanındı. “Yehova’ya karşı gelen kudretli avcı Nimrod gibi”+ sözü buradan gelir. 10  Onun krallığı Şinar+ diyarında Babil,+ Erek,+ Akad ve Kalne şehirlerinde başladı. 11  O diyardan Asur’a+ geçti ve Nineve’yi,*+ Rehobot-ir’i, Kalah’ı 12  ve Nineve ile Kalah arasındaki Resen’i inşa etmeye girişti; büyük şehir bunlardan oluştu.* 13  Mitsraim’in+ oğulları Ludim,+ Anamim, Lehabim, Naftuhim,+ 14  Patrusim,+ Kasluhim+ (Filistîler+ bu soydan gelmiştir) ve Kaftorim’di.+ 15  Kenan’ın ilk oğlu Tsidon,+ sonraki Het’ti.+ 16  Kenan ayrıca Yebusilerin,+ Amorilerin,+ Girgaşilerin, 17  Hivilerin,+ Arkilerin, Sinilerin, 18  Arvadlıların,+ Tsemarilerin ve Hamatilerin+ de atası oldu. Daha sonra Kenan aileleri dağıldılar. 19  Böylece Kenanlıların sınırı Sayda’dan Gerar’a,+ Gazze+ yakınlarına, Sodom ve Gomorra’ya,+ Adma’ya,+ Tseboyim’e,+ Laşa yakınlarına dek uzandı. 20  Yurtlarına, ailelerine, dillerine ve milletlerine göre, Ham’ın oğulları bunlardı. 21  En büyükleri Yafet’in kardeşi Sam’ın da çocukları oldu; o, tüm Eberoğullarının+ atasıydı. 22  Sam’ın oğulları Elam,+ Aşşur,+ Arpakşad,+ Lud ve Aram’dı. 23  Aram’ın oğulları Uts, Hul, Geter ve Maş’tı.+ 24  Arpakşad’ın Şelah+ adında bir oğlu oldu; Şelah’ın da Eber adında bir oğlu oldu. 25  Eber’in iki oğlu oldu. Birinin adı Peleg’di,*+ çünkü yeryüzü onun günlerinde bölünmüştü.+ Kardeşinin ismi Yoktan’dı.+ 26  Yoktan’ın, Almodad, Şelef, Hatsarmavet, Yerah,+ 27  Hadoram, Uzal, Dikla,+ 28  Obal, Abimael, Seba,+ 29  Ofir,+ Havila+ ve Yobab+ adlı oğulları oldu; tüm bunlar Yoktan’ın oğullarıydı. 30  Onların yaşadığı topraklar, Meşa’dan Sefar’a, Doğu’daki dağlık bölgeye kadar uzanıyordu. 31  Yurtlarına, ailelerine, dillerine ve milletlerine göre, Sam’ın oğulları bunlardı.+ 32  Milletlerine, soylarına göre, Nuh’un oğullarının aileleri bunlardı. Tufandan sonra milletler onlardan geldi ve yeryüzüne yayıldı.+

Dipnotlar

Ba 10:11 “Ninive” ya da “Ninova” olarak da bilinir.
Ba 10:12 Sözcük anlamıyla, “büyük şehir budur.” Muhtemelen, Nineve ile diğer üç şehrin tümü kastediliyor.
Ba 10:25 Anlamı, “Bölünme”