1. Tarihler 27:1-34

27  İsrailoğullarından her bölük yirmi dört bin kişiydi. Bunlar aşiret reislerini,+ binbaşıları,+ yüzbaşıları+ ve yılın her ayında dönüşümlü olarak hizmet eden bölüklerle ilgili konularda krala karşı sorumlu olan+ görevlileri kapsıyordu.  Birinci ayda hizmet edecek bölüğün başında Zabdiel oğlu Yaşobeam+ vardı; onun bölüğünde yirmi dört bin kişi bulunuyordu.  Tüm hizmet takımlarının başlarından sorumlu olan Peretsoğullarından+ bazıları birinci ayda görevliydi.  İkinci ayda hizmet edecek bölüğün başında Ahohioğlu+ Doday+ vardı; onun bölüğünde önder Miklot’tu ve bölükte yirmi dört bin kişi bulunuyordu.  Üçüncü ayda hizmet edecek takımın başında yüksek kâhin Yehoyada’nın+ oğlu Benaya+ vardı; bölüğünde yirmi dört bin kişi bulunuyordu.  Benaya+ otuz yiğit arasındaydı+ ve otuzların başıydı; onun bölüğünde önder, oğlu Ammizabad’dı.  Dördüncü aydaki bölüğün başında Yoab’ın kardeşi+ Asahel+ vardı ve ondan sonra oğlu Zebadya geliyordu; bölüğünde yirmi dört bin kişi bulunuyordu.  Beşinci aydaki bölüğün başı, Yizrahoğlu Şamhut’tu;+ bölüğünde yirmi dört bin kişi vardı.  Altıncı aydaki bölüğün başı, Tekoalı+ İkkeş’in+ oğlu İra’ydı;+ bölüğünde yirmi dört bin kişi vardı. 10  Yedinci aydaki bölüğün başı, Efraimoğullarından Pelonlu+ Helets’ti;+ bölüğünde yirmi dört bin kişi vardı. 11  Sekizinci aydaki bölüğün başı, Zerahoğullarından+ Huşalı Sibbekay’dı;+ bölüğünde yirmi dört bin kişi vardı. 12  Dokuzuncu aydaki bölüğün başı, Benyaminoğullarından Anatotlu+ Abiezer’di;+ bölüğünde yirmi dört bin kişi vardı. 13  Onuncu aydaki bölüğün başı, Zerahoğullarından+ Netofalı Maharay’dı;+ bölüğünde yirmi dört bin kişi vardı. 14  On birinci aydaki bölüğün başı, Efraimoğullarından+ Piratonlu Benaya’ydı;+ bölüğünde yirmi dört bin kişi vardı. 15  On ikinci aydaki bölüğün başı, Otniel’in soyundan Netofalı Helday’dı;+ bölüğünde yirmi dört bin kişi vardı. 16  İsrail kabilelerinin+ yöneticileri şunlardı: Rubenoğullarının başı, Zikri oğlu Eliezer; Şimeonoğullarının başı, Maaka oğlu Şefatya; 17  Levi kabilesinin başı, Kemuel oğlu Haşabya; Harunoğullarının başı, Tsadok;+ 18  Yahuda kabilesinin başı, Davut’un kardeşlerinden+ Elihu;+ İssakar kabilesinin başı, Mikael oğlu Omri; 19  Zebulun kabilesinin başı, Obadya oğlu İşmaya; Naftali kabilesinin başı, Azriel oğlu Yerimot; 20  Efraimoğullarının başı, Azazya oğlu Hoşea; Manasse kabilesinin yarısının başı, Pedaya oğlu Yoel; 21  Manasse kabilesinin Gilead’daki yarısının başı, Zekeriya oğlu İddo; Benyamin kabilesinin başı, Abner+ oğlu Yaasiel; 22  Dan kabilesinin başı ise Yeroham oğlu Azarel’di. İsrail kabilelerinin yöneticileri+ bunlardı. 23  Davut yirmi yaş ve altındakileri saymadı; çünkü Yehova İsrail halkını gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağını vaat etmişti.+ 24  Tseruya oğlu Yoab+ sayıma başladı fakat işi bitirmedi;+ çünkü Tanrı İsrail’e öfkelenmişti.+ Kral Davut’un dönemindeki kayıtlarda bu sayı yer almadı. 25  Kral hazinelerinin+ başında Adiel oğlu Azmavet vardı. Kırsal bölgelerde,+ şehirlerde,+ köylerde ve kalelerde bulunan ambarların başında da Uzziya oğlu Yonatan vardı. 26  Toprağı işlemek üzere tarlalarda çalışanların+ başında Kelub oğlu Ezri vardı. 27  Bağlardan+ Ramalı Şimei, bağlardaki şarap mahzenlerinden de Şifamlı Zabdi sorumluydu. 28  Şefela’daki+ zeytinliklerden ve firavuninciri*+ ağaçlarından Gederli Baal-hanan, yağ+ depolarından Yoaş sorumluydu. 29  Şaron’da+ otlatılan sığır sürülerinden Şaronlu Şitray, ovalarda otlatılan sürülerden ise Adlay oğlu Şafat sorumluydu. 30  Develerden+ İsmail oğlu+ Obil, eşeklerden Meronotlu Yehdeya sorumluydu. 31  Koyun sürülerinden de Haceri Yaziz sorumluydu. Bunların hepsi Kral Davut’un mallarından sorumlu yöneticilerdi. 32  Davut’un yeğeni Yonatan+ anlayış+ sahibi bir danışman ve yazmandı; Hakmoni+ oğlu Yehiel kralın oğullarıyla+ ilgileniyordu. 33  Ahitofel+ kralın danışmanıydı;+ Arklı+ Huşay+ kralın yakın dostuydu.+ 34  Ahitofel’den sonra Benaya+ oğlu Yehoyada ve Abiatar+ danışman oldu; Yoab+ kralın ordu komutanıydı.

Dipnotlar

1Ta 27:28 Duta benzer yaprakları olan bir tür incir ağacı, Ficus sycomorus.