1. Tarihler 12:1-40

12  Davut, Kiş oğlu Saul+ yüzünden saklanırken, savaşta ona yardım etmek için bazı yiğitler+ Tsiklag’a,+ onun yanına geldi.  Yay taşıyan bu adamlar, ok atarken+ ve sapanla taş fırlatırken+ hem sağ hem de sol+ ellerini kullanabiliyorlardı.+ Benyamin kabilesinden Saul’un kardeşleriydiler.  Başları Gibealı+ Şemaa’nın oğlu Ahiezer’di. Diğerleri, onun kardeşi Yoaş, Azmavet’in+ oğulları Yeziel ile Pelet, Beraka, Anatotlu+ Yehu,  otuz yiğit arasında bulunan ve otuzların başı+ olan Gibeonlu+ İşmaya; Yeremya, Yahaziel, Yohanan, Gederalı+ Yozabad,  Eluzay, Yerimot, Bealya, Şemarya, Harifoğullarından Şefatya,  Korahoğullarından+ Elkana, İşşiya, Azarel, Yoezer ve Yaşobeam;  Gedorlu Yeroham’ın oğulları Yoela ile Zebadya’ydı.  Gadoğullarından bazıları çölde, sarp yerlerde+ gizlenen Davut’un yanına geldiler. Bunlar cesur ve yiğit savaşçılardı, kalkan ve mızraklarını her zaman hazır tutarlardı,+ yüzleri aslan yüzü+ gibiydi ve dağlardaki ceylanlar gibi hızlıydılar.+  Ezer onların başıydı. İkincisi Obadya, üçüncüsü Eliab, 10  dördüncüsü Mişmanna, beşincisi Yeremya, 11  altıncısı Attay, yedincisi Eliel, 12  sekizincisi Yohanan, dokuzuncusu Elzabad, 13  onuncusu Yeremya, on birincisi de Makbannay’dı. 14  Gadoğullarından+ olan bu adamlar komutandı. En güçsüzü yüz kişiye, en güçlüsü bin kişiye bedeldi.+ 15  Birinci ayda, Ürdün Irmağı+ taşıp bütün kıyılarını bastığı+ sırada bu adamlar ırmağı geçtiler, ovalarda oturanların hepsini doğuya ve batıya doğru kovdular. 16  Benyaminoğullarından ve Yahudaoğullarından bazıları da sarp yerlerde gizlenen+ Davut’un yanına geldi. 17  O zaman Davut onların karşısına çıktı ve şöyle dedi: “Bana dostça+ yardım etmeye geldiyseniz, sizinle tek yürek olurum.+ Fakat elime+ hiçbir suç bulaşmamışken beni düşmanlarıma teslim etmeye geldiyseniz, atalarımızın Tanrısı+ bunu görsün ve ona göre hüküm versin.”+ 18  Tanrı’nın ruhu+ otuzların başı Amasay’ı etkisine aldı ve o şöyle dedi:“Ey Davut biz seninleyiz!+ Ey Yesse oğlu senin tarafındayız.Selam olsun! Sana ve sana yardım edene selam olsun!Çünkü Tanrın sana yardım ediyor.”+O zaman Davut onları kabul etti ve komutanlarının arasına aldı.+ 19  Davut Filistîlerle+ birlikte Saul’a karşı savaşa gittiğinde, Manasse kabilesinden bazıları da onun tarafında yer aldı. Fakat Davut Filistîlere yardım etmedi, çünkü Filistî müttefik beyleri+ “Davut efendisi Saul’un tarafına geçerse bizim başımız yanar”+ diyerek onu geri gönderdi. 20  Davut Tsiklag’a+ geldiğinde Manasse kabilesinden onun tarafına geçenler Adnah, Yozabad, Yediael, Mikael, Yozabad, Elihu, Tsilletay’dı. Onlar Manasse kabilesinden binbaşılardı+. 21  Bunlar akıncı çetelerine karşı Davut’a yardım ettiler,+ çünkü hepsi güçlü kuvvetli yiğitlerdi.+ Böylece orduda komutan oldular. 22  Davut’un etrafına toplananların sayısı günden güne artıyordu,+ öyle ki Tanrı’nın ordusu+ gibi büyük+ bir ordu oluşmuştu. 23  Yehova’nın emrine+ göre krallığı+ Saul’dan alıp Davut’a vermek üzere Hebron’a,+ Davut’un yanına gelen silahlı savaşçıların sayıları şöyleydi: 24  Yahudaoğullarından, kalkan ve mızrak taşıyan savaşçıların sayısı altı bin sekiz yüzdü. 25  Şimeonoğullarından savaşçı yiğitlerin sayısı yedi bin yüzdü. 26  Levioğullarından dört bin altı yüz kişi vardı. 27  Harunoğullarının+ başı Yehoyada’ydı+ ve onun yanında üç bin yedi yüz kişi vardı. 28  Güçlü kuvvetli bir genç olan Tsadok+ ve onun ailesinden yirmi iki reis vardı. 29  Saul’un+ kardeşleri Benyaminoğullarından+ üç bin kişi vardı ve o güne kadar onların arasından pek çok kişi Saul evini sadakatle korumuştu. 30  Efraimoğullarından, her biri aşiretlerinde nam salmış, güçlü kuvvetli+ yirmi bin sekiz yüz yiğit gelmişti. 31  Davut’u kral yapmaya gelenler arasında Manasse+ kabilesinin yarısından adlarıyla seçilmiş on sekiz bin kişi vardı. 32  İssakaroğullarından,+ İsrail halkının ne zaman+ ne yapması gerektiğini bilen+ iki yüz kişi vardı. Onlar aşiret reisleriydi ve bütün kardeşleri onların emrindeydi. 33  Zebulun+ kabilesinden orduya katılan tam donanımlı elli bin savaşçı vardı. Davut’u tüm yürekle desteklemek üzere onun yanına toplandılar. 34  Naftali+ kabilesinden bin reisle birlikte, büyük kalkanları ve mızraklarıyla otuz yedi bin kişi vardı. 35  Danoğullarından savaşa hazır durumda yirmi sekiz bin altı yüz kişi vardı. 36  Aşer+ kabilesinden savaşa hazır durumda kırk bin kişi orduya katıldı. 37  Ürdün+ Irmağının diğer yakasında yaşayan Rubenoğulları, Gadoğulları ve Manasse kabilesinin yarısından tam donanımlı yüz yirmi bin asker vardı. 38  Savaşa hazır şekilde bir araya toplanan bu savaşçı yiğitler, Davut’u tüm İsrail’in kralı yapmak için büyük bir kararlılıkla+ Hebron’a geldiler. İsrail halkının geri kalanı da Davut’u kral yapmak için tek yürek olmuştu.+ 39  Davut’un yanında üç gün kalarak orada yiyip içtiler,+ kardeşleri onlar için hazırlık yapmıştı. 40  Ayrıca yakınlarda yaşayanlar ile İssakar,+ Zebulun+ ve Naftali+ kabilelerinden birçokları da, eşekler,+ develer, katırlar ve sığırlar üzerinde yiyecek getirdi. Büyük miktarda un,+ incir pestili,+ üzüm pestili,+ şarap,+ yağ,+ sığır+ ve koyun+ getirdiler, çünkü İsrail’de büyük bir sevinç yaşanıyordu.+

Dipnotlar