İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

ON BEŞİNCİ BÖLÜM

Tanrı’nın Onayladığı Tapınma

Tanrı’nın Onayladığı Tapınma
  • Tüm dinler Tanrı’yı memnun ediyor mu?

  • Hakiki dini nasıl saptayabiliriz?

  • Bugün yeryüzünde Tanrı’ya doğru şekilde ibadet edenler kimlerdir?

1. Tanrı’nın onayladığı şekilde ibadet edersek nasıl yarar görürüz?

YEHOVA TANRI bizimle candan ilgilenir ve sevgi dolu rehberliğinden yararlanmamızı ister. O’nun onayladığı şekilde ibadet edersek mutlu oluruz ve birçok sorundan kurtuluruz. Ayrıca O bize nimetler verir ve yardım eder (İşaya 48:17). Ancak Tanrı hakkında gerçeği öğrettiğini iddia eden yüzlerce din var. Fakat bu dinlerin Tanrı’nın kimliği ve bizden beklentileriyle ilgili öğrettikleri birbirinden çok farklı.

2. Yehova’nın istediği ibadet şeklini nereden öğrenebiliriz? Hangi örnek bunu anlamamıza yardım eder?

2 Yehova’nın bizden nasıl ibadet etmemizi istediğini nereden bilebiliriz? Tüm dinleri incelememiz ve öğretilerini karşılaştırmamız gerekmez. Sadece Kutsal Kitabın hakiki tapınma hakkında aslında neler öğrettiğini öğrenmemiz yeterlidir. Bu durumu şuna benzetebiliriz. Birçok ülkede sahte para sorunu vardır. Eğer size sahte paraları tespit etme işi verilseydi, bunu nasıl yapardınız? Her sahte paranın farklı özelliklerini ezberleyerek mi? Hayır. Gerçek parayı incelemeniz daha çok işinize yarardı. Gerçek paranın nasıl olması gerektiğini öğrendikten sonra sahte parayı tanıyabilirdiniz. Benzer şekilde, hakiki dini nasıl saptayacağımızı öğrendiğimizde sahte dinleri ayırt edebiliriz.

3. Tanrı’nın bizi onaylamasını istiyorsak ne yapmalıyız?

3 Yehova’nın onaylayacağı şekilde ibadet etmemiz önemlidir. Birçok insan tüm dinlerin Tanrı’yı memnun ettiğine inanıyor. Fakat Kutsal Kitap böyle öğretmez. Hatta sadece Tanrı’ya inandığımızı söylemek bile yetmez. Bunu yapan kişiler hakkında Kutsal Kitap şöyle der: “Herkese Tanrı’yı tanıdıklarını söyler, fakat yaptıklarıyla O’nu inkâr ederler. Onlar iğrenç, itaatsiz ve hiçbir iyi işe uygun olmayan kişilerdir” (Titus 1:16). Dolayısıyla, Tanrı’nın bizi onaylamasını istiyorsak, bizden neler talep ettiğini öğrenmeli ve yapmalıyız. İsa Tanrı’nın isteğini yapmayanları “kötülüğün hizmetkârları” diye adlandırdı (Matta 7:21-23). Sahte para gibi sahte din de hiçbir değer taşımaz; daha kötüsü zararlıdır.

4. İsa’nın iki farklı yolla ilgili sözleri ne anlama gelir? Bu yollar insanları nereye götürür?

4 Yehova dünyadaki herkese sonsuz yaşam kazanma fırsatı veriyor. Ancak cennette sonsuza dek yaşamak istiyorsak Tanrı’nın onayladığı şekilde ibadet etmeliyiz. Ayrıca O’nun uygun gördüğü bir yaşam tarzımız olmalı. Ne yazık ki birçok kişi bunu yapmayı reddediyor. İsa bu nedenle şöyle dedi: “Dar kapıdan girin, çünkü yok oluşa giden yol geniş ve enlidir; bu yoldan gidenler çoktur. Oysa hayata giden kapı dar ve yol sıkışıktır; bu yolu bulanlar azdır” (Matta 7:13, 14). Hakiki dini uygulamanın sonu sonsuz yaşam, sahte dini uygulamanın sonu ise yok oluştur. Ancak Yehova hiçbir insanın yok olmasını istemiyor. Bu nedenle dünyanın her yerindeki insanlara Kendisi hakkında bilgi alma fırsatı veriyor (2. Petrus 3:9). Öyleyse Tanrı’ya tapınma tarzımız bizim için yaşam ya da ölüm anlamına gelebilir.

HAKİKİ DİNİ NASIL SAPTAYABİLİRİZ?

5. Hakiki dinin gereklerini yerine getirenleri nasıl tanıyabiliriz?

5 ‘Hayata giden yol’ nasıl bulunabilir? İsa, hakiki dine inanan kişilerin yaşamlarına bakarak hayata giden yolu bulabileceğimizi söyledi; “Her iyi ağaç iyi meyve verir” dedi (Matta 7:16, 17). Bu ne anlama gelir? Hakiki dine mensup kişiler “iyi meyveler” ortaya koyar; yani inançları Tanrı’nın isteğiyle uyumludur ve iyi davranışlar sergilerler. Kusurlu olsalar da, hata yapsalar da, Tanrı’nın gerçek hizmetçileri toplum olarak O’nun isteğini yapmaya çalışırlar. Şimdi hakiki dinin gereklerini yerine getiren kişileri tanıtan altı özelliğe bakalım.

6, 7. Tanrı’ya iman eden kişilerin Kutsal Kitap hakkındaki görüşü nedir? İsa bu konuda nasıl örnek oldu?

6 Tanrı’ya iman eden kişilerin öğretilerinin temeli Kutsal Kitaptır. Bizzat Kutsal Kitap şöyle der: “Kutsal Yazıların tümü Tanrı ilhamıdır ve öğretmek, yanlışı göstermek, düzeltmek ve doğruluk yolunda terbiye etmek bakımından yararlıdır. Bu sayede Tanrı adamı, her iyi iş için tam anlamıyla yeterli ve hazırlıklı olabilir” (2. Timoteos 3:16, 17). Elçi Pavlus iman kardeşlerine “Bizden işittiğiniz sözü, insanların değil Tanrı’nın sözü olarak kabul ettiniz; gerçekten de öyledir” diye yazmıştı (1. Selanikliler 2:13). Dolayısıyla, hakiki dinin inanç ve uygulamalarının temeli insan görüşleri ya da gelenekleri değil, Tanrı’nın ilhamla yazdırdığı Sözü, Kutsal Kitaptır.

7 İsa Mesih öğretim verirken Tanrı’nın Sözünü temel almakla bize örnek oldu. Gökteki Babasına bir duasında “Senin sözün hakikattir” dedi (Yuhanna 17:17). İsa, Tanrı’nın Sözüne inanıyordu ve öğrettiği her şey Kutsal Yazılarla uyumluydu. Sık sık Kutsal Yazılardan alıntı yapardı (Matta 4:4, 7, 10). Benzer şekilde bugün Tanrı’nın toplumundaki bireyler de kendi fikirlerini öğretmez. Onlar Kutsal Kitabın Tanrı’nın Sözü olduğuna inanır, dolayısıyla öğrettikleri tamamen Kutsal Yazılara dayanır.

8. Yehova’ya tapınmanın kapsamına neler girer?

8 Hakiki dinin gereklerini yerine getiren kişiler sadece Yehova Tanrı’ya tapınır ve O’nun ismini bildirirler. İsa “Tanrın Yehova’ya tapınacak ve yalnız O’na ibadet edeceksin” dedi (Matta 4:10). Yani Tanrı’nın kulları Yehova’dan başkasına ibadet etmez. Bu ibadetin kapsamına insanlara gerçek Tanrı’nın ismini ve niteliklerini öğretmek de girer. Mezmur 83:18’de “Adı Yehova olan Sen, bütün yeryüzü üzerinde yalnız Sen Yücesin” diye okuruz. İsa bir duasında “Dünyadan bana verdiğin kişilere Senin adını açıkça bildirdim” demişti (Yuhanna 17:6). O gerçekten de başkalarının Tanrı’yı tanımasına yardım etti ve bu konuda bize örnek oldu. Benzer şekilde bugün Tanrı’nın gerçek hizmetçileri de insanlara O’nun ismini, amaçlarını ve niteliklerini öğretir.

9, 10. İsa’nın gerçek takipçileri birbirlerine ne tür bir sevgi gösterir?

9 Tanrı’nın toplumundaki kişiler birbirlerine içten, özverili sevgi gösterir. İsa “Aranızda sevgi olursa, herkes benim öğrencilerim olduğunuzu bununla bilecek” dedi (Yuhanna 13:35). İsa’nın ilk takipçileri arasında böyle bir sevgi vardı. Tanrı’nın bizden istediği sevgi ırksal, sosyal ve ulusal engelleri aşar; insanları kopmaz bir kardeşlik bağı içinde bir arada tutar (Koloseliler 3:14’ü okuyun). Sahte dine mensup olanlar arasında böyle sevgi dolu bir kardeşlik yoktur. Bunu nereden biliyoruz? Onlar ulusal ya da etnik farklılıklar yüzünden birbirlerini öldürüyor. İsa’nın gerçek takipçileri ise iman kardeşlerini veya başkalarını öldürmek için ellerine silah almaz. Kutsal Kitap şöyle der: “Doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen Tanrı’dan değildir. Zaten Tanrı’nın çocuklarıyla İblis’in çocuklarını belli eden de budur. . . . . Birbirimizi sevelim, kötüden olup kardeşini katleden Kain gibi olmayalım” (1. Yuhanna 3:10-12; 4:20, 21).

10 Elbette içten sevgi birini öldürmemekten daha fazlasını kapsar. İsa’nın gerçek takipçileri birbirlerini desteklemek ve teşvik etmek için zamanlarını, enerjilerini ve olanaklarını özveriyle kullanır (İbraniler 10:24, 25). Sıkıntılı zamanlarda birbirlerine yardım ederler. Herkese dürüst davranırlar. Gerçekten de onlar Kutsal Kitabın ‘herkes için iyilik yapalım’ öğüdünü yaşamlarında uygularlar (Galatyalılar 6:10).

11. İsa Mesih’i Tanrı’nın insanları kurtarmak için kullandığı kişi olarak kabul etmek neden önemlidir?

11 Hakiki dini benimseyenler İsa Mesih’i Tanrı’nın insanları kurtarmak için kullandığı kişi olarak kabul ederler. Kutsal Kitapta “Ondan başka kimse kurtuluş getiremez; çünkü Tanrı kurtulmamız için gök altında, insanlar arasında başka birinin ismini vermemiştir” diye okuyoruz (Elçiler 4:12). 5. bölümde gördüğümüz gibi İsa itaatli insanlar için yaşamını fidye olarak verdi (Matta 20:28). Ayrıca o, tüm yeryüzünü yönetecek gökteki Krallığa Tanrı tarafından atanmış Kraldır. Tanrı, sonsuz yaşam istiyorsak İsa’ya itaat etmemizi ve öğrettiklerini uygulamamızı bekliyor. Bu nedenle Kutsal Kitap “Oğula iman edenin sonsuz yaşamı olur, Oğula itaat etmeyen ise yaşam görmeyecektir” der (Yuhanna 3:36).

12. Dünyaya ait olmamak ne demektir?

12 Tanrı’ya doğru şekilde ibadet edenler dünyaya ait değildir. İsa Romalı yönetici Pilatus’un önünde yargılanırken “Benim krallığım bu dünyaya ait değil” dedi (Yuhanna 18:36). İsa’nın gerçek takipçileri hangi ülkede yaşarlarsa yaşasınlar gökteki Krallığın vatandaşlarıdır. Dolayısıyla dünyanın siyasi olaylarında asla taraf tutmazlar, siyasi çekişmelere karışmazlar. Bununla birlikte Yehova’nın toplumu başkalarının siyasi bir partiye katılma, seçimlerde aday olma veya oy verme kararına karışmaz. Onlar siyasi konularda tarafsızdır, fakat kanunlara uyarlar. Neden? Çünkü Tanrı’nın Sözü “herkes baştaki yetkililere boyun eğsin” diyerek onlara hükümet yetkililerine itaat etmelerini emreder (Romalılar 13:1). Tanrı’nın talepleri ile siyasal sistemin talepleri uyuşmadığında, Tanrı’nın gerçek hizmetçileri “Biz insanlardan önce Tanrı’ya itaat etmeliyiz” diyen elçiler gibi davranırlar (Elçiler 5:29; Markos 12:17).

13. Tanrı’nın Krallığı İsa’nın gerçek takipçileri için ne anlam taşır? Dolayısıyla onlar ne yaparlar?

13 İsa’nın gerçek takipçileri, insanlığın tek ümidinin Tanrı’nın Krallığı olduğunu duyurur. İsa “Krallığın bu iyi haberi, dünyanın her yerinde bütün milletlere şahitlik amacıyla duyurulacak ve son o zaman gelecek” demişti (Matta 24:14). İsa’nın gerçek takipçileri, insanları, sorunların çözümünü bu dünyadaki yöneticilerden beklemeye teşvik etmez (Mezmur 146:3). Bunun yerine, insanlığın tek ümidinin Tanrı’nın gökteki Krallığı olduğunu duyururlar. İsa “Krallığın gelsin. Gökte olduğu gibi yerde de Senin isteğin gerçekleşsin” derken, bize o kusursuz yönetimin gelmesi için dua etmeyi öğretti (Matta 6:10). Tanrı’nın Sözü gökteki Krallığın ‘bütün bu krallıkları ezip sona erdireceğini ve kendisinin sonsuza dek duracağını’ söyler (Daniel 2:44; Vahiy 16:14; 19:19-21).

14. Sizce hangi toplum hakiki tapınmanın gereklerini yerine getiriyor?

14 Şimdi ele aldığımız bilgiler ışığında şu sorular üzerinde düşünün: Hangi dinin öğretileri Kutsal Kitaba dayanıyor? Kimler Yehova’nın ismini duyuruyor? Kimler Tanrı’nın istediği şekilde sevgi gösteriyor ve İsa’ya iman ediyor? İnsanlığın tek ümidinin Tanrı’nın Krallığı olduğunu duyuran ve dünyaya ait olmayan topluluk hangisi? Dünyadaki tüm dinler içinde hangisi bu özelliklerin hepsini karşılıyor? Gerçekler bu toplumun Yehova’nın Şahitleri olduğunu açıkça gösterir (İşaya 43:10-12’yi okuyun).

SİZ NE YAPACAKSINIZ?

15. Tanrı, Kendisinin var olduğuna inanmanın yanı sıra ne talep ediyor?

15 Tanrı’ya sadece inanmak O’nu memnun etmek için yeterli değildir. Kutsal Kitapta cinlerin de Tanrı’nın varlığına inandığını okuruz (Yakup 2:19). Fakat onların Tanrı’nın isteğini yapmadıkları ve Tanrı tarafından onaylanmadıkları ortada. Dolayısıyla Tanrı’nın onayını kazanmak istiyorsak O’nun istediklerini de yapmalıyız. Sahte dinle bağlantımızı kesmeli ve hakiki tapınmayı benimsemeliyiz.

16. Sahte dinle bağlantılı şeyler konusunda tutumumuz ne olmalı?

16 Elçi Pavlus sahte dinle bağlantılı herhangi bir şeye katılmamamız gerektiğini şu sözlerle gösterdi: “Yehova diyor ki, ‘Onların arasından çıkın ve ayrılın; kirli olana dokunmaktan vazgeçin’; ‘Ben sizi kabul edeceğim’” (2. Korintoslular 6:17; İşaya 52:11). Bu nedenle, İsa’nın gerçek takipçileri sahte tapınmayla bağlantısı olan her şeyden uzak dururlar.

17, 18. (a) “Büyük Babil” nedir? (b) Neden acilen ‘ondan çıkmalıyız’?

17 Kutsal Kitap sahte din kapsamına giren her dinin, “Büyük Babil”in bir parçası olduğunu gösterir * (Vahiy 17:5). Bu isim eski Babil şehrini akla getirir. Nuh’un zamanındaki Tufandan sonra sahte din orada ortaya çıkmıştı. Bugün sahte dinde çok yaygın olan birçok öğreti ve uygulama uzun zaman önce Babil’de oluştu. Örneğin, Babilliler üçlü tanrılara inanırdı. Benzer şekilde bugün de kiliselerde Tanrı’nın Baba, Oğul ve Kutsal Ruhtan oluşan üçlü bir Tanrı olduğu öğretiliyor. Fakat Kutsal Kitap gerçek Tanrı Yehova’nın tek olduğunu, İsa Mesih’in de O’nun oğlu olduğunu öğretir (Yuhanna 17:3). Babilliler insanın ölümsüz bir ruha sahip olduğuna da inanıyordu. Onların inancına göre, beden öldüğünde ruh yaşamaya devam ediyor ve bir azap yerinde acı çekebiliyordu. Cehennemde acı çeken ölümsüz can veya ruh inancı bugün de çoğu dinde öğretilmektedir.

18 Eski Babil’deki tapınma biçimi tüm yeryüzüne yayıldı. Bu nedenle Büyük Babil’in günümüzde, sahte din dünya imparatorluğu olduğunu söylemek yerindedir. Tanrı bu sahte din imparatorluğunun ansızın yıkılacağını söyledi. Büyük Babil’le tüm bağlarımızı kesmenin neden çok önemli olduğunu fark ediyor musunuz? Yehova Tanrı henüz zaman varken, bir an önce ‘ondan çıkmamızı’ istiyor (Vahiy 18:4, 8’i okuyun).

Yehova’ya toplumuyla birlikte hizmet ettiğimizde kaybedebileceklerimizden kat kat fazlasını kazanacağız

19. Yehova’ya hizmet etmekle neler kazanacaksınız?

19 Sahte dini bırakma kararınızın sonucunda bazıları sizinle ilişkisini kesebilir. Ancak, Yehova’nın toplumuyla birlikte O’na hizmet ettiğinizde, kaybedebileceklerinizden kat kat fazlasını kazanacaksınız. İsa’yı izleyebilmek için birçok şeyi geride bırakan ilk öğrenciler gibi, sizin de birçok yeni iman kardeşiniz olacak. İsa’nın milyonlarca gerçek takipçisinden oluşan, dünya çapındaki büyük ailenin parçası olacaksınız. Bu ailede içten sevgi göreceksiniz. Ayrıca “gelecek ortamda” sonsuza dek yaşama ümidine sahip olacaksınız (Markos 10:28-30’u okuyun). İnançlarınız yüzünden size sırt çevirenler, belki zaman içinde Kutsal Kitabın ne öğrettiğini öğrenmek isteyebilir ve Yehova’ya tapınan kişiler olabilir.

20. Hakiki dinde olanları gelecekte neler bekliyor?

20 Kutsal Kitap Tanrı’nın yakında bu kötü ortama bir son vereceğini öğretir. Sonra bu kötü ortamın yerini Tanrı’nın Krallığının yöneteceği yeni bir dünya alacak (2. Petrus 3:9, 13). O zaman dünya ne harika olacak! Doğruluğun barınağı haline gelecek o yeni ortamda sadece tek bir din olacak ve herkes bu doğru tapınma şeklini benimseyecek. Öyleyse Tanrı’nın gerçek hizmetçilerinin arasına katılmak için gerekli adımları hemen atmanız akıllıca olmaz mı?

^ p. 17 “Büyük Babil” teriminin, neden sahte din dünya imparatorluğunu simgelediğini görmek için Ek bölümüne, “‘Büyük Babil’ Nedir?” başlığına bakabilirsiniz.