İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

EK

İsa’nın Gerçek Takipçileri Neden Haç Kullanmaz?

İsa’nın Gerçek Takipçileri Neden Haç Kullanmaz?

MİLYONLARCA insan haça özel bir sevgi ve saygı duyuyor. Arkadaş Türkçe Sözlük haçı “Hıristiyanlığın simgesi” olarak tanımlar. Fakat İsa’nın gerçek takipçileri tapınmalarında haç kullanmaz. Neden?

Bunun önemli bir nedeni, İsa Mesih’in haç üzerinde ölmemiş olmasıdır. Genellikle “haç” olarak tercüme edilen Yunanca sözcük stauros’tur. Bu sözcük temelde “dik bir sırık ya da direk” anlamına gelir. Bir Kutsal Kitap çevirisi şöyle der: “[Stauros] hiçbir zaman herhangi bir açıyla kesişen iki kereste parçası anlamına gelmez. . . . . [Yeni Ahitte] kullanılan Yunancada iki kereste parçasının iması bile yoktur” (The Companion Bible).

Kutsal Kitabı kaleme alan kişiler, bazı ayetlerde İsa’nın idamında kullanılan araç için başka bir sözcük kullanır. Bu Yunanca ksülon sözcüğüdür (Elçiler 5:30; 10:39; 13:29; Galatyalılar 3:13; 1. Petrus 2:24). Bu sözcük “kereste” veya “direk, sopa ya da ağaç” anlamına gelir.

İdamlarda neden çoğunlukla basit bir direk kullanıldığı, bir kitapta şöyle açıklanır: “Halka açık infazlar için seçilen her yerde ağaç bulunmazdı. Bu yüzden düz bir direk toprağa çakılırdı. Suçlular elleri yukarı kaldırılmış olarak -çoğunlukla ayaklarından da– bu direğe bağlanır ya da çivilenirdi” (Das Kreuz und die Kreuzigung [Haç ve Çarmıha Geriliş], Hermann Fulda).

Tabii en ikna edici kanıt Tanrı’nın Sözünde bulunur. Elçi Pavlus şöyle demişti: “Mesih, bedel ödeyerek bizi Kanunun lanetinden kurtardı ve kendisi bizim yerimize lanetli oldu. Çünkü şöyle yazılmıştır: ‘Direğe [ağaç üzerine, Yeni Çeviri] asılmış her adam lanetlidir’” (Galatyalılar 3:13, 14). Burada Pavlus haçtan değil, direkten söz eden Tekrar 21:22, 23’ten alıntı yaptı. Böyle bir infaz aracı öldürülen kişiyi “lanetli” duruma getirdiğinden Hıristiyanların, Mesih’i haç üzerinde gösteren resim ve heykellerle evlerini süslemeleri uygun olmazdı.

Mesih’in ölümünden sonraki 300 yıl boyunca, Hıristiyan olduğunu iddia eden kişilerin tapınmalarında haç kullandığını gösteren hiçbir kanıt yoktur. Ancak, MS dördüncü yüzyılda pagan İmparator I. Constantinus, hakikat yolundan sapmış Hıristiyanlığı benimsedi ve haçı bu dinin simgesi olarak yüceltti. Constantinus’un niyeti ne olursa olsun, haçın İsa Mesih’le uzaktan yakından ilgisi yoktu. Aslında haçın kökeni putperestliğe dayanır. Bir Katolik ansiklopedisi “Haç hem Hıristiyanlık öncesi hem de Hıristiyanlık dışı kültürlerde vardır” diyerek bunu kabul eder (New Catholic Encyclopedia). Başka yetkili kaynaklar da, haç ile doğaya tapınma ve pagan seks ayinleri arasında bağlantı olduğunu gösteriyor.

Öyleyse bu pagan simge neden yüceltildi? Anlaşılan sözde Hıristiyanlığın putperestler tarafından kabul edilmesini kolaylaştırmak için. Herhangi bir putperest simgeye bağlılık Kutsal Kitapta açıkça mahkûm edilir (2. Korintoslular 6:14-18). Ayrıca Kutsal Yazılar putperestliğin her türünü yasaklar (Çıkış 20:4, 5; 1. Korintoslular 10:14). Dolayısıyla İsa’nın gerçek takipçilerinin tapınmalarında haç kullanmamasının çok haklı nedenleri var. *

^ p. 4 Haçla ilgili daha ayrıntılı bir inceleme için Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan Kutsal Yazılardan Kanıtlar Gösterin kitabının 195-200. sayfalarına bakabilirsiniz.