İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

İkiyüzlülük Nasıl Sona Erebilir?

İkiyüzlülük Nasıl Sona Erebilir?

PANAYIOTA Akdeniz’de bir adada büyüdü. Gençken siyasete çok ilgi duyuyordu. Daha sonra yaşadığı köyde bulunan bir siyasi partide sekreter olarak çalışmaya başladı. Hatta evden eve giderek parti için bağış bile toplardı. Ancak zaman geçtikçe Panayiota hayal kırıklığına uğradı. Parti üyeleri birbirlerine “Yoldaş” diye hitap etmesine rağmen, adam kayırma, hırs, tartışmalar ve kıskançlık bitmiyordu.

Daniel İrlanda’da oldukça dindar bir ailede büyüdü. Fakat ne yazık ki birçok kez papazların ikiyüzlülüğüne tanık oldu. Onlar Daniel’a günah işlerse cehennemde yanacağını söylüyor ama kendileri aşırı derecede içki içiyor, kumar oynuyor ve kilise için toplanan bağışlardan çalıyorlardı.

Jeffery iş hayatının büyük bir bölümünü Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya’daki bir şirkette çalışarak geçirdi. O uluslararası denizyolu taşımacılığı yapan bu şirket için pazarlama ve satış yapıyordu. Müşterilerin ve rakip firmaların devlet memurlarıyla yaptığı görüşmelerde birçok kez sahtekârlığa başvurduğunu gördü. Onlar bir sözleşmenin imzalanabilmesi için neredeyse her şeyi söylemeye hazırlardı.

Ne yazık ki bu tür olaylar çok sık yaşanıyor. İkiyüzlülük günümüzde siyaset, din ve ticaret de dâhil olmak üzere hemen her alanda görülüyor. İlginçtir ki, bazı dillerde “ikiyüzlü” sözcüğü Yunanca hypokrites kelimesinden gelir. Bu ifade genellikle yüzüne maske takan bir oyuncuya ya da anlatıcıya atfeder. Zamanla bu kelime bencil amaçlarına ulaşmak ya da başkalarını kandırmak için rol yapan kişileri tarif ederken kullanılmaya başlandı.

İkiyüzlü davranışlara maruz kalmak kırgınlık, kin ve öfke gibi olumsuz duygulara neden olabiliyor. Bu durumdaki birçok kişi çaresizlik içinde “İkiyüzlülük sona erebilir mi?” diye merak ediyor. Tanrı’nın Sözünde ikiyüzlülüğün sona ereceğine dair sağlam kanıtların bulunması çok sevindiricidir.

TANRI VE İSA MESİH İKİYÜZLÜLÜĞE NE GÖZLE BAKAR?

Kutsal Kitaba göre ikiyüzlülük insanlar aracılığıyla değil, ruhi bir varlıkla başladı. İblis Şeytan insanlık tarihinin başlarında, Havva’yı kandırmak için bir yılanı maske gibi kullanarak kendini onun yararını düşünen biri olarak gösterdi (Başlangıç 3:1-5). O zamandan beri birçok kişi de benzer şeyi yapıyor; onlar başkalarını kandırmak ve bencil amaçlarına ulaşmak için kendilerini olduklarından farklı gösteriyor.

Eski İsrail ulusu putperestlik ve dinsel ikiyüzlülük tuzağına düştüğünde Tanrı bu yaptıklarının sonuçları  hakkında onları tekrar tekrar uyardı. Yehova Tanrı İşaya peygamberi kullanarak şöyle dedi: “Bu halkın Bana yakınlığı dilinde kalıyor; onlar yalnızca dudaklarıyla Beni yüceltiyor, yüreğini Benden uzaklaştırıyor” (İşaya 29:13). Bu ulus tövbe etmediği için Tanrı başka milletlerin Yeruşalim’i ve mabedi harap etmesine izin verdi. İsrailoğullarının tapınmalarının merkezi olan bu yerler ilk olarak MÖ 607’de Babilliler, sonra da MS 70’te Roma orduları tarafından yerle bir edildi. Bu olay Tanrı’nın ikiyüzlülüğe bir gün mutlaka son vereceğinin bir kanıtıdır.

Diğer yandan Tanrı ve İsa Mesih dürüst ve samimi insanlara çok değer verir. Örneğin İsa’nın hizmetinin ilk yıllarında Natanael adında bir adam onun yanına geldi. İsa bu adamı görünce şöyle dedi: “İşte, kendisinde hileden eser olmayan gerçek bir İsrailli” (Yuhanna 1:47). Bartolomeus olarak da tanınan Natanael İsa’nın 12 elçisinden biri oldu (Luka 6:13-16).

İsa öğrencilerine zaman ayırdı ve onlara Tanrı’nın düşünüş tarzını öğretti. Aralarında ikiyüzlü davranışlar kesinlikle olmamalıydı. İsa onları uyarmak için o dönemde yaşayan din adamlarının ikiyüzlü davranışlarını kesin bir dille mahkûm etti. Şimdi bu davranışlardan bazılarına bakalım.

Onlar sırf başkaları görsün diye doğru davranışlarda bulunuyordu. İsa onu dinleyenlere şöyle dedi: ‘İnsanlar görsün diye, doğruluğunuzu onların önünde sergilemekten sakının. İkiyüzlüler böyle yaparlar.’ İsa verdikleri sadakanın “gizli” kalmasını da söyledi. Ayrıca onlar insanlara gösteriş yapmak amacıyla değil Yaratıcıya özel olarak dua etmeliydiler. Böylece Yaratıcımız onların samimi bir tutumla yerine getirdikleri tapınmayı onaylayacaktı (Matta 6:1-6).

Onlar insanları düşünmeden eleştiriyordu. İsa şöyle dedi: “İkiyüzlü! Önce kendi gözünden merteği çıkar, o zaman kardeşinin gözünden çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün” (Matta 7:5). Kendi kusurları daha büyük olmasına rağmen bazı kişiler başkalarının hatalarına dikkat çekerek kendini olduğundan farklı göstermeye çalışır. Ancak Kutsal Kitap şöyle der: “Hepsi günah işledi ve hiç kimse Tanrı’nın yüceliğini yansıtamadı” (Romalılar 3:23).

Onlar yanlış güdülere sahipti. Bir keresinde Ferisilerin öğrencileri ve Herodes yanlıları vergi vermekle ilgili İsa’ya bir soru sormak istediler. İsa’yı pohpohlayarak şöyle dediler: “Öğretmen, biliriz sen doğru sözlü birisin ve Tanrı’nın yolu konusunda hakikati öğretirsin.” Daha sonra onu tuzağa düşürmek için şu soruyu sordular: “Sezar’a baş vergisi ödemek Kanuna uygun mu, değil mi?” İsa ise “İkiyüzlüler, beni neden deniyorsunuz?” diye karşılık verdi. Onları böyle adlandırması yerindeydi çünkü amaçları sordukları sorunun cevabını öğrenmek değil, İsa’yı ‘kendi sözleriyle tuzağa düşürmekti’ (Matta 22:15-22).

İsa’nın gerçek takipçileri ‘temiz yürekten, rahat vicdandan ve ikiyüzlü olmayan imandan kaynaklanan bir sevgi’ gösterir (1. TİMOTEOS 1:5).

MS 33 yılının Pentekost’unda kurulan Hıristiyan cemaatinde doğruluğun ve dürüstlüğün hâkim olduğu bir ortam vardı. Gerçek Hıristiyanlar içlerindeki ikiyüzlü davranma eğilimini yok etmek için çok çaba harcadılar. İsa’nın 12 elçisinden biri olan Petrus, iman kardeşlerine “hakikat sözüne itaat ederek . . . . ikiyüzlülükten uzak kardeş sevgisi” göstermelerini söyledi (1. Petrus 1:22). Elçi Pavlus da hizmet arkadaşlarını ‘temiz yürekten, rahat vicdandan ve ikiyüzlü olmayan imandan kaynaklanan bir sevgi’ geliştirmek konusunda teşvik etti (1. Timoteos 1:5).

TANRI’NIN SÖZÜNÜN GÜCÜ

İsa ve elçilerinin Kutsal Kitap’ta yer alan öğretileri birinci yüzyılda olduğu gibi bugün de çok etkilidir. Bununla ilgili olarak elçi Pavlus şöyle yazmıştı: “Tanrı’nın sözü canlıdır ve güçlüdür; iki ağzı keskin her kılıçtan daha keskindir, öyle ki canla ruhu, eklemlerle iliği ayıracak kadar derine iner, yürekteki niyetleri ve düşünceleri ortaya serecek güçtedir” (İbraniler 4:12). Kutsal Kitaptaki öğretileri  kavramak ve bunlara uygun yaşamaya çalışmak, birçok kişinin ikiyüzlü davranışları bırakıp samimi ve dürüst bir tutuma sahip olmasını sağladı. Şimdi makalenin başında bahsedilen üç kişinin yaşadıklarına bakalım.

“İnsanlar birbirine gerçek bir sevgi ve samimi bir ilgi gösteriyordu” (PANAYIOTA).

Panayiota’nın Yehova’nın Şahitlerinin bir ibadetine katılması yaşamında bir dönüm noktası oldu. Orada sırf başkalarını etkilemek için doğru davranışlar sergilemeye çalışan insanlar yoktu. Şöyle diyor: “İnsanlar birbirine gerçek bir sevgi ve samimi bir ilgi gösteriyordu. Siyasette geçirdiğim yıllar boyunca hiç böyle bir şey görmemiştim.”

Panayiota Kutsal Kitabı incelemeye başladı ve bir Yehova’nın Şahidi oldu. Aradan geçen 30 yılın ardından şöyle diyor: “Siyasi bir partinin tanıtımını yapmak için evden eve giderken hayatımın gerçek bir anlamı yoktu. Oysa Tanrı’nın Krallığı’nı duyurmaya başladığımda hayatım gerçek bir anlam kazandı, çünkü sadece bu yönetim adil bir dünyada yaşamamızı mümkün kılacak.”

“İman kardeşlerime kendimi olduğumdan farklı biri gibi göstererek yaşayamazdım” (DANIEL).

Daniel da bir Yehova’nın Şahidi oldu ve cemaatte bazı sorumluluklar aldı. Ancak birkaç yıl sonra bir hata yaptı ve vicdanı onu rahatsız etmeye başladı. Şöyle diyor: “Yıllar önce kilisede tanık olduğum ikiyüzlü davranışları düşününce hizmette sahip olduğum ayrıcalıkları bırakmaktan başka çarem olmadığını fark ettim. İman kardeşlerime kendimi olduğumdan farklı biri gibi göstererek yaşayamazdım.”

Daniel bir süre sonra vicdanen hizmet ayrıcalıklarını geri alabilecek duruma geldi ve yeniden ona verilen sorumlulukları sevinçle kabul etti. Tanrı’ya ikiyüzlülükten uzak bir tutumla hizmet eden herkes böyle bir dürüstlük sergiler. Onlar kardeşlerine gözlerindeki “çöpü” çıkarmalarını söylemeden önce kendi gözlerindeki “merteği” çıkarmayı öğrenirler.

‘Artık insanları kandırmaya çalışan kurnaz bir pazarlamacı gibi davranamayacağımı fark ettim, vicdanım rahatsız olmuştu’ (JEFFERY).

Jeffery ise şunları dedi: “Kutsal Kitabı inceledikçe şunu fark ettim: Artık sözleşme imzalamak için insanları kandırmaya çalışan kurnaz bir pazarlamacı gibi davranamazdım. ‘Yehova hileli teraziden iğrenir’ diyen Özdeyişler 11:1 gibi ayetleri okuyunca vicdanım rahatsız oldu.” Jeffery, İsa’ya vergi ile ilgili soru soranların tersine hem iman kardeşlerine hem de Şahit olmayan kişilere karşı ikiyüzlü davranmayı bıraktı.

Bugün dünya çapında milyonlarca Yehova’nın Şahidi Kutsal Kitaptan öğrendiklerini uygulamak için çaba harcıyor. ‘Gerçek doğruluk ve vefaya uyan, Tanrı’nın isteğine göre yaratılmış yeni kişiliği giymek’ için yılmadan büyük bir gayret gösteriyorlar (Efesoslular 4:24). Siz de Yehova’nın Şahitlerinin kim olduğunu ve neye inandıklarını öğrenebilirsiniz. Kutsal Kitap yakında ikiyüzlülüğün ortadan kalkacağını ve o zaman dünyaya doğruluğun hâkim olacağını söyler. Yehova’nın Şahitleri Tanrı’nın bu vaadi hakkında bilgi almanıza yardım edebilir (2. Petrus 3:13).