İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Biliyor muydunuz?

Biliyor muydunuz?

Kutsal Kitapta “hadım” kelimesi hangi anlamda kullanılır?

Bir hadımı gösteren Asur kabartması

Kutsal Kitapta hadım kelimesi bazen kısırlaştırılmış bir erkeğe atfen kullanılır. Kutsal Kitap devirlerinde bazı erkekler bir suç işlediklerinde, tutsak alındıklarında veya köle olduklarında hadım edilirdi. Hadım edilen güvenilir erkekler saraylarda haremlerin gözetiminden sorumlu olurdu. Örneğin hadım edilmiş olan Hegay ve Şaaşgaz adlı iki haremağası, Pers Kralı Ahaşveroş’un (I. Kserkses olduğu düşünülür) eşlerinin ve cariyelerinin muhafızı olarak görev yapıyordu (Ester 2:3, 14, dipnot).

Ancak Kutsal Kitapta hadım olarak söz edilen herkes gerçek anlamda hadım edilmiş değildi. Bazı bilginler bu terimin kral sarayında resmi bir göreve atanmış bazı kişiler için de kullanıldığını söylüyor. Bazı Kutsal Kitap çevirilerinde Yeremya’nın arkadaşı Ebed-melek’ten ve İncil vaizi Filipus’un konuştuğu Habeşistanlı adamdan söz edilirken hadım kelimesinin bu anlamda kullanıldığı anlaşılıyor. Ebed-melek büyük ihtimalle yüksek mevkide bir görevliydi, çünkü kral Tsedekiya’yla doğrudan konuşabiliyordu (Yeremya 38:7, 8). ‘Yeruşalim’e ibadet etmeye giden’ Habeşistanlı adam da saray hazinesinden sorumlu yetkili biri olarak tarif edilir (Elçiler 8:27).

Kutsal Kitap devirlerinde çobanlar koyunlarla keçileri neden ayırırdı?

İsa peygamber gelecekteki bir yargılama zamanından bahsederken şöyle demişti: ‘İnsanoğlu ihtişamıyla gelince bir çobanın koyunları keçilerden ayırması gibi insanları birbirinden ayıracak’ (Matta 25:31, 32). Peki geçmişte çobanlar koyunlarla keçileri neden birbirinden ayırırdı?

Çobanlar gün içinde koyunları ve keçileri birlikte güder ve otlatırdı. Geceleri ise onları vahşi hayvanlardan, hırsızlardan ve soğuktan korumak için ağıllara koyarlardı (Başlangıç 30:32, 33; 31:38-40). Keçiler ve koyunlar farklı ağıllara konurdu; bunun nedeni nispeten uysal bir yapısı olan koyunları, özellikle de dişi koyunlarla kuzuları daha saldırgan olan keçilerden korumaktı. All Things in the Bible adlı kitaba göre çobanlar bu hayvanları “sağarken, kırparken ve çiftleşme dönemindeyken” de birbirinden ayrı tutardı. Dolayısıyla İsa’nın verdiği örnek eski İsrail gibi kırsal bir bölgede yaşayan insanların zihinlerinde kolaylıkla canlandırabilecekleri bir örnekti.