İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yoksullara İyi Bir Haber

Yoksullara İyi Bir Haber

 Yoksullara İyi Bir Haber

KUTSAL KİTAP bize şu güvenceyi verir: “Fakirler büsbütün unutulmaz” (Mezmur 9:18). Yaratıcımız hakkında da şöyle der: “Elini açarsın, ve her canlıyı arzusuna göre doyurursun” (Mezmur 145:16). Tanrı’nın Sözünde yer alan bu ümit sadece bir hayal değildir. Mutlak Güce Sahip Tanrı, yoksulluğu bitirmek için ne gerekiyorsa yapabilir. Peki yoksulların ihtiyacı nedir?

Afrikalı bir ekonomist yoksul ülkelerin “iyiliksever ve adil bir diktatöre” ihtiyacı olduğunu söyledi. Diğer bir deyişle yoksulluğun sona ermesi için bunu yapabilecek güçte ve bunu yapmaya istekli iyiliksever bir yönetici gereklidir. Ayrıca yoksulluğun tüm dünyada sona erebilmesi için tüm dünya bu yönetici tarafından yönetilmelidir, çünkü aşırı yoksulluk çoğu kez imkânların her ulusta eşit olmamasından kaynaklanır. Yoksulluğu bitirecek olan bu yönetici aynı zamanda yoksulluğun asıl nedeni olan insanın bencil yapısını da değiştirebilmeli. Böyle ideal bir yönetici nasıl bulunabilir?

Tanrı, İsa peygamberi yoksullara iyi bir haber bildirmesi için gönderdi. İsa ayağa kalkıp Tanrı’dan aldığı görevi okurken şöyle dedi: “Yehova’nın ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni, yoksullara müjdeyi vermem için meshetti” (Luka 4:16-18).

İyi Haber Nedir?

Tanrı, İsa’yı Kral olarak atadı. Bu gerçekten de iyi bir haberdir. O yoksulluğu sona erdirmek için ideal olan yöneticidir, çünkü (1) tüm insanlığı yönetecektir ve tam yetki ve güce sahiptir; (2) yoksullara şefkatle davranır ve takipçilerine onlarla ilgilenmelerini öğretir; ve (3) yoksulluğun asıl nedenini, yani miras aldığımız bencillik eğilimini ortadan kaldırabilir. Şimdi iyi haberin bu üç yönünü görelim.

1. İsa’nın tüm uluslar üzerindeki yetkisi. Tanrı’nın Sözü, İsa hakkında şöyle der: “Bütün halklar, milletler ve diller kendisine hizmet etsinler diye ona saltanat . . . . verildi” (Daniel 7:14). Tüm insanlık üzerinde sadece bir yönetim olmasının faydalarını hayal edebiliyor musunuz? Artık yeryüzü kaynakları yüzünden anlaşmazlık ve çekişme yaşanmayacak. Herkes bu kaynaklardan eşit şekilde faydalanacak. İsa, tam yetkiye sahip bir dünya yöneticisi olacağına dair güvence verdi. Şöyle dedi: “Gökte ve yerde bütün yetki bana verildi” (Matta 28:18).

2. İsa’nın yoksullara gösterdiği şefkat. İsa yeryüzünde hizmet ettiği süre boyunca yoksullara şefkatle davrandı. Örneğin tedavi olmak için tüm varını harcayan bir kadın iyileşme umuduyla İsa’nın giysisine dokundu. Bu kadının 12 yıldır kanaması vardı ve kuşkusuz ciddi ölçüde kansızdı. Kanuna göre, dokunduğu herkes kirli sayılıyordu. Fakat İsa ona nazik davrandı. Şöyle dedi: “Kızım, imanın seni iyileştirdi. Selametle git, derdinden şifa bul” (Markos 5:25-34).

İsa’nın öğrettikleri, insanların tutumunu değiştirerek şefkatle davranmalarını sağlayacak güce sahipti. Örneğin İsa’nın, Tanrı’yı nasıl memnun edebileceğini öğrenmek isteyen bir adama verdiği cevabı düşünün. Adam, Tanrı’nın komşumuzu sevmemizi istediğini biliyordu ve İsa’ya “Peki benim komşum kim?” diye sordu.

İsa cevap olarak şu örneği verdi: Bir adam Yeruşalim’den Eriha’ya giderken haydutlar tarafından soyuldu ve “yarı ölü bir halde” bırakıldı. Oradan geçen bir kâhin yolun karşı  tarafından geçip gitti. Bir Levioğlu da aynısını yaptı. “Fakat o yoldan geçen bir Samiriyeli, oraya varıp adamın halini görünce ona acıdı.” Adamın yaralarını temizledi, onu bir hana götürdü ve hancıya adama bakması için para verdi. İsa “Hangisi haydutların eline düşen adama komşusu gibi davrandı?” diye sordu. Adam “Ona merhamet gösteren” diye cevap verdi. İsa da ona “Git, sen de böyle yap” dedi (Luka 10:25-37).

Yehova’nın Şahidi olan kişiler İsa’nın tüm bu öğrettiklerini inceliyorlar ve muhtaç durumdaki kişilere yardım etmek konusunda tutumlarını değiştiriyorlar. Örneğin Letonyalı bir yazar Women in Soviet Prisons (Sovyet Hapishanelerinde Kadınlar) adlı kitabında, 1960’lı yılların ortasında Potma ceza kampında çalışırken hastalandığında neler olduğunu anlattı. “Hastalığım süresince [Şahitler] bana gayretle hemşirelik yaptılar. . . . . Bundan daha iyi bir bakım görmeyi bekleyemezdim.” Ve şöyle ekledi: “Yehova’nın Şahitleri, dinine ya da milliyetine bakmaksızın herkese yardım etmeyi görev sayar.”

Ancón’daki (Ekvador) Yehova’nın Şahitlerinden bazıları ekonomik kriz yüzünden işsiz ya da gelirsiz kalınca diğer Şahitler onlar için para kazanmaya karar verdi. Bunun için, gece balıktan dönen balıkçılara satmak üzere yiyecek hazırladılar (sağdaki resim). Çocuklar da dahil cemaatteki herkes işbirliği yaptı. Tekneler sabah saat dörtte geldiğinde yiyeceğin hazır olabilmesi için her sabah saat birde hazırlığa başladılar. Şahitlerin kazandığı para herkesin ihtiyacına göre aralarında paylaştırıldı.

Böyle tecrübelerin gösterdiği gibi İsa’nın örneği ve öğrettikleri gerçekten de insanların muhtaç durumdaki kişilere karşı tutumunu değiştirme gücüne sahiptir.

3. İsa’nın insanın yapısını değiştirme gücü. İnsanın bencilce davranma eğilimi, evrensel olarak kabul edilen bir gerçektir. Kutsal Kitap bu eğilimi günah olarak adlandırır. Elçi Pavlus şöyle yazdı: “Ben kendi durumumda şu kanunun işlediğini görüyorum: Doğruyu yapmak istediğim zaman, kötülük yanı başımda bekliyor.” Sonra da şöyle söyledi: “Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Tanrı’ya şükürler olsun! Efendimiz İsa Mesih aracılığıyla beni kurtaran O’dur!” (Romalılar 7:21-25). Pavlus burada Tanrı’nın, sadık kullarını miras aldıkları günahkâr eğilimlerden İsa aracılığıyla nasıl kurtaracağına değiniyordu. Bu eğilimlerden biri de yoksulluğun asıl nedeni olan bencilliktir. Peki Tanrı bunu nasıl yapacak?

Vaftizci Yahya, İsa vaftiz edildikten bir süre sonra onu şu sözlerle karşıladı: “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!” (Yuhanna 1:29). Yakında tüm dünyada, kendi çıkarını gözetme eğilimi de dahil miras alınan günahtan arınmış insanlar yaşayacak (İşaya 11:9). O zaman İsa yoksulluğun nedenini ortadan kaldırmış olacak.

Herkesin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı zaman üzerinde düşünmek ne büyük sevinç! Tanrı’nın Sözü şöyle söylüyor: “Herkes kendi asmasının, kendi incir ağacının altında oturacak; onları korkutan olmayacak” (Mika 4:4). Bu sözler herkesin doyum veren bir işe, güvenliğe ve yoksulluğun olmadığı bir dünyada yaşama fırsatına sahip olduğu zamanı betimlemektedir. Tüm bunlar Yehova sayesinde olacak!