İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Tanrı’nın Teşkilatı Var mı?

Tanrı’nın Teşkilatı Var mı?

 Tanrı’nın Teşkilatı Var mı?

DÜZEN, Tanrı’nın yarattığı her şeyde açıkça görülür. Örneğin “basit” bir maya hücresi muhteşem bir düzen yansıtır. Bu hücreyi oluşturan parçaların sayısı Boeing 777 jet uçağının içerdiği parça sayısıyla aşağı yukarı aynıdır. Hatta tüm bu parçaların her birinin kendine ait yeri vardır ve hepsi sadece 5 mikron * çapında bir kürenin içine yerleşmiştir. Jet uçaklarının aksine maya hücreleri çoğalabilir. Gerçekten de muhteşem bir düzen ve teşkilatlanma örneği! (1. Korintoslular 14:33).

Bu düzen sadece fiziksel yaratılışta görülmez. Kutsal Kitap ruhi diyarda da Yaratıcının amacıyla uyum içinde üstün bir teşkilatlanma olduğunu gösterir. Daniel peygamber bir görüntüde muazzam sayıda meleğin Tanrı’nın huzurunda durduğunu gördü: “Binlerce binler hizmetindeydiler. On binlerce on binler hemen önünde ayakta duruyorlardı” (Daniel 7:9, 10). Yüz milyondan fazla meleğin, görevini yerine getirmesi için gerekli olan teşkilatlanmayı düşünün. Tüm bu melekler Tanrı’nın yeryüzündeki toplumu için verdiği yönlendirmeleri yerine getiriyor (Mezmur 91:11).

Yaratıcımız Yehova Tanrı teşkilatlanma konusunda en yüce olandır, buna rağmen soğuk ya da aşırı kural koyan bir Tanrı değildir. Aksine O sıcak ve mutlu bir Tanrı’dır, yarattığı tüm varlıkların iyiliğiyle yakından ilgilenir (1. Timoteos 1:11; 1. Petrus 5:7). O’nun, eski İsrail ulusuna ve İsa’nın birinci yüzyıldaki takipçilerine davranış tarzından bu açıkça görülür.

İsrailoğulları: İyi Teşkilatlanmış Bir Ulus

Yehova Tanrı, Musa peygamber aracılığıyla İsrailoğullarını hakiki tapınma konusunda teşkilatlandırdı. Sina çölünde geçirdikleri süre boyunca konaklama yerinde yapılan düzenlemeleri düşünün. Eğer her ailenin, istediği yere çadır kurmasına izin verilseydi kesinlikle kargaşa yaşanacaktı. Yehova ulusa her bir kabilenin nerede konaklayacağı konusunda talimatlar verdi (Sayılar 2:1-34). Musa Kanunu sağlık ve hijyen konusunda ayrıntılı düzenlemeler de içeriyordu, örneğin bu düzenlemelerden biri insan dışkısının ortadan kaldırılmasıyla ilgiliydi (Tekrar 23:12, 13).

İsrailoğulları Vaat Edilmiş Topraklara girdiğinde birçok alanda iyi teşkilatlanmış bir ulustu. Ulus 12 kabileye bölündü ve her birine topraktan pay verildi. Yehova’nın Musa aracılığıyla sağladığı Kanun tapınma, evlilik, aile, eğitim, ticaret, beslenme, çiftçilik, hayvancılık gibi yaşamın tüm alanlarını kapsıyordu. * Bazı kanunlar belirli bir konuya yönelik ve çok ayrıntılı olsa da aslında kanunların hepsi Yehova’nın toplumuyla ilgilendiğinin bir göstergesiydi ve onların mutluluğuna katkıda bulunuyordu. Bu sevgi yansıtan düzenlemelere uyan İsrailoğulları Yehova’dan özel lütuf gördü (Mezmur 147:19, 20).

Musa kabiliyetli bir lider olsa da başarıları ya da başarısızlıkları onun liderlik yeteneklerine değil, Tanrı’nın düzenlemelerine sadık kalmasına bağlıydı. Örneğin Musa çölde izleyeceği rotayı nasıl belirliyordu? Yehova gündüzleri bir bulut sütunu, geceleri de bir ateş sütunu kullanarak ona gitmesi gereken yolu gösteriyordu (Çıkış 13:21, 22). Yehova her ne kadar  insanları kullanmış olsa da toplumunu teşkilatlandıran ve onlara rehberlik sağlayan bizzat Kendisiydi. Aynı şey birinci yüzyıl için de geçerliydi.

İsa’nın İlk Takipçileri İyi Teşkilatlanmıştı

İsa’nın elçilerinin ve öğrencilerinin iyi haberi gayretle duyurmaları sonucunda birinci yüzyılda Asya ve Avrupa’nın birçok yerinde cemaatler kuruldu. Bu cemaatler çeşitli yerlere yayılmış olsalar da birbirlerinden ayrı, bağımsız gruplar değillerdi. Aksine iyi teşkilatlanmışlardı ve elçilerin sevgi dolu gözetiminden yarar görüyorlardı. Örneğin elçi Pavlus, Titus’u ‘yarım kalan işleri düzene koyması’ için Girit’e gönderdi (Titus 1:5). Pavlus Korintoslulara yazdığı mektupta düzeni sağlamak açısından başarılı, “önderlik yeteneği olan” kişilerden bahsetti (1. Korintoslular 12:28). Fakat böyle bir düzenin sağlanmasından aslında kim sorumluydu? Pavlus, cemaati ‘uyumlu bir bütün haline getirenin’ Yehova olduğunu söyledi (1. Korintoslular 12:24).

İsa’nın takipçilerinin cemaatinde gözetmen olarak atanmış kişiler iman kardeşleri üzerinde hâkimiyet kurmaya çalışmıyorlardı. Bunun yerine kardeşlerinin ‘iş arkadaşlarıydılar’, Tanrı’nın ruhunun yönlendirmesiyle hareket ediyorlardı ve “sürüye örnek” olmaları bekleniyordu (2. Korintoslular 1:24; 1. Petrus 5:2, 3). “Cemaatin başı”, etten kemikten bir insan ya da bir grup kusurlu erkek değil, şu anda gökte bulunan İsa Mesih’tir (Efesoslular 5:23).

Korintos’ta bulunan cemaat, meseleleri diğer cemaatlerden tamamen farklı bir şekilde ele almaya başladığında Pavlus onlara hitaben şunları yazdı: “Yoksa Tanrı’nın Sözü sizden mi çıkıp yayıldı, ya da yalnız size mi erişti?” (1. Korintoslular 14:36). Pavlus bu soruyla onların düşünüşlerini düzeltmeye çalıştı ve bağımsız davranmamaları gerektiğini anlamalarına yardımcı oldu. Cemaatler elçilerin yönlendirmelerine uygun davrandıklarında büyüdüler ve güçlendiler (Elçiler 16:4, 5).

Tanrı’nın Sevgisinin Bir Göstergesi

Günümüz hakkında ne denebilir? Bazıları kurumlaşmış bir dine mensup olmaktan çekinebilir. Kutsal Kitap Tanrı’nın, amacını yerine getirirken her zaman teşkilatını kullandığını gösterir. Yehova hem İsrailoğullarını hem de İsa’nın birinci yüzyıldaki takipçilerini tapınma konusunda teşkilatlandırdı.

O halde Yehova’nın tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de toplumunu yönlendirdiği sonucuna varmak mantıklı olmaz mı? Evet, Kendisine tapınanları teşkilatlandırması ve birleştirmesi Yehova’nın onları sevdiğinin göstergesidir. Yehova bugün de insanlıkla ilgili amacını yerine getirmek için teşkilatını kullanıyor. Peki O’nun teşkilatı nasıl tanınabilir? Bazı kriterleri ele alalım.

Tanrı’nın toplumu önemli bir görevi yerine getirmek için teşkilatlanmıştır (Matta 24:14; 1. Timoteos 2:3, 4). İsa, takipçilerine Krallığın iyi haberini tüm milletlere duyurmalarını emretti. Bu, uluslararası bir teşkilat olmadan yapılması imkânsız bir görevdir. Bunu şöyle örnekleyebiliriz: Bir kişiyi kolaylıkla kendi başınıza besleyebilirsiniz, ancak eğer binlerce hatta milyonlarca kişiyi beslemeniz gerekirse, düzen içinde çalışan iyi teşkilatlanmış bir grup insana ihtiyaç duyarsınız. İsa’nın gerçek takipçileri görevlerini yerine getirmek üzere Tanrı’nın hizmetinde işbirliği yaparak “omuz omuza” çalışırlar (Tsefanya 3:9). Çeşitli millet, dil ve ırklardan insanları kapsayan bir faaliyetin uyumlu ve düzenli bir teşkilatlanma olmadan yerine getirilmesi mümkün olur muydu? Yanıt açıktır.

Tanrı’nın toplumundakiler birbirlerini desteklemek ve teşvik etmek için teşkilatlanmıştır. Yalnız bir dağcı nereye tırmanacağına kendisi karar verebilir, ayrıca kendisinden daha az tecrübeli dağcılarla ilgilenmek zorunda da kalmaz. Fakat zor durumda kaldığında ya da kaza geçirdiğinde, kendisine yardım edecek kimse olmadığından hayatı ciddi tehlikeye girer. Evet, birinin kendini toplumdan ayırması  gerçekten de hikmetsizliktir (Özdeyişler 18:1). İsa’nın takipçileri onun emrini yerine getirebilmek için birbirlerine yardım etmeli ve destek olmalıdırlar (Matta 28:19, 20). Herkesin pes etmeden Tanrı’ya hizmet etmeye devam edebilmesi için gerekli olan Tanrısal yönlendirmeleri, eğitimi ve teşviki Yehova’nın cemaatleri sağlıyor. Bilgi alma ve tapınma amacıyla düzen içinde yapılan ibadetler olmasaydı bir kişi Yehova’nın yollarını öğrenmek için nereye gidebilirdi? (İbraniler 10:24, 25).

Tanrı’nın toplumu O’na birlik içinde hizmet etmek için teşkilatlanmıştır. İsa’nın koyunları onun sesini dinledikçe onun önderliğinde “tek sürü” haline gelirler (Yuhanna 10:16). Onlar ne bağımsız kiliselere ve gruplara dağılmış ne de farklı öğretilerle bölünmüş durumdadır. Bunun yerine ‘konuşmaları tam bir fikir birliği yansıtır’ (1. Korintoslular 1:10). Birlik içinde yaşamak için düzen, düzen içinse teşkilatlanma gereklidir. Sadece birleşmiş bir kardeşler topluluğu Tanrı’dan bereket görebilir (Mezmur 133:1, 3).

Tanrı’ya ve Kutsal Kitaptaki hakikate duyulan gerçek sevgi, milyonlarca insanı Kutsal Kitaptaki kriterleri karşılayan teşkilata çekiyor. Yehova’nın Şahitleri birlik içinde teşkilatlanmış bir grup olarak dünya çapında Tanrı’nın isteğini yapmaya gayret ediyor. Onlar şu vaadin yerine geleceğinden eminler: “Aralarında oturacağım ve aralarında yürüyeceğim, Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da Benim halkım olacak” (2. Korintoslular 6:16). Teşkilatıyla birlikte siz de Yehova’ya tapınırsanız bu harika nimeti tadabilirsiniz.

[Dipnotlar]

^ p. 2 Mikron ya da mikrometre, bir milimetrenin binde biridir.

^ p. 7 Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan Insight on the Scriptures kitabının 2. Cildinin 214-220. sayfalarına bakın.

[Sayfa 13’teki resim]

İsrailoğullarının konaklama yeri büyük bir düzen yansıtıyordu

[Sayfa 14, 15’teki resimler]

Uluslararası duyuru işini yerine getirmek teşkilatlanma gerektirir

Evden eve hizmeti

Afet yardım çalışmaları

Büyük ibadetler

İbadet salonları inşası