Skip to content

Skip to secondary menu

Iehova Ve Witnes Karu

Toaripi

Aite Sare Makuri A-Leafeare Seseovaipea?

Aite Sare Makuri A-Leafeare Seseovaipea?

Ereitave mearovaeka are . . .

  • mofeare eaeava roi, ei?

  • maearoro kofa leiti roi, ei?

  • lareva leiti roi, ei?

 BAIBEL ARE MOFEARE MOI

‘Ualare are ovororo foromai ereve ofae voa roroa ovai roi, aea opai ata levi leiti roi, aea fi ō aea hehea ta ata leivi leiti roi; ipi lea omopa kofa etou foromai veverapi kaoleita meha.’—Apokalupo 21:3, 4, Safu Buka.

LEA VE EITE ARE LEKORU

Ereita leita lea tivi, ereita hailareva ita leiti roi, aeata eite lei forerai roi.—Isaia 65:21-23.

Eka o hehea hariaharia ta levi forerai roi.—Isaia 25:8; 33:24.

A- hailareva ita ave famili aeata moraitaitai ita, soa sarapai auke makuri voa povai roi.—Salamo 37:11, 29.

 BAIBEL VE Ō EREITA SUKAREREITA ORE, EI?

Eha, ipi orakori are meha:

  • Ualare are otoare lei okofa leita ore. Baibel voa “Rofo Rovaekapo Vita” are Iehova Ualare haria, areve siahu are kaleitita ore kao. (Apokalupo 15:3) Lofeare vei, ereitave mearovaeka lei lareva leiti ve otoare are lei okofa leiti roi. Baibel are mofeare moi, ‘Ualare are etau foromai are leita ore.’—Mataio 19:26.

  • Ualare are haikaeai otoare lei okofa leiti vei. Usoso, Iehova are ‘haikaeai kofa’ opaita karu lei makuri leiti vei.—Iobu 14:14, 15.

Baibel sa ereitaro satirioraipea, Ualare ve Atute, Iesu, sa eka karu la lei lareva leiape. Ipi lekoru are lofeare leiape? Ipi lea areve haikaeai. (Mareko 1:40, 41) Iesu are areve Oa ve mai feare leiape, are haikaeai eka karu lei lareva leiti vei.—Ioane 14:9.

Lofeare vei, ereita ore kofa Iehova aeata Iesu, ereuka haikaeai ereitaro toari, aite soa voa makuri lareva ovai vei!—Salamo 72:12-14; 145:16; 2 Petero 3:9.

 MEA LALASI Ō SESEOVAIA

Ualare ereitave mearovaeka leafeare mai voa lei lareva leiti roi?

Lea lalasi ve tova ō are MATAIO 6:9, 10 aeata DANIELE 2:44 voa.