Lea ve tova ō ere . . .

  • saiens voa? 

  • haiore karu voa? 

  • Baibel voa? 

 BAIBEL UKOPE KARU AEA UALARE LA MO MOIPE

“Haiore araro miaraia . . . Ave ō are okofa.” —Salamo 119:144, 160, New World Translation.

Baibel are karu milioni sitavu ve tova ō la mioraipea.

A- haikaeai Baibel ave tova ō mioarai roi, ei?

Mea jw.org websait aro toaraita ore.

Websait voa MUTEAIA

Baibel video EOVAIA

 MEA LALASI Ō METAMETA VOA, A- LEA LALASI Ō LOVAEA SESEOVAITORE?

  • Makuri ve eite are lekoru?

  • Ereitave hehea foromai are Ualare sa lei foreraitore, ei?

  • Opaita karu ere leafeare?

Baibel ve tova ō lea lalasi ō vei are jw.org websait voa.

(BIBLE TEACHINGS › BIBLE QUESTIONS ANSWERED eovaia)