Skip to content

Iehova Ve Witnes Karu

Select language Toaripi

Hehea Foromai Kaoleiti Roi, Ei?

Hehea Foromai Kaoleiti Roi, Ei?

A- leafeare moi roi . . .

  • eha?

  • kao?

  • o ouvaro?

 BAIBEL ARE MOFEARE MOI

‘Ualare are ovororo foromai ereve ofae voa roroa ovai roi, aea opai ata levi leiti roi, aea fi o aea hehea ata levi leiti roi.’—Apokalupo 21:3, 4, Safu Buka.

LEA VE EITE ARE LEKORU

Ereita ovaipeta hehea foromai ere Ualare sa lei forerai kao.—Iakobo 1:13.

Hehea hariaharia soa voa, Ualare are ereitaro seseovaitore, lofeare sa ereitaro lei rofo leita ore.—Sekaria 2:8.

Hehea foromai kaoleiti roi.—Salamo 37:9-11.

 BAIBEL VE Ō EREITA SUKAREREITA ORE, EI?

Eha, ipi orakori are meha:

  • Ualare are haikaeai kao hehea hariaharia aeata apeva ita kota seseovaita mai. Baibel soa voa, Ualare ve karu ere hasiovaiape soa, Iehova Ualare areve haiiri are leafeare? Baibel are mofeare moipe, Ualare are haiiri-eae, ipi ‘karu sa erero safori lei haisora leiape eavia.’—Lohia Karu 2:18.

    Ualare are haikaeai kao karu hasiovaita mai. Baibel are mofeare moi, Ualare are haiarara “kaiae auke ovo la lei sisapaita mai.”—Hohore O 6:16, 17.

  • Ualare are ereita fafarapo lovaea seseovaitore. Karu fafarapo are ‘elore haisora aeata haiiri-eae’ are haria sa ore leiti kao, farakeka Iehova ta ore!—2 Basileia Ve Fari 6:29, 30.

Soa haekao kofa, Iehova ve Basileia sa karu fafarapo ve hehea foromai lei kaoleiti roi. (Mataio 6:9, 10) Mea soa voa, arero okofa ita ereipeta lea karu are sa toarai roi.—Aposetolo Ve Tivi 17:27; 2 Korinito 1:3, 4.

 MEA LALASI Ō SESEOVAIA

Ualare are leafeare vei hehea foromai sosouki kao?

Lea lalasi ve tova ō are ROMA 5:12 aeata 2 PETERO 3:9 voa.