Skip to content

Skip to secondary menu

Iehova Ve Witnes Karu

Toaripi

Famili Leafeare Mai Voa Hailareva Leita Ore?

Famili Leafeare Mai Voa Hailareva Leita Ore?

Ave seseovai are . . .

  • haikakare?

  • moni?

  • o etou aea?

 BAIBEL ARE MOFEARE MOI

‘Ualare ve ō la mapi kakeva leita lea karu ere lareva ia.’—Luka 11:28, Safu Buka.

LEA VE EITE ARE LEKORU

Haikakare.—Efeso 5:28, 29.

Sukarereaita mai.—Efeso 5:33.

Taivotaita mai.—Mareko 10:6-9.

 BAIBEL VE Ō EREITA SUKAREREITA ORE, EI?

Eha, ipi orakori are meha:

  • Ualare are famili lei forerope Vita.  Baibel are moipe, Iehova Ualare sa ‘famili foromai ereve lare la aravaiape.’ (Efeso 3:14, 15) Famili forerope ipi Iehova sa pisosipe. Leafeare vei are etou lovaea?

    Mo ou seseovai: A- lari tapare aea larita soa, a- haikaepe lea larietou ore leiti vei, a- leiro lalasi leiti roi? A- lea larietou pisosita karu la lalasi leiti roi.

    Lea larietou ve parabole feare, ave famili lei hailareva leita otiharo ore leiti vei, famili pisosipe Vita, Iehova ve safu la taivotaita lareva.—Genese 2:18-24.

  • Ualare aro lovaea seseovaitore. Famili ere Iehova ve ovoro ereita mai are lareva, lea ovoro are Baibel ve iri voa. Ipi lekoru? “Ipi are ero haikaeai . . . vovea.” (1 Petero 5:6, 7) Iehova are ereitave lareva la sesevaitore, aeata areve ovoro taivotaita mai sa soa foromai voa ereitaro toaraitore.—Hohore O 3:5, 6; Isaia 48:17, 18.

 MEA LALASI Ō SESEOVAIA

Leafeare mai voa, a- vita, ua, o oalou lareva leita ore?

Lea lalasi ve tova ō are, EFESO 5:1, 2 aeata KOLOSE 3:18-21 voa.