Olgeta yangpela i mas askim ol yet dispela bikpela askim, ‘Bai mi mekim wanem samting long laip bilong mi?’ Tingim gut ol mak yu yet i putim taim yu watsim Andre, wanpela yangpela man husat i trai hat tru long inapim tupela kain samting em i laikim tumas. Em bai makim wanem samting bilong mekim? Wanem bilong dispela tupela samting bai mekim em i stap amamas? I gat ol intaviu tu bilong ol yangpela bilong ol narapela kantri na dispela inap givim yu sampela nupela tingting bilong skelim.