Ol i makim het tok “Divine Teaching” olsem tim bilong ol kibung intenesenel bilong ol Witnes Bilong Jehova i kamap long olgeta hap bilong graun long 1993. Olgeta wan wan man na ol famili bilong kain kain bekgraun na kalsa i kisim gutpela helpim long taim ol i kisim skul long savetingting bilong God. Taim yu watsim dispela vidio, bai yu pilim na lukim amamas, pasin laikim, na pasin bilong stap tru olsem brata brata bilong olgeta hap long ol dispela kibung.