Timoti i kamap bikpela insait long famili husat i gat narapela narapela lotu, em i mas makim samting em i laik mekim. Bai em i putim tingting long kisim bikpela skul na mani kago o bai em i givim bel olgeta long mekim wok bilong Jehova?