Ol Sumatin Bilong Baibel i wok strong long bihainim tok bilong Jisas long “kamapim ol disaipel long olgeta lain man,” na ol i mas mekim wanpela bikpela wok tu. Bai i gat planti man i birua long ol. Pasin bilong ol long kliagut long tok bilong Baibel bai i go bikpela moa. Na bilip bilong ol bai kamap gutpela moa. Pat 2 bilong dispela vidio i stori long hau Jehova i bin stiaim lain bilong em long 1922 i kam inap long nau.